Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28108

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do II Premio empregados/as públicos/as innovadores/as, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN822D).

A Axencia Galega de Innovación (Gain) ten entre os seus fins o de fomentar e vertebrar as políticas de innovación nas administracións públicas galegas, a través do desenvolvemento de estratexias e programas de innovación eficientes.

O 30 de decembro de 2015 a Gain asinou un convenio marco co Ministerio de Economía e Competitividade (agora, Ministerio de Ciencia e Innovación) para o fomento da compra pública de innovación (CPI) en Galicia. Entre os compromisos adquiridos pola Gain nese convenio está o de fomentar a CPI nos diversos organismos públicos de Galicia. A Gain colabora coas entidades e organismos públicos de Galicia no desenvolvemento de licitacións de CPI e actúa como elemento catalizador na aplicación dos fondos de financiamento europeos do Programa operativo plurirrexional Feder de Crecemento Intelixente xestionados polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Gain, é a responsable de levar á práctica as actuacións recollidas no Programa integral de impulso da compra pública de innovación (Programa Innpulsa CPI), do que se deu conta no Consello da Xunta do 13 de xullo de 2017. Este programa busca consolidar a Galicia como un referente neste instrumento que fomenta a innovación a través da contratación por parte da Administración de novas solucións e produtos. Así mesmo, a Gain debe coordinar e asesorar os diferentes departamentos da Xunta para identificar novas iniciativas de alto impacto en áreas de interese aliñadas coa Estratexia de especialización intelixente (RIS3).

Un dos obxectivos do Programa Innpulsa CPI é o de «formar o persoal da Xunta de Galicia e outras administracións públicas no uso da CPI para contar con organizacións públicas innovadoras orientadas aos usuarios e con capacidades para anticiparse ao mercado». Ademais, o programa inclúe, como unha actuación específica de difusión da CPI, a convocatoria do «Premio aos empregados/as públicos/as innovadores/as», co obxectivo de incentivar os comportamentos innovadores na Administración pública.

Logo do éxito da primeira edición do Premio empregados/as públicos/as innovadores/as, a Gain lanza a segunda edición co obxectivo de sensibilizar e incentivar o uso da innovación para a mellora dos servizos públicos e a optimización na xestión dos recursos públicos. Esta edición introduce novas motivacións en forma de premios que permitan recoñecer o esforzo dos empregados por implementar e desenvolver procedementos e solucións máis innovadoras. Tamén, e no que atinxe á carreira profesional dos empregados públicos, se incluirá, por parte do órgano competente en materia de función pública, a concesión destes premios entre os criterios de avaliación para o seu recoñecemento.

Consecuentemente con todo o anterior, a directora da Axencia Galega de Innovación, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 17.3 do Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación,

DISPÓN:

CAPÍTULO I

Bases reguladoras do Premio empregados/as públicos/as innovadores/as

Artigo 1. Finalidade

A finalidade do premio é recoñecer o compromiso e a actitude innovadora do persoal ao servizo da Xunta de Galicia xa que fai posible unha Administración pública máis eficiente, moderna e innovadora capaz de satisfacer as necesidades da cidadanía.

Así mesmo, por medio desta resolución, convócanse os premios ao abeiro destas bases (código de procedemento IN822D) (capítulo II).

Artigo 2. Procedemento

1. Os premios concederanse por concorrencia competitiva, segundo o procedemento baseado no artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. O procedemento iniciarase de oficio coa publicación no Diario Oficial de Galicia da correspondente convocatoria pública, segundo o establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3. Persoas beneficiarias

1. Poderá participar nesta convocatoria todo o persoal funcionario e laboral, incluído no artigo 4.a), 4.c) e 4.e) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

2. A forma de participación poderá realizarse a título individual ou conformando un equipo de traballo. O número máximo de persoas para conformar unha candidatura é de tres persoas e, neste caso, indicarase expresamente a persoa física designada como portavoz do equipo, que será a encargada das comunicacións.

3. Aínda cumpridos os requisitos recollidos na convocatoria, non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas en que concorran algunhas das causas de exclusión recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, nas súas normas de desenvolvemento, ou en calquera dos puntos da presente convocatoria.

Artigo 4. Categorías do II Premio empregados/as públicos/as innovadores/as

a) Identificación de oportunidades: premiarase a identificación de oportunidades ou retos de innovación dentro da Administración. A/as persoa/s interesada/s en participar nesta categoría deberán detallar e definir unha problemática no servizo que prestan á cidadanía, así como as razóns que motivan a necesidade de interese que tería a súa resolución.

b) Proxecto coa temática máis innovadora: premiaranse proxectos innovadores xa realizados ou en curso. A/as persoa/s interesada/s en participar nesta categoría deberán detallar o proceso do proxecto, expoñer os puntos considerados fundamentais e xustificar as características que outorgan carácter innovador ao seu proxecto. Premiaranse aqueles proxectos coa temática máis vangardista e innovadora.

Artigo 5. Forma e lugar de presentación das postulacións

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado que figura no anexo I desta convocatoria dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 6. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. A/as persoa/s interesadas deberán cubrir o formulario de solicitude (anexo I) en que deben figurar os seguintes datos:

a) Datos da postulación: nome da proposta, datos, cargo e número de teléfono da persoa designada como portavoz do equipo; nomes, apelidos, correo electrónico e entidade dos/das integrantes.

b) Ficha de postulación que contará cos seguintes puntos:

– Na categoría identificación de oportunidades: resumo da postulación; campo ou problemática que se pretende resolver; explicación do impacto, beneficios e efecto dinamizador sobre o escenario actual; e posibilidade de dar resposta á oportunidade detectada.

– Na categoría proxecto coa temática máis innovadora: resumo da postulación; explicación do grao de innovación do proxecto; identificación da repercusión do proxecto sobre o servizo público que se ve mellorado ou sobre a efectividade ou a calidade do traballo desenvolvido polo/a empregado/a público/a; explicación das capacidades do equipo técnico; explicación da utilidade que o proxecto pode ter noutro ámbito da Administración ou das sinerxías que se poden xerar con outras iniciativas.

2. A/as persoa/s interesada/s poderán achegar, de xeito opcional, xunto co formulario de solicitude (anexo I), unha memoria en formato libre que achegue máis información sobre a súa candidatura.

3. No caso de que se trate dunha candidatura en equipo, os seus membros, exceptuando o representante, deberán cubrir o anexo II referente á pluralidade de persoas solicitantes.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que hai que presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

7. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 7. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento, e logo da autorización dos/das interesados/as, consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) DNI ou NIE das persoas integrantes do equipo que non actúen como solicitantes, no caso de tratarse de candidaturas en equipo.

d) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria da persoa solicitante.

e) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social da persoa solicitante.

f) Certificado de estar ao día no pagamento coa Axencia Tributaria de Galicia da persoa solicitante.

g) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria das persoas integrantes do equipo que non actúen como solicitantes, no caso de tratarse de candidaturas en equipo.

h) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social das persoas integrantes do equipo que non actúen como solicitantes, no caso de tratarse de candidaturas en equipo.

i) Certificado de estar ao día no pagamento coa Axencia Tributaria de Galicia das persoas integrantes do equipo que non actúen como solicitantes, no caso de tratarse de candidaturas en equipo.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario normalizado de solicitude que figura no anexo I ou no anexo II referente á pluralidade de persoas solicitantes e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos datos citados, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 8. Instrución e notificacións

1. O órgano instrutor dos expedientes será a Área de Programas da Axencia Galega de Innovación, que se encargará de comprobar que as solicitudes e a documentación presentada reúnen os requisitos exixidos nesta resolución. No suposto de que observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, e atendendo o disposto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá o interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de dez (10) días. Se non o fixer, teráselle por desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 en relación co artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. Neste caso, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

5. A notificación entenderase efectuada no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderase rexeitada cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

6. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Comité de avaliación

1. O exame das postulacións presentadas e, se é o caso, a proposta de adxudicación dos premios corresponderalle a un comité de avaliación, que estará composto por tres persoas cos seguintes perfiles:

1. Un/unha avaliador/a da Xefatura do Departamento de Xestión da Innovación.

2. Unha personalidade de ámbito galego comprometida coa innovación na Administración.

3. Unha personalidade de ámbito nacional vinculada á promoción da innovación desde a demanda.

Procurarase que no comité de avaliación exista unha representación equilibrada de mulleres e homes con capacitación, competencia e preparación axeitada.

2. A composición nominal do comité de avaliación farase pública na páxina web da Gain.

3. A proposta de adxudicación dos premios realizarase nun prazo non superior a dous meses contados desde o último día de prazo de presentación.

4. O comité de avaliación poderá propoñer deixar deserto o premio, cando ningunha das postulacións presentadas reúna os requisitos exixibles.

5. O comité de avaliación estará clasificado na categoría superior para os efectos previstos no artigo 26 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

6. O funcionamento do comité de avaliación regularase polas normas contidas na sección 3ª (órganos colexiados das distintas administracións públicas) do capítulo II, título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Artigo 10. Criterios de avaliación

No proceso de avaliación, o comité de avaliación terá en conta os seguintes criterios de valoración segundo as categorías:

1. Identificación de oportunidades: interese da oportunidade identificada e a relevancia desta segundo o contexto a que se fai referencia (puntuación 30 %); impacto sobre a contorna e efecto dinamizador sobre o escenario actual (puntuación 15 %); posibilidade de levar á realidade (puntuación 30 %); orixinalidade na postulación e presentación de proposta (puntuación 25 %).

2. Proxecto coa temática máis innovadora: grao de innovación e diferenciación do proxecto realizado. Entendendo a innovación como avances substanciais fronte a outras posibles solucións, se é que existen, e promovendo cambios de modelo e de hábitos cara a outros máis sustentables e eficientes (puntuación 30 %). Impacto do proxecto sobre o escenario actual (puntuación 10 %); calidade, capacidade e compromiso do equipo técnico e promotor (puntuación 15 %); replicabilidade (puntuación 20 %); orixinalidade na postulación e presentación da proposta (puntuación 25 %).

Artigo 11. Resolución e réxime de recursos

1. A adxudicación dos premios realizarase mediante resolución da directora da Gain, de acordo coa proposta do comité de avaliación.

2. O prazo máximo para resolver as solicitudes presentadas ao abeiro desta convocatoria será de cinco meses contados a partir do día seguinte ao de remate do prazo para a presentación de solicitudes. De non mediar resolución expresa no dito prazo mediante a publicación da correspondente resolución no Diario Oficial de Galicia, os solicitantes poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

3. A resolución da directora da Gain pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a directora da Gain, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación ou ben de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de conformidade co establecido nos artigos 8.2.a) e 14 e 46 respectivamente da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

Artigo 12. Financiamento e normativa reguladora

1. A concesión dos premios realizarase con cargo aos recursos económicos asignados á Gain nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega. As aplicacións orzamentarias e os importes asignados a estes premios figurarán nas oportunas convocatorias.

2. As solicitudes, a súa tramitación e concesión axustaranse a estas bases e ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

Artigo 13. Publicidade e entrega do premio

Publicarase no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a resolución deste procedemento.

Así mesmo, será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web e redes sociais da Gain.

Os premios entregaranse no transcurso dun acto público que se celebrará para o efecto.

Artigo 14. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Gain publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o premio concedido. A presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 15. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Axencia Galega de Innovación, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protección-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no dito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia, de acordo con establecido na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artigo 16. Información e control

As persoas beneficiarias do premio quedan sometidas ás actuacións de comprobación e control efectuadas polo órgano competente para resolver, así como ás de control financeiro desenvolvidas pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, segundo o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou polo Consello de Contas, segundo a súa normativa propia.

Artigo 17. Aceptación dos termos da convocatoria e normativa reguladora

A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.

CAPÍTULO II

Convocatoria do II Premio empregados/as públicos/as innovadores/as
para o ano 2020

Artigo 18. Convocatoria

Convócase o II Premio empregados/as públicos/as innovadores/as para o ano 2020.

Artigo 19. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 20. Premios

Establécense os seguintes premios:

1. As persoas gañadoras recibirán un premio en metálico por importe de 2.000 euros se se trata dunha solicitude individual. Se a solicitude é dun equipo, o importe do premio en metálico será de 3.000 euros para o conxunto do equipo.

As persoas gañadoras deben facilitar un certificado de conta bancaria da súa titularidade e declarar sobre a veracidade dos datos relativos á dita conta en que se ingresará, mediante transferencia bancaria, a dotación do premio. O importe do premio estará suxeito ás retencións fiscais que legalmente correspondan.

2. A consellería competente en materia de Función Pública adoptará as medidas necesarias para incluír a participación nestes premios entre un dos criterios de avaliación a ter en conta para o recoñecemento do sistema de carreira profesional da Xunta de Galicia.

3. Todas as persoas premiadas das diferentes categorías do premio gozarán de recoñecemento público a través do acto de entrega, entrevistas para publicación e diploma acreditativo de tal condición.

Artigo 21. Financiamento

A concesión dos premios previstos nesta convocatoria realizaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.A3.561A.480.0 dos orzamentos da Comunidade Autónoma galega para o ano 2020, ata un importe máximo de 6.000 euros.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase a directora da Axencia Galega de Innovación para que leve a cabo as actuacións que sexan precisas para o desenvolvemento e aplicación desta resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2020

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file