Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28164

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020 pola que se modifica o anexo da Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar de Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo IV do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Unha vez publicada a Resolución do 7 de febreiro de 2020 que se cita na cabeceira, resulta necesario proceder á modificación dos anexos que figuran nela para adaptalos á realidade dos postos existentes susceptibles de participar no proceso de funcionarización convocado, polo que esta dirección xeral

DISPÓN:

Incluír os seguintes códigos de posto:

Categoría 1

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista (...)

PSC994080136170042

***5881**

C

G

M

Categoría 3

Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico (...)

 

 

 

 

PSC994080132190019

***1462**

G

I

M

PSC994080036560630

***9631**

L

G

A

PSC994080127001019

***2795**

L

L

J

PSC994090136440153

***6131**

M

D

M

PSC994080036560227

***9261**

S

C

M

Modificar os datos asociados ao seguinte código de posto, que debe figurar como segue:

Categoría 30

Auxiliar formación ocupacional

 

 

 

 

EIC992090136170030

***2056**

N

M

M

Eliminar o seguinte código de posto por non pertencer á persoa titular asociada a el:

Categoría 3

Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico (...)

 

 

 

 

PSC994080136001051

***9261**

S

C

M

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, consonte a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública