Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Luns, 22 de xuño de 2020 Páx. 24833

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

A disposición adicional décima, apartados 1, 2 e 3, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece os requisitos para o acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, artes plásticas e deseño e escolas oficiais de idiomas.

Así mesmo, a epígrafe 2 da disposición adicional décimo segunda da citada lei prescribe que o persoal aspirante que desexe acceder aos corpos de catedráticos deberá contar cunha antigüidade mínima de oito anos no correspondente corpo como persoal funcionario de carreira e que o sistema de acceso será o concurso en que se valorarán os méritos relacionados coa actualización científica e didáctica, a participación en proxectos educativos, a avaliación positiva na actividade docente e, se é o caso, a traxectoria artística das persoas candidatas. De conformidade co principio de non discriminación que se establece no apartado 1 da cláusula 4 do anexo da Directiva 1999/70/CE relativa ao Acordo marco da CES, a UNICE e a CEEP sobre o traballo de duración determinada, o requisito será ser persoal funcionario de carreira e ter prestados un mínimo de 8 anos de servizos no corpo.

O Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, no capítulo II do título IV regula o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensinanza secundaria, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

Mediante o Decreto 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobáronse 1.232 prazas para o acceso ao corpo de catedráticos de ensino secundario, 50 para o acceso ao corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas e 18 para o acceso ao corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño.

Na súa virtude, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional procede a convocar proceso selectivo de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Normas xerais

1.1. Prazas convocadas.

Convócase procedemento selectivo de acceso, por concurso de méritos, para cubrir 1.232 prazas no corpo de catedráticos de ensino secundario, 50 no corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas e 18 no corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño, no ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, coa desagregación por corpos, especialidades e quendas que a continuación se indica:

Corpo de catedráticos de ensino secundario

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral

Total

001

Filosofía

3

36

39

002

Grego

---

5

5

003

Latín

1

9

10

004

Lingua Castelá e Literatura

8

103

111

005

Xeografía e Historia

7

90

97

006

Matemáticas

9

123

132

007

Física e Química

4

60

64

008

Bioloxía e Xeoloxía

4

53

57

009

Debuxo

3

38

41

010

Francés

4

48

52

011

Inglés

6

87

93

012

Alemán

--

2

2

016

Música

3

42

45

017

Educación Física

4

61

65

018

Orientación Educativa

3

36

39

019

Tecnoloxía

5

67

72

053

Lingua Galega e Literatura

6

85

91

061

Economía

2

21

23

101

Administración de Empresas

2

22

24

102

Análise e Química Industrial

---

4

4

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

----

4

4

104

Construcións Civís e Edificación

----

3

3

105

Formación e Orientación Laboral

3

33

36

106

Hostalaría e Turismo

1

7

8

107

Informática

2

20

22

108

Intervención Sociocomunitaria

1

9

10

109

Navegacións e Instalacións Mariñas

---

1

1

110

Organización e Xestión Comercial

1

9

10

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

9

10

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

10

11

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

---

5

5

115

Procesos de Produción Agraria

---

4

4

116

Procesos na Industria Alimentaria

---

3

3

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

---

6

6

118

Procesos Sanitarios

---

6

6

119

Procesos e Medios de Comunicación

---

3

3

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

---

1

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

---

3

3

124

Sistemas Electrónicos

1

9

10

125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

1

9

10

Total

86

1.146

1.232

Corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral

Total

001

Alemán

1

6

7

006

Español

---

1

1

008

Francés

1

6

7

009

Galego

---

2

2

011

Inglés

2

24

26

012

Italiano

---

4

4

015

Portugués

---

3

3

Total

4

46

50

Corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso
xeral

Total

502

Conservación e Restauración de Materiais Arqueolóxicos

---

1

1

503

Conservación e Restauración de Obras Escultóricas

---

1

1

504

Conservación e Restauración de Obras Pictóricas

---

1

1

507

Debuxo Artístico e Cor

1

1

2

508

Debuxo Técnico

----

1

1

509

Deseño de Interiores

----

2

2

511

Deseño de Produto

----

1

1

512

Deseño Gráfico

----

2

2

515

Fotografía

----

2

2

516

Historia da Arte

----

1

1

521

Medios Audiovisuais

----

1

1

522

Medios Informáticos

----

1

1

525

Volume

----

2

2

Total

1

17

18

Os códigos dos corpos son os seguintes:

Catedráticos de ensino secundario: 511.

Catedráticos de escolas oficiais de idiomas: 512.

Catedráticos de artes plásticas e deseño: 513.

1.2. Acumulación das prazas da quenda de reserva de persoas con discapacidade na modalidade de acceso xeral.

As prazas reservadas para as persoas con discapacidade que resulten sen adxudicar acumularanse á modalidade de acceso xeral do mesmo corpo e da mesma especialidade.

1.3. Non acumulación das prazas noutro corpo nin noutra especialidade.

As prazas que poidan quedar vacantes non serán acumulables a outras especialidades do mesmo corpo nin ás que se ofertan noutro corpo agás, se é o caso, a través da resolución estimatoria de recurso de reposición.

1.4. Normativa aplicable.

A estes procedementos selectivos seranlles de aplicación:

a) A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

b) A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

c) O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

d) A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

e) A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

f) A Lei 17/1993, do 23 de decembro, sobre o acceso a determinados sectores da función pública dos nacionais dos demais Estados membros da Unión Europea.

g) O Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, modificado polo Real decreto 84/2018, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, acceso e adquisición doutras especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei.

h) O Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial, e se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria.

i) O Real decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato, na formación profesional e nas ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria.

j) O Decreto 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia.

k) A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

l) O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

m) A Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia; e demais disposicións de aplicación xeral, así como o disposto nesta convocatoria.

Segunda. Requisitos que debe reunir o persoal aspirante

2.1. Requisitos xerais.

Para seren admitidas ao procedemento selectivo as persoas aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Posuír o título de doutoramento, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou título de grao correspondente, ou titulación equivalente para os efectos de docencia no correspondente corpo e especialidade.

No caso de que a titulación se obtivese no estranxeiro, deberá terse a correspondente credencial de homologación segundo o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado, ou ben ter o recoñecemento da súa cualificación profesional regulada ao abeiro do Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro de 2005, e a Directiva 2006/100/CE do Consello, do 20 de novembro de 2006, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos do exercicio da profesión de avogado.

b) Pertencer ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas ou profesores de artes plásticas e deseño como persoal funcionario de carreira e ser titular da especialidade ou especialidades a que se concursa, segundo se pretenda acceder ao corpo de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas ou catedráticos de artes plásticas e deseño, respectivamente.

No suposto de que este persoal estea a desempeñar un posto dunha especialidade da que non é titular, non poderá acceder en ningún caso ao corpo de catedráticos desa especialidade. Non obstante, para estes supostos e no caso de que accedese ao corpo de catedráticos pola especialidade de que é titular, percibirá as retribucións económicas correspondentes ao corpo de catedráticos no posto que estea a desempeñar.

c) Posuír unha antigüidade mínima de oito anos como persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas ou do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, segundo se pretenda acceder ao corpo de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas ou catedráticos de artes plásticas e deseño, respectivamente.

d) Non ser persoal funcionario de carreira, en prácticas ou estar pendente do correspondente nomeamento do corpo de catedráticos a que se pretende acceder.

e) Ter destino, definitivo ou provisional, no ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso do persoal docente que se encontre en situación de excedencia voluntaria, adscrito a prazas no exterior ou circunstancias análogas, o cumprimento deste requisito entenderase referido ao centro en que tivese o seu destino definitivo docente no momento de producirse a situación ou adscrición citadas.

Non reúne este requisito o persoal docente dependente doutra Administración educativa que se encontre prestando servizos na Comunidade Autónoma de Galicia en réxime de comisión de servizos.

f) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas, nin estar inhabilitado/a por sentenza firme para o desempeño de funcións públicas.

g) O persoal docente que participe desde a situación da excedencia voluntaria deberá acreditar, ademais, non ter sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, conforme o disposto no artigo 13.5 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código civil e da Lei de axuizamento civil.

Así mesmo, o persoal candidato cuxa nacionalidade sexa distinta da española, ademais de non ter sido condenado por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual en España, non poderá telo sido no seu país de orixe ou de onde sexa nacional, en concreto, respecto dos delitos relacionados no apartado 1 do artigo 3 do Real decreto 1110/2015, do 11 de decembro, polo que se regula o Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

2.2. Requisitos específicos para participar pola quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacidade.

De conformidade co establecido no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 9 do Decreto 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes, resérvase o 7 % das prazas a que poderán concorrer as persoas que teñan a condición legal de discapacidade, sempre que reúnan as condicións xerais establecidas nesta convocatoria e, no seu momento, acrediten un grao de discapacidade de, polo menos, o 33 % mediante certificación dos órganos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia, doutras comunidades autónomas ou, se é o caso, da Administración central do Estado.

O persoal aspirante que concorra por esta quenda non poderá facelo pola quenda xeral de acceso ao mesmo corpo e especialidade.

A opción por esta quenda formularase na solicitude de participación e acreditarase de acordo co previsto na epígrafe 3.7 desta convocatoria.

O recoñecemento dunha discapacidade con posterioridade á finalización do prazo de presentación de solicitudes, aínda cando se fixese con efectos retroactivos, non comportará en ningún caso a admisión polo procedemento de reserva.

2.3. Data de cumprimento dos requisitos.

Todos os requisitos enumerados anteriormente deberán posuírse no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento da toma de posesión como persoal funcionario de carreira do corpo de catedráticos que corresponda, acreditándose na forma que se establece na presente convocatoria. Non serán tidos en conta aqueles méritos alegados que non fosen debidamente xustificados no prazo de presentación de solicitudes establecido na base 3.10.

Terceira. Forma de participación

3.1. No suposto de participar no concurso de méritos por máis dun corpo presentarase unha solicitude por cada corpo polo que se participa.

3.2. No suposto de participar no concurso de méritos por máis dunha especialidade do mesmo corpo presentarase unha solicitude por cada especialidade.

3.3. A solicitude (anexo I) cubrirase de forma electrónica accedendo a seguinte ligazón: www.edu.xunta.es/oposicions/.

A alegación de méritos para o concurso que non consten xa na base de datos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional farase accedendo a seguinte ligazón: www.edu.xunta.es/datospersoais/.

Lémbrase que para acceder a esta aplicación informática é preciso ter conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.gal, certificado dixital ou Chave 365.

3.4. O persoal que desexe participar no concurso de méritos deberá verificar na base de datos de profesorado o seu expediente persoal. De estar o expediente incompleto, o persoal concursante interesado completarao na base de datos, imprimirá a solicitude e a folla de alegacións que xera a propia aplicación informática e, xunto coa documentación xustificativa a que se fai referencia no anexo II, entregaraa conforme as normas recollidas na epígrafe 3.8 no prazo de presentación de solicitudes regulado na epígrafe 3.10.

3.5. En todo caso, o persoal participante no concurso que alegue méritos na subepígrafe 3.2.1 e participase no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro) ou polas convocatorias seguintes, concorrerá coa puntuación que na epígrafe 4.1 do concurso lle foi outorgada, dividida por 2,50, e procederá a presentar para a súa consideración novos méritos que fosen perfeccionados con posterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes da última convocatoria pola que participaron.

Sen prexuízo do anterior, con carácter excepcional, o persoal interesado poderá renunciar á puntuación total desta subepígrafe, e debe, neste caso, volver alegar os méritos da devandita subepígrafe 3.2.1 e presentar todos os documentos xustificativos deles.

Os méritos a que se fai referencia no parágrafo anterior, xunto cos referidos á subepígrafe 3.2.4 do anexo II, deberán alegarse na base de datos no prazo de presentación de solicitudes, e imprimirase a folla de alegacións correspondente a estes méritos da aplicación informática que, xunto cos documentos xustificativos, se remitirá ao tribunal cualificador correspondente no prazo e lugar que este estableza.

3.6. A solicitude e a documentación dirixiranse ao Servizo de Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Réxime Especial, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sen prexuízo do establecido na epígrafe 3.5 desta base.

3.7. Documentación.

3.7.1. Coa solicitude (anexo I) deberanse achegar os seguintes documentos:

a) A folla de alegación de méritos que xera a aplicación informática, de ser o caso.

b) Copia da documentación acreditativa dos méritos alegados a que se fai referencia na base 3.4. A dita documentación deberá entregarse numerada e ordenada segundo a orde que figura na folla de alegacións que xera a aplicación informática.

c) Copia da folla de alegación de méritos que xera a aplicación informática correspondente aos méritos alegados nas subpepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, de ser o caso.

d) Xustificación de ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, unicamente no caso de non estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia ou opoñerse á súa comprobación automática.

e) Xustificación de ser membro de familia numerosa de categoría xeral ou especial, unicamente no caso de non estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia ou opoñerse á súa comprobación automática.

3.7.2. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante ou da persoa representante.

b) Certificación que acredite a condición de persoal aspirante con discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, para aquelas circunstancias en que sexa de aplicación.

c) Os documentos que acrediten a condición de membro de familia numerosa de categoría xeral ou especial, para aquelas circunstancias en que sexa de aplicación.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

3.8. Presentación de solicitudes.

As solicitudes dirixiranse ao Servizo de Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Réxime Especial, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e poderán presentarse:

a) No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

b) Nos rexistros das xefaturas territoriais da Xunta de Galicia.

c) Na secretaría do centro educativo en que presta servizos o persoal aspirante.

d) En calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que, para outros efectos distintos deste procedemento selectivo, as secretarías dos centros docentes non son unha das oficinas en que poden presentarse documentos dirixidos a calquera organismo público.

3.9. Requirimento para emendas.

O requirimento establecido para emendar defectos, conforme o previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, efectuarase mediante a resolución provisional do tribunal pola que se publica a relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas para participar no procedemento selectivo.

3.10. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

3.11. Importe e pagamento dos dereitos de inscrición no proceso de selección.

O pagamento do importe dos dereitos de inscrición no proceso de selección realizarase de forma electrónica.

Os códigos que se deben empregar son os seguintes:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: código 07.

Delegación de servizos centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Taxa denominación: inscrición nos procesos de selección de persoal de Administración xeral da Comunidade Autónoma: código 300302.

Os dereitos de inscrición no proceso de selección serán os seguintes:

– Corpo:

Catedráticos de ensino secundario: 43,30 €.

Catedráticos de escolas oficiais de idiomas: 43,30 €.

Catedráticos de artes plásticas e deseño: 43,30 €.

Estarán exentas do pagamento dos dereitos de inscrición no proceso de selección:

a) Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Aplicaráselle unha bonificación do 50 % á inscrición solicitada por persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

Non será obrigatorio presentar o xustificante de pagamento das taxas, que será verificado pola propia Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Cuarta. Admisión de persoal aspirante

4.1. Lista provisoria de persoal admitido e excluído.

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal, mediante resolución asinada electronicamente, a lista provisoria de persoas admitidas e excluídas, por corpos, reservas e especialidades. Nesta lista aparecerán, cando menos, apelidos, nome e catro números aleatorios do documento nacional de identidade do persoal aspirante. No caso do persoal aspirante excluído, especificarase a causa de exclusión.

4.2. Reclamación contra a lista provisoria.

Contra a lista provisoria, o persoal interesado poderá formular as reclamacións que coide oportunas, no modelo que figurará na páxina web da consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dirixidas ao Servizo de Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Réxime Especial, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, por algún dos medios que se establecen na base 3.8 e no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal.

4.3. Lista definitiva do persoal admitido e excluído.

As reclamacións presentadas serán aceptadas ou rexeitadas na resolución asinada electronicamente pola que se aprobe a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas. Esta resolución publicarase na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal.

4.4. Recurso contra a lista definitiva.

Contra a resolución que aprobe a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas o persoal interesado poderá formular recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4.5. Reintegro dos dereitos de inscrición no proceso de selección.

Os dereitos de inscrición no proceso de selección seranlle reintegrados, por petición do persoal interesado, ao persoal aspirante que fose excluído definitivamente da realización dos procedementos selectivos, por falta dalgún dos requisitos para tomar parte nestes.

