Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Venres, 5 de xuño de 2020 Páx. 22486

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Mediante a Resolución do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 33, do 18 de febreiro), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de noviembre).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas será necesaria a presentación dun escrito no cal fagan constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Aguiar López, Adriana

***0962**

86, 87

Alonso Díez, Francisco Javier

***7888**

87

Álvarez Muñiz, Yolanda

***6041**

86, 87

Barcón Teruel, Carlos Augusto

***6540**

86, 87

Barreiro Costas, Olalla

***7997**

86

Barreiro Rodríguez, Jorge

***3745**

87

Barros Alcolea, Marta

***2118**

87

Becerra Taibo, María

***6773**

86

Borrajo Campos, Marina

***8168**

87

Brey Camino, María Inmaculada

***3321**

87

Broullón Hermida, María Begoña

***7502**

87

Bueno Rodríguez, Bárbara

***1728**

86

Bugallo Quinteiro, Patricia

***0304**

86

Busto Lorenzo, María Jesús

***1478**

87

Carballeira Fernández, María del Mar

***5558**

86

Carreiras Mariño, Beatriz

***8167**

86, 87

Casabella Carballés, Beatriz

***4532**

86

Casal Piñeiro, Patricia

***1188**

87

Castiñeira Bayo, Alba

***5788**

86

Castiñeira Bayo, Zaira

***5788**

86

Castro Fernández, María Elsa

***0734**

86

Cerecedo López, Mónica

***3314**

83

Cibreiro Mouriz, María Pilar

***8358**

87

Cid Mirian, Joga

***2681**

86, 87

Codesido Basteiro, José Ramón

***6856**

86, 87

Combarro Penedo, Jéssica María

***2202**

86, 87

Cores Cobas, Raquel

***4345**

86, 87

Couce García, María Sonia

***8075**

87

Curras Francos, Sara

***6137**

86

Davila González, Eva María

***6612**

86

Del Río Álvarez, José Benjamín

***3729**

86, 87

Delgado Pérez, Daniel

***7484**

83

Díaz Matos, Ana

***4282**

83

Diéguez Cacho, María Carmen

***7931**

87

Domínguez Piñeiro, Óscar

***7991**

87

Fernández Armas, Sonia

***9021**

87

Fernández Barro, Uxía

***9109**

86

Fernández Carro, Ana

***2803**

86

Fernández García, María Teresa

***0146**

86

Ferradáns Ferradas, Daniel

***1169**

86

Ferreira Cidre, Isaac

***0337**

86, 87

Fontaine Riveiro, Francisco José

***9619**

86, 87

García Díaz, Alejandro

***1513**

86

García Osorio, Iria

***7463**

86

García Rodríguez, Alejandra

***9708**

87

Garrido Parrillas, Miguel

***2492**

87

González Cambeiro, Zoe

***0251**

86

González Cinza, Beatriz

***7213**

86

González Domínguez, Jorge

***8900**

86, 87

González González, Leticia

***0900**

86

Hermo Catoira, José Manuel

***6481**

87

Herrero Visconti, Rosa del Amparo

***2885**

86

Lago Piñeiro, Raquel

***9550**

86

Lago Rodríguez, Patricia

***9152**

83

Lains Amoedo, Vanessa

***0536**

87

Lamela Varela, Noelia

***7960**

86, 87

Lois Viana, Adrián

***1049**

86

López Buján, María Dolores

***7232**

86

López Martínez, María de los Ángeles

***9552**

86

López Peña, Antía

***1645**

87

López Vila, Javier

***7558**

86

Lorenzo García, Paula María

***2859**

86

Lorenzo Pérez, Vanesa

***0832**

87

Maceda González, Asier

***7396**

87

Marciel Calaza, Miguel

***3690**

86, 87

Márquez Fernández, Inés

***7889**

87

Martín Fernández, María Guadalupe

***5061**

83, 86

Martín López, Blanca

***2533**

83

Martínez Vilas, David

***5186**

86, 87

Meijide Bahamonde, Raquel

***1761**

87

Méndez Cacabelos, María del Carmen

***1253**

86, 87

Méndez Gómez, Yudit

***4079**

83

Méndez Pintos, Romina

***5100**

87

Montoya Rodríguez, Iago Antonio

***3886**

86, 87

Moscoso Fernández, María José

***7320**

83

Mosquera Pérez, Rosa María

***9488**

86

Mourín Arias, Javier

***8276**

86

Moya Miguel, Carlos

***1589**

86, 87

Novo Folgueira, José

***7632**

86

Ogando López, Loreto

***4502**

86, 87

Ojea Rodríguez, María del Carmen

***5730**

87

Otero Miguens, Javier

***6895**

86, 87

Oubiña Lois, Daniel

***8500**

86

Paz Brión, Francisco Javier

***4296**

87

Paz Martínez, Paula

***3112**

86

Pedreira Salgado, Natalia

***2964**

86

Peláez Hernández, Edith

***6663**

87

Pérez García, Juan Antonio

***1019**

86, 87

Pérez Malvido, María Laura

***1458**

83

Quintela Gallego, Nuria

***4820**

43

Quintero Prado, María Olga

***9462**

87

Ramos Garea, María Raquel

***3055**

86

Rey San Luis, Manuel

***6909**

87

Riveiro Sendín, Ana Belén

***4154**

86

Rodríguez Acevedo, Alberto

***7632**

87

Rodríguez Carballido, María Isabel

***9825**

87

Rodríguez Cid, Beatriz

***7896**

86

Rodríguez Rodríguez, Julia

***4064**

86

Roel Otero, Verónica

***3452**

86

Rojo Ceinos, Miguel

***0860**

87

Romero Vergara, Teresa

***7827**

86, 87

Rosales Otero, Julio

***1661**

86

Ruiz Martínez, Carmen

***8365**

83

Sánchez Álvarez, Nuria

***9249**

86

Sánchez Álvarez, Sara María

***0557**

87

Sánchez Eireos, Juan José

***6422**

87

Santiago González, Rebeca Marta

***8151**

86, 87

Santos Suárez, Cristina

***7206**

86

Seijido Bello, Alberto

***9401**

87

Seoane Grovas, Antía

***0299**

86

Sixto Pernas, María Fe

***0655**

86, 87

Souto Álvarez, Lorena

***7745**

86, 87

Suárez Cao, Vanesa

***4598**

87

Suárez Marta, Saavedra

***1025**

86

Teijeiro Pérez, Rocío

***1354**

87

Varela Galego, Ana Belén

***1742**

87

Varela López, María Belén

***4875**

86

Vargas Alvarado, Angélica María

***4047**

86, 87

Vázquez Jiménez, Raquel María

***0254**

86

Vázquez Sanginés, Lucía

***7738**

86, 87

Vilela Mujico, Montserrat

***9765**

86

Villanueva López, Sabela

***3057**

87

Cód.

Causa da exclusión

43

Desistencia da solicitude

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego