Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28144

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 45, do 6 de marzo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aqueloutras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que fagan constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abeledo Nistal, Eva

***4547**

83, 85

Abonjo Escudero, María Jesús

***2189**

43

Agraso Pedrosa, Gloria

***8869**

43

Alba Blanco, José Ramón

***7642**

86, 87

Alonso Padín, José Eugenio

***1480**

86, 87

Álvarez Rivera, Manuel

***9464**

85

Alvariñas Ucha, Sonia

***8704**

85

Amoedo Lueiro, Fátima Rita

***9746**

85

Araujo Bouzo, Clemente

***7885**

85

Arias Miño, Ana Marta

***4671**

43

Barros Couso, Mónica

***2127**

85

Blanco González, María de la Esclavitud

***9010**

43

Blanco Pérez, Lorena

***5137**

85

Blanco Regueira, Martín

***5122**

83

Bravo Fernández, Jorge

***2821**

85

Busto Méndez, Óscar

***4747**

86, 87

Callón González, Victoria

***5931**

43

Campos Gómez, Juan

***9630**

85

Canda Cimadevila, Antonio

***6866**

43

Carpente Cadaveira, Xoana

***1518**

43

Carretero Boga, Enrique

***9210**

84

Castelao Alonso, Nazaret

***3677**

43

Cernadas Novo, Uxía María

***8618**

85, 86, 87

Cobelo Parcero, Marcos Manuel

***0566**

86, 87

Cordeiro Tobío, Óscar

***3972**

85

Cotelo , Rosa

***3363**

22

Couce Rico, Sandra

***9093**

85

Díaz Botana, Numberto José

***3128**

85

Diéguez Álvarez, Manuel José

***8639**

85

Diéguez Quintas, Montserrat

***0087**

85

Domínguez Puentes, María del Mar

***7211**

85

Feal Rodeiro, Cipriano

***3987**

43

Fente Méndez, Marcos

***4109**

86, 87

Fernández Álvarez, José Luis

***4782**

43

Fernández Casalderrey, Marina

***2332**

66

Fernández Pérez, Claudio Jesús

***9510**

85

Fidalgo Martínez, Sonia

***5635**

86, 87

Fontán Montes, José Luis

***9492**

85, 86, 87

Fraguas Barreiro, Antonio

***0278**

43

García Piñeiro, Julio

***7887**

86, 87

Garrido Casas, María del Mar

***8002**

86, 87

Gil Lemos, Julia

***7078**

85, 86, 87

Giz Paz, Yolanda

***7786**

85, 86, 87

Gómez Portela, Manuel

***8075**

85

Gómez Vázquez, María Estrella

***1663**

84

González Arias, Sabela

***6463**

86, 87

González Lorenzo, Sofía

***8798**

85

González-Sierra Mosquera, Jorge

***7871**

43

Hernández Regueira, Rebeca

***5852**

85, 86, 87

Herrero Duato, Adrián

***6373**

43

Herrero Duato, Diana

***6373**

43

Iglesias Costas, José

***8202**

85

Isabel López, López

***6662**

43

Lago Gesto, Ernesto Benito

***9068**

85

Leins Pazos, Luis Miguel

***2392**

43

López Breijo, Eliseo

***4513**

85

López Moldes, Álvaro

***8252**

83, 86, 87

López Rolan, Daniel

***7638**

85

Lorenzo Rodríguez, Andrea

***7255**

86, 87

Losada Canal, Mónica

***2743**

86, 87

Loureiro Graña, Josefina

***7721**

43

Mariño Viéitez, Damián

***1042**

85

Martin Anaya, Jorge

***6546**

85

Meizoso Rodríguez, María

***6845**

67

Mella Torres, María Begoña

***5991**

65

Mera Outeiral, Estefanía

***3557**

86, 87

Millares Mera, Rafael

***9716**

85, 86, 87

Monasterio Mathon, María Cristina

***2255**

85, 86, 87

Montero Lorenzo, Sonia

***8727**

66, 67

Montero Rodríguez, María Elia

***4849**

85

Montes Estévez, Montserrat

***7735**

86, 87

Montes Gómez, Olga

***5166**

43

Morganti López, Solange Mariana

***9395**

86, 87

Muíño Pena, María del Carmen

***3085**

85

Muñiz Cabanas, María Dolores

***2753**

85

Muradas Otero, Víctor

***1702**

85, 86, 87

Neira Iglesias, María Vanesa

***6849**

85

Nine Conesa, Elisa

***3873**

43

Núñez Blanco, Francisco

***3083**

43

Ogando Piñeiro, Beatriz

***0873**

43

Omil Acuña, Ana

***2779**

43

Otero González, José Manuel

***2166**

85

Pallares Martínez, Inés

***8762**

85

Parga Ceide, Jesús Manuel

***2718**

85

Patricia Delgado, Lamas

***5289**

86, 87

Pedrosa Martínez, Eva

***7554**

43

Pego Alonso, José Ramón

***5117**

86, 87

Pequeño Cortes, Daniel

***7074**

43

Pereira López, Beatriz

***1538**

86, 87

Pereira López, Cándido

***1949**

86, 87

Pérez Crujeiras, María Nieves

***7209**

65, 66, 67

Pérez González, Rodrigo

***2061**

22

Pérez Salgueiro, Ismael

***9134**

85

Posada Pajarín, Christian

***9567**

86, 87

Quintela Pena, Silvia

***2508**

85

Ramos Regueiro, Leticia

***4455**

86, 87

Regueira Graña, Sara

***1425**

43

Rey Camiña, Romina

***2961**

85

Rey Vieiras, Juana

***2217**

85

Rial López, Taciana

***6894**

43

Rodríguez Casqueiro, María Celia

***6056**

43

Rodríguez Casqueiro, Romina

***8009**

43

Rodríguez Fernández, Estrella

***9695**

43

Rodríguez Longarela, Aida

***3656**

85

Rodríguez Requejo, Adrián

***3716**

85

Rojo Astray, José Manuel

***3369**

85

Romero Borrego, Ignacio Alekos

***6563**

86, 87

Romero Luaces, María Isabel

***6537**

22, 86, 87

Sabas Álvarez, Eva

***8769**

85

San Juan Martínez, Ánder

***0595**

84

Santomé Rial, Daniel Eugenio

***1432**

85, 86, 87

Sara Iglesias, Camiña

***7392**

85

Seoane Cedeira, Olalla

***0610**

43

Sequeiros Pinzas, Xosé

***7472**

85

Soutelo Martínez, Juan José

***7840**

85

Suárez Tizón, Montserrat

***6040**

86, 87

Teo Ríos, Patricia

***9600**

43

Vagner Fuentes, Antonio Gualberto

***7056**

83, 85

Val Gil, Sonia

***1467**

43

Varela Mahía, María Luz

***0974**

83, 86, 87

Vargas Vizoso, Alejandro

***7411**

84

Vargas Vizoso, Andrés

***7411**

84

Vargas Vizoso, Arturo

***3594**

84

Cód.

Causa da exclusión

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego