Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Martes, 7 de xullo de 2020 Páx. 26993

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 1 de xullo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo anunciados pola Orde do 22 de xaneiro de 2020.

Mediante a Orde do 22 de xaneiro de 2020, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 25, do 6 de febreiro de 2020, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei e o artigo 17.4 do citado decreto,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 22 de xaneiro de 2020 e designar aos funcionarios cuxos datos se sinalan no anexo desta orde para ocupar os postos que tamén se especifican.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión do novo destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles, de conformidade co disposto no referido precepto e na base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que causen baixa os funcionarios, así como a daquel en que obteñan praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, que serán trasladadas mediante copia á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2020

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

Apelidos e nome: Pousada Soliño, Amparo.

DNI (*): ***1583**.

Grupo: A1.

Posto de traballo: secretario/a xeral.

Nivel: 30.

Centro directivo: Axencia Galega de Emerxencias.

Localidade: A Estrada (Pontevedra).

Apelidos e nome: Núñez Ruiz, Diego.

DNI (*) : ***1322**.

Grupo: A2.

Posto de traballo: Área do CAE 112 Galicia.

Nivel: 28.

Centro directivo: Axencia Galega de Emerxencias.

Localidade: A Estrada (Pontevedra).

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.