Quinta. Órganos de selección

A selección do persoal participante será realizada polos tribunais.

5.1. Tribunais cualificadores.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional procederá ao nomeamento dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo e fará pública a súa composición no Diario Oficial de Galicia.

Nomearanse, polo menos, catro tribunais para o corpo de catedráticos de ensino secundario e un tribunal para o corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño e outro para o corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas.

Na súa composición tenderase á paridade, agás que razóns fundadas e obxectivas o impidan.

Os tribunais estarán constituídos por persoal funcionario de carreira en activo do corpo de catedráticos correspondente e do corpo de inspectores de Educación ou do corpo a extinguir de inspectores ao servizo da Administración educativa.

5.2. Composición dos tribunais.

Os tribunais estarán constituídos, de acordo co disposto no artigo 7 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, por persoal funcionario de carreira en activo dos corpos de catedráticos docentes correspondentes ou do corpo de inspectores de educación.

Con carácter xeral, os tribunais estarán compostos por:

Prazas do corpo de catedráticos de ensino secundario:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

– Un mínimo de catro vogais, un por cada especialidade que determine a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, designados/as por sorteo público mediante aplicación informática entre as persoas funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario das especialidades correspondentes, e que teñan o seu actual destino nesta.

Se con posterioridade tivese que substituírse algunha persoa titular ou suplente do tribunal, a titular será substituída pola correspondente suplente ou, na súa falta, polas que a sigan segundo a orde en que figuren na disposición que as nomeou. Se non puidese actuar a persoa suplente número catro pasaríase á suplente número 1.

De non poder actuar tampouco os/as suplentes, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos designará a seguinte persoa segundo a relación alfabética da especialidade, empezando pola letra S, conforme o sorteo feito pola Consellería de Facenda no ano 2020 e publicado no Diario Oficial de Galicia número 27, do 10 de febreiro de 2020.

Quedará exento da participación no sorteo o persoal funcionario de carreira que preste servizos na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ou nas súas xefaturas territoriais e, se for o caso, o persoal que resulte sorteado para formar parte dos tribunais que vaian xulgar os procedementos selectivos de ingreso e acceso aos correspondentes corpos docentes que van desenvolverse no ano 2021.

5.3. Tribunais suplentes.

Para cada tribunal designarase polo mesmo procedemento, cando sexa posible, un tribunal suplente.

5.4. Sorteo público.

O sorteo público terá lugar ás nove horas, na sala de xuntas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sita en Santiago de Compostela, San Caetano, s/n, no día que determine a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. O sorteo poderá ser seguido por medios telemáticos polas organizacións sindicais con presenza na mesa sectorial docente non universitaria.

5.5. Constitución dos tribunais.

5.5.1. Logo da convocatoria da presidencia constituiranse os tribunais no prazo máximo de cinco días hábiles desde a súa publicación no DOG, sendo precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular ou, se é o caso, do ou da suplente, e de, polo menos, a metade máis un dos vogais, titulares ou suplentes.

Na citada sesión acordarán todas as decisións que lles correspondan para o correcto desenvolvemento dos procedementos selectivos.

Actuará como secretario ou secretaria o ou a vogal con menor antigüidade no corpo, agás que o tribunal acorde determinalo doutra maneira. No caso da mesma antigüidade actuará como secretario ou secretaria a persoa de menor idade.

5.5.2. Salvo que concorran circunstancias excepcionais, que serán apreciadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, unha vez constituídos os tribunais só poderán actuar os membros presentes no acto de constitución e abondará coa asistencia da metade máis un deles para a validez das sesións. Non obstante, se chegado o momento da actuación dos tribunais, estes non puidesen actuar polo menos coa metade máis un dos seus membros, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará as medidas oportunas necesarias co fin de garantir o dereito do persoal aspirante á participación no proceso selectivo.

5.5.3. A suplencia do presidente ou presidenta será autorizada pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, segundo corresponda; a dos/das vogais, polo presidente ou presidenta que vaia actuar, tendo en conta que deberá recaer no/na vogal suplente respectivo/a do tribunal suplente número 1 ou, na súa, nos/nas que o sigan, segundo a orde en que figuren na disposición que os/as nomeou.

5.5.4. A participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio, de conformidade co disposto no artigo 8.3 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. Sen prexuízo do anterior, as presidencias dos tribunais concederán a suplencia, ademais de nos supostos previstos na Lei 40/2015, do 1 de outubro, a aquelas persoas que a soliciten e actuasen como membros dun tribunal de oposicións durante o ano 2016 ou seguintes, as que sexan directores ou directoras dun centro, as que teñan permiso sindical a tempo total ou aquelas persoas que estean a gozar dunha redución de xornada e que continúen durante o período en que lle correspondería actuar como membro do tribunal, as que estean gozando do permiso de nacemento da nai biolóxica, ou por adopción, por garda con fins de adopción, ou acollemento, tanto temporal como permanente, do permiso do proxenitor diferente da nai biolóxica por nacemento, garda con fins de adopción, acollemento ou adopción dun fillo ou filla, e as que estean en situación de incapacidade temporal regulamentariamente concedida.

5.6. Abstención e recusación dos tribunais.

Os membros dos tribunais absteranse de intervir se se desen as circunstancias sinaladas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Do mesmo xeito, de acordo co artigo 8.4 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, e o artigo 59.2 da Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, deberán absterse de actuar aqueles membros que realizasen tarefas de preparación de persoas aspirantes aos procedementos selectivos para calquera corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación.

Así mesmo, o persoal aspirante poderá recusar os membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas no parágrafo anterior, de acordo co artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro.

5.7. Categoría dos tribunais e da comisión de baremación.

Para os efectos previstos no artigo 26.2 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), estes tribunais considéranse incluídos na categoría primeira.

5.8. Indemnizacións por razón do servizo.

Os tribunais terán dereito ás indemnizacións por razón do servizo previstas na normativa vixente.

Sexta. Competencia dos tribunais

6.1. Serán competencias dos tribunais as seguintes:

a) A baremación dos méritos da fase de concurso, sen prexuízo do disposto na base 7.1.

b) Custodiar a documentación xustificativa dos méritos ata a finalización do proceso selectivo.

c) A declaración do persoal aspirante que resulte seleccionado, a publicación das listas correspondentes a el, así como a súa elevación á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

d) A conformación do expediente administrativo mediante a formalización dos modelos que lles sexan facilitados pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Os tribunais non poderán declarar que superou o procedemento selectivo un número de persoas aspirantes superior ao de prazas convocadas en cada corpo e especialidade.

6.2. Autonomía dos órganos de selección.

Os órganos de selección actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables da obxectividade do procedemento e garantirán o cumprimento das bases da convocatoria.

Sétima. Sistema de selección

7.1. Concurso de méritos.

De conformidade co establecido no artigo 39 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o sistema de acceso aos corpos de catedráticos consiste nun concurso en que se valorarán os méritos que se relacionan no anexo II da presente convocatoria, e coa puntuación que neste se indica.

A valoración do baremo, agás as subpeígrafes 3.2.1 e 3.2.4, será efectuada en nome dos tribunais por unha comisión integrada por persoal funcionario da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Universitaria, que facilitará aos tribunais as puntuacións definitivas.

7.2. O persoal aspirante non poderá ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

7.3. Puntuacións provisionais.

As puntuacións provisionais, por corpos e especialidades, e por epígrafes do baremo faranse públicas na páxina web http://www.edu.xunta.gal.

7.4. Reclamacións contra as puntuacións provisionais.

Contra a puntuación provisional outorgada pola comisión baremadora poderase presentar reclamación ante o Servizo de Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Réxime Especial, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación, por algún dos medios que se establecen na base 3.8.

Contra a puntuación provisional outorgada polos tribunais nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 poderase presentar reclamación ante o propio tribunal, no centro en que estea actuando, no prazo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación.

7.5. Puntuación definitiva.

Resoltas as reclamacións contra as puntuacións provisionais, a comisión baremadora e os tribunais procederán á publicación das puntuacións definitivas na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal.

7.6. Recurso de alzada contra as puntuacións definitivas.

Contra as puntuacións definitivas poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Oitava. Superación do procedemento selectivo

8.1. Persoas aspirantes seleccionadas.

A comisión baremadora facilitará aos tribunais as puntuacións definitivas dos apartados por ela baremados. Os tribunais acumularán as puntuacións de todos os apartados do baremo e elaborarán unha relación de todas as persoas aspirantes por orde de puntuación.

Resultará seleccionado e accederá ao corpo de catedráticos que proceda o persoal candidato que, ao ser ordenado segundo a puntuación do concurso, obteña un número de orde igual ou inferior ao número de prazas convocadas no corpo e especialidade correspondente, tendo en conta o que se establece a continuación para cubrir as prazas de reserva.

8.2. Forma de cubrir as prazas de reserva.

Os tribunais, para os efectos de cubrir as prazas obxecto desta convocatoria pola reserva de persoas con discapacidade, axustaranse ás seguintes normas:

a) Se houber un número suficiente de persoal aspirante que concorra ás prazas reservadas para persoas con discapacidade, a totalidade destas prazas adxudicaráselles ás persoas que participen por esta quenda, calquera que sexa a súa puntuación.

b) As persoas que concorran ás prazas reservadas para persoas con discapacidade e que excedan o número de prazas asignadas ao tribunal para esta reserva concorrerán á formación da lista de persoas aprobadas do tribunal en igualdade de condicións que as das prazas de acceso xeral coa súa puntuación.

c) No caso de que existan prazas da reserva de persoas con discapacidade que non poidan ser cubertas por non existir un número suficiente de persoas aspirantes, estas acumularanse ás de acceso xeral do correspondente corpo e especialidade.

8.3. Resolución dos empates.

Os posibles empates resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación en cada un dos apartados do baremo pola orde en que aparecen no anexo II da presente convocatoria.

b) Maior puntuación nas epígrafes do baremo, pola orde en que aparecen no anexo II da presente convocatoria.

c) Maior puntuación nas subepígrafes do baremo, pola orde en que aparecen no anexo II da presente convocatoria.

d) Os criterios establecidos anteriormente, a), b) e c), pola orde en que aparecen no anexo II sen os límites máximos de puntuación establecidos en cada caso.

8.4. Acceso por máis dunha especialidade.

Aquelas persoas aspirantes que acaden a puntuación para acceder por máis dunha especialidade do mesmo corpo entenderase que acceden pola especialidade en que posúen o seu actual destino definitivo, e a outra praza cubriraa a persoa que proceda en función das puntuacións do procedemento selectivo.

8.5. Publicación da lista de persoas que acceden.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicará no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web http://www.edu.xunta.es/oposicions as listas de persoas que acceden, por corpos e especialidades, segundo se detalla nos puntos anteriores.

Novena. Nomeamento como persoal funcionario de carreira

De conformidade co previsto no artigo 39.3 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, as persoas que accedan ao corpo de catedráticos mediante esta convocatoria estarán exentas da realización da fase de prácticas e permanecerán, no caso de superaren o procedemento pola mesma especialidade en que están exercendo, como catedráticos/as no mesmo destino que ocupasen no corpo de procedencia.

No caso de acceder por unha especialidade diferente da que ocupase no momento da resolución do presente procedemento, quedará en excedencia no corpo de catedráticos nesa especialidade e só será efectiva a súa incorporación como catedrático ou catedrática cando obteña praza desa especialidade a través dos procedementos de provisión de postos.

Disposición adicional única. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición derradeira primeira. Recursos

De conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 10, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

missing image file
missing image file

ANEXO II

Baremo para a valoración de méritos

Méritos

Puntos

Documentos xustificativos

I. Traballo desenvolvido (máximo 5,5000 puntos).

1.1. Antigüidade (máximo 4,0000 puntos).

1.1. Por cada ano como persoal funcionario do corpo desde o cal se aspira ao acceso que exceda os oito exixidos como requisito.

0,2500/ano

0,0208/mes

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesión e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como persoal funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2. Desenvolvemento de funcións específicas (máximo 2,5000 puntos).

1.2.1. Por cada ano de exercicio como director/a dun centro público docente, en centros de profesores e recursos ou institucións análogas establecidas polas administracións educativas.

0,2500/ano

0,0208/mes

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nos devanditos cargos ou copia simple do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no cargo.

1.2.2. Por cada ano de exercicio como vicedirector/a, xefe/a de estudos, secretario/a, vicesecretario/a, administrador/a ou profesor/a delegado/a nas seccións de formación profesional e outros cargos directivos, nun centro público docente.

0,2000/ano

0,0166/mes

1.2.3. Por cada ano como coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega, coordinador/a do equipo de normalización lingüística, coordinador/a Abalar de centro, coordinador/a Edixgal, asesor/a Abalar, asesor/a Amtega, asesor/a Siega asesor/a da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, asesor/a de formación permanente, coordinador/a de centro plurilingüe, coordinador/a de programas internacionais, coordinador/a de innovación e formación do profesorado, responsable/coordinador de biblioteca, coordinador/a das tecnoloxías da información e a comunicación, coordinador/a de área, coordinador/a de formación en centros de traballo, coordinador/a do bacharelato internacional, coordinador/a de emprendemento, coordinador/a de biblioteca de centro integrado, coordinador/a de residencia, membros dos equipos de orientación específica, xefe/a de división, xefe/a de seminario ou departamento, en centros públicos docentes.

0,1500/ ano

0,0130/mes

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nas devanditas funcións, ou copia simple do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa desempeñando a función docente.

1.2.4. Por cada ano de servizo en postos de RPT da Administración educativa de nivel 26 ou superior.

0,2500/ano

0,0208/mes

Nomeamento ou certificación da Administración correspondente.

II. Actividades de formación e perfeccionamento (máximo 3,0000 puntos).

2.1. Por actividades de formación superadas que teñan por obxecto a formación e o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos ou relacionados coa organización escolar, ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, polo Ministerio de Educación, as administracións educativas das comunidades autónomas ou por institu cións sen ánimo de lucro, sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

0,0250/10 horas ou 1 crédito

*Os créditos ECTS computarán como 25 horas

Copia simple do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade.

No caso dos organizados polas institucións sen ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma fidedigna o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificación de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

2.2. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas na epígrafe 2.1.

0,0100/3 horas

* Os créditos ECTS computarán como 25 horas

Copia simple do certificado ou documento acreditativo da impartición da actividade, en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade.

No caso dos organizados polas institucións sen ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma fidedigna o recoñecemento ou homologación das ditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificación de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

III. Méritos académicos e outros méritos: (máximo 3,0000 puntos).

3.1. Méritos académicos: (máximo 1,5000 puntos).

3.1.1. Por posuír o título de doutoramento.

1,0000

Copia simple do título ou certificación académica e do pagamento dos dereitos de expedición do título.

3.1.2. Polo título oficial de máster distinto do requirido para o ingreso na función pública docente, para cuxa obtención se exixisen, polo menos, 60 créditos.

0,3000

Copia simple do título ou certificación académica e do pagamento dos dereitos de expedición do título.

3.1.3. Polo recoñecemento de suficiencia investigadora, ou o certificado diploma de estudos avanzados.

Só se valorará unha das dúas condicións.

Este mérito non se valorará cando sexa alegado o título de doutor.

0,2000

Certificación académica ou copia do título ou, se é o caso, do pagamento dos dereitos de expedición, conforme o Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.1.4. Polo premio extraordinario no doutoramento, na licenciatura ou grao ou, no caso das titulacións outorgadas polos conservatorios superiores de música, pola mención honorífica no grao superior.

0,2000

Copia simple da documentación xustificativa deste.

3.1.5. Por cada título oficial de grao ou equivalente, diferente ao alegado para o ingreso no corpo desde o que se opta.

0,4000

Certificación académica ou copia do título alegado para o ingreso no corpo, así como do título de grao ou, se é o caso, certificación do pagamento dos dereitos de expedición conforme o Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.1.6. Por cada licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou títulos declarados equivalentes a estes, diferente ao alegado para o ingreso no corpo desde o que se opta.

0,4000

Certificación académica ou copia do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do pagamento dos dereitos de expedición conforme o Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.1.7. Por cada diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados equivalentes, diferente ao alegado para o ingreso no corpo desde o que se opta.

Non se valorarán por esta subepígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que fose necesario superar para a obtención do primeiro título de licenciatura, enxeñaría ou arquitectura que se presente.

Non se valorarán por esta subepígrafe os primeiros ciclos que permitisen a obtención doutras titulacións académicas de ciclo longo que se aleguen como méritos.

0,2000

Certificación académica ou copia do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do pagamento dos dereitos de expedición conforme o Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.1.8. Pola acreditación do dominio dunha lingua estranxeira correspondente ao nivel B2, C1 e C2 do Marco común europeo de referencia.

Nivel C2: 0,2500

Nivel C1: 0,2000

Nivel B2: 0,1500

Certificado de acreditación dunha lingua estranxeira clasificado polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER)

3.2. Publicacións, participación en proxectos educativos e méritos artísticos: (máximo 1,5000 puntos).

3.2.1. Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa organización escolar. Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, modificado polo Real decreto 2063/2008, do 12 de decembro, ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas en que o/a autor/a sexa o/a seu/súa editor/a. Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos xustificativos indicados nesta subepígrafe coas exixencias que así se indican.

a) Libros en distintos formatos:

Autor/(0,4000)

Coautor/a (0,2000)

3 Autores/as (0,1600)

4 Autores/as (0,1200)

5 Autores/as (0,0800)

Máis de 5 autores/as (0,0400)

b) Revistas en distintos formatos:

Autor/a (0,0800)

Coautor/a (0,0400)

3 ou máis autores/as (0,0200)

– No caso de libros, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou copias simples.

* Certificación da editorial onde conste título do libro, autores/as, ISBN, depósito legal e data da primeira edición, o número de exemplares e que a difusión destes foi en librarías comerciais.

En relación cos libros editados por administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en librarías comerciais, ademais dos datos anteriores, na certificación debe constar o título do libro, autores/as, data da primeira edición, o número de exemplares, os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.).

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, os datos requiridos nesta certificación deberán xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

– No caso de revistas, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou copias simples.

* Certificación en que conste o número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, a que pertence a revista, título da publicación, autores/as, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.

En relación coas revistas editadas por administracións públicas e universidades (públicas-privadas), que non se difundiron en establecementos comerciais, na certificación debe constar o título da revista, autores/as, data da primeira edición, o número de exemplares, os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.). No caso de publicacións que soamente se dan en formato electrónico, presentarase un informe no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na correspondente base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os/as autores/as, o ano e a URL. Ademais, presentarase un exemplar impreso.

3.2.2 Por cada premio de ámbito autonómico, nacional ou internacional ou por cada participación en proxectos de investigación ou innovación no ámbito da educación convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, polo Ministerio de Educación ou polas administracións educativas das comunidades autónomas.

0,1350 por cada premio ou proxecto de investigación ou innovación

A acreditación xustificativa de ter obtido os premios correspondentes ou de ter participado nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola Administración educativa correspondente.

3.2.3. Exclusivamente para a especialidade de Educación Física.

Por ter a cualificación de deportista de alto nivel segundo o Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, ou ter a cualificación de deportista galego de alto nivel, segundo o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

0,2500

3.2.4. Por premios en exposicións ou en concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou internacional de recoñecido prestixio a xuízo do tribunal.

Ata 0,3000 por cada premio

Certificación da entidade que emite o premio, en que consten os nomes das persoas premiadas, o ámbito e a categoría do premio.

Disposición complementaria primeira. Data en que teñen que estar recoñecidos os méritos alegados

Os méritos alegados polas persoas participantes teranse cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes. Unicamente se valorarán, polo tanto, os méritos perfeccionados e acreditados ata a finalización deste.

Disposición complementaria segunda. Cómputo dos servizos en determinadas situacións administrativas

Para os efectos da epígrafe 1.1 será computado o tempo transcorrido na situación de servizos especiais e na de excedencia por coidado de familiares.

Disposición complementaria terceira. Desempeño simultáneo de máis dun cargo

Polas subepígrafes 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 só se valorará o seu desempeño como persoal funcionario ou como persoal laboral recoñecido especificamente por unha sentenza. No caso de que se desempeñase simultaneamente máis dun destes cargos ou funcións, non poderá acumularse a puntuación e valorarase o que poida resultar máis vantaxoso para o persoal concursante.

Disposición complementaria cuarta. Centros públicos

Para os efectos previstos nas subepígrafes 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 do baremo de méritos, consideraranse centros públicos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

a) Institutos de bacharelato.

b) Institutos de formación profesional.

c) Centros de educación de persoas adultas, sempre que impartan as mesmas ensinanzas que nos centros aos cales se refiren estas subepígrafes.

d) Centros de ensinanzas integradas.

Para estes mesmos efectos, considéranse centros públicos asimilados ás escolas de artes plásticas e deseño as seguintes:

a) Escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.

b) Escolas de arte.

c) Escolas de arte e superiores de deseño.

d) Escolas superiores de deseño.

e) Escolas de restauración e conservación de bens culturais.

Disposición complementaria quinta. Cargos directivos asimilados

Para os efectos previstos na subepígrafe 1.2.2 do baremo de méritos, consideraranse como cargos directivos asimilados:

a) Secretario/a adxunto/a.

b) Os cargos aludidos nesta subepígrafe desempeñados en seccións de formación profesional.

c) Xefe/a de estudos adxunto/a.

d) Xefe/a de residencia.

e) Delegado/a de xefe/a de estudos de instituto de bacharelato ou similares en comunidades autónomas.

f) Director/a xefe/a de estudos de sección delegada.

g) Director/a de sección filial.

h) Director/a de centro oficial de padroado de ensino medio.

i) Administrador/a en centros de formación profesional.

j) Profesor/a delegado/a no caso da sección de formación profesional.

Disposición complementaria sexta. Actividades de formación

1. Para os efectos previstos no apartado II do baremo de méritos, puntúanse as actividades de formación que fosen organizados:

a) Pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

b) Polo Ministerio de Educación ou as consellerías de educación das restantes comunidades autónomas.

c) Por institucións sen ánimo de lucro sempre que as actividades estean homologadas ou recoñecidas por administracións educativas.

d) Polas universidades españolas (sen necesidade de que estean homologadas ou recoñecidas se se realizaron con anterioridade ao 23 de maio de 2013, data da entrada en vigor da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia).

e) As universidades, nas actividades realizadas a partir do 23 de maio de 2013, sempre que a actividade estea recoñecida pola Administración educativa.

En calquera caso, as actividades realizadas a partir do 23 de maio de 2013, relacionadas nos artigos 32 a 40 da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro de actividades de formación permanente do profesorado, para que sexan baremables neste concurso de méritos deberán estar debidamente rexistradas no Rexistro Xeral das Actividades de Formación do Profesorado.

f) As universidades estranxeiras, sempre que a actividade estea recoñecida pola Administración educativa.

Para os efectos das epígrafes 2.1 e 2.2 do baremo de méritos, considéranse como actividades de formación as seguintes:

a) Cursos.

b) Seminarios permanentes.

c) Grupos de traballo.

d) Proxectos de formación.

e) Congresos.

f) Xornadas.

g) Mesas redondas.

h) Piale.

i) Talleres.

j) Encontros.

k) Obradoiros.

As actividades de formación poderán ser presenciais, en rede ou mixtas.

Non son actividades de formación puntuables por estas epígrafes, entre outras, as seguintes actividades:

– Proxectos de investigación.

– Actividades de innovación educativa.

–Participación en programas europeos: Erasmus, Sócrates, Leonardo da Vinci, Interreg, visitas Cedefop, etc.

–Titulacións universitarias.

– Titorías en prácticas.

– Titoría do máster en profesorado.

– Certificacións de acreditación de competencia lingüística nunha lingua estranxeira.

2. Non se valorarán os cursos cuxa finalidade sexa a obtención dos títulos ou certificacións que habilitan para a adquisición da formación pedagóxica e didáctica, necesaria para o exercicio da docencia, a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

3. Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster que habilita para o exercicio das profesións de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanza de idiomas.

4. Puntúanse os títulos propios das universidades anteriores ao 23 de maio de 2013. Os posteriores deberán ter o correspondente recoñecemento do Servizo de Formación do Profesorado.

5. De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento. Non se valorarán as validacións cando de forma simultánea se acredite a realización dos correspondentes cursos. Ao mesmo tempo, puntuaranse os cursos de especialización.

6. En ningún caso serán valorados por este apartado aqueles cursos ou materias cuxa finalidade sexa a obtención dun título académico, máster ou outra titulación de posgrao.

7. Para os efectos da valoración das actividades de formación superadas da epígrafe 2.1 sumaranse as horas de todos os cursos e non se puntuarán, se for o caso, o resto de número de horas inferiores a 10.

8. Para os efectos da valoración das actividades de formación impartidas da epígrafe 2.2 sumaranse as horas de todos os cursos e non se puntuará, se for o caso, o resto de número de horas inferiores a 3.

Disposición complementaria sétima. Méritos académicos

1. Para poder obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, deberá presentarse copia simple de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo. Cando os títulos fosen obtidos no estranxeiro ou fosen expedidos por institucións docentes doutros países deberá achegarse, ademais, a correspondente homologación. As titulacións alegadas como requisito para o ingreso no corpo non serán valoradas.

2. No que respecta á baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación.

3. Polas subepígrafes 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 soamente se baremará un título ou certificación.

4. Non se baremará ningún título de máster exixido para o ingreso na función pública docente.

5. Non se baremarán pola epígrafe 3.1 os títulos universitarios non oficiais que, conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sexan expedidos polas universidades en uso da súa autonomía.

6. Na subepígrafe 3.1.8 baremaranse, ademais dos certificados de aptitude ou de nivel avanzado ou nivel intermedio (B2) das escolas oficiais de idiomas, os certificados recollidos na Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería (DOG núm. 128, do 7 de xullo). A valoración soamente procederá pola certificación de nivel superior no suposto de que o persoal aspirante presente diferentes acreditacións de nivel dunha mesma lingua estranxeira. Para o suposto de que o persoal aspirante presente para unha mesma lingua estranxeira dúas o máis acreditacións do mesmo nivel de competencia lingüística, soamente procederá valoración por unha delas.

Disposición complementaria oitava. Publicacións, participación en proxectos educativos e méritos artísticos

1. Non se baremarán publicacións que constitúan programacións didácticas, temarios de oposicións, traballos de materias de carreira, máster ou doutoramento, edicións de centros docentes e de formación do profesorado, publicacións de prensa nin artigos de opinión nin as que sexan editadas pola persoa autora. Unha publicación só será valorada nunha das súas edicións.

2. Os proxectos de investigación ou innovación que fosen premiados puntuaranse na subepígrafe 3.2.2 como proxecto de investigación ou innovación e ademais como premio.