Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28162

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020 pola que se modifica o anexo da Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas...) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Unha vez publicada a Resolución do 7 de febreiro de 2020 que se cita na cabeceira, resulta necesario proceder á modificación dos anexos que figuran nela, para adaptalos á realidade dos postos existentes susceptibles de participar no proceso de funcionarización convocado, polo que esta dirección xeral

DISPÓN:

Incluír os seguintes códigos de posto:

PSC991000032001602

***8965**

G

G

D

PSC994080127001050

***1314**

A

V

M

PSC994080115570400

***5024**

B

C

M

PSC994080115770094

***1097**

C

P

M

PSC994021036350071

***3548**

C

A

M

PSC994080227001137

***3866**

F

F

J

PSC994060132001013

***9011**

G

O

M

PSC994080136001121

***1192**

L

G

M

PSC994080215770255

***3382**

O

R

R

Eliminar, por xubilación da persoa titular, o seguinte código de posto:

EDC994020136560006

***4729**

A

F

M

Eliminar, por pase á situación de excedencia voluntaria da persoa titular, o seguinte código de posto:

PSC994060132001012

***5797**

R

R

O

Eliminar, por figurar duplicado, o seguinte código de posto:

PSC994090136440279

***7184**

V

O

M

Eliminar, por ter a persoa titular a condición de funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario, o seguinte código de posto:

SAS994000027001021

***3660**

A

L

A

Modificar a persoa titular que figura asociada ao seguinte código de posto:

PSC994080136260069

***9351**

P

S

E

Modificar os datos asociados ao seguinte código de posto, que deberá figurar como segue:

PSC994021036350078

***3856**

G

G

M

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, consonte a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública