Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28166

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020 pola que se modifica o anexo da Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión de Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Unha vez publicada a Resolución do 7 de febreiro de 2020 que se cita na cabeceira, resulta necesario proceder á modificación dos anexos que figuran nela para adaptalos á realidade dos postos existentes susceptibles de participar no proceso de funcionarización convocado, polo que esta dirección xeral

DISPÓN:

Incluír o seguinte código de posto:

Categoría 2

ATS. Enfermeiro/a. Practicante.DUE

PSC994080036560057

***0363**

C

V

M

Eliminar, por cambio de categoría da persoa titular, o seguinte código de posto:

Categoría 6

Educador/a. Profesor/a especial

PSC994030127550011

***3062**

H

H

M

Eliminar, por xubilación das persoas titulares, os seguintes códigos de posto:

Categoría 17

Asistente social

PRC991001127001008

***0498**

R

O

M

PSC030000015770130

***1487**

M

C

G

Eliminar, por incumprimento de requisitos alegados polas persoas titulares, os seguintes códigos de posto:

Categoría 27

Técnico/a superior diplomado/a en informática (...)

PXA110000515770030

***3677**

F

R

J

PXA110000515770031

***0407**

Z

C

M

Modificar os datos asociados ao seguinte código de posto, que debe aparecer como segue:

Categoría 6

Educador/a. Profesor/a especial

PSC994030127550023

***4571**

F

S

A

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, consonte a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.1.2020); DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública