Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 10 de xullo de 2020 Páx. 27509

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se modifica a Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2020, e pola que se fan públicas as listaxes definitivas das entidades beneficiarias, así como as solicitudes denegadas, inadmitidas e desistidas (código de procedemento PR945C).

No Diario Oficial de Galicia número 6, do 10 de xaneiro de 2020, publicouse a Resolución do 16 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2020. No artigo 3.5 da convocatoria establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

No artigo 1.3. establécese que para a concesión destas subvencións se destinan 1.960.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Coa creación dun fondo de continxencia para reorientar gasto corrente e reforzar o gasto sanitario e social como consecuencia do COVID-19, esta partida orzamentaria minórase en 100.000 €.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as admitidas (DOG núm. 90, do 11 de maio), presentadas ao abeiro da Resolución do 16 de decembro de 2019, en que se establece un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación. O 28 de maio de 2020 publicouse na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, deporte.xunta.gal, a listaxe cos datos deportivos obxecto de valoración, e que foron certificados polas respectivas federacións deportivas, e deuse tamén un prazo de dez días hábiles para que os interesados puidesen presentar alegacións.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda da documentación das solicitudes, así como o prazo de alegacións aos datos deportivos e modificadas, de ser o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia polas respectivas federacións, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto coa documentación que cumpre as exixencias contidas na convocatoria e nas bases reguladoras das subvencións, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención, na sesión do 22 de xuño, segundo queda acreditado na correspondente acta.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2020, ata un importe máximo de 1.860.000 € (un millón oitocentos sesenta mil euros).

De acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Modificar a Resolución do 16 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C).

Modifícase o artigo 1.3 da Resolución do 16 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C), que queda redactado como segue:

«3. Para a concesión destas subvencións destínanse 1.860.000,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, e establécese a axuda máxima por entidade beneficiaria en 29.999,00 €».

Segundo. Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de valoración a que que se refire o artigo 7 da Resolución do 16 de decembro de 2019, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas e comprobada a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo o 22 de xuño de 2020, vista a proposta formulada pola citada comisión e unha vez examinadas as alegacións presentadas, resolvo:

a) Outorgar, polo desenvolvemento de actividades deportivas, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 8 das bases reguladoras deste procedemento.

Os importes das subvencións determínanse con base no establecido no artigo 9 das citadas bases. Acadaron a condición de beneficiarias as entidades que obtiveron unha puntuación mínima de 7 puntos, salvo no caso das entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade, cuxa puntuación mínima é de 5 puntos.

b) Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por obter unha puntuación inferior á mínima requirida para resultaren beneficiarias.

c) Declarar inadmitidas ou desistidas da súa petición as solicitudes recollidas no anexo III desta resolución, ordenadas alfabeticamente, con indicación do motivo da inadmisión ou desistencia.

Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web deporte.xunta.gal

As entidades beneficiarias dispoñen dun mes de prazo, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e a demais documentación xustificativa.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o secretario xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

Entidade

NIF

Prov.

Concello

Federación indicada na solicitude

Puntos

Importe

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

CO

A Coruña

Fútbol (Sala)

56

3.231,45 €

A Estrada Futsal

G36308625

PO

Pontevedra

Fútbol (Sala)

41

2.365,88 €

A Fervenza, F.S.F.

G70131057

CO

Ferrol

Fútbol (Sala)

58

3.346,86 €

A Peroxa, C.F

G32028565

OU

A Peroxa

Fútbol

21

1.211,79 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

PO

Tui

Fútbol (Sala)

26

1.500,32 €

A.C.R.D. Grupo Bazán

G15277957

CO

Ferrol

A. Subacuáticas, Judo e D.A., Karate e D.A., Tenis, Vela, Xadrez

52

3.000,63 €

A.D. Arousa Fútbol 7

G36483675

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

19

1.096,39 €

A.D. Castro-San Miguel

G36657856

PO

Vigo

Atletismo, Baloncesto, Fútbol (Sala), Patinaxe

19

1.096,39 €

A.D. Centro Budo-Castrelos

G36680106

PO

Vigo

Taekwondo

26

1.500,32 €

A.D. de Minusválidos de Ferrol

G15124449

CO

Ferrol

Dep. Adaptado

7

500,00 €

A.D. Lavadores, C.F.

G36770931

PO

Vigo

Fútbol

26

1.500,32 €

A.D. Ourense Hockey Club

G32249419

OU

Ourense

Hockey

14

807,86 €

A.D. Sagrado Corazón

G36430221

PO

Pontevedra

Atletismo, Baloncesto,

Fútbol, Fútbol (Sala)

24

1.384,91 €

A.D. Santiago de Foz

G27199413

LU

Foz

Fútbol, Fútbol (Sala)

29

1.673,43 €

A.D. Tenis e Pádel Soutomaior

G94019494

PO

Arcade

Pádel, Tenis

12

692,45 €

A.D.C. Lumieira Lugo

G27384759

LU

Lugo

Fútbol (Sala)

22

1.269,50 €

A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

LU

Lugo

Fútbol

24

1.384,91 €

A.D.MM. Calasancias

G15108699

CO

A Coruña

Baloncesto

31

1.788,84 €

A.X.D. Verdugo

G36347938

PO

Pontevedra

Fútbol

19

1.096,39 €

Abanqueiro Sociedade Deportiva

G15351471

CO

Boiro

Fútbol

10

577,04 €

Academia San Mamed Ourense Tenis de Mesa

V32254823

OU

Ourense

Tenis de Mesa

9

519,34 €

Agrupación Atlética Mazí

G94021326

PO

Vilagarcía de A.

Atletismo

16

923,27 €

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

PO

Pontevedra

Fútbol

26

1.500,32 €

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

CO

A Coruña

Montañismo

21

1.211,79 €

Agrupación de Patinaje Xiramos

G27767896

PO

Mos

Patinaxe

12

692,45 €

Agrupación Deportiva A Gándara

G27040989

LU

Monforte de L.

Atletismo

11

634,75 €

Agrupación Deportiva Abella

G15618481

CO

Frades

Fútbol

15

865,57 €

Agrupación Deportiva C.P. de Zas

G15315187

CO

Zas

Tenis de Mesa

19

1.096,39 €

Agrupación Deportiva Colexio Santiago Apóstol

G15212335

CO

Narón

Baloncesto

66

3.808,50 €

Agrupación Deportiva Cortegada

G36059202

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

82

4.731,77 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros

G15137326

CO

Oleiros

Fútbol

21

1.211,79 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

CO

Santiago de C.

Baloncesto

17

980,98 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

CO

Carballo

Natación, Tríatlon e P.M.

39

2.250,47 €

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

PO

Bueu

Fútbol (Sala)

37

2.135,07 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

CO

Narón

Judo e D.A.

33

1.904,25 €

Agrupación Deportiva Liceo

G15255490

CO

A Coruña

Baloncesto, Balonmán, Fútbol (Sala), Judo e D.A., Patinaxe, Voleibol

99

5.712,74 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

CO

Santiago de C.

Baloncesto, Fútbol

78

4.500,95 €

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

PO

Vigo

Fútbol

24

1.384,91 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

CO

Narón

Atletismo, Natación, Tríatlon e P.M.

80

4.616,36 €

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

PO

Vigo

Dep. Adaptado

31

1.788,84 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

PO

Gondomar

Tenis de Mesa

55

3.173,75 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

LU

Lugo

Tenis de Mesa

27

1.558,02 €

Agrupación Deportivo Natural

G32181281

OU

Ribadavia

Pesca e C.

10

577,04 €

Agrupación Juvenil de Lérez

G36110252

PO

Pontevedra

Fútbol

23

1.327,20 €

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

LU

Vilalba

Tríatlon e P.M.

13

750,16 €

Agrupación Socio Deportiva Alter-Nativa (A.S.D.A.N.)

G27776459

PO

Vigo

Dep. Adaptado

5

500,00 €

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

PO

Vigo

Atletismo

33

1.904,25 €

Alondras, C.F.

G36011187

PO

Cangas

Fútbol

67

3.866,20 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

PO

O Grove

Remo

16

923,27 €

Ames Atletismo

G70594940

CO

Ames

Atletismo

9

519,34 €

Amio, S.D.

G15480627

CO

Santiago de C.

Fútbol, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

Ancorad´Ouro, F.S.

G36213916

PO

Marín

Fútbol, Fútbol (Sala)

51

2.942,93 €

Antela, F.C.

G32031643

OU

Xinzo de Limia

Fútbol

20

1.154,09 €

Arbo, C.F.

G36174829

PO

Arbo

Fútbol

18

1.038,68 €

Arcadia, E.F.

G94039104

PO

Soutomaior

Fútbol

17

980,98 €

Arealonga, F.S. Chapela

G36484194

PO

Redondela

Fútbol (Sala)

27

1.558,02 €

Armenteira Club de Fútbol

G36265023

PO

Meis

Fútbol

8

500,00 €

Arosa, S.C.

G36026680

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

64

3.693,09 €

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

CO

Santiago de C.

Tenis de Mesa

55

3.173,75 €

Arzúa Fútbol Club Feminino

G70563135

CO

Arzúa

Fútbol

13

750,16 €

As Sport Vigo

G27749837

PO

Vigo

Taekwondo

27

1.558,02 €

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

PO

Baiona

Bolos

11

634,75 €

Asoc. Galega de Billar-Pool

G36201093

PO

Cangas

Billar

42

2.423,59 €

Asociación Ambar das Persoas con

Diversidade Funcional

G15052434

CO

A Pobra do C.

Atletismo, Boxeo, Dep.

Adaptado, Fútbol (Sala), Tenis de Mesa

7

500,00 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

OU

Xinzo de Limia

Baloncesto

30

1.731,13 €

Asociación Basquet Ourense

G32215733

OU

Ourense

Baloncesto

17

980,98 €

Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

CO

Santiago de C.

Dep. Inverno, Montañismo

9

519,34 €

Asociación Club Deportivo Hydra

G70589650

CO

Curtis

Bádminton

11

634,75 €

Asociación Club Patín A Estrada

G94184892

PO

A Estrada

Patinaxe

12

692,45 €

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

CO

Dumbría

Baloncesto

14

807,86 €

Asociación Cultural de Deportiva Dorna

G36031292

PO

A Illa de A.

Baloncesto, Fútbol (Gaélico), Vela, Xadrez

24

1.384,91 €

Asociación Cultural Deportiva «Unión Deportiva Atios»

G36323889

PO

O Porriño

Fútbol

35

2.019,66 €

Asociación Cultural Deportiva Piringalla

G27340256

LU

Lugo

Fútbol, Fútbol (Sala)

46

2.654,41 €

Asociación Cultural Deportiva Vilanova (Efb Vilanova)

G36172831

PO

Vilanova de A.

Fútbol

17

980,98 €

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

PO

A Guarda

Xadrez

12

692,45 €

Asociación Cultural e Deportiva Cartelle

G32369449

OU

Cartelle

Fútbol

7

500,00 €

Asociación D.C. Vilagarcía Esgrima

G94048733

PO

Vilagarcía de A.

Esgrima

9

519,34 €

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

PO

Pontevedra

Kickboxing

23

1.327,20 €

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

OU

Ourense

Montañismo

23

1.327,20 €

Asociación de Padres y Amigos de

Nadadores (Club Marina Ferrol)

G15250244

CO

Ferrol

Natación, Natación (Waterp.)

23

1.327,20 €

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

PO

O Porriño

Ciclismo

22

1.269,50 €

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

OU

O Carballiño

Balonmán

7

500,00 €

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

OU

Ourense

Bádminto, Baloncesto,

Fútbol, Fútbol (Sala)

81

4.674,06 €

Asociación Deportiva C.A.R.

G94062981

PO

Redondela

Atletismo, Tríatlon e P.M.

13

750,16 €

Asociación Deportiva Cañiza Club de Fútbol

G36342046

PO

A Cañiza

Fútbol

22

1.269,50 €

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

PO

Vigo

Balonmán, Balonmán (Praia)

112

6.462,90 €

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

LU

Vilalba

Fútbol

11

634,75 €

Asociación Deportiva Cultural de Guimarei

G36521219

PO

A Estrada

Fútbol

11

634,75 €

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

LU

Lugo

Fútbol (Sala)

33

1.904,25 €

Asociación Deportiva Dom+

G36537819

PO

Marín

Judo e D.A.

24

1.384,91 €

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

PO

Vilagarcía de A.

A. Subacuáticas

9

519,34 €

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

CO

Muros

Remo

13

750,16 €

Asociación Deportiva Famu

G36681633

PO

Vigo

Judo e D.A.

76

4.385,54 €

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

LU

Lugo

Judo e D.A.

30

1.731,13 €

Asociación Deportiva Karbo

G15510514

CO

A Coruña

Judo e D.A.

31

1.788,84 €

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

PO

Vigo

Taekwondo

46

2.654,41 €

Asociación Deportiva Kung Fu Zen

G94059656

PO

Vila de Cruces

Kung-Fu

20

1.154,09 €

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

OU

Xinzo de Limia

Atletismo, Orientación

12

692,45 €

Asociación Deportiva Miño

G70083514

CO

Miño

Fútbol

24

1.384,91 €

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

G27132679

LU

Mondoñedo

Fútbol

12

692,45 €

Asociación Deportiva Nicrariense

G15561293

CO

Negreira

Fútbol

25

1.442,61 €

Asociación Deportiva Olimpia

G70343496

CO

Cee

Atletismo

18

1.038,68 €

Asociación Deportiva San Sadurniño Club de Fútbol

G15595903

CO

San Sadurniño

Fútbol

21

1.211,79 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

CO

Santiago de C.

Karate e D.A., Pádel, Squash, Tenis

37

2.135,07 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín e Infantil

G36448785

PO

Tomiño

Fútbol

23

1.327,20 €

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

LU

Lugo

Tríatlon e P.M.

69

3.981,61 €

Asociación Deportiva UMI

G70564042

CO

A Coruña

Kung-Fu

27

1.558,02 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

PO

Ponteareas

Kung-Fu

11

634,75 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

CO

Carballo

Voleibol

18

1.038,68 €

Asociación Educativa e Deportiva O Fisgón

G94044732

PO

Marín

Fútbol (Sala)

48

2.769,82 €

Asociación Polideportiva Playas de Samil

G36918084

PO

Vigo

Dep. Adaptado

16

923,27 €

Asociación Valentes Club Deportivo Lobos

G70448055

CO

Teo

Rugby

20

1.154,09 €

Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Cabral

G36651073

PO

Vigo

Kung-Fu

17

980,98 €

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

PO

Sanxenxo

Fútbol, Fútbol (Sala)

36

2.077,36 €

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

CO

A Coruña

Hockey

26

1.500,32 €

Atlántico Hockey Club

G36684850

PO

Vigo

Hockey

11

634,75 €

Atlética A Silva

G15953011

CO

Cerceda

Atletismo

18

1.038,68 €

Atlético Abuín

G27231786

LU

Lugo

Fútbol

21

1.211,79 €

Atlético Arousana

G36300655

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

61

3.519,97 €

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

PO

Cuntis

Fútbol

24

1.384,91 €

Atlético Faxilde C.F. Vilagarcía

G36187482

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

8

500,00 €

Baíña Fútbol Sala

G36981140

PO

Baiona

Fútbol (Sala)

22

1.269,50 €

Balaídos, C.F.

G36737724

PO

Vigo

Fútbol, Fútbol (Sala)

40

2.308,18 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

PO

Pontevedra

Baloncesto

30

1.731,13 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

PO

Rodeiro

Balonmán

18

1.038,68 €

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

CO

Santa Comba

Balonmán

20

1.154,09 €

Balonmano Pontedeume

G15456742

CO

Pontedeume

Balonmán

12

692,45 €

Basket Base Club

G36053536

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

52

3.000,63 €

Basket School

G70307103

CO

Ferrol

Baloncesto

44

2.539,00 €

Básquet Rías Baixas

G27777127

PO

Vigo

Baloncesto

8

500,00 €

Bastavales, Unión Deportiva

G15565161

CO

Brión

Fútbol

24

1.384,91 €

Bergantiños, F.C.

G15116775

CO

Carballo

Fútbol

69

3.981,61 €

Bertamiráns Fútbol Club

G15285851

CO

Ames

Fútbol, Fútbol (Sala)

32

1.846,54 €

Betanzos, C.F.

G15384183

CO

Betanzos

Fútbol

30

1.731,13 €

Bora Club de Fútbol

G36362846

PO

Pontevedra

Fútbol

9

519,34 €

Bueu Atlético Balonmán

G36039683

PO

Bueu

Balonmán, Balonmán (Praia)

86

4.962,59 €

Burgas Hockey Club

G32142184

OU

Ourense

Hockey

11

634,75 €

BVB

G94156056

PO

Pontevedra

Baloncesto

17

980,98 €

C. Escola de Ximnasia Burgas

G32269201

OU

Ourense

Ximnasia

34

1.961,95 €

C. Judo Bitácora Ferrol

G15460884

CO

Ferrol

Judo e D.A.

20

1.154,09 €

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

PO

Vigo

Atletmismo, Montañismo

7

500,00 €

C.B. San José de La Guía

G36756831

PO

Vigo

Baloncesto, Fútbol (Sala)

12

692,45 €

C.D. Arcade

G36143238

PO

Soutomaior

Fútbol

22

1.269,50 €

C.D. Baio

G15317183

CO

Zas

Fútbol

13

750,16 €

C.D. BM. Chapela

G36429132

PO

Redondela

Balonmán

79

4.558,65 €

C.D. Castro

G27148980

LU

Castro de Rei

Fútbol

28

1.615,73 €

C.D. Choco

G36041994

PO

Redondela

Fútbol

65

3.750,79 €

C.D. Corgo

G27218452

LU

O Corgo

Fútbol

20

1.154,09 €

C.D. Cospeito

G27133867

LU

Cospeito

Fútbol

13

750,16 €

C.D. Dez Portas Tenis de Mesa Lugo

G27346436

LU

Lugo

Tenis de Mesa

22

1.269,50 €

C.D. Foz

G27126994

LU

Foz

Fútbol

28

1.615,73 €

C.D. La Purísima

G32411381

OU

Ourense

Atletsmo, Fútbol, Fútbol (Sala)

44

2.539,00 €

C.D. Moaña

G36047793

PO

Moaña

Fútbol

36

2.077,36 €

C.D. Ozono Boiro

G70422811

CO

Boiro

Taekwondo

24

1.384,91 €

C.D. Pádel Femenino Cies

G27713759

PO

Vigo

Pádel

11

634,75 €

C.D. Ría de Arousa do Grove

G36483030

PO

O Grove

Atletismo, Ciclismo

8

500,00 €

C.D. Rúa

G32133886

OU

A Rúa

Fútbol

16

923,27 €

C.D. Sagrado Corazón

G27459999

LU

Lugo

Baloncesto

13

750,16 €

C.D. San Mamed

G15380868

CO

Vedra

Fútbol

11

634,75 €

C.D. Santaballés

G27142686

LU

Vilalba

Fútbol

7

500,00 €

C.D. Santo Cristo

G32027443

OU

Ourense

Hockey

7

500,00 €

C.D. Sar Extramundi

G70416425

CO

Padrón

Fútbol

19

1.096,39 €

C.D. Soutomaior

G36129492

PO

Soutomaior

Fútbol

22

1.269,50 €

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

PO

Vigo

Voleibol

74

4.270,13 €

C.F. Carnoedo

G15275985

CO

Sada

Fútbol

8

500,00 €

C.F. Celta Barreiros

G27238500

LU

Barreiros

Fútbol

7

500,00 €

C.F. Vista Alegre

G70206925

CO

Santiago de C.

Baloncesto, Fútbol, Fútbol (Sala)

36

2.077,36 €

C.M.D.C. Breogán do Grove

G36015634

PO

O Grove

Piragüismo, Xadrez

78

4.500,95 €

C.P. Alquimia

G15954332

CO

Carral

Patinaxe

17

980,98 €

C.P. Calasancio

G27104736

LU

Monforte de L.

Fútbol

23

1.327,20 €

C.P.A. Rosaleira

G27764174

PO

Mos

Patinaxe

9

519,34 €

C.T.M. Espedregada Oroso

G36207298

CO

Oroso

Tenis de Mesa

31

1.788,84 €

C.U.D. Ferroviaria

G27152149

LU

Lugo

Fútbol, Fútbol (Sala)

34

1.961,95 €

Cabana, S.D.

G15414717

CO

Cabana de B.

Fútbol

19

1.096,39 €

Caldas Club de Fútbol

G36199495

PO

Caldas de R.

Fútbol

24

1.384,91 €

Camariñas, F.C.

G15151368

CO

Camariñas

Fútbol

18

1.038,68 €

Campus Ourense Clube de Balonmán

G32463507

OU

Ourense

Balonmán

16

923,27 €

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

OU

Ourense

Rugby

67

3.866,20 €

Carballiño Fútbol Sala

G32219545

OU

O Carballiño

Fútbol (Sala)

52

3.000,63 €

Carreira, C.F.

G15356488

CO

Ribeira

Fútbol

21

1.211,79 €

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

CO

Ferrol

Pádel, Tenis

18

1.038,68 €

Castrelo FS Burela

G27484229

LU

Burela

Fútbol (Sala)

8

500,00 €

Catoira, S.D.

G36312445

PO

Catoira

Fútbol

23

1.327,20 €

Cedeira, S.D.

G15148802

CO

Cedeira

Fútbol

29

1.673,43 €

Céltiga, F.C.

G36030260

PO

A Illa de A.

Fútbol

63

3.635,38 €

Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

PO

Nigrán

Petanca

9

519,34 €

Centro de Deportes Barco

G32033763

OU

O Barco

Fútbol

55

3.173,75 €

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

OU

Ourense

Tiro con Arco, Tiro Olímpico

43

2.481,29 €

Centro Deportivo Couto, A.D.

G32269573

OU

Ourense

Taekwondo

31

1.788,84 €

Centro Ecuestre Rías Baixas

B27778273

PO

Nigrán

Hípica

12

692,45 €

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

PO

Vigo

Fútbol, Fútbol (Sala)

55

3.173,75 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

PO

Redondela

Fútbol, Fútbol (Gaélico), Fútbol (Sala)

25

1.442,61 €

Cíes Squash

G27869437

PO

Vigo

Squash

15

865,57 €

Cinania, T.M.

G36438232

PO

Cangas

Tenis de Mesa

19

1.096,39 €

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

LU

Chantada

Xadrez

8

500,00 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

PO

Sanxenxo

Pádel, Tenis, Xadrez

31

1.788,84 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

PO

Vigo

Pádel, Tenis, Tiro con arco

20

1.154,09 €

Círculo Cultural Recreativo de Cesantes

G36015741

PO

Redondela

Remo

17

980,98 €

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

PO

Redondela

Billar, Vela

11

634,75 €

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

G15099617

CO

Fene

Fútbol

27

1.558,02 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

CO

Ferrol

Xadrez

28

1.615,73 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

CO

Ferrol

Fútbol, Pádel, Tenis

17

980,98 €

Círculo Xadrez Narón

G15227556

CO

Narón

Xadrez

10

577,04 €

Club Acordes Narón

G15499692

CO

Narón

Ximnasia

19

1.096,39 €

Club Acordes Pontedeume

G70223169

CO

Ferrol

Ximnasia

10

577,04 €

Club Acuático Umia

G36291250

PO

Caldas de R.

Salvamento e S.

23

1.327,20 €

Club Adas

G32027195

OU

O Barco

Atletismo

36

2.077,36 €

Club Aguamarina Sincro

G70132170

CO

Oleiros

Natación

13

750,16 €

Club Alejandro Gómez

G27733799

PO

O Porriño

Dep. Inverno

8

500,00 €

Club Alto do Vento Fútbol Sala

G70487293

CO

Santiago de C.

Fútbol (Sala)

13

750,16 €

Club Amfiv

G36711380

PO

Vigo

Dep. Adaptado (BCR)

52

3.000,63 €

Club Ánfora de Patinaxe Artístico de Cangas

G36194900

PO

Cangas

Patinaxe

19

1.096,39 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

PO

Vigo

Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol (Sala), Karate e D.A., Patinaxe, Xadrez, Ximnasia

104

6.001,27 €

Club Aromón Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

PO

Pontevedra

Monatñismo, Orientación

28

1.615,73 €

Club Arte e Movemento

G70231881

CO

Cee

Baile Deportivo, Taekwondo

80

4.616,36 €

Club Arteixo Balonmán

G70382585

CO

Arteixo

Balonmán

17

980,98 €

Club As Rodas Patinaxe Artística (C.A.R.P.A.)

G36645091

PO

Vigo

Patinaxe

15

865,57 €

Club As Triscas

G36421824

PO

Pontevedra

Ximnasia

12

692,45 €

Club Asociación A.A. Colegio Santo Domingo

G15421217

CO

A Coruña

Baloncesto, Patinaxe, Patinaxe (H. Patíns)

34

1.961,95 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

CO

Arteixo

Fútbol

35

2.019,66 €

Club Atlético dos Castros

G15166812

CO

A Coruña

Fútbol

26

1.500,32 €

Club Atlético Fátima

G70222450

CO

Santiago de C.

Fútbol, Fútbol (Sala)

35

2.019,66 €

Club Atlético Riveira

G15257876

CO

Ribeira

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Atlético San Pedro

G15262058

CO

Oleiros

Fútbol

26

1.500,32 €

Club Atletismo Coruña Comarca

G15905201

CO

A Coruña

Atletismo

34

1.961,95 €

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

PO

Vigo

Atletismo

69

3.981,61 €

Club Atletismo Lucus

G27033836

LU

Lugo

Atletismo

33

1.904,25 €

Club Atletismo Millaraio

G70193313

CO

Ames

Atletismo

33

1.904,25 €

Club Atletismo Narón

G15215759

CO

Narón

Atletismo

61

3.519,97 €

Club Atletismo Noia

G15123664

CO

Noia

Atletismo

20

1.154,09 €

Club Atletismo O Pino

G70468343

CO

O Pino

Atletismo

16

923,27 €

Club Atletismo Porriño

G36320380

PO

O Porriño

Atletismo, Tríatlon e P.M.

24

1.384,91 €

Club Atletismo Riazor Coruña

G15799620

CO

A Coruña

Atletismo

30

1.731,13 €

Club Atletismo Sada

G15588296

CO

Sada

Atletismo, Dep. Adaptado, Montañismo, Tríatlon e P.M.

52

3.000,63 €

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

PO

Moaña

Atletismo

19

1.096,39 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

CO

Santiago de C.

Atletismo

27

1.558,02 €

Club Atletismo Sar

G15586548

CO

Ames

Atletismo

11

634,75 €

Club Atletismo Vila de Cangas

G36236594

PO

Cangas

Atletismo

26

1.500,32 €

Club Bádminton As Neves

G36367662

PO

As Neves

Bádminton

28

1.615,73 €

Club Bádminton Cíes

G36827418

PO

Vigo

Bádminton

25

1.442,61 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

PO

Ponteareas

Bádminton

24

1.384,91 €

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

PO

Pontevedra

Bádminton

25

1.442,61 €

Club Bádminton Tui

G94130242

PO

Tui

Bádminton

26

1.500,32 €

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

PO

Vigo

Baile Deportivo

11

634,75 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

OU

Allariz

Baloncesto

36

2.077,36 €

Club Baloncesto Artai

G70226675

CO

Carballo

Baloncesto

31

1.788,84 €

Club Baloncesto Arteixo

G15253214

CO

Arteixo

Baloncesto

18

1.038,68 €

Club Baloncesto Arxil

G36039584

PO

Pontevedra

Baloncesto

83

4.789,47 €

Club Baloncesto Baltar

G36269835

PO

Sanxenxo

Baloncesto

13

750,16 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

LU

Burela

Baloncesto

31

1.788,84 €

Club Baloncesto Cambre

G70235593

CO

Cambre

Baloncesto

37

2.135,07 €

Club Baloncesto Caselas

G36407385

PO

Salceda de C.

Baloncesto

10

577,04 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

LU

Foz

Baloncesto

12

692,45 €

Club Baloncesto Chantada

G27210855

LU

Chantada

Baloncesto

60

3.462,27 €

Club Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

LU

Lugo

Baloncesto

26

1.500,32 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

PO

Ponteareas

Baloncesto

20

1.154,09 €

Club Baloncesto Costa Ártabra

G15628894

CO

Ferrol

Baloncesto

63

3.635,38 €

Club Baloncesto Cullleredo

G15897978

CO

Culleredo

Baloncesto

86

4.962,59 €

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

PO

Cangas

Baloncesto

27

1.558,02 €

Club Baloncesto do Lea

G27431410

LU

Castro de Rei

Baloncesto

8

500,00 €

Club Baloncesto Femenino Ourense

G32023533

OU

Ourense

Baloncesto

12

692,45 €

Club Baloncesto Nigrán

G36644979

PO

Nigrán

Baloncesto

23

1.327,20 €

Club Baloncesto O Grove

G36061034

PO

O Grove

Baloncesto

19

1.096,39 €

Club Baloncesto O Meco

G36333904

PO

O Grove

Baloncesto

29

1.673,43 €

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

PO

Marín

Baloncesto

94

5.424,22 €

Club Baloncesto Redondela

G94013216

PO

Redondela

Baloncesto

32

1.846,54 €

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

G27204023

LU

Ribadeo

Baloncesto

20

1.154,09 €

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

CO

Rianxo

Baloncesto

12

692,45 €

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

PO

Pontecesures

Baloncesto

30

1.731,13 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

PO

Vigo

Baloncesto, Fútbol (Sala)

39

2.250,47 €

Club Baloncesto Santa Baia de Boiro

G15364995

CO

Boiro

Baloncesto

14

807,86 €

Club Baloncesto Sarria

G27040955

LU

Sarria

Baloncesto

32

1.846,54 €

Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia

G36942142

PO

Vigo

Baloncesto

65

3.750,79 €

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

LU

Vilalba

Baloncesto

12

692,45 €

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

34

1.961,95 €

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

LU

Viveiro

Baloncesto

33

1.904,25 €

Club Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

OU

Verín

Baloncesto

18

1.038,68 €

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

PO

A Guarda

Balonmán

79

4.558,65 €

Club Balonmán Brigantium

G70557962

CO

A Coruña

Balonmán

11

634,75 €

Club Balonmán Camariñas

G15520406

CO

Camariñas

Balonmán

60

3.462,27 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

PO

Cangas

Balonmán, Balonmán (Praia)

87

5.020,29 €

Club Balonmán Caselas

G36157402

PO

Salceda de C.

Balonmán

8

500,00 €

Club Balonmán Lucus

G27381789

LU

Lugo

Balonmán

19

1.096,39 €

Club Balonmán Narón

G15324692

CO

Narón

Balonmán

7

500,00 €

Club Balonmán Porriño

G36246858

PO

O Porriño

Balonmán

90

5.193,40 €

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

CO

Santiago de C.

Balonmán

23

1.327,20 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

PO

Vigo

Balonmán

80

4.616,36 €

Club Balonmán Tui

G36272961

PO

Tui

Balonmán

35

2.019,66 €

Club Balonmán Viveiro

G27171081

LU

Viveiro

Balonmán

24

1.384,91 €

Club Basketmi Ferrol

G15282221

CO

Ferrol

Dep. Adaptado (BCR)

42

2.423,59 €

Club Basquet Coruña

G15565054

CO

A Coruña

Baloncesto

92

5.308,81 €

Club Béisbol y Sófbol Cambre

G15265473

CO

Oleiros

Béisbol e Sófbol

24

1.384,91 €

Club Biqueira

G94106325

PO

O Grove

Ximnasia

11

634,75 €

Club Bolos A Xunqueira

G36753648

PO

Gondomar

Bolos

16

923,27 €

Club Bolos Camos

G36741395

PO

Nigrán

Bolos

17

980,98 €

Club Bolos Estivada

G27749407

PO

Baiona

Bolos

10

577,04 €

Club Bowling Celta

G36685345

PO

Vigo

Bolos

28

1.615,73 €

Club Bunkai

G15576614

CO

Ferrol

Boxeo, Karate e D.A., Kickboxing, Taekwondo

36

2.077,36 €

Club Burgas Voleibol

G32432130

OU

Ourense

Voleibol

20

1.154,09 €

Club Cabanas KDM

G70345970

CO

Cabanas

Piragüismo

22

1.269,50 €

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

PO

Cambados

Tenis de Mesa

34

1.961,95 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

OU

Ourense

Atletismo, Baloncesto, Fútbol (Sala), Xadrez

105

6.058,97 €

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

PO

Vigo

Patinaxe

12

692,45 €

Club Cee Deportes de Contacto

G70209341

CO

Cee

Kickboxing

14

807,86 €

Club Ciclismo Triatlón Poio

G36517712

PO

Poio

Atletismo, Ciclismo, Tríatlon e P.M.

7

500,00 €

Club Ciclista Barbanza

G15141344

CO

Boiro

Ciclismo

13

750,16 €

Club Ciclista Cambre

G15695315

CO

Cambre

Ciclismo

20

1.154,09 €

Club Ciclista Carballo

G15208879

CO

Carballo

Ciclismo

12

692,45 €

Club Ciclista Compostelano

G15065642

CO

Santiago de C.

Ciclismo

9

519,34 €

Club Ciclista Coruxo

G27710730

PO

Vigo

Ciclismo

26

1.500,32 €

Club Ciclista Estradense

G36235935

PO

A Estrada

Ciclismo

13

750,16 €

Club Ciclista Farto

G94052693

PO

Pontevedra

Ciclismo

31

1.788,84 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

PO

O Rosal

Ciclismo

13

750,16 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

CO

Padrón

Ciclismo

27

1.558,02 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

PO

Ponteareas

Ciclismo

25

1.442,61 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

PO

Vigo

Ciclismo

18

1.038,68 €

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

PO

Ribadumia

Ciclismo

10

577,04 €

Club Ciclista Sonense

G70473160

CO

Porto do Son

Ciclismo

8

500,00 €

Club Ciclista Teis

G36754323

PO

Vigo

Ciclismo

13

750,16 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

PO

Vigo

Ciclismo

16

923,27 €

Club Ciclista Viveiro

G27035492

LU

Viveiro

Ciclismo

12

692,45 €

Club Cidade de Narón

G70054705

CO

Narón

Fútbol (Sala)

71

4.097,02 €

Club Cios Vigo, F.S.

G36795680

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

30

1.731,13 €

Club Cisne Balonmano

G36024164

PO

Pontevedra

Balonmán

73

4.212,43 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

PO

Vigo

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Compañía de María

G15228315

CO

A Coruña

Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Judo e D.A., Patinaxe, Patinaxe (H. Patíns), Ximnasia

101

5.828,15 €

Club Cultural Deportivo Taragoña

G15458417

CO

Rianxo

Fútbol

24

1.384,91 €

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

CO

A Coruña

A. Subacuáticas

8

500,00 €

Club de Atletismo Fontes do Sar

G70226436

CO

Santiago de C.

Atletismo

22

1.269,50 €

Club de Atletismo Ría de Ferrol

G15203219

CO

Ferrol

Atletismo

66

3.808,50 €

Club de Baile Deportivo Al Compás

G27711597

PO

Vigo

Baile Deportivo

17

980,98 €

Club de Billar Manhattan

G27852011

PO

Vigo

Billar

37

2.135,07 €

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

PO

Ponteareas

Billar

18

1.038,68 €

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

LU

Lugo

Billar

9

519,34 €

Club de Bolos Portameán

V36970291

PO

Baiona

Bolos

13

750,16 €

Club de Bolos Xove

G27371988

LU

Xove

Bolos

36

2.077,36 €

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

PO

Vigo

Esgrima

43

2.481,29 €

Club de Fútbol Cire de Melide

G15426679

CO

Melide

Fútbol

22

1.269,50 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

PO

Gondomar

Fútbol

13

750,16 €

Club de Fútbol Deportivo Orzán

G70268529

CO

A Coruña

Fútbol

33

1.904,25 €

Club de Fútbol Dumbría

G15552458

CO

Dumbría

Ciclismo, Fútbol, Voleibol, Voleibol (Praia)

76

4.385,54 €

Club de Fútbol Loñoa

G32414740

OU

O Pereiro de A.

Fútbol

7

500,00 €

Club de Fútbol Marcón Atlético

G36147080

PO

Pontevedra

Fútbol

35

2.019,66 €

Club de Fútbol Monforte

G27433853

LU

Monforte de L.

Fútbol

23

1.327,20 €

Club de Fútbol Noia

G15252505

CO

Noia

Fútbol

38

2.192,77 €

Club de Fútbol Rápido de Neda

G15330905

CO

Neda

Fútbol

25

1.442,61 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

PO

Vigo

Fútbol

22

1.269,50 €

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

G15380082

CO

Oleiros

Fútbol

22

1.269,50 €

Club de Golf Campomar

G15071087

CO

Narón

Golf

15

865,57 €

Club de Golf Lugo

G27421684

LU

Lugo

Golf

12

692,45 €

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

LU

Ribadeo

Patinaxe (H. Liña)

12

692,45 €

Club de Loita do Morrazo

G94019510

PO

Bueu

Karate e D.A., Loita e D.A.

8

500,00 €

Club de Loita El Castro

G36707586

PO

Vigo

Loita e D.A.

14

807,86 €

Club de Loita Sabarís

G36964724

PO

Baiona

Loita e D.A.

21

1.211,79 €

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

LU

Vilalba

Loita e D.A.

26

1.500,32 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

PO

Vigo

Loita e D.A.

39

2.250,47 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

PO

Cangas

Piragüismo

45

2.596,70 €

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

LU

Monforte de L.

Piragüismo

16

923,27 €

Club de Natación de Mos

G36448892

PO

Mos

Natación

10

577,04 €

Club de Pádel Narón

G70082045

CO

Narón

Pádel

12

692,45 €

Club de Pádel Vilalba

G27490606

LU

Vilalba

Pádel

7

500,00 €

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

G70320981

CO

Corcubión

Patinaxe

8

500,00 €

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

CO

Ames

Patinaxe

17

980,98 €

Club de Pesca Deportiva Moita Escama

G27853225

PO

Vigo

Pesca e C.

14

807,86 €

Club de Pesca Deportiva O Capote

G15877848

CO

A Coruña

Pesca e C.

11

634,75 €

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

CO

Santiago de C.

Pesca e C.

15

865,57 €

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

PO

Catoira

Piragüismo

42

2.423,59 €

Club de Piragüismo Copacabana

G15321854

CO

Ferrol

Piragüismo

12

692,45 €

Club de Piragüismo Fluvial Avion

G32385304

OU

Avión

Piragüismo

19

1.096,39 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

CO

Ames

Piragüismo

23

1.327,20 €

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

LU

Viveiro

Piragüismo

13

750,16 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

CO

Oleiros

Remo, Xadrez

31

1.788,84 €

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

CO

Ferrol

Remo

23

1.327,20 €

Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

CO

Boiro

Remo

66

3.808,50 €

Club de Remo Chapela

G36039915

PO

Redondela

Remo

35

2.019,66 €

Club de Remo Coruxo

G36726750

PO

Vigo

Remo

18

1.038,68 €

Club de Remo Mecos

G36048684

PO

O Grove

Remo

42

2.423,59 €

Club de Remo Muros

G15166333

CO

Muros

Remo

29

1.673,43 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

CO

Bergondo

Remo

22

1.269,50 €

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

PO

Marín

Remo

9

519,34 €

Club de Remo Rianxo

G15087208

CO

Rianxo

Remo

26

1.500,32 €

Club de Remo Vigo

G27852896

PO

Vigo

Remo

26

1.500,32 €

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

PO

Cangas

Remo

15

865,57 €

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

PO

Vilagarcía de A.

Remo

22

1.269,50 €

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

PO

Vigo

Remo

11

634,75 €

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

CO

A Coruña

Rugby

84

4.847,18 €

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

PO

Moaña

Taekwondo

81

4.674,06 €

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

PO

Vigo

Taekwondo

18

1.038,68 €

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

PO

Pontevedra

Taekwondo

8

500,00 €

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

CO

Bergondo

Pádel, Tenis

17

980,98 €

Club de Tenis Codesal

G36028843

PO

A Guarda

Tenis

13

750,16 €

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

PO

Cangas

Tenis

9

519,34 €

Club de Tenis de Gondomar

G36992352

PO

Gondomar

Tenis

11

634,75 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

CO

Oleiros

Pádel, Tenis

38

2.192,77 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

CO

Ares

Pádel, Tenis

34

1.961,95 €

Club de Tenis El Rial

G36043354

PO

Caldas de R.

Pádel, Tenis

18

1.038,68 €

Club de Tiro Real Aeroclub de Lugo

G27008341

LU

Lugo

Tiro Olímpico

43

2.481,29 €

Club de Tiro San Froilán

G27429521

LU

Lugo

Tiro Olímpico

38

2.192,77 €

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

G15977044

CO

A Coruña

Xadrez

16

923,27 €

Club de Xadrez Laroca

G36815231

PO

Nigrán

Xadrez

11

634,75 €

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

LU

Lugo

Xadrez

12

692,45 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

CO

A Coruña

A. Subacuáticas, Bádminton, Fútbol (Sala), Natación, Pesca e C., Tenis de Mesa

82

4.731,77 €

Club Depordima

G32374894

OU

Ourense

Baloncesto

24

1.384,91 €

Club Depornautic Arousa

G94138484

PO

Vilagarcía de A.

Piragüismo

10

577,04 €

Club Deportivo A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

CO

A Coruña

Fútbol (Gaélico)

11

634,75 €

Club Deportivo A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

G36691855

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

10

577,04 €

Club Deportivo Aceesca

G36234771

PO

O Porriño

Dep. Adaptado

5

500,00 €

Club Deportivo Adarve Lugo

G27282417

LU

Lugo

Fútbol (Sala)

13

750,16 €

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

CO

Negreira

Karate e D.A.

18

1.038,68 €

Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño

G15412802

CO

San Sadurniño

Voleibol

68

3.923,90 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

OU

Allariz

Fútbol

21

1.211,79 €

Club Deportivo Arenteiro

V32027757

OU

O Carballiño

Fútbol

67

3.866,20 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

PO

Vigo

Fútbol

31

1.788,84 €

Club Deportivo Bamio

G36238798

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

20

1.154,09 €

Club Deportivo Bball Ourense

G32475295

OU

Ourense

Baloncesto

17

980,98 €

Club Deportivo Beade

G27711472

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

28

1.615,73 €

Club Deportivo Bosco

G36692317

PO

Vigo

Baloncesto

114

6.578,31 €

Club Deportivo Bueu

G36138477

PO

Bueu

Fútbol

26

1.500,32 €

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

LU

Burela

Fútbol (Sala)

90

5.193,40 €

Club Deportivo C.T.M. Vigo

G27779016

PO

Vigo

Tenis de Mesa

16

923,27 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

CO

A Coruña

Baloncesto, Fútbol

52

3.000,63 €

Club Deportivo Caldelas

G36222362

PO

Tui

Fútbol

23

1.327,20 €

Club Deportivo Cariño

G15132756

CO

Cariño

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Deportivo Ciudad

G15275183

CO

A Coruña

Fútbol

16

923,27 €

Club Deportivo Ciudad Jardín

G15088545

CO

A Coruña

Fútbol

25

1.442,61 €

Club Deportivo Coia

G36753911

PO

Vigo

Fútbol

25

1.442,61 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

PO

Vigo

Baloncesto, Fútbol (Sala)

37

2.135,07 €

Club Deportivo Compañía de María de Santiago

G15118144

CO

Santiago de C.

Baloncesto, Fútbol, Fútbol (Sala)

63

3.635,38 €

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

CO

Santiago de C.

Fútbol

36

2.077,36 €

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

PO

Ponteareas

Fútbol

33

1.904,25 €

Club Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

OU

Ribadavia

Balonmán

54

3.116,04 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

OU

Ourense

Fútbol, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

Club Deportivo de Natación Cidade de Santiago

G70261599

CO

Santiago de C.

Natación

14

807,86 €

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

G36904530

PO

Vigo

Atletismo, Petanca

11

634,75 €

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

OU

Sandiás

Hípica

8

500,00 €

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

PO

Gondomar

Patinaxe

9

519,34 €

Club Deportivo Esclavas de La Virgen Dolorosa

G36280857

PO

Mos

Dep. Adaptado

9

519,34 €

Club Deportivo Esquío

G15238678

CO

Ferrol

Ximnasia

10

577,04 €

Club Deportivo Estradense

G36153070

PO

A Estrada

Fútbol

21

1.211,79 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

CO

Santiago de C.

Montañismo, Patinaxe

25

1.442,61 €

Club Deportivo Freestyl Slalom Vigo

G27722305

PO

Vigo

Patinaxe (Vel./Free)

16

923,27 €

Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

OU

Ourense

Karate e D.A., Kickboxing

17

980,98 €

Club Deportivo Galogrín

G70466685

CO

Teo

Baloncesto

14

807,86 €

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

CO

A Coruña

Atletismo, Ciclismo, Dep. Adaptado, Pádel, Tríatlon e P.M.

10

577,04 €

Club Deportivo La Guía

G36645612

PO

Vigo

Fútbol

27

1.558,02 €

Club Deportivo La Peña

G94085925

PO

Marín

Fútbol (Sala)

20

1.154,09 €

Club Deportivo Lérez de Pontevedra

G36108033

PO

Pontevedra

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Deportivo Los Rosales

G15368186

CO

A Coruña

Baloncesto, Fútbol (Sala)

39

2.250,47 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

OU

Maceda

Fútbol

11

634,75 €

Club Deportivo Mat's

G36346518

PO

Marín

Boxeo, Taekwondo

55

3.173,75 €

Club Deportivo Mergullo Viveiro

G27504984

LU

Viveiro

A. Subacuáticas

7

500,00 €

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

CO

Ames

Xadrez

23

1.327,20 €

Club Deportivo Miño

G36321289

PO

Tomiño

Piragüismo

32

1.846,54 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive Fútbol Sala

G36886422

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

44

2.539,00 €

Club Deportivo Muros

G70532361

CO

Muros

Fútbol

7

500,00 €

Club Deportivo Narón

G70455928

CO

Narón

Fútbol

31

1.788,84 €

Club Deportivo Natural Sport Videlgi

G15571136

CO

Ribeira

Taekwondo

73

4.212,43 €

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

CO

Miño

Piragüismo

24

1.384,91 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

PO

Vigo

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Deportivo Ourela

G32441065

OU

Ourense

Patinaxe

20

1.154,09 €

Club Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

OU

Ourense

Pádel

8

500,00 €

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

OU

Ourense

Fútbol

19

1.096,39 €

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

CO

Oleiros

Surf

10

577,04 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

CO

A Coruña

Voleibol, Voleibol (Praia)

92

5.308,81 €

Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

CO

Boiro

Patinaxe

19

1.096,39 €

Club Deportivo Pérez Sub

G15780455

PO

Vilagarcía de A.

A. Subacuáticas

8

500,00 €

Club Deportivo Pinarium

G94023249

PO

Marín

Atletismo, Ciclismo, Tríatlon e P.M.

13

750,16 €

Club Deportivo Pontellas

G36319911

PO

O Porriño

Fútbol

36

2.077,36 €

Club Deportivo Ribadelouro

G36286029

PO

Tui

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Ribadumia de Fútbol

G36186542

PO

Ribadumia

Fútbol

66

3.808,50 €

Club Deportivo Ritmolugodance

G27483676

LU

Lugo

Baile Deportivo

36

2.077,36 €

Club Deportivo Rois

G15569239

CO

Rois

Fútbol

26

1.500,32 €

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

PO

A Estrada

Atletismo

8

500,00 €

Club Deportivo Sagabox

G36987626

PO

Vigo

Boxeo

17

980,98 €

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

LU

Cervo

Baloncesto, Fútbol,

Piragüismo, Tenis de Mesa

21

1.211,79 €

Club Deportivo San José de Cluny

G27857465

PO

Vigo

Baloncesto, Fútbol (Sala)

10

577,04 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

CO

Santiago de C.

Baloncesto, Fútbol (Sala)

33

1.904,25 €

Club Deportivo Seguridade Galega

G15678063

CO

A Coruña

Fútbol (Sala)

11

634,75 €

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

CO

Arteixo

Boxeo

7

500,00 €

Club Deportivo Teis

G36752640

PO

Vigo

Fútbol

19

1.096,39 €

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

PO

Vigo

Tenis de Mesa

14

807,86 €

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

G94030541

PO

Tui

Fútbol (Sala)

40

2.308,18 €

Club Deportivo Unión

G15391865

CO

Rianxo

Fútbol

23

1.327,20 €

Club Deportivo Vagalume

G15119688

CO

Ferrol

Voleibol

9

519,34 €

Club Deportivo Valladares

G36629657

PO

Vigo

Fútbol

60

3.462,27 €

Club Deportivo Velle

G32147761

OU

Ourense

Fútbol

39

2.250,47 €

Club Deportivo Vigo Roller Derby

G27784552

PO

Vigo

Patinaxe (Roller D.)

8

500,00 €

Club Deportivo Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

PO

Vilagarcía de A.

Tenis de Mesa

44

2.539,00 €

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

OU

Ourense

Xadrez

51

2.942,93 €

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

CO

Santiago de C.

Ximnasia

30

1.731,13 €

Club do Mar Bueu

G36039501

PO

Bueu

Remo

26

1.500,32 €

Club do Mar de Mugardos

G15097363

CO

Mugardos

Ciclismo, Remo

20

1.154,09 €

Club do Mar Noia

G15120744

CO

Noia

Remo

17

980,98 €

Club E.D.M. Salceda de Caselas

G36352854

PO

Salceda de C.

Baloncesto, Balonmán,

Fútbol, Fútbol (Sala), Patinaxe, Tenis

81

4.674,06 €

Club Emeve

G27041490

LU

Lugo

Voleibol, Voleibol (Praia)

100

5.770,45 €

Club Encontro Aikido

G15448608

CO

A Coruña

Judo e D.A.

16

923,27 €

Club Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

OU

Ribadavia

Balonmán

10

577,04 €

Club Escola de Fútbol D.S.F.

G94174075

PO

Salceda de C.

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

CO

Noia

Boxeo, Taekwondo

28

1.615,73 €

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

PO

Pontevedra

Esgrima

26

1.500,32 €

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

PO

Poio

Piragüismo

51

2.942,93 €

Club Escola Ximnasia Ferrolterra

G70422738

CO

Fene

Ximnasia

12

692,45 €

Club Escolas Deportivas de Vedra

G70561113

CO

Vedra

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Escuelas Deportivas de Baloncesto de Laracha

G15108772

CO

A Laracha

Baloncesto

20

1.154,09 €

Club Esgrima Coruña

G15224751

CO

A Coruña

Dep. Adaptado, Esgrima

36

2.077,36 €

Club Estudiantes Lugo

G27032127

LU

Lugo

Baloncesto

90

5.193,40 €

Club Family Los Tilos

G70462742

CO

Teo

Pádel, Tenis

22

1.269,50 €

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

G32106411

OU

O Barco

Baloncesto

31

1.788,84 €

Club Filigrana

G27432632

LU

Lugo

Ximnasia

16

923,27 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

LU

Lugo

Atletismo, Natación,

Orientación, Piragüismo, Tenis

87

5.020,29 €

Club Fluvial O Barco

G32132318

OU

O Barco

Piragüismo

42

2.423,59 €

Club Fútbol Estrella

G15260599

CO

Narón

Fútbol

10

577,04 €

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

LU

Castro de Rei

Fútbol (Sala)

37

2.135,07 €

Club Fútbol Sala Os Meigallos-Sarria

G27326628

LU

Sarria

Fútbol (Sala)

42

2.423,59 €

Club Galaico Sincro

G36596104

PO

Pontevedra

Natación

27

1.558,02 €

Club Galicia de Caranza

G15158215

CO

Ferrol

Fútbol

26

1.500,32 €

Club Galicia Rollers

G70350038

CO

A Coruña

Patinaxe (H. Liña), Patinaxe (Vel.)

13

750,16 €

Club Gallego de Surf

G27761147

PO

Nigrán

Surf

34

1.961,95 €

Club Gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

PO

Redondela

Taekwondo

18

1.038,68 €

Club Gimnasio Senra

G27147081

LU

Lugo

Judo e D.A.

21

1.211,79 €

Club Gimnástico Cudeiro

G32151565

OU

Ourense

Hockey

9

519,34 €

Club Graíño Competition Team

G70188834

CO

A Coruña

Loita e D.A.

13

750,16 €

Club Gravitty

G27483668

LU

Lugo

Baile Deportivo, Ximnasia

19

1.096,39 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

CO

A Coruña

Halterofilia

77

4.443,25 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

OU

Ourense

Halterofilia

37

2.135,07 €

Club Halterofilia Sulyos

G70556246

CO

Santiago de C.

Halterofilia

7

500,00 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

PO

Vigo

Halterofilia

12

692,45 €

Club Hércules XTRM

G70404967

CO

A Coruña

Ciclismo, Natación, Tríatlon e P.M.

16

923,27 €

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

PO

Lalín

Hípica

7

500,00 €

Club Hípico La Cruz

G27453042

LU

Taboada

Hípica

10

577,04 €

Club Hockey Albor

G32031155

OU

Ourense

Hockey

40

2.308,18 €

Club Hockey Barrocás

G32115792

OU

Ourense

Hockey

39

2.250,47 €

Club Hockey Cidade de Ourense

G32304354

OU

Ourense

Hockey

17

980,98 €

Club Hockey Oleiros

G70449889

CO

Oleiros

Patinaxe (H. Patíns)

17

980,98 €

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

OU

Ourense

Hockey

22

1.269,50 €

Club Independiente

G36894749

PO

Vigo

Loita e D.A.

40

2.308,18 €

Club Inmare

G94073160

PO

Marín

Ximnasia

10

577,04 €

Club Instituto Zalaeta

G15435100

CO

A Coruña

Voleibol, Voleibol (Praia)

69

3.981,61 €

Club ITF Noia

G70187018

CO

Noia

Kickboxing

35

2.019,66 €

Club Judo Base

G94125515

PO

A Estrada

Judo e D.A.

15

865,57 €

Club Judo Lugo

G27149988

LU

Lugo

Judo e D.A.

42

2.423,59 €

Club Karate-Do Carballo

G70319744

CO

Carballo

Karate e D.A.

11

634,75 €

Club Kayak Tudense

G36029908

PO

Tui

Piragüismo

70

4.039,31 €

Club Kayak Vigo

G36978559

PO

Vigo

Piragüismo

20

1.154,09 €

Club Kempo Barbanza

G70292727

CO

Ribeira

Karate e D.A.

69

3.981,61 €

Club Kido Sport Sanxenxo

G36427748

PO

Sanxenxo

Taekwondo

9

519,34 €

Club Korbis

G27448752

LU

Monforte de L.

Voleibol

48

2.769,82 €

Club Kung-Fu Lugo

G27239722

LU

Lugo

Kung-Fu

19

1.096,39 €

Club Kwon Betanzos

G15866528

CO

Betanzos

Taekwondo

19

1.096,39 €

Club La Algalia

G15607203

CO

Santiago de C.

Xadrez

9

519,34 €

Club Laracha, C.F.

G70046164

CO

A Laracha

Fútbol

61

3.519,97 €

Club Lemos

G27157775

LU

Monforte de L.

Fútbol

10

577,04 €

Club Loita Kuzushi

G36696227

PO

Vigo

Loita e D.A.

11

634,75 €

Club Loita Lugo

G27378520

LU

Vilalba

Loita e D.A.

15

865,57 €

Club Louro Tameiga

G36238996

PO

Mos

Fútbol

24

1.384,91 €

Club Maniotas

G36684819

PO

Vigo

Ximnasia

29

1.673,43 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

17

980,98 €

Club Maristas La Coruña

G15436678

CO

A Coruña

Baloncesto, Fútbol, Fútbol (Sala)

101

5.828,15 €

Club Maristas Ourense

G32124273

OU

Ourense

Baloncesto, Fútbol (Sala)

42

2.423,59 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

PO

Vigo

Vela

21

1.211,79 €

Club Marusia Ourense

G32402836

OU

Ourense

Ximnasia

23

1.327,20 €

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

CO

Oleiros

Fútbol (Sala)

15

865,57 €

Club Míguez Team

G32455024

OU

Ourense

Kickboxing

14

807,86 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

PO

Vigo

A. Subacuáticas,

Espeleoloxía, Montañismo

38

2.192,77 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

LU

Vilalba

Taekwondo

20

1.154,09 €

Club Natación Arteixo

G70007273

CO

Arteixo

Natación

21

1.211,79 €

Club Natación Cedeira

G15448053

CO

Cedeira

Atletismo, Natación, Tríatlon e P.M.

17

980,98 €

Club Natación Cerceda

G15780414

CO

Cerceda

A. Subacuáticas, Salvamento e S.

22

1.269,50 €

Club Natación Coruña

G15115900

CO

A Coruña

Natación

27

1.558,02 €

Club Natación Culleredo

G70389192

CO

Culleredo

Natación

9

519,34 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

PO

A Estrada

Natación, Salvamento e S.

9

519,34 €

Club Natación Ferrol

G15245038

CO

Ferrol

Natación

24

1.384,91 €

Club Natación Galaico

G36217461

PO

Pontevedra

Dep. Adaptado, Natación

57

3.289,16 €

Club Natación Liceo

G70420468

CO

A Coruña

Dep. Adaptado, Natación, Tríatlon e P.M.

67

3.866,20 €

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

OU

Ourense

Natación, Tríatlon e P.M.

35

2.019,66 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

PO

Ponteareas

Natación

22

1.269,50 €

Club Natación Portamiñá

G27268531

LU

Lugo

Natación

31

1.788,84 €

Club Natación Redondela

G36312411

PO

Redondela

Natación

10

577,04 €

Club Natación Riveira

G15446586

CO

Ribeira

Natación, Tríatlon e P.M.

17

980,98 €

Club Natación Sanxenxo

G36568996

PO

Sanxenxo

Natación

12

692,45 €

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

PO

Pontevedra

Natación

18

1.038,68 €

Club Natación Vigo Rías Baixas

G36827079

PO

Vigo

Natación

21

1.211,79 €

Club Natación Vilagarcía S.D.

G36475234

PO

Vilagarcía de A.

Natación

14

807,86 €

Club Natación Xove

G27106749

LU

Xove

Natación

15

865,57 €

Club Natural Sport Sada

G15777865

CO

Sada

Taekwondo

68

3.923,90 €

Club Náutico Cangas

G36457877

PO

Cangas

Vela

9

519,34 €

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

OU

Castrelo de M.

Remo, Vela

12

692,45 €

Club Náutico Cobres

G36048601

PO

Vilaboa

Piragüismo

24

1.384,91 €

Club Náutico de Sada

G15342074

CO

Sada

Vela

7

500,00 €

Club Náutico Deportivo de Riveira

G15033152

CO

Ribeira

Vela

12

692,45 €

Club Náutico Firrete

G15080831

CO

Pontedeume

Piragüismo

36

2.077,36 €

Club Náutico O Muiño Ribadumia

G36252831

PO

Ribadumia

Piragüismo

27

1.558,02 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

PO

Pontecesures

Piragüismo

37

2.135,07 €

Club Náutico San Telmo

G36297547

PO

Tui

Esquí Náutico

17

980,98 €

Club Náutico Umia

G36036150

PO

Caldas de R.

Piragüismo

9

519,34 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

PO

Pontevedra

Piragüismo

33

1.904,25 €

Club Novobasket Vigo

G27791474

PO

Vigo

Baloncesto

35

2.019,66 €

Club O Pasatempo

G70286968

CO

Betanzos

Orientación

20

1.154,09 €

Club Objeito Trail

G27865104

PO

Vigo

Montañismo, Orientación

7

500,00 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

PO

Vilagarcía de A.

Taekwondo

28

1.615,73 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

CO

Vedra

Atletismo, Tríatlon e P.M.

21

1.211,79 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

OU

Ourense

Atletismo, Dep. Adaptado, Montañismo, Tríatlon e P.M.

57

3.289,16 €

Club Ourense Baloncesto S.A.D.

A32159287

OU

Ourense

Baloncesto

73

4.212,43 €

Club Ourense Volei Praia

G32364978

OU

Ourense

Voleibol (Praia)

11

634,75 €

Club Oza Juvenil S.D.

G15286693

CO

A Coruña

Fútbol

30

1.731,13 €

Club Parapente Ferrol

G70149497

CO

Ferrol

Aeronáutica

12

692,45 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

CO

Coristanco

Patinaxe

9

519,34 €

Club Patín Oroso

G70333828

CO

Oroso

Patinaxe, Patinaxe (H. Patíns)

18

1.038,68 €

Club Patín Porriño

G36404200

PO

O Porriño

Patinaxe

20

1.154,09 €

Club Patinaje Artístico Ríbex

G27718113

PO

Tui

Patinaxe

17

980,98 €

Club Patinatour

G32403917

OU

Ourense

Patinaxe (H. Liña), Patinaxe (Roller/Free)

14

807,86 €

Club Patinaxe A Pobra

G70180732

CO

A Pobra do C.

Patinaxe

7

500,00 €

Club Patinaxe Aehde O Carballiño

G32440828

OU

O Carballiño

Patinaxe

12

692,45 €

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

CO

Boqueixón

Patinaxe

8

500,00 €

Club Patinaxe Artística Condado

G94015542

PO

Salvaterra de M.

Patinaxe

19

1.096,39 €

Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

PO

Gondomar

Patinaxe

17

980,98 €

Club Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

CO

A Coruña

Patinaxe

17

980,98 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

CO

Ames

Patinaxe

20

1.154,09 €

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

PO

Vigo

Patinaxe

15

865,57 €

Club Patinaxe Artístico de Salvaterra

G94133287

PO

Salvaterra de M.

Patinaxe

9

519,34 €

Club Patinaxe Compostela

G15376999

CO

Santiago de C.

Patinaxe

9

519,34 €

Club Patinaxe Oleiros

G15415896

CO

Oleiros

Patinaxe

10

577,04 €

Club Patinaxe Ribeira

G15822976

CO

A Coruña

Patinaxe

12

692,45 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

LU

Lugo

Patinaxe (H. Liña)

28

1.615,73 €

Club Pelota La Coruña

G15087927

CO

A Coruña

Pelota

37

2.135,07 €

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

LU

Friol

Fútbol, Fútbol (Sala)

72

4.154,72 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

OU

O Barco

Dep. Inverno, Montañismo, Orientación

17

980,98 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

PO

Vigo

Montañismo

20

1.154,09 €

Club Peñasco

G27804970

PO

Vigo

Fútbol

21

1.211,79 €

Club Pesca Monforte

G27344316

LU

Monforte de L.

Pesca e C.

10

577,04 €

Club Petanca Florida

G36792711

PO

Vigo

Petanca

7

500,00 €

Club Petanca Vigo

G36702413

PO

Vigo

Petanca

7

500,00 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

PO

Cambados

Piragüismo

44

2.539,00 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

LU

Lugo

Piragüismo

62

3.577,68 €

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

OU

Allariz

Piragüismo

26

1.500,32 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

PO

A Illa de A.

Piragüismo

30

1.731,13 €

Club Piragüismo Olívico

G27822006

PO

Vigo

Piragüismo

42

2.423,59 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

PO

Tui

Piragüismo

38

2.192,77 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

CO

Boiro

Piragüismo

52

3.000,63 €

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

PO

Pontevedra

Piragüismo

20

1.154,09 €

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

PO

Vilaboa

Piragüismo

47

2.712,11 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

PO

Poio

Fútbol (Sala)

77

4.443,25 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

PO

Vigo

Fútbol

42

2.423,59 €

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

OU

Ourense

Bádminton

46

2.654,41 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

LU

Lugo

Fútbol, Fútbol (Sala)

59

3.404,56 €

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

CO

A Coruña

Baloncesto, Fútbol, Judo e D.A.

21

1.211,79 €

Club Polideportivo Lucense

G27484096

LU

Lugo

Atletismo, Balonmán, Fútbol

11

634,75 €

Club Polideportivo Maristas Lugo

G27033000

LU

Lugo

Atletismo, Baloncesto, Fútbol (Sala)

39

2.250,47 €

Club Polideportivo Saiar

G36212207

PO

Caldas de R.

Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Dep. Adaptado, Natación

9

519,34 €

Club Polipeportivo Saudade

G36662344

PO

Vigo

Boxeo

10

577,04 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

LU

Monforte de L.

Ximnasia

20

1.154,09 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

PO

Cangas

Fútbol

15

865,57 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

PO

Vigo

Fútbol, Fútbol (Sala)

77

4.443,25 €

Club Rasoeiro BM

G36057636

PO

O Grove

Balonmán

70

4.039,31 €

Club Recreo Cultural de A Estrada

G36435758

PO

A Estrada

Tenis

11

634,75 €

Club Remo Cedeira

G15138084

CO

Cedeira

Remo

37

2.135,07 €

Club Remo do Miño

G36034999

PO

Tui

Remo

47

2.712,11 €

Club Remo Puebla

G15203169

CO

A Pobra do C.

Remo

13

750,16 €

Club Remo Ribadeo

G27136704

LU

Ribadeo

Remo

16

923,27 €

Club Remo Robaleira

G36111300

PO

A Guarda

Dep. Adaptado, Remo

31

1.788,84 €

Club Remo San Felipe

G15161359

CO

Ferrol

Remo

28

1.615,73 €

Club Remo Tui

G94012671

PO

Tui

Remo

25

1.442,61 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

CO

Betanzos

Piragüismo

40

2.308,18 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

LU

Lugo

Fútbol (Sala)

35

2.019,66 €

Club Río Verdugo de Piragüismo

G36050789

PO

Pontevedra

Piragüismo

15

865,57 €

Club Rítmica Agarimo

G94175502

PO

Marín

Ximnasia

10

577,04 €

Club Rítmica Ausarta

G70591680

CO

Padrón

Ximnasia

10

577,04 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

CO

Ferrol

Rugby

43

2.481,29 €

Club Sada Patín

G15864929

CO

Sada

Patinaxe (Vel.)

12

692,45 €

Club Salvamento Acuático Ourense Salvour

G32421778

OU

Ourense

Salvamento e S.

26

1.500,32 €

Club Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

PO

Pontevedra

Salvamento e S.

26

1.500,32 €

Club Salvamento Sada

G70076583

CO

Sada

Salvamento e S.

50

2.885,22 €

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

PO

Vilagarcía de A.

Salvamento e S.

17

980,98 €

Club San Francisco Teo

G15861701

CO

Teo

Fútbol (Sala), Judo e D.A., Karate e D.A.

46

2.654,41 €

Club San Miguel de Marín

G36109148

PO

Marín

Atletismo

11

634,75 €

Club San Tirso, S.D.

G15254774

CO

Abegondo

Balonmán, Fútbol

47

2.712,11 €

Club Santo Domingo

G32004244

OU

O Pereiro de A.

Pádel, Tenis

16

923,27 €

Club Santo Domingo Betanzos

G15130354

CO

Betanzos

Baloncesto

66

3.808,50 €

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

PO

Poio

Ximnasia

15

865,57 €

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

PO

Vigo

Ximnasia

27

1.558,02 €

Club Silva S.D.

