Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 30 de xullo de 2020 Páx. 30036

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 10 de xullo de 2020 pola que se convocan as axudas ao sector do lúpulo na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (códigos de procedemento MR360F e MR360G).

BDNS (Identif.): 517270.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas que se regulan nesta orde:

Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes:

As persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas incluídos entes sen personalidade xurídica, titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Comunidade Autónoma de Galicia (Reaga), con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación suficiente e que presenten unha memoria valorada na que se describa a viabilidade do investimento ou da actuación. Así mesmo, en caso de novas plantacións deberán presentar un plan de mellora no que se recollan os requisitos establecidos no anexo IV e en caso de reconversión varietal segundo o anexo V desta orde, que deberán recoller aspectos medioambientais.

Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica:

a) As Sociedades Cooperativas e as súas agrupacións ou unións.

b) Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).

c) Asociacións de Produción Integrada en Agricultura ( APRIAS).

d) Outras agrupacións agrarias sen personalidade xurídica propia baseadas nun pacto contractual, recoñecido pola autoridade competente e subscrito por un mínimo de sete persoas físicas titulares de explotacións agrarias, aínda que excepcionalmente e en casos concretos, debidamente xustificados polas características do equipo para subvencionar, poderán reducirse os compoñentes destas agrupacións.

e) Agrupacións de produtores ou agricultores individuais que teñan unha superficie cultivada de lúpulo que faga viable a adquisición.

f) As persoas físicas ou xurídicas con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación profesional suficiente e requirido pola autoridade competente e que presenten un proxecto viable desde o punto de vista técnico e económico.

Poderanse presentar solicitudes conxuntas entre varios beneficiarios para a adquisición de maquinaria agrícola e equipos específicos, grupos de presión e máquinas ou instrumentos de modernización e mellora dos sistemas de seca da flor de lúpulo xa existentes e a súa instalación sempre e cando non supere o máximo por persoa beneficiaria establecido no artigo 38 do Real decreto 284/2019, do 22 de abril.

En ambos casos deberán cumprir os requisitos especificados no artigo 3 da orde da convocatoria.

Segundo. Finalidade

As axudas recollidas nesta orde teñen como finalidade fomentar a produción do cultivo do lúpulo con novas plantacións, a reconversión e a mellora das plantacións existentes e a súa mecanización para asegurar o futuro do sector do lúpulo, evitar a tendencia ao abandono e adecuar a produción á demanda da industria, garantir a súa permanencia, rendibilidade e viabilidade a longo prazo.

Tercero. Bases reguladoras

Real decreto 284/2019, do 22 de abril, polo que se establecen as disposicións de aplicación da regulamentación da Unión Europea no sector do lúpulo, e se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas estatais de minimis destina ao dito sector (BOE núm. 107, do 4 de maio de 2019).

Cuarto. Importe

As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 2020.14.04.713.C.770.3 (código proxecto 2010 01258) da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, por un importe de corenta e cinco mil seiscentos setenta e dous euros con setenta e tres céntimos (45.672,73 €), poderanse incrementar, con xeración, ampliacións ou incorporacións de créditos, con fondos adicionais e con outros remanentes.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
P.S. (Resolución do 9.6.2020)
Miguel Ángel Pérez Dubois
Director xeral de Desenvolvemento Rural