Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 27 de xullo de 2020 Páx. 29548

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 2 de xullo de 2020 das axudas convocadas na Orde do 17 de decembro de 2019, pola que se regulan as bases do procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS413A).

Mediante a Orde do 17 de decembro de 2019 publicáronse as bases reguladoras das axudas da Consellería de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e convocáronse para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 17 de xaneiro).

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución do procedemento BS413A de axuda, logo da fiscalización da proposta, correspóndelle á persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, que actuará por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 14 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 2 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS413A, de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e pola que se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020), que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 2 de xullo de 2020, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Unha vez notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2020

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

«Resolución do 2 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS413A, de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020).

Vista a proposta efectuada pola subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia, de conformidade co disposto na Orde do 17 de decembro de 2019, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020; tendo en conta que nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 existe partida orzamentaria suficiente con cargo ás aplicacións orzamentarias 13.02.313C.781.0 e 13.02.313C.781.1, en virtude das competencias delegadas pola Consellería de Política Social (artigo 13 da devandita orde),

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás entidades que se relacionan no anexo I, ao abeiro da indicada orde, as axudas individualizadas reflectidas na devandita relación, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración previstos no artigo 12 e segundo o establecido nos artigos 3 e 4 das bases reguladoras, por un importe total de 625.000 € con cargo ás aplicacións orzamentarias 13.02.313C.781.0 e 13.02.313C.781.1.

Segundo. Relacionar no anexo II as solicitudes que non poden ser atendidas por terse esgotado o crédito orzamentario e que quedan en reserva para seren atendidas no caso de que quedase crédito libre, ben por producirse algunha renuncia ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a esta subvención, sempre que como consecuencia desta circunstancia se teña liberado crédito suficiente para a correspondente concesión.

Terceiro. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Notifíqueselles ás entidades a presente resolución, indicándolles que contra ela, que esgota a vía administrativa, poden interpor recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución. Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderán interpor recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación de tal resolución. Neste caso non poderá interporse recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto, expresamente ou por desestimación presunta, o recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2020. A conselleira de Política Social. (P.D. Artigo 13 e disposición adicional terceira da Orde do 17.12.2019). María Amparo González Méndez, directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica».

ANEXO I

Axudas concedidas

Tipo de axuda: obras menores.

Expediente

Centro

NIF

Entidade

Actuación

Baremo

Orzamento previsto

Axuda solicitada

Axuda concedida

BS413A 2020/2

Casa de Familia Laura Vicuña

R0800057B

Inspectoría María Auxiliadora

4.1.a

59,13

24.093,44 €

24.093,44 €

24.093,44 €

BS413A 2020/5

Fogar de Menores María Inmaculada

R1500089F

Religiosas de María Inmaculada

4.1.a

57,06

29.795,37 €

29.795,37 €

29.795,37 €

BS413A 2020/11

Centro de Menores Ollos Grandes

R2700047J

Centro Nosa Sra. dos Ollos Grandes-Buen Pastor

4.1.a

55,00

34.892,65 €

34.892,65 €

34.892,65 €

BS413A 2020/9

Centro de Día de Atención ao Menor Alborada

G36624963

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

4.1.a

52,33

22.293,65 €

22.293,65 €

22.293,65 €

BS413A 2020/34

Hogar San José

G36626174

Fundación Casa de Caridad Vigo-Hogar San José

4.1.a

50,84

32.614,34 €

32.614,34 €

32.614,34 €

BS413A 2020/6

Ciudad de los Muchachos Agarimo

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

4.1.a

50,74

21.479,99 €

21.479,99 €

21.479,99 €

BS413A 2020/23

Miniresidencia Inmaculada Niña

R7700032A

Inmaculada Niña Viveiro

4.1.a

49,53

11.129,93 €

11.129,93 €

11.129,93 €

BS413A 2020/8

Casa de Familia Maluma

G36474518

Asociación Maluma O Grove

4.1.a

49,20

17.023,48 €

17.023,48 €

17.023,48 €

BS413A 2020/26

Casa de Familia de Allariz

G36846152

Asociación Arela

4.1.a

49,13

29.107,80 €

29.107,80 €

29.107,80 €

BS413A 2020/14

Casa de Familia Arela Atlántida

G36846152

Asociación Arela

4.1.a

49,07

11.815,09 €

11.815,09 €

11.815,09 €

BS413A 2020/35

Miniresidencia La Milagrosa Carballo

R1500033D

Colegio La Milagrosa-San Vicente Paul

4.1.a

48,91

11.945,19 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/13

Centro de Día de Menores de Verín

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.a

48,07

21.539,21 €

21.539,21 €

21.539,21 €

BS413A 2020/31

Casa de Familia Dignidade Santiago de Compostela

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

4.1.a

47,76

10.813,27 €

10.813,27 €

10.813,27 €

BS413A 2020/48

Casa de Familia Dignidad Coruña

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.a

47,04

11.541,34 €

11.541,34 €

11.541,34 €

BS413A 2020/40

Casa de Primeira Acollida Berce

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.a

46,96

70.158,69 €

70.158,69 €

70.158,69 €

BS413A 2020/4

Centro de Atención Integral de Día Xurde

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

4.1.a

46,60

21.489,50 €

21.489,50 €

21.489,50 €

BS413A 2020/20

Miniresidencia Chavea Muíño Novo

G36302776

Fundación Lar Pro Salud Mental

4.1.a

45,89

10.500,32 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/42

Casa Hogar Berce O Perello

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.a

45,65

21.818,82 €

18.547,28 €

18.547,28 €

BS413A 2020/33

Casa de Familia Dignidad Perpetuo Socorro de Lugo

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

4.1.a

45,15

12.932,48 €

12.932,48 €

12.932,48 €

BS413A 2020/29

Casa de Familia Valdomiño (Lar)

G32009607

Hogares y Apoyo al Menor Lar

4.1.a

44,81

11.657,53 €

11.657,53 €

11.657,53 €

BS413A 2020/41

Casa Fogar Berce 2

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.a

44,56

11.656,17 €

11.656,17 €

4.574,96 €

Tipo de axuda: equipamentos.

Expediente

Centro

NIF

Entidade

Actuación

Baremo

Orzamento previsto

Axuda solicitada

Axuda concedida

BS413A 2020/18

Aldeas Infantiles Sos Redondela

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.b

49,20

16.446,54 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/15

Centro Atención de Día Aragón

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.b

48,67

9.984,50 €

9.984,50 €

9.984,50 €

BS413A 2020/9

Centro de Día de Atención ao Menor Alborada

G36624963

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

4.1.b

47,33

8.445,29 €

8.445,06 €

8.445,06 €

BS413A 2020/34

Hogar San José

G36626174

Fundación Casa de Caridad Vigo-Hogar San José

4.1.b

45,84

11.904,42 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/11

Centro de Menores Ollos Grandes

R2700047J

Centro Nosa Sra. dos Ollos Grandes-Buen Pastor

4.1.b

45,00

10.420,52 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/23

Miniresidencia Inmaculada Niña

R7700032A

Inmaculada Niña Viveiro

4.1.b

44,53

10.868,22 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/26

Casa de Familia de Allariz

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

44,13

5.000,15 €

5.000,15 €

5.000,15 €

BS413A 2020/44

Centro de Atención de Día Integral

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

44,10

8.311,78 €

8.311,78 €

8.311,78 €

BS413A 2020/14

Casa de Familia Arela Atlántida

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

44,07

8.552,06 €

8.552,06 €

8.552,06 €

BS413A 2020/35

Miniresidencia La Milagrosa Carballo

R1500033D

Colegio La Milagrosa-San Vicente Paúl

4.1.b

43,91

5.782,46 €

5.782,46 €

5.782,46 €

BS413A 2020/1

Centro de Día de Menores San Aníbal

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.b

43,59

14.407,47 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/46

Casa de Familia de Ribeira

G27713379

Faibén Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

4.1.b

43,58

10.127,49 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/27

Centro de Día Integral Doctor Teixeiro

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

41,67

5.217,28 €

5.217,28 €

5.217,28 €

BS413A 2020/12

Casa de Familia O Barco

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

41,47

6.561,37 €

6.382,37 €

6.382,37 €

BS413A 2020/6

Ciudad de los Muchachos Agarimo

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

4.1.b

40,74

13.929,52 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/24

Casa de Familia Torrente Conxo

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

39,39

5.300,95 €

5.300,95 €

5.300,95 €

BS413A 2020/25

Miniresidencia Hermanas Trinitarias

R3600136J

Hermanas Trinitarias (Pontevedra)

4.1.b

39,13

11.942,70 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/50

Casa de Familia de Muimenta

G32009607

Hogares y Apoyo al Menor Lar

4.1.b

39,13

6.452,29 €

6.196,77 €

6.196,77 €

BS413A 2020/39

Centro de Atención de Día Cáritas Vigo

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

4.1.b

38,87

8.955,00 €

8.955,00 €

8.955,00 €

BS413A 2020/45

Casa de Familia García Barbón

G27713379

Faibén Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

4.1.b

38,53

10.015,88 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/49

Centro de Día Dignidad 1 Lugo

G27224088

Asociación Dignidad Lugo

4.1.b

38,31

7.399,15 €

7.399,15 €

7.399,15 €

BS413A 2020/47

Casa de Familia Rosalía de Castro Faibén

G27713379

Faibén Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

4.1.b

36,89

10.562,64 €

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/42

Casa Hogar Berce O Perello

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.b

35,65

5.905,27 €

5.905,27 €

1.972,47 €

ANEXO II

Solicitudes en reserva

Tipo de axuda: obras menores.

Expediente

Centro

NIF

Entidade

Actuación

Baremo

Orzamento previsto

Axuda solicitada

BS413A 2020/25

Miniresidencia Hermanas Trinitarias

R3600136J

Hermanas Trinitarias (Pontevedra)

4.1.a

44,13

12.746,07 €

12.746,07 €

BS413A 2020/50

Casa de Familia de Muimenta

G32009607

Hogares y Apoyo al Menor Lar

4.1.a

44,13

39.264,50 €

39.264,50 €

BS413A 2020/39

Centro de Atención de Día Cáritas Vigo

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

4.1.a

43,87

10.042,19 €

10.000,00 €

BS413A 2020/51

Centro de Menores A Milagrosa Sada

G15513120

Escuelas de la Milagrosa

4.1.a

43,72

26.473,66 €

26.473,66 €

BS413A 2020/1

Centro de Día de Menores San Aníbal

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.a

43,59

20.378,82 €

20.378,82 €

BS413A 2020/46

Casa de Familia de Ribeira

G27713379

Faibén Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

4.1.a

43,58

22.487,85 €

22.487,85 €

BS413A 2020/45

Casa de Familia García Barbón

G27713379

Faibén Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

4.1.a

43,53

11.049,72 €

11.049,72 €

BS413A 2020/27

Centro de Día Integral Doctor Teixeiro

G36846152

Asociación Arela

4.1.a

41,67

11.995,94 €

11.995,94 €

BS413A 2020/24

Casa de Familia Torrente Conxo

G36846152

Asociación Arela

4.1.a

39,39

10.023,92 €

10.023,92 €

BS413A 2020/52

Miniresidencia Baoquivi

G32025058

Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino

4.1.a

38,69

10.710,86 €

10.000,00 €

BS413A 2020/22

Casa de Familia Aldaba de Vilagarcía

G82453606

Fundación Aldaba

4.1.a

35,08

10.000,00 €

10.000,00 €

BS413A 2020/43

Casa Fogar Berce 1

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.a

34,61

10.477,09 €

10.477,09 €

BS413A 2020/37

Hogar Madre Encarnación

R7700021D

Hogar Madre Encarnación

4.1.a

34,46

14.800,69 €

14.800,69 €

Tipo de axuda: equipamentos.

Expediente

Centro

NIF

Entidade

Actuación

Baremo

Orzamento previsto

Axuda solicitada

BS413A 2020/10

Casa de Familia Arela Bembrive

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

35,33

5.009,81 €

5.009,81 €

BS413A 2020/22

Casa de Familia Aldaba de Vilagarcía

G82453606

Fundación Aldaba

4.1.b

35,08

8.865,31 €

8.865,31 €

BS413A 2020/7

Casa de Familia de Monforte de Lemos

G36846152

Asociación Arela

4.1.b

34,99

7.579,80 €

7.579,80 €

BS413A 2020/29

Casa de Familia Valdomiño (Lar)

G32009607

Hogares y Apoyo al Menor Lar

4.1.b

34,81

13.749,68 €

10.000,00 €

BS413A 2020/43

Casa Fogar Berce 1

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.b

34,61

5.623,92 €

5.623,92 €

BS413A 2020/41

Casa Fogar Berce 2

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.b

34,56

8.598,43 €

8.598,43 €

BS413A 2020/37

Hogar Madre Encarnación

R7700021D

Hogar Madre Encarnación

4.1.b

34,46

10.050,26 €

10.000,00 €

BS413A 2020/3

Casa de Familia San Aníbal Burela

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.b

33,96

13.271,28 €

10.000,00 €

BS413A 2020/52

Miniresidencia Baoquivi

G32025058

Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino

4.1.b

33,69

11.947,40 €

10.000,00 €

BS413A 2020/31

Casa de Familia Dignidade Santiago de Compostela

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

4.1.b

32,76

7.168,04 €

7.168,04 €

BS413A 2020/40

Casa de Primeira Acollida Berce

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.b

31,96

13.671,90 €

10.000,00 €

BS413A 2020/32

Centro de Menores O Seixo

G82453606

Fundación Aldaba

4.1.b

31,48

9.833,97 €

9.833,97 €

BS413A 2020/38

Casa Hogar Berce Os Cativos

G36788081

Asociación de Iniciativa Social Berce

4.1.b

28,34

14.828,92 €

10.000,00 €

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas/desestimadas

Expediente

Centro

NIF

Entidade

Actuación

Causa

BS413A 2020/16

Centro de Acollida de Día Esperanto 15

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.b

Actuación non subvencionable segundo o artigo 4.6.a): en ningún caso serán subvencionables os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral das infraestruturas nin a simple substitución de materiais deteriorados polo uso.

BS413A 2020/17

Centro de Atención de Día de Ponteareas

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.b

Actuación non subvencionable segundo o artigo 4.6.a): en ningún caso serán subvencionables os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral das infraestruturas nin a simple substitución de materiais deteriorados polo uso.

BS413A 2020/19

Casa de Familia Aldeas Infantiles SOS Esperanto 17 A

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.a

Actuación non subvencionable segundo o artigo 4.6.a): en ningún caso serán subvencionables os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral das infraestruturas nin a simple substitución de materiais deteriorados polo uso.

BS413A 2020/21

Casa de Familia Aldeas Infantiles SOS Esperanto 17 B

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

4.1.a

Actuación non subvencionable segundo o artigo 4.6.a): en ningún caso serán subvencionables os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral das infraestruturas nin a simple substitución de materiais deteriorados polo uso.

BS413A 2020/28

Miniresidencia Nosa Señora das Mercedes

R2800377J

Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad

4.1.b

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3.2: cando concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias (artigo 10.2.e).

BS413A 2020/30

Casa de Familia Santa Joaquina de Vedruna

R2400184D

Casa de Familia Santa Joaquina de Vedruna

4.1.a

Desiste da súa solicitude.

BS413A 2020/30

Casa de Familia Santa Joaquina de Vedruna

R2400184D

Casa de Familia Santa Joaquina de Vedruna

4.1.b

Desiste da súa solicitude.

BS413A 2020/32

Centro de Menores O Seixo

G82453606

Fundación Aldaba

4.1.a

Non acadar o investimento mínimo previsto no artigo 4.4.a).

BS413A 2020/36

Centro Fogar Lar A Merced

R2800377J

Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad

4.1.a

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3.2: cando concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias (artigo 10.2.e).

BS413A 2020/36

Centro Fogar Lar A Merced

R2800377J

Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad

4.1.b

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3.2: cando concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias (artigo 10.2.e).

BS413A 2020/48

Casa de Familia Dignidad Coruña

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b

Non acadar o investimento mínimo previsto no artigo 4.4.b).

BS413A 2020/51

Centro de Menores A Milagrosa Sada

G15513120

Escuelas de la Milagrosa

4.1.b

Non acadar o investimento mínimo previsto no artigo 4.4.b).