Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Martes, 7 de xullo de 2020 Páx. 27006

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e IN407A 2019/244-1).

Nº de expediente-e: IN407A 2019/244-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Instalación: soterramento da LMT DC CRN704B/CRN707 entre os apoios D8-4 e CR Lagoas, no lugar das Lagoas.

Concello: Narón.

Feitos:

1. O 18 de decembro de 2019, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da dita instalación de distribución eléctrica.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios:

Acordo de información pública: 5 de febreiro de 2020.

DOG: 26 de febreiro de 2020.

BOP: 11 de febreiro de 2020.

Xornal La Voz de Galicia: 5 de marzo de 2020.

Taboleiro de anuncios do concello: segundo o certificado municipal do secretario xeral do Concello de Narón do 11 de marzo de 2020.

3. Durante o período en que se someteu o proxecto ao trámite de información pública non se presentou ningunha alegación, reclamación ou suxestión relacionada coa documentación obxecto de publicación.

4. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, Augas de Galicia-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Servizo Provincial da AXI-Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Coruña; ADIF-Mº de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana; AESA-Mº de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e o Concello de Narón. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos polos organismos da AXI e polo concello. Hoxe, non consta no expediente resposta dos organismos afectados, é dicir, Augas de Galicia, ADIF e AESA, á solicitude nin á reiteración do condicionado solicitado.

5. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a solicitude de autorización.

Consideracións legais e técnicas.

1. Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

– Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

– Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm. 224, do 18 de setembro).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

– Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 217, do 14 de novembro).

– Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 18, do 25 de decembro).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

2. Características técnicas:

– Retensado liña eléctrica de media tensión aérea DC CRN704B e CRN707A entre os apoios D8-4 proxectado e o D10 existente, a 15 kV, cunha lonxitude de 484 m, con orixe no apoio número D8-4 proxectado que se intercalará no dobre circuíto que forman as liñas CRN704B e CRN707A (expediente 18.264), condutor tipo LA-180 mm2 Al (existente) e remate no apoio número D10 existente que se intercalará no dobre circuíto que compoñen as liñas CRN704B e CRN707A (expediente 18.264).

– Liña eléctrica de media tensión soterrada CRN704B entre o apoio número D8-4 e CR Lagoas (actuación número 1), a 15 kV, de 1.120 m, con orixe no paso aéreo a soterrado que se realizará no apoio D8-4 proxectado que se intercalará no dobre circuíto que forman as liñas CRN704B e CRN707A (expediente 18.264), no treito entre a derivada ao CT Revolta (expediente 29.864) e o CR Lagoas (expediente 784/2016), en condutor RHZ1 2 OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al e remate en cela de liña existente no CR Lagoas.

– Liña eléctrica de media tensión soterrada CRN707A entre o apoio D8-4 e CR Lagoas (actuación número 2), a 15 kV de 1.132 m, con orixe no paso aéreo a soterrado que se realizará no apoio número D8-4 proxectado que se intercalará no dobre circuíto que forman as liñas CRN704B e CRN707A (expediente 18.264), no treito entre a derivada ao CT Revolta (expediente 29.864) e o CR Lagoas (expediente 784/2016), en condutor RHZ1 2 OL 12/20 KV 1×240 mm2 Al e remate en cela de liña existente no CR Lagoas.

– Desmantelamento do treito de liña eléctrica de media tensión aérea DC CRN704B e CRN707A, condutores existentes tipo LA-180 e de oito apoios de formigón e un de celosía. A lonxitude total do treito que se retirará é de 637 metros.

3. Na visita de campo realizada para examinar o lugar da instalación non se apreciou, nos predios sometidos a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume sinaladas no artigo 58.a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

4. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da dita instalación de distribución eléctrica.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que considere pertinente.

Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A Coruña, 16 de xuño de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña