Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Xoves, 16 de xullo de 2020 Páx. 28365

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

Mediante a Resolución do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 107, do 3 de xuño), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro).

Unha vez transcorrido o prazo para presentar reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aqueloutras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que se faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade, ou dun certificado expedido pola entidade onde figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2020

José Mª Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

García Regueiro, Sara María

***0357**

57

Gonzálvez Carril, María Carmen

***5668**

85

Mallo Camaño, Rosa María

***3402**

57

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Arias Muñoz, José Luis

***1329**

20, 57

Casasnovas Docasar, Fernando

***7268**

20

Conde Lorenzo, María del Carmen

***3873**

20

De Vega De Vega, Ana María

***1807**

20, 57

González Durán, Irianna

***1723**

57

Lafuente Aballe, Estefanía

***2576**

20, 57

Lama Estévez, Estela

***3262**

20

Lorenzo Rodríguez, María de los Ángeles

***4857**

20

Medal Fiel, Ana

***9514**

20, 44

Olañeta Méndez, Agustín

***9366**

57

Pereiras Míguez, Elvira

***5888**

20

Ramos Freire, María Amparo

***5294**

20, 57

Rodríguez Gómez, María del Carmen

***8292**

57

Varela Pais, María Dolores

***9618**

20

Vázquez Diéguez, Gabriel

***9790**

20, 57

Cód.

Causa da exclusión

20

Taxas non aboadas/solicitude non presentada

44

Xa pertence ao corpo a que se presenta

57

Non pertencer ao corpo do subgrupo correspondente

85

Non cumpre a condición de discapacidade