Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 3 de xuño de 2020 Páx. 22119

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21.

O Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, dispón no artigo 2.4.c) que as administracións educativas organizarán a realización material da avaliación final de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) en colaboración coas universidades, que asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coas anteriores probas de acceso á universidade.

A Orde do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática PCM/139/2020, do 17 de febreiro (BOE núm. 43, do 19 de febreiro), pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2019/20, modificada pola Orde PCM/362/2020, do 22 de abril (BOE núm. 113, do 23 de abril), dispón no artigo 12 que as universidades asumirán as mesmas funcións e responsabilidades que tiñan en relación coa proba de acceso á universidade que se viña realizando ata o curso 2016/17.

Na resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 26 de febreiro de 2020, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21 (DOG núm. 46, do 9 de marzo), modificada pola resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 28 de abril de 2020 (DOG núm. 86, do 6 de maio), disponse que en Galicia estas probas estarán reguladas, de forma supletoria e no que resulte compatible co novo marco normativo, pola Orde do 24 de marzo de 2011 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do Sistema universitario de Galicia.

O artigo 4.1 da Orde do 24 de marzo de 2011 establece que é a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), como órgano interuniversitario, a que ten a delegación de competencias propias das universidades do Sistema universitario de Galicia en materia de acceso.

Por outra banda, no artigo 4.2 determínase que a consellería competente en materia de educación nomeará os membros da CiUG, de acordo co establecido no convenio asinado, o 12 de marzo de 2001, polos reitores das universidades do Sistema universitario de Galicia en presenza do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

A Lei 6/2013, do 3 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, dispón no seu artigo 11 que, para o ingreso nos centros universitarios, as universidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia se constitúen nun distrito único para os estudos de grao e máster e as/os estudantes poderán acceder a calquera desas universidades, sempre que reúnan os requisitos académicos necesarios.

Ao abeiro da referida normativa, o Consello de Goberno da Universidade da Coruña do 22 de abril de 2020, o Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 22 de abril de 2020 e o Consello de Goberno da Universidade de Vigo do 24 de marzo de 2020 aprobaron a táboa de parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21.

De conformidade co exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1. Nomeamento dos membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia

Noméanse como membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para o curso 2019/20:

Presidente: Luis Muñoz López (delegado do reitor da Universidade de Vigo).

Vicepresidentes:

Pedro Armas Diéguez (delegado do reitor da Universidade da Coruña).

Celso Rodríguez Fernández (delegado do reitor da Universidade de Santiago de Compostela).

Vogais en representación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional:

Mª del Carmen García Rodríguez.

Amparo Jiménez Carrión.

María Dolores Vázquez Froján.

Artigo 2. Publicación dos parámetros de ponderación

Publícanse no anexo desta orde os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file