Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 10 de xullo de 2020 Páx. 27555

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga convocada para os días 13 e 14 de xullo que afectará a empresa Zardoya Otis, S.A.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga.

O exercicio deste dereito na Administración e nas empresas, entidades e institucións públicas ou privadas que presten servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade, no ámbito e competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, está condicionado ao mantemento dos servizos esenciais fixados no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A organización sindical CC.OO. convocou unha folga continuada de ámbito estatal durante os días 13 e 14 de xullo, de 0.00 a 24.00 horas, en que quedan afectados todos os centros de traballo de Zardoya Otis, S.A.

Nesta convocatoria de folga en Galicia resultan afectados 10 centros, 185 empregados e 17.308 aparellos elevadores nos centros de traballo da empresa Zardoya Otis, S.A., situados nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Entre os servizos que presta a empresa Zardoya Otis, S.A. considéranse como esenciais para a Comunidade os referidos a atención de avisos de ascensores parados, atrapados e emerxencias de aparellos elevadores, tanto pola obrigación legal e regulamentaria que lles concede o carácter de servizos de inaprazable e de recoñecible necesidade como pola propia actividade conservadora de ascensores da empresa.

O servizo de asistencia dos aparellos elevadores situados en edificios públicos afectos a servizos públicos debe cualificarse de esencial e, por tanto, debe ser atendido, a pesar da existencia dunha situación legal de folga. En efecto, a cualificación do servizo de asistencia dos aparellos elevadores situados en edificios afectos a servizos públicos, como actividade vital ou básica para a Comunidade, é consecuencia da grave incidencia que a súa perturbación causaría no desenvolvemento da vida cotiá, tal e como se sinalou na Sentenza do Tribunal Constitucional do 24 de abril de 1986.

Os servizos mínimos que se fixan resultan totalmente imprescindibles para manter a adecuada cobertura no servizo de atención de avisos de ascensores parados, atrapados e emerxencias, para evitar que se produzan graves prexuízos irreparables á cidadanía e que poden afectar a vida das persoas.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan nesta orde.

O artigo 3 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, faculta os conselleiros ou conselleiras competentes, por razón dos servizos esenciais afectados, para que, mediante orde e en cada situación de folga, decidan o mínimo de actividade necesaria para asegurar o mantemento de tales servizos, así como para determinar o persoal necesario para a súa prestación. Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1

1. A convocatoria de folga continuada de ámbito estatal efectuada pola organización sindical durante os días 13 e 14 de xullo de 2020, de 0.00 a 24.00 horas, en que quedan afectados todos os centros de traballo de Zardoya Otis, S.A., deberá entenderse condicionada ao mantemento dos servizos mínimos, segundo os criterios que se establecen na presente orde.

2. Polas características do servizo dispensado pola empresa Zardoya Otis, S.A., cómpre sinalar durante a folga o seguinte número de empregados en cada un dos centros de traballo da compañía que poidan levalo a cabo:

a) Prestación do servizo previsto habitualmente para un domingo ou festivo.

b) Deberá existir en cada centro un mínimo número de técnicos en función do número de unidades en mantemento a que serve o devandito centro de traballo segundo o seguinte:

• Por cada 1.000 unidades en mantemento, 1 técnico.

• Entre 1.000 e 2.000 unidades, 2 técnicos.

• Máis de 2.000 unidades, 3 técnicos.

c) A atención ao servizo deberá realizarse durante as 24 horas.

A designación dos traballadores que desenvolvan estes labores realizaraa a compañía e debe, así mesmo, considerarse como servizo mínimo o servizo de atención de chamadas 24 horas, así como o da asignación dos operarios dispoñibles para prestar os servizos mencionados.

Artigo 2

A empresa deberá adoptar as medidas necesarias para garantir os servizos mínimos fixados. En particular, requirirá o máis axiña posible, de modo individual e fidedigno, todos os traballadores que designe para cubrir os servizos mínimos, cuxo incumprimento comportará as responsabilidades previstas no ordenamento xurídico.

Artigo 3

O establecido na presente resolución non supoñerá limitación ningunha dos dereitos que a normativa reguladora da folga recoñeza aos traballadores na devandita situación.

Disposición derradeira

Esta orde producirá efectos e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2020

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria