Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28150

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 5 de marzo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 10 de marzo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Agra Quintas, María del Carmen

***8985**

85

Allegue Ríos, Paula

***1356**

85

Alonso Ruiz, Ricardo Alfonso

***6676**

85

Álvarez Rivera, Manuel

***9464**

85

Alvariño Folgueira, Moisés

***4285**

85

Amorós Guillén, Carlos

***9564**

83, 85

Araujo Bouzo, Clemente

***7885**

85

Baña Agrafojo, Pablo

***2704**

85

Baña Mayo, Miguel Ángel

***9065**

85

Barran Fernández, Alba

***6440**

85

Barros Manteiga, José Antonio

***1128**

85

Bechiki Pérez, Said Carlos

***4321**

85

Búa Rodal, María Beatriz

***5440**

85

Carballo Budiño, María Luisa

***5467**

83

Carro Souto, Gabriel

***1445**

85

Casal Puentes, Manuela

***0338**

65

Castro García, Antonio

***2037**

85

Cendón Peleteiro, José

***6177**

10, 85

Cernadas Romero, Francisco José

***7754**

85

Cid Rodríguez, Juan Carlos

***1681**

65

Cobas Fernández, Ana María

***7678**

10, 85

Conde Gallego, Ana María

***6938**

85

Cortizo Rodríguez, Sandra

***6964**

85, 86, 87

Cruz Carrera, Sergio

***5366**

85

Díaz Díaz, María Ángeles

***9644**

85

Digon Salgado, Emiliano

***8568**

85, 86

Domínguez Borines, Gabriel

***6811**

85

Domínguez Castro, Juan Carlos

***1331**

85, 86, 87

Dono Díaz, Brian Tomas

***8294**

85

Feal Jiménez, Noela

***3638**

85

Fernández Álvarez, Manuel

***2347**

85

Fernández Chao, María del Mar

***4870**

10

Fernández Fuenteseca, Daniel

***5852**

85

Fernández Leira, Alberto

***9420**

85, 86, 87

Fernández Pacios, José Ignacio

***0696**

85

Ferro López, Jesús Manuel

***9667**

85

Filgueira Barbeira, Marcos

***7560**

85

Fondevila Mato, Laura

***4757**

85

Franco Movilla, Óscar

***5180**

85, 86, 87

Gantes Mariño, Santiago José

***2573**

84, 85

García Carnota, Rosa María

***1461**

85

García Rodríguez, Yolanda

***6029**

85

Generelo Esteban, David

***3692**

65

Gómez Gómez, Rocío

***3698**

85

González Duran, Sergio

***8354**

83, 85, 86

González López, María Pilar

***6231**

85

González-Arias Fernández, Lucía Alejandra

***6161**

85

Iglesias Costas, José

***8202**

85, 86, 87

Infanzón Vázquez, Olga Colette

***7720**

10

Lloret Sánchez, Candela

***0514**

85

Lojo Vázquez, Sebastián

***6629**

85, 86

Martínez Buján, Montserrat

***3277**

85

Martínez Martínez de Vega, Claudio

***3044**

85

Martínez-Puga Quiroga, Ángel José

***5738**

85

Menéndez Redondo, Carla

***3738**

85

Mondelo Rodríguez, Rosana

***2362**

85

Moreira Reija, María Dolores

***4100**

85

Naveiro Bueno, Carmen María

***0043**

10

Nogueiras Cabrera, Vanessa

***2726**

85, 86

Núñez Estévez, Tomás

***2429**

85

Ortiz Hurtado, Rafa

***0641**

85

Pando Calvo, María Antonia

***3970**

85, 86, 87

Pena Besteiro, Aniceto Domingo

***4865**

85

Penedo Pérez, Pablo

***6445**

85

Pérez Álvarez, Adolfo

***7806**

85

Pérez Diéguez, Miguel

***9522**

85

Pérez Rey, Olaia

***6832**

85, 86, 87

Porto Arcay, Víctor Manuel

***1092**

85

Prieto Estévez, Luis

***1563**

85

Puerto Fernández, Luciano

***3920**

85

Rama González, Ricardo

***2705**

85, 86, 87

Ramos Alonso, José Antonio

***5475**

65

Revalderia Rio, Francisco Javier

***7798**

85

Rey López, José Miguel

***2322**

85

Sánchez Corral, David

***0591**

86, 87

Sánchez López, Martin

***4930**

85

Sánchez Rodríguez, Santiago

***0749**

84, 85

Seoane González, María

***7131**

85, 86, 87

Taboada Doval, José

***7715**

85

Tato Ojea, Ana Belén

***0844**

85

Teijeiro García, Luis

***4678**

85

Varela Collazo, Gonzalo

***7687**

10

Vázquez Eytor, Alberto

***9888**

85

Vázquez Liste, Héctor

***6347**

85

Vázquez Vázquez, Adrián

***7446**

10, 85

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abal Lueiro, Eva

***0895**

84, 86, 87

Abelleira Villanueva, Luis Javier

***3589**

83

Abuín Rial, María José

***1629**

22

Acea Freire, María del Mar

***4885**

83, 86, 87

Agis Pintos, Luisa

***8480**

22

Alemán Abeleira, Silvia Herminia

***5617**

87

Alonso Domínguez, David

***6391**

86, 87

Alonso Mallo, Sara

***7826**

87

Álvarez Rodríguez, Giovanni

***4079**

63

Álvarez Rodríguez, María José

***6891**

43

Aragunde Cores, Nélida

***6922**

86, 87

Ares Reboredo, Rocío

***6310**

87

Arias Campos, Sabela

***7793**

83

Arosa González, Ana

***6212**

22

Arosa González, Natalia

***6325**

22

Barreiro Carballude, Almudena

***8144**

86, 87

Barreiro Gen, David

***1962**

86, 87

Bautista Rodríguez, Ruth

***4311**

67

Bellido Fonseca, Elena

***2835**

83

Benavides Prada, Ramón

***5763**

86, 87

Bermejo García, Ana

***5085**

86

Bermúdez Lema, Tania María

***0134**

86, 87

Bernárdez Piñeiro, Araceli

***2159**

86

Borrajo González, Brais

***6158**

86, 87

Braña Alonso, Natalia

***9750**

86, 87

Buceta Pereira, María Nerea

***8529**

84

Buide González, David

***5095**

22

Buitrón García, Marta

***2729**

86

Calzada Barreiro, María Isabel

***3778**

86, 87

Campos Búa, Iván

***4634**

83

Cancelas García, María Celeste

***6795**

67

Castro Couselo, José Manuel

***8900**

22

Cendón Aballe, Carmen

***2726**

86, 87

Ces Rioboo, Francisco Javier

***6768**

10

Cid Fidalgo, Manuela

***2583**

86, 87

Cid Rodríguez, Sara María

***2856**

86, 87

Clavo Iglesias, María José

***4934**

22

Conde González, María Jesús

***9789**

87

Cordeiro Magdaleno, Alba

***0222**

86, 87

Costas Freire, Pilar

***5538**

86, 87

Cuellar Trasorras, Joaquín José

***5149**

86, 87

Da Ponte Tarrío, María del Pilar

***6697**

86, 87

Dacosta García, Iria

***2339**

86

Davila Alonso, María Teresa

***7169**

86

De la Torre Villanueva, Diana

***6778**

86, 87

Deus Caamaño, Verónica

***5114**

67

Díaz López, Silvia

***5979**

86, 87

Diz Suárez, Carlos

***7614**

66, 67

Doel Carreira, Alba

***8291**

83

Domínguez Lorenzo, Ana

***1174**

83

Domínguez Monjas, Ana María

***1062**

86, 87

Domínguez Rivas, Vanessa

***0018**

87

Duarte Abollo, Laura

***7565**

83

El Idrissi Benaissi, Kaoutar

***7085**

86

Expósito Ferreras, Brian Alexander

***7922**

86, 87

Fandiño Reissmann, Francisco Guillermo

***0556**

86, 87

Fente Méndez, Marcos

***4109**

86, 87

Fernández Boo, María del Carmen

***5190**

86, 87

Fernández Caamaño, María

***3541**

67

