Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Xoves, 9 de xullo de 2020 Páx. 27331

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2020 (código de procedemento BS212A).

A Consellería de Política Social convocou para o ano 2020, a través da Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro), axudas para a posta en marcha de casas do maior.

O prazo e a forma de presentación de solicitudes están regulados no artigo 10 da Orde do 31 de decembro e no artigo 11 determínase a documentación que se deberá xuntar coa solicitude.

O 14 de marzo de 2020 publícase no Boletín Oficial del Estado núm. 67 o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Entre outras medidas, en virtude da súa disposición adicional terceira, quedaron interrompidos os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público na data de publicación do dito real decreto.

O 23 de maio de 2020 publícase no Boletín Oficial del Estado núm. 145 o Real decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. De conformidade co disposto no seu artigo 9, restablécese desde o 1 de xuño de 2020 o cómputo dos prazos administrativos suspendidos e, en virtude da súa disposición derrogatoria única, queda derrogada a disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, con efectos desde o 1 de xuño de 2020.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita orde de convocatoria polo órgano encargado da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non contan coa documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para determinar o cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

Segundo establece o artigo 10 da Orde do 31 de decembro de 2019 e de conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, o órgano responsable da tramitación requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles a partir do día seguinte á notificación do requirimento, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos. Se así non o fixeren, teranse por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos previstos polo artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Así mesmo, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva e consonte o indicado no artigo 45 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, e tal como sinala o artigo 17 da citada orde pola que se convocan as axudas, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a que producirá os efectos da notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución.

Segundo. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. De non o faceren, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Subdirección Xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diúrna a través da conta de correo subxmaioresdiscapacidade.politicasocial@xunta.gal.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2020

Ildefonso de la Campa Montenegro
Director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

ANEXO

Nº de expte.

Solicitante

NIF

Emendas/ Documentación requirida

3/2020/BS212A

Purificación Fernández Diéguez

***0830**

– Aclarar a dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

4/2020/BS212A

Marta Renda Guillán

***7944**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

5/2020/BS212A

Jesús Gómez Regueira

***0487**

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

6/2020/BS212A

María Trillo Casais

***6463**

– Achegar documentación acreditativa de estar en posesión de calquera das titulacións ou das formacións recollidas no artigo 4.1.a) da orde de convocatoria, ou compromiso de realizar, no período establecido, o curso de formación integral/complementaria para futuros profesionais da casa do maior impartido pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, segundo o establecido no artigo 4.1.a) 8º da orde.

7/2020/BS212A

Beatriz Blanco Amor

***5929**

– Achegar certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, debidamente asinado, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

8/2020/BS212A

Ana Rosa Gerte García

***1121**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

9/2020/BS212A

Laura García Giménez

***0536**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

10/2020/BS212A

Estefanía Castosa Fernández

***7917**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

12/2020/BS212A

Carmen Fernández Fernández

***6751**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

14/2020/BS212A

María Luisa Rivera Ventura

***2933**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

15/2020/BS212A

Laura Fisteus Prieto

***4925**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

17/2020/BS212A

José Manuel Lois

Reinoso

***2485**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

18/2020/BS212A

Noelia España Martínez

***6651**

– O documento de representación non está asinado pola persoa representante.

21/2020/BS212A

Patricia Lago Castro

***8575**

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

22/2020/BS212A

Lorena Oubiña Aragunde

***8606**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

25/2020/BS212A

María del Mar Nogueira Pacheco

***6443**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

27/2020/BS212A

Raquel Pérez Pérez

***3220**

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

28/2020/BS212A

María Luísa Domínguez López

***8568**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, debidamente asinado, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

29/2020/BS212A

Rosa María Martínez Novo

***4879**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

30/2020/BS212A

Alejandra Campaña Lista

***2231**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

31/2020/BS212A

Ana María Cancelo Garazo

***7554**

– Achegar planos a escala e cotados, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

32/2020/BS212A

Vanessa Lema Moreira

***3287**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

35/2020/BS212A

Roi Breogán López Cabanas

***5570**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

36/2020/BS212A

Marta Silvosa Pérez

***4750**

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

37/2020/BS212A

Rosa María Brandariz Centoira

***8850**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

38/2020/BS212A

Rosa María Dacunha Prieto

***1848**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

39/2020/BS212A

Malgorzata Bren

****9407*

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Achegar documentación acreditativa de estar en posesión de calquera das titulacións ou das formacións recollidas no artigo 4.1.a) da orde de convocatoria; ou compromiso de realizar, no período establecido, o curso de formación integral/complementaria para futuros profesionais da casa do maior impartido pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, segundo o establecido no artigo 4.1.a) 8º da orde.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

40/2020/BS212A

María Carmen

Domínguez Pazos

***8746**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar planos a escala e cotados, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

41/2020/BS212A

Susana Rodríguez Miras

***1540**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

43/2020/BS212A

Ana María Pereira Iglesias

***5617**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar programación xeral dunha xornada, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

44/2020/BS212A

María Asunción Parga Cousillas

***6366**

– O documento de representación non está asinado pola persoa representante.

46/2020/BS212A

María Luisa Pérez Veiga

***3013**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

47/2020/BS212A

María del Carmen Peixoto Otero

***6158**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar planos a escala e cotados, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

48/2020/BS212A

Ana María Vidal

Domínguez

***7263**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar programación xeral dunha xornada, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

52/2020/BS212A

Monserrat Dosil

Caamaño

***9817**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

54/2020/BS212A

Marisol Lamas Fraga

***6178**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

55/2020/BS212A

María Dolores García Liñares

***8261**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

58/2020/BS212A

Rosa Mari Gamallo Muradás

***5682**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

59/2020/BS212A

Olalla Asunción Pérez Gómez

***9863**

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

61/2020/BS212A

Vanesa Toro Rodríguez

***2783**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

62/2020/BS212A

Gabriel Couselo Pensado

***2265**

– Achegar certificado médico conforme o promotor é apto para realizar a actividade obxecto das axudas, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

63/2020/BS212A

María Elena López Álvarez

***4977**

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

64/2020/BS212A

Beatriz Mato Alborja

***9547**

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

65/2020/BS212A

Iria Lorenzo Blanco

***6230**

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

66/2020/BS212A

Celia Casal Rodríguez

***1247**

– Achegar acreditación da representación para a sinatura da solicitude.

– Certificado médico oficial acreditativo das condicións de saúde, conforme o sinalado no artigo 11.1.b) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do proxecto, conforme o sinalado no artigo 11.1.c) da orde de convocatoria.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar memoria descritiva do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.f) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.

– Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble, conforme o sinalado no artigo 11.1.j) da orde de convocatoria.

67/2020/BS212A

Sorema Soc. Coop. Galega

F27870138

– Achegar estatutos da cooperativa, solicitude de cualificación previa deles ou solicitude de inscrición no Rexistro de Sociedades Cooperativas.

– Achegar proposta metodolóxica, conforme o sinalado no artigo 11.1.d) da orde de convocatoria.

– Achegar descrición do equipamento e materiais, conforme o sinalado no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria.

– Achegar anexo III do orzamento desagregado dos gastos de investimento, conforme o sinalado no artigo 11.1.g) da orde de convocatoria.