Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 24 de xullo de 2020 Páx. 29375

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de diversas prazas de coordinador/a do Servizo de Enfermaría do nivel de atención primaria, publicada pola Resolución do 10 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 57, do 23 de marzo).

Convocada pola Resolución do 10 de marzo de 2020 (DOG núm. 57, do 23 de marzo) a provisión de diversas prazas de coordinador/a de Servizo de Enfermería do nivel de atención primaria da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, a Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, e o Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de diversas prazas de coordinador/a de Servizo de Enfermería do nivel de atención primaria da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, convocada pola Resolución do 10 de marzo de 2020 (DOG núm. 57, do 23 de marzo).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os aspirantes seleccionados deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres (3) días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión dos postos de traballo adxudicados deberá efectuarse dentro dos tres (3) días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do interesado, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo, percibíndose os correspondentes haberes de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto. Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos expostos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2020

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

Denominación do posto: coordinador/a de servizo.

Servizo de Atención Primaria: Arzúa.

Apelidos e nome: Laya Miguélez, María José.

DNI (*): ***8380**.

Denominación do posto: coordinador/a de servizo.

Servizo de Atención Primaria: Teo.

Apelidos e nome: García Juan, María Carmen.

DNI (*): ***8116**.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.