G15100191

CO

A Coruña

Fútbol

73

4.212,43 €

Club Sincro Ferrol

G15924475

CO

Ferrol

Natación

20

1.154,09 €

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

LU

Cospeito

Fútbol

10

577,04 €

Club Sporting Guardes

G36118412

PO

A Guarda

Fútbol

27

1.558,02 €

Club Squash Pontevedra

G36508521

PO

Pontevedra

Squash

12

692,45 €

Club Squash Ría de Vigo

G27736438

PO

Vigo

Squash

8

500,00 €

Club Ssiu

G94182664

PO

Bueu

Taekwondo

15

865,57 €

Club Star Dance

G27388867

LU

Lugo

Baile Deportivo

37

2.135,07 €

Club Taboada Femenino FS

G27502723

LU

Taboada

Fútbol (Sala)

16

923,27 €

Club Taekwondo Mace Sport

G36301794

PO

Pontevedra

Taekwondo

52

3.000,63 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

LU

Monforte de L.

Taekwondo

60

3.462,27 €

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

PO

Moaña

Taekwondo

42

2.423,59 €

Club Taekwondo Valeric

G27481399

LU

Lugo

Taekwondo

12

692,45 €

Club Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

LU

Vilalba

Taekwondo

12

692,45 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

PO

Mondariz

Piragüismo

16

923,27 €

Club Teabikes

G94094430

PO

Ponteareas

Ciclismo

7

500,00 €

Club Tenis Boiromar

G15717119

CO

Boiro

Tenis

17

980,98 €

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

CO

Oleiros

Tenis de Mesa

13

750,16 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

CO

Narón

Tenis de Mesa

45

2.596,70 €

Club Tenis Ponteareas

G94008158

PO

Ponteareas

Tenis

13

750,16 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

CO

A Pobra do C.

Tenis

17

980,98 €

Club Tenis Valga

G36428191

PO

Valga

Tenis

10

577,04 €

Club Tirso de Molina

G15310287

CO

Ferrol

Baloncesto

16

923,27 €

Club Tkdenodo

G70357439

CO

Teo

Taekwondo

20

1.154,09 €

Club Torre, S.D.

G15068760

CO

A Coruña

Fútbol

30

1.731,13 €

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

PO

Pontevedra

Ximnasia

35

2.019,66 €

Club Tri 498

G70404389

CO

Noia

Atletismo, Ciclismo,

Natación, Tríatlon e P.M.

7

500,00 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

LU

Lugo

Tríatlon e P.M.

74

4.270,13 €

Club Triatlón Compostela

G70287818

CO

Santiago de C.

Tríatlon e P.M.

17

980,98 €

Club Triatlón Coruña

G15246259

CO

A Coruña

Tríatlon e P.M.

12

692,45 €

Club Triatlón Ferrol

G70087192

CO

Ferrol

Tríatlon e P.M.

26

1.500,32 €

Club Triatlón Mar de Vigo

G27730597

PO

Vigo

Tríatlon e P.M.

17

980,98 €

Club Triatlón Santiago

G15630288

CO

Santiago de C.

Atletismo, Tríatlon e P.M.

60

3.462,27 €

Club Turbo Box

G32497141

OU

Ourense

Boxeo

11

634,75 €

Club U.S.C.

Q1518001A

CO

Santiago de C.

Atletismo, Fútbol,

Montañismo, Natación,

Orientación, Tenis, Xadrez

46

2.654,41 €

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

CO

A Laracha

Fútbol

68

3.923,90 €

Club Unión Deportiva Unión Guardesa

G36343010

PO

A Guarda

Fútbol

8

500,00 €

Club Universitario de Ferrol

G15659261

CO

Narón

Baloncesto

75

4.327,84 €

Club Viaxes Amarelle, F.S.

G15779929

CO

Santa Comba

Fútbol (Sala)

75

4.327,84 €

Club Victoria de Santiago Fútbol

G15209588

CO

Santiago de C.

Fútbol, Fútbol (Sala)

80

4.616,36 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

PO

Vigo

Voleibol, Voleibol (Praia)

57

3.289,16 €

Club Vigosquash

G36929511

PO

Vigo

Squash

16

923,27 €

Club Vilagarcía Sociedad Deportiva

G36173870

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

22

1.269,50 €

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

CO

Santiago de C.

Judo e D.A.

17

980,98 €

Club Violeta

G27181577

LU

Begonte

Ximnasia

20

1.154,09 €

Club Vitalqi

G94120557

PO

Lalín

Kung-Fu

28

1.615,73 €

Club Volei Praia Milenio Ourense

G32482572

OU

Ourense

Voleibol (Praia)

26

1.500,32 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

PO

Vigo

Voleibol (Praia)

40

2.308,18 €

Club Voleibol Bruxas

G15940976

CO

Ames

Voleibol

79

4.558,65 €

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

CO

Boiro

Voleibol, Voleibol (Praia)

84

4.847,18 €

Club Voleibol Maniotas

G36580736

PO

Cangas

Voleibol (Praia)

32

1.846,54 €

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

CO

Narón

Voleibol

28

1.615,73 €

Club Voleibol Noia

G15318181

CO

Noia

Voleibol

9

519,34 €

Club Voleibol Ourense

G32146391

OU

Ourense

Voleibol

66

3.808,50 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

PO

Pontevedra

Voleibol, Voleibol (Praia)

49

2.827,52 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

OU

Ourense

Voleibol

40

2.308,18 €

Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

PO

Pontevedra

Natación (Waterp.)

27

1.558,02 €

Club Waterpolo Santiago

G15923428

CO

Santiago de C.

Natación (Waterp.)

39

2.250,47 €

Club Xadrez Arteixo

G15660335

CO

Arteixo

Xadrez

15

865,57 €

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

OU

O Pereiro de A.

Xadrez

17

980,98 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

PO

Vilagarcía de A.

Xadrez

41

2.365,88 €

Club Xadrez Mos

G27809979

PO

Mos

Xadrez

19

1.096,39 €

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

CO

Carballo

Xadrez

15

865,57 €

Club Xadrez Rianxo

G70141536

CO

Rianxo

Xadrez

7

500,00 €

Club Xesuitinas A Coruña

G15378847

CO

A Coruña

Baloncesto, Fútbol

43

2.481,29 €

Club Ximnasia Coruña

G70074455

CO

A Coruña

Ximnasia

26

1.500,32 €

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

OU

Ourense

Ximnasia

30

1.731,13 €

Club Ximnasia Estrada

G94145794

PO

A Estrada

Ximnasia

9

519,34 €

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

CO

Fene

Ximnasia

31

1.788,84 €

Club Ximnasia Oroso

G70423868

CO

Teo

Ximnasia

13

750,16 €

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

OU

Ourense

Ximnasia

52

3.000,63 €

Club Ximnasia Rítmica As Estelas

G27793413

PO

Baiona

Ximnasia

8

500,00 €

Club Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

PO

A Illa de A.

Ximnasia

9

519,34 €

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

CO

A Coruña

Dep. Adaptado, Ximnasia

28

1.615,73 €

Club Ximnasia Rítmica Santiago Apóstol

G15629462

CO

A Coruña

Dep. Adaptado

24

1.384,91 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

CO

Santiago de C.

Ximnasia

25

1.442,61 €

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

LU

Viveiro

Ximnasia

20

1.154,09 €

Club Ximnasio Fibra

G15579782

CO

A Coruña

Judo e D.A.

29

1.673,43 €

Club Ximnasta Rítmica Carral

G70428602

CO

Oleiros

Ximnasia

11

634,75 €

Club Xuventude Baloncesto

G36060366

PO

Cambados

Baloncesto

44

2.539,00 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

PO

Sanxenxo

Fútbol

33

1.904,25 €

Club Zona Pádel

G70230578

CO

Arteixo

Pádel, Tenis

20

1.154,09 €

Clube Arco-Ferrol

G15929516

CO

Ferrol

Tiro con Arco

37

2.135,07 €

Clube Baloncesto Baiona

G36885549

PO

Baiona

Baloncesto

27

1.558,02 €

Clube Baloncesto Val de Lemos

V27273317

LU

Monforte de L.

Baloncesto

15

865,57 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

PO

A Cañiza

Balonmán

69

3.981,61 €

Clube Balonmán Lalín

G36104800

PO

Lalín

Balonmán

82

4.731,77 €

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

LU

Lugo

Ciclismo

11

634,75 €

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

PO

Sanxenxo

Atletismo, Ciclismo, Tríatlon e P.M.

18

1.038,68 €

Clube Ciclista Maceda

G32028813

OU

Maceda

Ciclismo

38

2.192,77 €

Clube de Judo Baixo Miño

G94146552

PO

A Guarda

Judo e D.A.

37

2.135,07 €

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

PO

Pontevedra

Loita e D.A.

18

1.038,68 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

PO

Vigo

Montañismo

16

923,27 €

Clube de Patinaxe Artístico Luar

G36202513

PO

Ponteareas

Patinaxe

11

634,75 €

Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

CO

Ribeira

Remo

31

1.788,84 €

Clube de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

PO

A Estrada

Xadrez

9

519,34 €

Clube Deportivo Balonmán Culleredo

G70181102

CO

Culleredo

Balonmán

62

3.577,68 €

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

PO

Vigo

Ximnasia

43

2.481,29 €

Clube Deportivo Racing de San Lorenzo

G70172291

CO

Santiago de C.

Fútbol, Fútbol (Sala)

26

1.500,32 €

Clube Deportivo Seung Sport

G27810761

PO

Vigo

Taekwondo

26

1.500,32 €

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

OU

Xinzo de Limia

Fútbol, Ximnasia

36

2.077,36 €

Clube Natación Sincronizada Ourense

G32341893

OU

Ourense

Natación

27

1.558,02 €

Clube Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto-Sergio Seco

G70271580

CO

Padrón

Boxeo

12

692,45 €

Clube Rugby Lalín

G36104685

PO

Lalín

Rugby

22

1.269,50 €

Clube Voleibol Oleiros

G70178157

CO

Oleiros

Voleibol, Voleibol (Praia)

71

4.097,02 €

Clube Voleibol Ribeira Sacra

G27461011

LU

Monforte de L.

Voleibol

26

1.500,32 €

Clube Voleibol Xav Cambados

G36297208

PO

Cambados

Voleibol

17

980,98 €

Clube Voleipraia Lugo

G27456359

LU

Lugo

Voleibol, Voleibol (Praia)

16

923,27 €

Clube Xadrez Marín

G36391670

PO

Marín

Xadrez

14

807,86 €

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

LU

Sarria

Ximnasia

20

1.154,09 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

PO

Vigo

Atletismo

21

1.211,79 €

Compañía de María

G36657989

PO

Vigo

Baloncesto, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

PO

Valga

Fútbol

24

1.384,91 €

Corme Club de Fútbol

G15227416

CO

Ponteceso

Fútbol

16

923,27 €

Cornelios

G36457901

PO

As Neves

Montañismo, Orientación

23

1.327,20 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

PO

Vigo

Fútbol

73

4.212,43 €

Crocha Balompé 05

G15984123

CO

A Pobra do C.

Fútbol

17

980,98 €

Cultural Deportiva Beluso

G36158517

PO

Bueu

Fútbol

27

1.558,02 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

PO

Portas

Fútbol, Xadrez

31

1.788,84 €

Cultural Maniños, Sociedade Deportiva

G15128283

CO

Fene

Fútbol

27

1.558,02 €

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

CO

Santiago de C.

Patinaxe, Patinaxe

(H. Patíns)

55

3.173,75 €

Dobok Escuela Taekwondo

G70285119

CO

A Coruña

Taekwondo

24

1.384,91 €

Domaio F.C.

G36039352

PO

Moaña

Fútbol

18

1.038,68 €

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

PO

Poio

Balonmán, Fútbol

30

1.731,13 €

E.D. Val Miñor-Nigrán

G36998128

PO

Nigrán

Fútbol, Fútbol (Sala)

49

2.827,52 €

E.F. Boqueixón

G70278924

CO

Boqueixón

Fútbol

16

923,27 €

E.F.M. Concello de Boiro

G70489844

CO

Boiro

Fútbol, Fútbol (Sala)

26

1.500,32 €

Edvm Pereiro, F.C.

G36874832

PO

Vigo

Fútbol

30

1.731,13 €

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

CO

A Coruña

Fútbol

19

1.096,39 €

Ensino Lugo Club de Baloncesto

G27324284

LU

Lugo

Baloncesto

83

4.789,47 €

Erizana, C.F.

G36733970

PO

Baiona

Fútbol

24

1.384,91 €

Escola Atlética Lucense

G27236025

LU

Lugo

Atletismo, Dep. Adaptado

41

2.365,88 €

Escola Basket Xiria

G70045844

CO

Carballo

Baloncesto

40

2.308,18 €

Escola Ciclismo de Redondela

G94081718

PO

Redondela

Ciclismo

9

519,34 €

Escola de Béisbol e Sófbol Os Tilos-Teo

G70371554

CO

Teo

Béisbol e Sófbol

18

1.038,68 €

Escola de Fútbol Cobres

G94028925

PO

Vilaboa

Fútbol, Fútbol (Sala)

19

1.096,39 €

Escola de Fútbol de Silleda

G94067543

PO

Silleda

Fútbol

22

1.269,50 €

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

PO

Lalín

Fútbol

24

1.384,91 €

Escola de Fútbol Polvorín

G27422781

LU

Lugo

Fútbol

18

1.038,68 €

Escola de Xadrez Lalín

G36140002

PO

Lalín

Xadrez

8

500,00 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

LU

Ribadeo

Ximnasia

20

1.154,09 €

Escola Deportiva de Arousa, S.D.

G94046323

PO

Pontevedra

Fútbol

20

1.154,09 €

Escola Deportiva Os Miúdos, S.D

G70180724

CO

Muros

Fútbol, Fútbol (Sala)

26

1.500,32 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

OU

Ourense

Baloncesto, Fútbol, Fútbol (Sala)

69

3.981,61 €

Escola Deportiva Promesas

G32493827

OU

Ourense

Fútbol, Fútbol (Sala)

13

750,16 €

Escola Deportiva Santiago

G70301379

CO

Santiago de C.

Fútbol

12

692,45 €

Escola Deportiva Xuventude Oroso

G15997877

CO

Oroso

Fútbol

22

1.269,50 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

PO

A Estrada

Fútbol

27

1.558,02 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

CO

Ferrol

Xadrez

23

1.327,20 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

PO

Cangas

Fútbol, Fútbol (Sala)

23

1.327,20 €

Escola Fútbol Base Moañesa

G36439396

PO

Moaña

Fútbol

22

1.269,50 €

Escola Futsal Morrazo

G94097664

PO

Moaña

Fútbol (Sala)

19

1.096,39 €

Escola Lucense de Taekwondo

G27396324

LU

Lugo

Taekwondo

27

1.558,02 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

LU

Lugo

Xadrez

39

2.250,47 €

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

G15434780

CO

A Coruña

Xadrez

10

577,04 €

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

PO

Pontevedra

Xadrez

36

2.077,36 €

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

CO

Oleiros

Ximnasia

31

1.788,84 €

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

CO

Carballo

Balonmán

100

5.770,45 €

Escolas de Fútbol Luís Calvo Sanz

G15794589

CO

Carballo

Fútbol

28

1.615,73 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

LU

Chantada

Fútbol

10

577,04 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

OU

Celanova

Fútbol, Fútbol (Sala),

Ximnasia

49

2.827,52 €

Escolas Deportivas Concello de Maceda C.D.

G32483307

OU

Maceda

Fútbol, Fútbol (Sala),

Ximnasia

26

1.500,32 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

OU

Verín

Fútbol, Fútbol (Sala)

42

2.423,59 €

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

LU

Lourenzá

Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Fútbol, Fútbol (Sala), Tríatlon e P.M.

42

2.423,59 €

Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz

V27330265

LU

Guitiriz

Atletismo, Baloncesto, Fútbol (Sala), Tenis de Mesa

21

1.211,79 €

Escudería Pontevedra Team 1984

G94169984

PO

Pontevedra

Automobilismo

7

500,00 €

Escudería Surco

G36395788

PO

Salvaterra de M.

Automobilismo

8

500,00 €

Escuela Ayude

G70159959

CO

Melide

Boxeo, Esgrima, Kickboxing, Loita e D.A.

53

3.058,34 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

CO

Ribeira

Boxeo

23

1.327,20 €

Escuela de Fútbol Femenino Rosalía

G32492621

OU

Ourense

Fútbol

17

980,98 €

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

PO

Pontevedra

Fútbol

25

1.442,61 €

Escuela de Fútbol R. Ferrol

G70075395

CO

Ferrol

Fútbol

19

1.096,39 €

Escuela de Fútbol Villa de Marín

G94048626

PO

Marín

Fútbol

21

1.211,79 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de

Pontevedra

G36113827

PO

Pontevedra

Piragüismo

76

4.385,54 €

Escuela Deportiva Lar

G36523629

PO

Mos

Fútbol (Sala)

10

577,04 €

Escuela Deportiva Marín

G94107869

PO

Marín

Fútbol (Sala)

32

1.846,54 €

Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

PO

A Estrada

Baloncesto

26

1.500,32 €

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

CO

Valdoviño

Fútbol

15

865,57 €

Escuela Fútbol Base Beluso

G36586998

PO

Bueu

Fútbol

9

519,34 €

Escuela Municipal de Ajedrez de

Puenteareas

G36172849

PO

Ponteareas

Xadrez

18

1.038,68 €

Escuela Ourensana Municipal de

Piragüismo

G32262479

OU

Ourense

Piragüismo

12

692,45 €

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

OU

Ourense

Kickboxing, Kung-Fu

19

1.096,39 €

Escuelas Deportivas Vigo 2015

G36982239

PO

Vigo

Fútbol, Fútbol (Sala)

70

4.039,31 €

Espeleo Club Aradelas

G36642247

PO

Vigo

Espeleoloxía

20

1.154,09 €

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

PO

Vigo

Fútbol (Gaélico)

19

1.096,39 €

Eume Deportivo

G15148463

CO

Pontedeume

Fútbol

28

1.615,73 €

Ex-Alcoholicos Morás

G70205083

CO

A Coruña

Fútbol (Sala)

12

692,45 €

Extol MTB Team

G94130168

PO

Lalín

Ciclismo

9

519,34 €

F.C. Cruceiro de Hío

G36048395

PO

Cangas

Fútbol

17

980,98 €

F.C. Meigas

G15928963

CO

Ames

Fútbol (Sala)

33

1.904,25 €

Federación de Peñas Recreativas

«El Olivo»

G36704666

PO

Vigo

Patinaxe

13

750,16 €

Figueirido Club de Fútbol

G36039626

PO

Vilaboa

Fútbol

21

1.211,79 €

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

CO

A Coruña

Tenis de Mesa

11

634,75 €

Fisober, F.S.F.

G15956121

CO

Dumbría

Fútbol (Sala)

36

2.077,36 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

LU

Lugo

Karate e D.A.

13

750,16 €

Furia Athletic Club

G36265825

PO

Valga

Fútbol

9

519,34 €

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

CO

Ortigueira

Fútbol

21

1.211,79 €

Fútbol Sala Cidade de Pontevedra

G94125762

PO

Pontevedra

Fútbol (Sala)

22

1.269,50 €

Gallaecia Raid

G15976558

CO

Culleredo

Orientación

17

980,98 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

PO

Vigo

Boxeo, Judo e D.A.,

Kickboxing

22

1.269,50 €

Goián, F.C.-Tomiño

G36219830

PO

Tomiño

Fútbol

22

1.269,50 €

Gondomar Fútbol Base

G36905107

PO

Gondomar

Fútbol, Fútbol (Sala)

31

1.788,84 €

Gran Peña, F.C.

G36663656

PO

Vigo

Fútbol

22

1.269,50 €

Grupo Casa Paco 81

G36599280

PO

Redondela

Fútbol (Sala)

11

634,75 €

Grupo de montaña Pena Tallada

G27261619

LU

Ribadeo

Montañismo

9

519,34 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

PO

Poio

Ciclismo

21

1.211,79 €

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

CO

As Pontes

Piragüismo

19

1.096,39 €

Hércules Club de Golf

G15559594

CO

Arteixo

Golf

16

923,27 €

Hércules, S.D. San Pedro de Nós

G15280357

CO

Oleiros

Fútbol

9

519,34 €

Hockey Club Borbolla

G15335243

CO

A Coruña

Patinaxe (H. Patíns)

21

1.211,79 €

Hockey Club Liceo de A Coruña

G15075278

CO

A Coruña

Patinaxe (H. Patíns)

62

3.577,68 €

Hockey Club Montealegre

G32459737

OU

Ourense

Hockey

11

634,75 €

Hockey Club Raxoi

G15165624

CO

Santiago de C.

Patinaxe (H. Patíns)

18

1.038,68 €

I.E.S. Coruxo, F.S.

G27726835

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

12

692,45 €

Iberia, C.F.

G27122886

LU

Barreiros

Fútbol

9

519,34 €

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

PO

Vigo

Tenis de Mesa

26

1.500,32 €

Imperator OAR

G15084940

CO

A Coruña

Fútbol

26

1.500,32 €

Independiente, F.C.

G36710416

PO

Vigo

Fútbol

24

1.384,91 €

Irmandinhos F.G. A Estrada

G94076619

PO

A Estrada

Fútbol (Gaélico)

9

519,34 €

Irmáns Villar Hockey

G32156598

OU

Ourense

Hockey

7

500,00 €

J.C. Terras de Santiago

G70355839

CO

Santiago de C.

Judo e D.A.

23

1.327,20 €

Jogafan Ordes, F.S.

G70035910

CO

Ordes

Fútbol (Sala)

16

923,27 €

Judo Club Arteixo

G70217757

CO

Arteixo

Judo e D.A.

37

2.135,07 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

CO

Carballo

Judo e D.A.

26

1.500,32 €

Judo Club Cambre

G70133665

CO

Cambre

Judo e D.A.

32

1.846,54 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

PO

Vigo

Judo e D.A.

34

1.961,95 €

Judo Club Oleiros

G15686074

CO

Oleiros

Judo e D.A.

32

1.846,54 €

Judo Club Tudense

G94117884

PO

Tui

Judo e D.A.

24

1.384,91 €

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

CO

A Coruña

Judo e D.A.

33

1.904,25 €

Karate Club Maceda

G32487696

OU

Maceda

Karate e D.A.

15

865,57 €

Kayak Polo Combarro

G94037512

PO

Poio

Piragüismo

8

500,00 €

Keltoi Cruces

G36373132

PO

Vila de Cruces

Loita e D.A.

37

2.135,07 €

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

PO

Catoira

Dep. Inverno

27

1.558,02 €

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

PO

Soutomaior

Boxeo, Kickboxing

36

2.077,36 €

Kick Boxing Poio

G94070950

PO

Poio

Kickboxing

31

1.788,84 €

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

CO

Santiago de C.

Boxeo, Kickboxing

19

1.096,39 €

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

CO

Culleredo

Surf

10

577,04 €

Leis 26 F.S.

G36109163

PO

Pontevedra

Fútbol (Sala)

71

4.097,02 €

Libertad Sporting Club

G36413235

PO

Sanxenxo

Fútbol

8

500,00 €

Limens Wind&Sup Club

G94100955

PO

Cangas

Surf, Vela

15

865,57 €

Luceros

G94085230

PO

Cangas

Balonmán, Balonmán (Praia)

78

4.500,95 €

Ludus Box Artabrum

G70335294

CO

A Coruña

Boxeo

13

750,16 €

Lugo Running Club

G27462308

LU

Lugo

Atletismo

16

923,27 €

Lume Béisbol Club

G27246693

LU

Lugo

Béisbol e Sófbol

10

577,04 €

Maravillas, S.D.

G15032014

CO

A Coruña

Fútbol

18

1.038,68 €

Mareantes Rugby Pontevedra

G36058410

PO

Pontevedra

Rugby

7

500,00 €

Marín Club de Fútbol

G36139376

PO

Marín

Fútbol

17

980,98 €

Marino de Mera, C.F.

G15254592

CO

Oleiros

Fútbol

22

1.269,50 €

Mazaricos, C.F.

G15368863

CO

Mazaricos

Fútbol, Fútbol (Sala)

7

500,00 €

Meigarco

G36943876

PO

Redondela

Tiro con Arco

33

1.904,25 €

Meirás, C.F.

G15272701

CO

Valdoviño

Fútbol

22

1.269,50 €

Milladoiro, S.D.

G15792401

CO

Ames

Fútbol, Fútbol (Sala)

29

1.673,43 €

Moledo, C.F.

G36734226

PO

Vigo

Fútbol

18

1.038,68 €

Mondariz Fútbol Club

G36150951

PO

Mondariz

Fútbol

37

2.135,07 €

Monte Real Club Internacional de Yates de Bayona

G36623346

PO

Baiona

Vela

25

1.442,61 €

Moraña, C.F.

G36152312

PO

Moraña

Fútbol, Fútbol (Sala)

23

1.327,20 €

Muralla Rugby Club

G27103423

LU

Lugo

Rugby

29

1.673,43 €

My Surf Coach

G70569744

CO

Oleiros

Surf

11

634,75 €

Narón Center Pádel Sport

G70512280

CO

Narón

Pádel

9

519,34 €

Nieves, F.C.

G36150159

PO

As Neves

Fútbol

8

500,00 €

Noia Fútbol Sala

G15359847

CO

Noia

Fútbol (Sala)

60

3.462,27 €

Nosportlimit

G70310719

CO

Culleredo

Tríatlon e P.M.

7

500,00 €

O Esteo, F.S.

V15999899

CO

As Pontes

Fútbol (Sala)

57

3.289,16 €

O Parrulo, F.S.

G15302136

CO

Ferrol

Fútbol (Sala)

78

4.500,95 €

Obra Atlético Recreativa de la Ciudad Vieja

G15117179

CO

A Coruña

Balonmán

59

3.404,56 €

Obradoiro Club Amigos del Baloncesto

G15027402

CO

Santiago de C.

Baloncesto

54

3.116,04 €

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

G15147879

CO

Culleredo

Fútbol

25

1.442,61 €

Orillamar Sociedad Deportiva

G15091069

CO

A Coruña

Fútbol

37

2.135,07 €

Oroso F.S. Clube Deportivo

G70345640

CO

Oroso

Fútbol (Sala)

21

1.211,79 €

Oroso T.M.

G70238886

CO

Oroso

Tenis de Mesa

23

1.327,20 €

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

CO

A Coruña

Fútbol

27

1.558,02 €

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

PO

Vilagarcía de A.

Rugby

35

2.019,66 €

Ourense Club de Fútbol, S.A.D.

A32156879

OU

Ourense

Fútbol, Fútbol (Sala)

136

7.847,70 €

Ourense Gaels

G32460156

OU

Ourense

Fútbol (Gaélico)

10

577,04 €

Outes Fútbol Club

G70248232

CO

Outes

Fútbol

22

1.269,50 €

P.C. Salvamento Sanxenxo

G36400679

PO

Sanxenxo

Salvamento e S.

14

807,86 €

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

OU

Ourense

Fútbol, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

Pádel Club Ribadeo

G27443886

LU

Ribadeo

Pádel

7

500,00 €

Panxón Nigran, F.S.

G27804061

PO

Nigrán

Fútbol (Sala)

17

980,98 €

Pastoriza, S.C.D.

G15032030

CO

Arteixo

Fútbol

31

1.788,84 €

Patinaxe Artística Teo

G70540984

CO

Teo

Patinaxe

12

692,45 €

Patos Surf Club

G36796209

PO

Nigrán

Surf

13

750,16 €

Pecheches, F.S.

G27778521

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

19

1.096,39 €

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

PO

Pontevedra

Ciclismo, Tríatlon e P.M.

11

634,75 €

Peña Cultural y Deportiva Blanco y Negro

G36143808

PO

Redondela

Petanca

9

519,34 €

Pizarras Los Tres Cuñados, Fútbol Sala

G32400277

OU

Carballeda de V.

Fútbol (Sala)

53

3.058,34 €

Poio Bike Club

G94147659

PO

Poio

Ciclismo

16

923,27 €

Pontevedra, C.F., SAD

A36029577

PO

Pontevedra

Fútbol

74

4.270,13 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

PO

Pontevedra

Rugby

25

1.442,61 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

PO

O Porriño

Baloncesto

87

5.020,29 €

Porriño Industrial, C.F.

G36144095

PO

O Porriño

Fútbol

67

3.866,20 €

Portonovo, S.D.

G36010163

PO

Sanxenxo

Fútbol

23

1.327,20 €

Prado Surf Club

G36850014

PO

Vigo

Surf

33

1.904,25 €

Praia de Barreiros Club Deportivo

G27456573

LU

Barreiros

Fútbol (Sala)

24

1.384,91 €

Praíña, Sp.C.

G15367329

CO

Teo

Fútbol

25

1.442,61 €

Puebla, F.C.

G15152424

CO

A Pobra do C.

Fútbol

30

1.731,13 €

Puenteceso, S.D.

G15320963

CO

Ponteceso

Fútbol

16

923,27 €

Quiroga Fútbol Club

G27408244

LU

Quiroga

Fútbol

8

500,00 €

R.C. Villalbes

G27119858

LU

Vilalba

Fútbol

68

3.923,90 €

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

CO

Ferrol

Fútbol

71

4.097,02 €

Racing de Castrelos, F.C.

G36710762

PO

Vigo

Fútbol

21

1.211,79 €

Racing San Pedro

G15323272

CO

Ferrol

Fútbol

19

1.096,39 €

Real Aero Club de Santiago

G15028509

CO

Santiago de C.

Golf, Pádel, Tenis

40

2.308,18 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

PO

Vigo

Atletismo

69

3.981,61 €

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

PO

Vigo

Fútbol

78

4.500,95 €

Real Club de Golf de A Coruña

G15043839

CO

Arteixo

Golf

31

1.788,84 €

Real Club de Mar de Aguete A.D.

G36039659

PO

Pontevedra

Vela

21

1.211,79 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

CO

A Coruña

Vela

50

2.885,22 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

PO

Sanxenxo

Vela

48

2.769,82 €

Real Club Náutico Portosín

G15055486

CO

Porto do Son

Vela

31

1.788,84 €

Real Montealegre Club de Golf, S.A.

A32144461

OU

Ourense

Golf

14

807,86 €

Rebouras Team

G27812650

PO

Vigo

Boxeo

14

807,86 €

Redondela F.S.

G36199073

PO

Redondela

Fútbol (Sala)

31

1.788,84 €

Relámpago de Elviña, S.D.

G15118060

CO

A Coruña

Fútbol

13

750,16 €

Resmón, C.F.

G70045836

CO

Trazo

Fútbol

9

519,34 €

Ribadeo Fútbol Club

G27133818

LU

Ribadeo

Fútbol

17

980,98 €

Ribeiro do Avia Fútbol Club

G32298655

OU

Ribadavia

Fútbol, Fútbol (Sala)

28

1.615,73 €

Running Sport Trail

G32413023

OU

Ourense

Montañismo

7

500,00 €

S.C.D. Atlántida de Matamá

G36620854

PO

Vigo

Fútbol

70

4.039,31 €

S.C.D. Malpica

G15320401

CO

Malpica de B.

Fútbol

8

500,00 €

S.C.D. Milagrosa

G27152131

LU

Lugo

Atletismo, Fútbol

35

2.019,66 €

S.D. Burela

G27115153

LU

Burela

Fútbol

22

1.269,50 €

S.D. Cacheiras

G15113525

CO

Teo

Fútbol, Fútbol (Sala)

30

1.731,13 €

S.D. Casino Arzúa

G15384837

CO

Arzúa

Fútbol

21

1.211,79 €

S.D. Club Marcote

G36658052

PO

Vigo

Kung-Fu, Xadrez

9

519,34 €

S.D. Club Ordenes

G15127780

CO

Ordes

Fútbol

38

2.192,77 €

S.D. Compostela

G70000385

CO

Santiago de C.

Fútbol

76

4.385,54 €

S.D. Deixebre

G15461320

CO

Oroso

Fútbol

7

500,00 €

S.D. Noalla

G36207231

PO

Sanxenxo

Fútbol

14

807,86 €

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

OU

Nogueira de R.

Fútbol, Fútbol (Sala)

20

1.154,09 €

S.D. Piloño

G36275881

PO

Vila de Cruces

Fútbol

7

500,00 €

S.D. Porto de Burela

G27448539

LU

Burela

Fútbol

14

807,86 €

S.D. Ribadeo

G27319284

LU

Ribadeo

Fútbol

23

1.327,20 €

S.D. Valiño-Cabo de Cruz

G15381791

CO

Boiro

Fútbol

10

577,04 €

S.D.C. Residencia

G27120310

LU

Lugo

Fútbol, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

S.D.C. San Roque

G27114693

LU

Lugo

Fútbol

11

634,75 €

S.G. Comercial Estudiantes

G27032143

LU

Lugo

Fútbol

18

1.038,68 €

S.P.D. Deza 2019

G94012614

PO

Silleda

Pádel

8

500,00 €

S.R.C. Numancia de Ares

G15106412

CO

Ares

Fútbol

25

1.442,61 €

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

PO

Redondela

Esgrima

9

519,34 €

Salaourense 2014

G32442196

OU

Ourense

Fútbol (Sala)

64

3.693,09 €

Salgueiriños, C.F.

G36036887

PO

Pontevedra

Fútbol

24

1.384,91 €

Salmo Club Pesca Deportiva

G15286206

CO

A Coruña

Pesca e C.

15

865,57 €

Sálvora Club de Fútbol

G15994684

CO

Ribeira

Fútbol

25

1.442,61 €

San Martín, C.F.

G36117224

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

24

1.384,91 €

San Pedro, F.C.

G15325921

CO

Santiago de C.

Fútbol

14

807,86 €

San Roque Casablanca, C.F.

G36763084

PO

Vigo

Fútbol

26

1.500,32 €

Santa Uxía Atletismo

G70146816

CO

Ribeira

Atletismo

14

807,86 €

Santiago Futsal

G15728975

CO

Santiago de C.

Fútbol (Sala)

69

3.981,61 €

Sárdoma, C.F.

G36615607

PO

Vigo

Fútbol

68

3.923,90 €

Sares-Tkd Cangas

G94064615

PO

Cangas

Taekwondo

29

1.673,43 €

SCD Ponte Caldelas

G36185627

PO

Ponte Caldelas

Fútbol

24

1.384,91 €

Sección Deportiva Universidade de Vigo

Q8650002B

PO

Vigo

Baloncesto, Orientación, Tenis, Xadrez

31

1.788,84 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

PO

Gondomar

Atletismo

18

1.038,68 €

Sociedad Cultural y Deportiva Rabadeira

G15503618

CO

Oleiros

Patinaxe (Vel.)

13

750,16 €

Sociedad de Pesca Deportiva Neria

G70013198

CO

Vimianzo

Pesca e C.

12

692,45 €

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

G27733633

PO

Gondomar

Fútbol (Sala)

9

519,34 €

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

PO

O Rosal

Balonmán

67

3.866,20 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

LU

Becerreá

Fútbol

23

1.327,20 €

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

CO

Padrón

Fútbol

8

500,00 €

Sociedad Deportiva Chantada

G27216605

LU

Chantada

Fútbol

20

1.154,09 €

Sociedad Deportiva Chispa de Corón

G94146032

PO

Vilanova de A.

Fútbol

20

1.154,09 €

Sociedad Deportiva Cruces

G36270684

PO

Vila de Cruces

Fútbol

20

1.154,09 €

Sociedad Deportiva Juvenil Ponteareas

G36195550

PO

Ponteareas

Fútbol

36

2.077,36 €

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

PO

Pontevedra

Fútbol

21

1.211,79 €

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

LU

Monterroso

Fútbol

26

1.500,32 €

Sociedad Deportiva Oliveira

G36299683

PO

Ponteareas

Fútbol

8

500,00 €

Sociedad Deportiva Ponteareas

V36586774

PO

Ponteareas

Fútbol

20

1.154,09 €

Sociedad Deportiva Pontearnelas

G36404424

PO

Vilanova de A.

Fútbol

23

1.327,20 €

Sociedad Deportiva Sarriana

G27139443

LU

Sarria

Fútbol

34

1.961,95 €

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

CO

Carballo

Fútbol

33

1.904,25 €

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

PO

Pontevedra

Balonmán

86

4.962,59 €

Sociedad Deportiva Tordoia

G15293251

CO

Tordoia

Fútbol

30

1.731,13 €

Sociedad Deportiva Tui

G36101350

PO

Tui

Baloncesto

49

2.827,52 €

Sociedad Deportiva Valenzá

G32137200

OU

Barbadás

Fútbol

9

519,34 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

PO

Pontevedra

Atletismo

84

4.847,18 €

Sociedad Recreativa y Deportiva Unión Club Cee

G15151970

CO

Cee

Fútbol

23

1.327,20 €

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico

G36631992

PO

Redondela

Tiro Olímpico

18

1.038,68 €

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

PO

Tomiño

Atletismo

11

634,75 €

Sociedade Atlética Redondela (S.A.R.)

G36040616

PO

Redondela

Balonmán

81

4.674,06 €

Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Esteirana

G15118409

CO

Muros

Fútbol, Fútbol (Sala)

25

1.442,61 €

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

PO

Gondomar

Bolos

8

500,00 €

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

PO

Agolada

Fútbol

18

1.038,68 €

Sociedade Deportiva Amanecer

G36133684

PO

O Grove

Fútbol

26

1.500,32 €

Sociedade Deportiva Antas

G27124205

LU

Antas de Ulla

Fútbol

21

1.211,79 €

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

CO

A Coruña

Piragüismo

21

1.211,79 €

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

G15395791

CO

Narón

Fútbol, Fútbol (Sala),

Kickboxing

50

2.885,22 €

Sociedade Deportiva Dubra

G15218795

CO

Val do Dubra

Fútbol

37

2.135,07 €

Sociedade Deportiva e Cultural Arrabaldo

G32278541

OU

Ourense

Fútbol, Fútbol (Sala)

34

1.961,95 €

Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

PO

Meaño

Balonmán

30

1.731,13 €

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

G15116304

CO

Mugardos

Fútbol

26

1.500,32 €

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

CO

Boiro

Natación, Tríatlon e P.M.

19

1.096,39 €

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

CO

Padrón

Fútbol

11

634,75 €

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

LU

Guitiriz

Fútbol

9

519,34 €

Sociedade Deportiva Negreira

G15139942

CO

Negreira

Fútbol

19

1.096,39 €

Sociedade Deportiva O Pino

G15321698

CO

O Pino

Fútbol

23

1.327,20 €

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

CO

Narón

Fútbol

30

1.731,13 €

Sociedade Deportiva Pazos de Borbén F.S.

G36197234

PO

Pazos de B.

Fútbol (Sala)

19

1.096,39 €

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

PO

Moaña

Remo

44

2.539,00 €

Sociedade Deportiva Tirán

G36187367

PO

Moaña

Remo

34

1.961,95 €

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

LU

Viveiro

Fútbol

20

1.154,09 €

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

LU

Xove

Fútbol (Sala)

49

2.827,52 €

Sociedade Deportiva Xuventú Aguiño

G15385768

CO

Ribeira

Fútbol

25

1.442,61 €

Sociedade Recreativa San Xoán

de Calo

G15069883

CO

Teo

Fútbol, Fútbol (Sala)

39

2.250,47 €

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

LU

Lugo

Caza

26

1.500,32 €

Spartan Team Tomiño

G94126638

PO

Tomiño

Boxeo

15

865,57 €

Sporting Burgo, C.F.

G15977010

CO

Culleredo

Fútbol

29

1.673,43 €

Sporting Celanova, C.F.

G32183865

OU

Celanova

Fútbol

11

634,75 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

CO

A Coruña

Billar, Natación, Pádel, Tenis, Tiro con Arco, Xadrez

48

2.769,82 €

Sporting Club San Mateo

G36371219

PO

Ponteareas

Fútbol

13

750,16 €

Sporting Coruñés, Sociedad Deportiva y Recreativa

G15086416

CO

A Coruña

Fútbol

28

1.615,73 €

Sporting Lucense, C.F.

G27318302

LU

Lugo

Fútbol

8

500,00 €

Sporting Pontenova

G27138288

LU

A Pontenova

Fútbol

16

923,27 €

Sporting Seaia, C.F.

G70231170

CO

Malpica de B.

Fútbol

15

865,57 €

Taboada, C.F.

G27163930

LU

Taboada

Fútbol

17

980,98 €

Talleres Abc Vigo Fútbol Sala

G36938702

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

44

2.539,00 €

Team Thunder

G94094554

PO

Marín

Boxeo

23

1.327,20 €

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

PO

Pontevedra

Tenis de Mesa

72

4.154,72 €

Trasnos Béisbol Club

G27750645

PO

Vigo

Béisbol e Sófbol

41

2.365,88 €

Traviesas Hockey Club

G36680239

PO

Vigo

Patinaxe (H. Patíns)

12

692,45 €

Trazo, C.F.

G15368137

CO

Trazo

Fútbol

17

980,98 €

Treboada, F.C. San Salvador de Teis

G36645075

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

23

1.327,20 €

Tríatlon Arteixo

G70438056

CO

Arteixo

Ciclsimo, Tríatlon e P.M.

11

634,75 €

Troula Fútbol Sala

G15901416

CO

Betanzos

Fútbol (Sala)

42

2.423,59 €

Turonia Gondomar Fútbol Gaélico

G27859701

PO

Gondomar

Fútbol (Gaélico)

9

519,34 €

Tyde, F.C.

G36147684

PO

Tui

Fútbol

22

1.269,50 €

U.D. Estrada F.S.

G94071974

PO

A Estrada

Fútbol (Sala)

9

519,34 €

U.D. Somozas

G15473283

CO

As Somozas

Fútbol

45

2.596,70 €

Ulla Pontecesures, C.F.

G94060779

PO

Pontecesures

Fútbol

20

1.154,09 €

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

PO

Vigo

Balonmán, Balonmán (Praia)

89

5.135,70 €

Unión Campestre, F.C.

G15326119

CO

Oleiros

Fútbol

28

1.615,73 €

Unión Dena, C.F.

G36156305

PO

Meaño

Fútbol

22

1.269,50 €

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

OU

Barbadás

Fútbol

20

1.154,09 €

Unión Deportiva Carral

G15128671

CO

Carral

Fútbol

28

1.615,73 €

Unión Deportiva Mos

G36214179

PO

Mos

Fútbol, Fútbol (Sala)

38

2.192,77 €

Unión Deportiva Nespereira

G94124179

PO

Pazos de B.

Fútbol

11

634,75 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

OU

Ourense

Fútbol

68

3.923,90 €

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

LU

A Pastoriza

Fútbol, Fútbol (Sala)

34

1.961,95 €

Unión Deportiva Ribera

G36166213

PO

O Rosal

Fútbol

23

1.327,20 €

Unión Deportiva Santa Mariña

G36628774

PO

Vigo

Fútbol

34

1.961,95 €

Unión Deportiva Santiso Fútbol Club

G70117288

CO

Santiso

Fútbol

13

750,16 €

Unión Sociedade Deportiva de O Grove

G36061257

PO

O Grove

Fútbol

35

2.019,66 €

Unión Veciñal Cultural e Deportiva

Candeán

G36863348

PO

Vigo

Fútbol, Petanca

29

1.673,43 €

Ural, C.F.

G15311897

CO

A Coruña

Fútbol

45

2.596,70 €

Ureca

G36631539

PO

Nigrán

Pádel, Tenis

29

1.673,43 €

Verín Hockey Club

G32459711

OU

Ourense

Hockey

9

519,34 €

Veteranas de Balonmano

G27847615

PO

Vigo

Balonmán (Praia)

22

1.269,50 €

Vilalba, F.S.

G27247667

LU

Vilalba

Fútbol (Sala)

51

2.942,93 €

Villalonga, F.C.

G36116465

PO

Sanxenxo

Fútbol

35

2.019,66 €

Visantoña, C.F.

G15436942

CO

Mesía

Fútbol

24

1.384,91 €

Viveiro, Club de Fútbol

G27146216

LU

Viveiro

Fútbol

30

1.731,13 €

Xadrez Lucena

G36893154

PO

Vigo

Xadrez

8

500,00 €

Xallas, F.C.

G15400583

CO

Santa Comba

Fútbol

34

1.961,95 €

Ximansio Escola Garrapucho

G15716905

CO

A Coruña

Taekwondo

36

2.077,36 €

Ximnasio Estudio A Valenzá

G32289274

OU

Barbadás

Karate e D.A.

9

519,34 €

XSM Clube Ciclista

G94189602

PO

Marín

Ciclismo

11

634,75 €

Xuventude de Crendes Clube de Fútbol

G70490560

CO

Abegondo

Fútbol

14

807,86 €

Yacar Racing

G70323266

CO

Culleredo

Automobilismo

21

1.211,79 €

Yidam-Ceip Balaidos

G27782176

PO

Vigo

Taekwondo

41

2.365,88 €

Zalaeta 100tolos

G70297452

CO

A Coruña

Esgrima, Tríatlon e P.M.

31

1.788,84 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas por non acadaren a puntuación mínima

Entidade

NIF

Prov.

Concello

Federación indicada na solicitude

Puntos

+ Enduro MTB

G27796556

PO

Vigo

Ciclismo

5

A.D. Martínez Otero

G27034453

LU

Foz

Atletismo, Baloncesto

4

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

LU

Foz

Atletismo, Balncesto, Fútbol (Sala), Tenis de Mesa, Xadrez

3

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

PO

Vigo

Dep. Adaptado, Vela

4

Amizar Agility

G70506704

CO

Ames

Caza

1

Archers Team

G94129582

PO

Ponteareas

Tiro con Arco

4

Armenteira e Punto

G36569416

PO

Meis

Ciclismo

5

Asambal, Cab

G15957400

CO

A Pobra do C.

Baloncesto

3

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

PO

Vilagarcía de A.

Balonmán

4

Asociación Cultural Deportiva Barro

G94192283

PO

Barro

Fútbol

5

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

CO

Ferrol

Loita e D.A.

4

Asociación Cultural e Deportivo «Gam»

G36155943

PO

Meaño

Tenis de Mesa

4

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

PO

O Porriño

Ciclismo, Orientación

6

Asociación Deportiva Agor

G27461458

LU

Lugo

Fútbol

2

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

CO

Arteixo

Kung-Fu

5

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

LU

Vilalba

Ciclismo

4

Asociación Deportiva Cultural Descubrindo Lugo

G27423359

LU

Lugo

Balonmán

4

Asociación Deportiva Cultural Sir Lugo

G27492396

LU

Lugo

Montañismo

6

Asociación Deportiva Mondariz

G94138070

PO

Mondariz

Ciclismo

5

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

PO

Moaña

Ciclismo

1

Asociación Deportiva Rego do Lobo

G27495001

LU

Vilalba

Ciclismo

4

Asociación Deportiva Salto do Coro

G27472596

LU

Mondoñedo

Fútbol (Sala)

4

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

LU

Monforte de L.

Golf

5

Asociación Deportivo Cultural Berres

G36325801

PO

A Estrada

Fútbol

5

Asociación Ecuestre Galega

G36592632

PO

Tui

Hípica

4

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

PO

Vigo

Fútbol

3

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

PO

Oia

Ciclismo

5

Asociación Recreativa de Veteranos Embutidos Torroña

G94142213

PO

Oia

Fútbol

4

Atlético-Celanova

G32483349

OU

Celanova

Fútbol

1

Atletismo Arenteiro

G32449159

OU

O Carballiño

Atletismo

4

Beiramar C.F.

G36200418

PO

Cambados

Fútbol

3

Black Kick Competición

G32351058

OU

Porqueira

Kickboxing

5

BTT Trasdeza

G94117108

PO

Silleda

Ciclismo

1

Burgas Atletismo Ourense

G32328692

OU

Ourense

Atletismo

5

C.A.I. A Estrada (Club Atletismo Independiente A Estrada)

G94145240

PO

A Estrada

Atletismo

4

C.D. A.P.A.Z., F.S.

G27785039

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

5

C.D. Atlético Villar

G36167260

PO

Redondela

Fútbol

3

C.D. Cubelas, F.S.

G27330398

LU

Ribadeo

Fútbol (Sala)

3

Cambados Gaélico

G94145117

PO

Cambados

Fútbol (Gaélico)

2

Caselas, F.C.

G36129948

PO

Salceda de C.

Fútbol

6

Club Acuático Salvaterra Eurocidade

G94177607

PO

Salvaterra de M.

Natación

5

Club Anpa Ceip Rosalia de Castro Lugo

G27126234

LU

Lugo

Baloncesto

5

Club Arteixo RC

G70545926

CO

Arteixo

Automobilismo

4

Club As Vellas non Paramos

G70537469

CO

Betanzos

Atetismo, Ciclismo, Dep. Adaptado

6

Club Atletismo Burela

G27514587

LU

Burela

Atletismo

1

Club Atletismo Morrazo

G36486686

PO

Cangas

Atletismo

4

Club Atletismo Ribadeo

G27347657

LU

Ribadeo

Atletismo

5

Club Baloncesto Breogán, S.A.D.

A27156496

LU

Lugo

Baloncesto

3

Club Baloncesto Feminino O Corgo

G27449131

LU

O Corgo

Baloncesto

6

Club Baloncesto Irmandiños

G70264007

CO

Ferrol

Baloncesto

5

Club BTT Oza-Cesuras

G70365788

CO

Oza-Cesuras

Atletismo, Ciclismo, Orientación

3

Club BTT Ultreia

G15548944

CO

Santiago de C.

Ciclismo

1

Club Canicross Vigo

G27797059

PO

Vigo

Dep. Inverno, Montañismo

3

Club Ciclista 7 Voltas

G27463751

LU

Mondoñedo

Ciclismo

4

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

PO

Vigo

Ciclismo

5

Club Ciclista Burela

G27202324

LU

Burela

Ciclismo

4

Club Ciclista Correcamiños Lugo

G27236736

LU

Lugo

Ciclismo

3

Club Ciclista de La Fuente

G94050457

PO

Tui

Ciclismo

4

Club Ciclista Insitu

G94150109

PO

A Guarda

Ciclismo

5

Club ciclista Komando Xoviético

G27481894

LU

Xove

Ciclismo

4

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

LU

Viveiro

Ciclismo

4

Club Ciclista Milagrosa

G27033224

LU

Lugo

Ciclismo

6

Club Ciclista Monteneme

G15861271

CO

Carballo

Ciclismo

0

Club Ciclista Montes do Deza-Candán-Faro e Testeiro

G94055761

PO

Lalín

Ciclismo

1

Club Ciclista Spol

G36039709

PO

O Porriño

Ciclismo

5

Club Correxallas

G70599121

CO

Santa Comba

Atletismo

2

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

PO

Covelo

Patinaxe

5

Club de Bolos da Rega

G36741072

PO

Baiona

Bolos

5

Club de Bolos Medialdea

G36765774

PO

Baiona

Bolos

3

Club de Fútbol Juventud de Cabanas

G15257967

CO

Cabanas

Fútbol

4

Club de Fútbol Porteño

G15612351

CO

Camariñas

Fútbol

6

Club de Petanca O Caldeiro

G94181070

PO

A Guarda

Petanca

5

Club de Rugbi Barbanza

G15723521

CO

Rianxo

Rugby

6

Club de Tenis Redondela

G36149805

PO

Redondela

Tenis

2

Club Deportivo 3AG

G70574082

CO

Ponteceso

Ciclismo

2

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

PO

Vigo

Fútbol (Sala)

6

Club Deportivo Cesantes

G36202174

PO

Redondela

Fútbol

6

Club Deportivo Lalín

G36011518

PO

Lalín

Fútbol

6

Club Deportivo Miraflores

G32422248

OU

O Pereiro de A.

Bádminton, Baloncesto, Fútbol (Sala), Karate e D.A., Natación, Ximnasia

3

Club Deportivo Open

G32321325

OU

Ourense

Hockey

3

Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

PO

A Guarda

Dep. Adaptado

3

Club Deportivo Tenis de Mesa Topspin

G94168168

PO

A Estrada

Tenis de Mesa

4

Club Deportivo Tenis Playa Vigobao

G27873017

PO

Vigo

Tenis

3

Club Dhgalicia

G27421064

LU

Lugo

Ciclismo

0

Club Escola Veracruz Fútbol Sala

G32493587

OU

O Carballiño

Fútbol (Sala)

6

Club Escudería Lalín-Deza

G36266443

PO

Lalín

Automobilismo

6

Club Fútbol Sala Beariz

G32257313

OU

Beariz

Fútbol (Sala)

4

Club Halterofilia Olympic Ferrol

G70582846

CO

Ferrol

Halterofilia

6

Club Hípico San Cosme

G36331163

PO

Mos

Hípica

6

Club Kempo Pobra

G70601265

CO

A Pobra do C.

Karate e D.A.

5

Club Lago Dvsport

G70563648

CO

As Pontes

Fútbol (Sala)

4

Club Lumelar Arco

G32156622

OU

Taboadela

Tiro con Arco

6

Club Minauta

G36834240

PO

Vigo

Dep. Adaptado, Motonáutica

6

Club Natación Ordes

G70585302

CO

Ordes

Natación

1

Club Netos Da Coca

G94160538

PO

Redondela

Fútbol

1

Club Orientación Coruña

G70355375

CO

A Coruña

Orientación

6

Club Pádel 8

G94150927

PO

Tui

Pádel

6

Club Peña Cicloturista Traviesas

G36703213

PO

Vigo

Ciclismo

3

Club Petanca Bandeira

G36395945

PO

Silleda

Petanca

6

Club Petanca Bembrive

G36816114

PO

Vigo

Petanca

1

Club Petanca Breogán

G36802247

PO

Vigo

Petanca

5

Club Petanca Ensino

G36798866

PO

Vigo

Petanca

6

Club Petanca Madroa

G27722354

PO

Vigo

Petanca

2

Club Rítmica Xiada

G94030384

PO

Pontevedra

Ximnasia

6

Club Serra de Gondomar

G27801992

PO

Gondomar

Tiro con Arco

3

Club Sport Factory

G36553089

PO

Ponteareas

Judo e D.A.

3

Club Tenis Nigrán

G36814853

PO

Nigrán

Tenis

3

Club Triatlón Rianxo

G70576293

CO

Rianxo

Tríatlon e P.M.

2

Club Vigoenduro MTB

G27864107

PO

Vigo

Ciclismo

3

Club Waterpolo Cambre

G70520747

CO

Cambre

Natación (Waterp.)

5

Club Xadrez Valdeorras

G32485906

OU

A Rúa

Xadrez

5

Club Xuventude Dorneda

G70458674

CO

Oleiros

Fútbol

6

Clube Ciclista Monforte

G27111509

LU

Monforte de L.

Ciclismo

3

Clube Ciclista Terra Cha Vilalba

G27446558

LU

Vilalba

Ciclismo

4

Clube Sobre Rodas

G36593390

PO

Lalín

Motociclismo

2

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

CO

Santiago de C.

Tenis de Mesa

5

Coors, F.S.

G70488945

CO

Culleredo

Fútbol (Sala)

4

Corredores do Miño

G32467557

OU

Ourense

Atletismo, Tríatlon e P.M.

5

Creacciona Cum Laude

G70514674

PO

O Grove

Xadrez

1

E.F.S. Trasgos

G70535380

CO

Ames

Fútbol (Sala)

5

Escola Deportiva O Dolmen

G70595558

CO

Tordoia

Fútbol

3

Escola Rugby Asterix Viveiro

G27512805

LU

Viveiro

Rugby

6

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

PO

A Estrada

Automobilismo

1

Escudería MRT

G70476775

CO

Abegondo

Automobilismo

0

Escudería Rallyactividad Competición

G15978273

CO

Rianxo

Automobilismo

5

Escudería Taboadela

G32503237

OU

Taboadela

Automobilismo

5

Escuela de Equitación y Equinoterapia Abraín

B27853001

PO

Mos

Hípica

4

Escuela de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

OU

Ourense

Kickboxing

5

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

LU

Lugo

Karate e D.A.

6

Escuela Fútbol Novo Mesoiro

G70595483

CO

A Coruña

Fútbol

5

Escuela Fútbol Ra10

G70380159

CO

Arteixo

Fútbol

1

F.C. Xinzo

G36122901

PO

Ponteareas

Fútbol

4

Fortuna Clube de Patinaxe

G94154333

PO

Marín

Patinaxe (H. Liña)

3

Foz Contact Ari

G27503705

LU

Foz

Kickboxing

3

Fútbol Sala Femenino Villa de Cee

G70384441

CO

Cee

Fútbol (Sala)

6

Galaico Trail Run (G.T.R.)

G70465968

PO

Lalín

Atletismo

2

Hockey Oroso

G70593132

CO

Oroso

Patinaxe (H. Patíns)

5

Insuas do Miño Rabade FS

G27499722

LU

Rábade

Fútbol (Sala)

6

Js Rally Raid Team

G94183266

PO

Cotobade

Motociclismo

5

Kickboxing Club Xinzo

G32468829

OU

Xinzo de Limia

Kickboxing

5

Kickboxing OPC Fitness

G70583778

CO

Ordes

Kickboxing, Taekwondo

5

La Paz Club de Fútbol

G15561152

CO

A Coruña

Fútbol

3

Maese Riders Team

G32503252

OU

Ourense

Ciclismo

5

Master da Louriña

G27820000

PO

Mos

Ciclismo

5

Motoclub V.F.M.

G94110996

PO

Vilagarcía de A.

Motociclismo

2

Móvete Na Moto

G36511897

PO

Lalín

Motociclismo

2

O Condado Gaelic Athletic Club

G94145703

PO

Mondariz

Fútbol (Gaélico)

5

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto, S.A.D.

A70334875

CO

Santiago de C.

Baloncesto

4

Oiense C.F.

G36180867

PO

Oia

Fútbol

5

Peña Ciclista Bikestrada

G36446599

PO

A Estrada

Ciclismo

2

Peña Ciclista Quintena

G15503089

CO

A Coruña

Ciclismo

4

Peñarol Club de Fútbol

G27481209

LU

Lugo

Fútbol

4

Petanca A Salgueira

G36894517

PO

Vigo

Petanca

5

Piragüismo Aldán

G94015567

PO

Cangas

Piragüismo

6

Ribeiro do Avia Promesas Fútbol Sala

G32502585

OU

Ribadavia

Fútbol (Sala)

4

Rodis Fútbol Club

G70591367

CO

Cerceda

Fútbol

4

Sada C.F.

G70593249

CO

Sada

Fútbol

5

Sección Deportiva Do Centro Cultural As Pedriñas

G36018893

PO

Mos

Petanca

0

Sigueiro, F.C

G15282643

CO

Oroso

Fútbol

4

Sociedad Deportiva Club Órdenes Veteranos

G70523618

CO

Ordes

Fútbol

4

Sociedad Deportiva Santomé

G36134740

PO

Marín

Fútbol

3

Sociedad Val de Lemos, Caza, Pesca y Tiro

G27014851

LU

Monforte de L.

Pesca e C.

1

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

G70420419

CO

Boiro

Atletismo, Ciclismo

6

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

LU

Pol

Fútbol

6

Speedcross

G70604707

CO

Padrón

Ciclismo

5

T.M. C.R.C. Porriño

G27835479

PO

O Porriño

Tenis de Mesa

6

Tamega Hockey Club

G32459745

OU

Ourense

Hockey

6

Team Cycling Galicia

G94183399

PO

Redondela

Ciclismo

5

Teke Teke Ordes

G70592142

CO

Ordes

Fútbol

2

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

CO

Muros

Fútbol

6

Veteranos Tomiñeses F.C.

G94167467

PO

Tomiño

Fútbol

5

Vigo 90’s

G27792605

PO

Vigo

Baloncesto

3

Vilatuxe F.C.

G36258853

PO

Lalín

Fútbol

4

Xornes F.C.

G70565650

CO

Ponteceso

Fútbol

1

Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

OU

Ourense

Fútbol (Sala)

6

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou desistidas da súa petición e motivo

Motivo:

AEAT(A):

Non está ao día nas obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou

autoliquidacións.

AEAT(B):

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo.

AEAT(C):

Non está ao día nas obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou

autoliquidacións e constancia de débedas tributarias en período executivo.

Atriga:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia.

Non RED:

Non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

S.S.:

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento coa Seguridade Social.

Xunta Directiva:

Datos da Xunta Directiva sen actualizar no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Entidade

NIF

Prov.

Concello

Federación indicada na solicitude

Motivo

A.C. Ordes

G15894272

CO

Ordes

Hockey

– AEAT(A).

Agrupación Deportiva Valle Inclán

G15923204

CO

Oleiros

Baloncesto

– Falta anexo III.

– Xunta Directiva.

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

PO

Pontevedra

Boxeo

– Non RED.

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

CO

A Coruña

Natación (Waterp.)

– Xunta Directiva.

Asociación Cultural e Deportiva E.D.A. Arzúa

G15736903

CO

Arzúa

Fútbol, Fútbol (Sala)

– Xunta Directiva.

Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

CO

A Pobra do C.

Atletismo

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

Asociación Deportiva

Cultural Sande

G32215808

OU

Cartelle

Fútbol

– Non RED.

Asociación Deportivo Cultural Liga de Peñas da Coruña

G15411416

CO

A Coruña

-

– Entidade non subvencionable.

Asociación Liga da Costa de Veteranos

G70001870

CO

Ponteceso

Fútbol

– Xunta Directiva.

Atletismo A Estrada

G94060142

PO

A Estrada

Bádminton

– Falta anexo III.

– Xunta Directiva.

Black Ravens, F.A.

G70339809

CO

Santiago de C.

Fútbol Americano

– AEAT(A).

Calcos Competición

G27795301

PO

O Porriño

Automobilismo

– AEAT(A).

Campito, F.S.

G94069861

PO

Redondela

Fútbol (Sala)

– Fóra de prazo (presentado por PR004A)

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

PO

Campo Lameiro

Fútbol, Fútbol (Sala)

– Xunta Directiva.

Club Acuatic Oleiros

G70214846

CO

Oleiros

Natación

– Falta poder de representación.

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

– Xunta Directiva.

Club Atlético Perillo

G70042122

CO

Oleiros

Fútbol

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

Club Atletismo Negreira

G70360086

CO

Negreira

Atletismo

– Xunta Directiva.

Club Bádminton A Estrada

G36236511

PO

A Estrada

Bádminton

– Falta anexo III.

– Xunta Directiva.

– AEAT(B).

Club Bádminton Outes

G70092903

CO

Outes

Bádminton

– Non alta Galicia Activa.

– Non alta en plataforma de eventos.

Club BMX Cromoly

G27858471

PO

Vigo

Ciclismo

– AEAT(A).

Club Boudsport

G70475447

CO

Ordes

Taekwondo

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

– AEAT(A).

Club Chaián Veteranos, S.D.

G70530829

CO

Santiago de C.

Fútbol

– AEAT(A).

Club Ciclista Muros

G15560022

CO

Muros

Ciclismo, Tríatlon e P.M.

– Falta anexo III.

Club Ciclista Os Esfola Arrós

G70202189

CO

Ames

Atletismo, Ciclismo, Montañismo

– AEAT(A).

Club Ciclista Tambre Bike

G70389861

CO

Oroso

Atletismo, Ciclismo

– AEAT(A).

Club Compostela Esgrima

G15906894

CO

Santiago de C.

Esgrima

– AEAT(A)

Club de Bolos Peitieiros

G36950889

PO

Gondomar

Bolos

– Xunta Directiva.

Club de Tenis Compostela

G70426374

CO

Santiago de C.

Tenis

– AEAT(A).

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

PO

A Estrada

Tenis de Mesa

– Xunta Directiva.

Club Deportivo Boiro

G15096530

CO

Boiro

Fútbol

– AEAT(B).

Club Esmelle

G15322738

CO

Ferrol

Ciclismo

– Anexo III sinatura dixital non válida.

– Xunta Directiva.

Club Game Sport

G27503846

LU

A Pontenova

Fútbol, Fútbol (Sala)

– Renuncia expresa.

Club Hockey Cíes

G27787233

PO

Vigo

Patinaxe (H. Patíns)

– AEAT(A).

Club La Mochila del Deporte

G70462189

CO

A Coruña

Atletismo

– Non alta Galicia Activa.

– Non alta en plataforma de eventos.

Club Natación Santa Comba

G70563556

CO

Santa Comba

Natación, Salvamento e S.

– Non alta en plataforma de eventos.

– Xunta Directiva.

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

CO

Arteixo

Patinaxe

– AEAT(B).

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

CO

Rianxo

Piragüismo

– Atriga.

Club Sporting Zas

G15349152

CO

Zas

Fútbol

– Xunta Directiva.

Club Voleibol Rianxo

G15891682

CO

Rianxo

Voleibol

– AEAT(A).

Club Ximnasia Tempo

G15666548

CO

A Coruña

Ximnasia

– Xunta Directiva.

Clube de Piragüismo, C.P. Portonovo

G36397669

PO

Sanxenxo

Piragüismo

– Xunta Directiva.

Federación Galega de Colombicultura

G32133951

OU

Ourense

Columbicultura

– Entidade non subvencionable.

Fundación Celta de Vigo

G36810042

PO

Vigo

Fútbol

– Xunta Directiva.

Futsal Boqueixón

G70501754

CO

Boqueixón

Fútbol (Sala)

– AEAT(A)

Golosinas, S.L.

49440153C

MU

Lorca

Aeronáutica, Atletismo, Béisbol, Bolos, Ciclismo, Esquí N., Kung-Fu, Loita, Natación, Pádel, Volei, Ximnasia

– Non RED.

Gondomar, C.F.

G36693794

PO

Gondomar

Fútbol

– AEAT(A)

Jabatas Roller Derby

G32486680

OU

Ourense

Patinaxe (Roller D.)

– AEAT(A).

K2 Ordes

G70575048

CO

Ordes

Atletismo, Ciclismo

– Faltan os documentos indicados na solicitude en «comprobación de datos».

– Anexos III, IV, V e VII sen asinar.

Kurai

G70475694

CO

Oleiros

Tríatlon e P.M.

– AEAT(A)

O Carroucho Club de Montaña

G15722853

CO

Culleredo

Montañismo

– Anexo III sen asinar.

– Non alta Galicia Activa.

– Non alta en plataforma de eventos.

Pontebike Team

G94200300

PO

Ponteareas

Ciclismo

– Non RED.

Porto do Son, C.F.

G15395809

CO

Porto do Son

Fútbol

– Xunta Directiva.

R.S.D. Hípica de La Coruña

G15047095

CO

A Coruña

Natación, Pádel, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro Olímpico

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

CO

A Coruña

Fútbol

– Xunta Directiva.

– AEAT(B).

– Atriga.

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

PO

Vigo

Natación, Natación (Waterp.), Pádel, Tenis, Vela

– AEAT(B).

– S.S..

Real Club Náutico Rodeira Cangas

G36040756

PO

Cangas

Piragüismo, Vela

– Atriga.

S.D. Pontecarreira

G15172869

CO

Frades

Fútbol

– Anexo III sen asinar.

S.D. Santa Margarita de La Coruña

G15082951

CO

A Coruña

Fútbol

– Non alta Galicia Activa.

– Non alta en plataforma de eventos.

– Atriga.

S.H. Palmeira Club Fútbol

G70011291

CO

Ribeira

Fútbol

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

San Bernabé, F.S.

G32432775

OU

Barbadás

Fútbol (Sala)

– AEAT(A).

Sociedad Deportiva Finisterre

G15382781

CO

Fisterra

Fútbol

– Falta anexo III.

– Xunta Directiva.

Unión Deportiva Juvenil de Almeiras

G15128069

CO

Culleredo

Fútbol, Fútbol (Sala)

– Anexo II incompleto (faltan datos Xunta Directiva).

Victoria, C.F.

G15109010

CO

A Coruña

Fútbol

– Xunta Directiva.