Fernández Cerqueiro, María Pilar

***2786**

83, 86, 87

Fernández Frias, Víctor José

***6481**

10, 66, 67

Fernández Gil, David

***4787**

84

Fernández López, Cristina

***2283**

86

Fernández Pavón, María Purificación

***3278**

87

Fernández Pereira, Daniel

***9368**

86

Fernández Varela, Sonia

***9084**

86, 87

Filgueira Pérez, Natalia

***7967**

86, 87

Fontenla Cadavid, María Jovita

***0105**

86, 87

Fraga Neira, Adrián

***1017**

84, 86, 87

Franco Gómez, María Concepción

***0953**

86, 87

Freire Castello, María del Pilar

***5799**

83

Freire Gato, Guadalupe

***6506**

86, 87

García Freire, Alejandro

***0109**

66, 67

García Patiño, Isabel

***1404**

86

García- Piccoli Pérez, Paloma

***0954**

86

González Hortas, Alba María

***5619**

83

González Hortas, Jesús

***5619**

83

González Touriño, Tania

***3049**

86

González Valverde, Paula

***9591**

67

Graña Fandiño, Lino

***3489**

22

Guldrís Pérez, Sandra

***1760**

86, 87

Gutiérrez López, María Azucena

***1326**

87

Iglesias Sangiao, Mónica

***7164**

85, 86, 87

Iñiguez Quintela, Mercedes

***6321**

66, 67

Lama Rodríguez, María Esperanza

***3082**

86, 87

Landesa Vázquez, Iris

***5597**

86, 87

Leco Rodríguez, Sara

***7982**

86, 87

Lema Santos, María de los Ángeles

***8359**

22

Lomba Lorenzo, María Teresa

***4236**

84

Lombao Pérez, Rafael

***8413**

84

López Leira, Sara

***1720**

86, 87

López Martínez, María Julia

***8217**

86

López Moldes, Álvaro

***8252**

83

López Sánchez, Andrea

***8276**

83

Lorenzo Santos, Javier

***2732**

22

Losada Álvarez, Alberto

***3787**

86, 87

Loureiro Fraga, Jesús

***1136**

66, 67

Mandianes Polo, María Dolores

***0230**

22

Maña González, Elisabel

***7373**

84, 86, 87

Mariño Gómez, María Begoña

***7511**

83, 87

Martin Pandelo, Alberto

***2130**

86, 87

Martínez, Bruno

***8924**

83

Martínez Castro, Daniel

***0288**

86, 87

Martínez Gundín, Miguel

***2660**

84

Martínez Hevia, Noa

***5790**

86

Martínez Martínez, María Yobana

***4071**

86, 87

Martínez Pérez, Manuel

***7482**

86, 87

Martínez Zabala, Manuel

***8597**

86, 87

Maseda Rodríguez, Juan José

***9215**

85

Medina Pinto, Paola Andrea

***0804**

86, 87

Mesa Goyo, Adolfina

***7848**

87

Millán del Oro, Rocío

***7728**

86

Modroño Nodar, Ivana

***0567**

83

Morado Fernández, Montserrat

***5122**

10

Morais Almeida, Yago

***3715**

83

Morais de Melo, Armando Miguel

***6698**

83, 85

Moscoso Varela, María Paula

***9889**

87

Neo Vidal, Alberto

***7329**

22

Novo Cobelas, David

***3255**

86, 87

Núñez Cousido, Dolores

***8113**

86, 87

Oitavén Míguez, Eduardo José

***5936**

66, 67

Olalla Fontán, Beatriz

***6239**

86, 87

Oliveira Camean, María Goretti

***6605**

84

Otero Quesado, Ana María

***0268**

10

Otero Rodríguez, María Begoña

***8345**

83, 86, 87

Paleo Fraga, Estela

***3524**

86, 87

Parada González, Alfonso

***4196**

86

Patricia Luaces, Ulfe

***0540**

86

Pazos Gómez, María Rosario

***2519**

83

Pedreira Varela, Xoán Carlos

***0222**

83

Pego Alonso, José Ramón

***5117**

86, 87

Pensado Argibay, Dania

***4121**

87

Pereira Fernández, Estivaliz

***0928**

86, 87

Pereira Saques, María del Carmen

***1096**

86, 87

Pérez Comesaña, Nicolás

***9321**

83

Pérez Eijo, Diego

***7783**

86, 87

Pérez García, Xoán Xosé

***0808**

83

Pérez Pais, Juan Antonio

***4874**

86, 87

Pérez Piñeiro, David

***1870**

86, 87

Pérez Piñeiro, Óscar

***1877**

86, 87

Pérez Prieto, María Sonia

***9719**

83

Pérez Romay, María del Mar Visitación

***8325**

83, 86, 87

Pérez Solleiro, María Celia

***6387**

86

Pérez Vázquez, Marina

***1815**

83

Pintos Señoráns, Noelia

***9804**

86, 87

Piñeiro Chapela, Manuel Francisco

***2246**

84, 86, 87

Piñeiro Criado, Iván

***7620**

86

Portas Escariz, Silvia

***8414**

22

Porto Villamor, Rocío

***3120**

22

Pose Posse, Brais

***5465**

83

Poza Fontán, Ana María

***5708**

83, 86, 87

Regueira Reyes, María Soraya

***1604**

10

Rey Vieites, Álvaro

***9515**

83

Rivadeneira Torres, Gregorio

***0200**

66

Rivas Prado, Susana

***6075**

84

Rodil Pérez, Verónica

***4740**

83

Rodríguez Alonso, Alberto

***8294**

85, 86

Rodríguez Baña, Marlene

***3032**

86

Rodríguez Bernárdez, Alba

***4288**

86, 87

Rodríguez Fernández, Ana Isabel

***5545**

87

Rodríguez Gil, Mafalda

***9604**

86

Rodríguez Paz, Ivana

***5092**

86, 87

Rodríguez Retorta, Saúl

***3388**

67

Rodríguez Rodríguez, Jaime

***8392**

22

Rodríguez Torres, Yago

***1275**

86

Rodríguez Venegas, M Dolores

***2527**

86

Romero Tobío, Fabián

***7150**

86

Sada Neira, Fernando

***5935**

86, 87

Sales Agra, Fernando José

***1684**

22

Sampaño Aldrey, Mcarmen

***0680**

86, 87

San Juan Martínez, Ánder

***0595**

84

Sánchez Velásquez, Yolimar Coromoto

***7556**

86, 87

Santamariña Quintián, María

***9154**

86, 87

Santos Laranga, María Mercedes

***3746**

86, 87

Serra Medina, Pía

***4569**

67

Sestayo Rama, María del Carmen

***8460**

10, 22

Sieira Noceda, Diana María

***3393**

86, 87

Silva Ribeiro, María José

***2286**

84

Simón Rascado, Cristina

***0967**

86, 87

Sotelo Hernández, Montserrat

***9661**

83, 87

Soto Vázquez, María Remedios

***0576**

66

Suárez Omil, Miguel

***9286**

86, 87

Suárez Silva, Paulina

***2363**

85

Suárez Vidal, Adrián

***7392**

84

Susana Iglesias, García

***7642**

86

Táboas Antonio, Ana Isabel

***8777**

86, 87

Tarrío Becerra, Carlos

***6070**

83

Utrera Pelayo, María del Rocío

***4816**

86

Val Fernández, Patricia

***5538**

86

Varela Fernández, Myriam

***3642**

86, 87

Vargas Vizoso, Alejandro

***7411**

84

Vargas Vizoso, Andrés

***7411**

84

Vargas Vizoso, Arturo

***3594**

84

Vázquez Albo, María José

***9635**

86, 87

Vázquez Martínez, María

***7290**

43

Vázquez Rendal, Laura

***1548**

22

Vázquez Rendal, Vanessa

***1548**

22

Vázquez Valiña, María Jesús

***2084**

67

Veira Moreno, Alberto

***8846**

22

Vidal Ordoñez, José Manuel

***8052**

86, 87

Villar Lemos, María de los Ángeles

***6719**

22

Villar Rial, Paula

***7050**

67

Villaverde Malvar, Lucía

***5967**

86, 87

Cód.

Causa da exclusión

10

Instancia fóra de prazo

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

63

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de familia numerosa xeral

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego