Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 30 de xullo de 2020 Páx. 29993

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 10 de xullo de 2020 pola que se convocan as axudas ao sector do lúpulo na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (códigos de procedemento MR360F e MR360G).

O Real decreto 284/2019, do 22 de abril, establece as disposicións de aplicación da regulamentación da Unión Europea no sector do lúpulo e aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas estatais de minimis destinadas ao dito sector.

Na súa exposición de motivos destaca que o sector do lúpulo experimentou un forte retroceso. O mercado do lúpulo está estreitamente vinculado á produción de cervexa, xa que o lúpulo é unha materia prima esencial na súa elaboración, e de tal xeito arredor do 97 % do lúpulo cultivado se destina á industria cervexeira, que aínda así non chega a cubrir a demanda nacional.

É necesario asegurar o futuro do lúpulo e evitar a tendencia ao abandono deste cultivo, levando a cabo un axuste estrutural do sistema produtivo actual que garanta a súa permanencia non tempo e a súa rendibilidade e viabilidade a longo prazo.

Para iso, o dito real decreto establece un réxime de axudas ao cultivo de conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que se tiveron en conta as priorizacións establecidas pola Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural e a Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre a titularidade compartida das explotacións agrarias. Estas axudas concedese ao abeiro das axudas de minimis no sector agrario, de acordo co Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrario.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e, no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como non uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o establecemento de novas plantacións de lúpulo, a reconversión e a mellora das plantacións existentes (procedemento administrativo MR360F) e a adquisición de maquinaria específica para a mecanización do dito cultivo (procedemento administrativo MR360G).

As axudas recollidas nesta orde teñen como finalidade fomentar a produción do cultivo do lúpulo con novas plantacións, a reconversión e a mellora das plantacións existentes e a súa mecanización para asegurar o futuro do sector do lúpulo, evitar a tendencia ao abandono e adecuar a produción á demanda da industria, garantir a súa permanencia, rendibilidade e viabilidade a longo prazo.

Artigo 2. Bases reguladoras

As bases reguladoras da concesión destas axudas foron establecidas no Real decreto 284/2019, do 22 de abril, polo que se establecen as disposicións de aplicación da regulamentación da Unión Europea non sector do lúpulo, e se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas estatais de minimis destina ao dito sector (BOE nº 107, do 4 de maio).

Artigo 3. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas que se regulan nesta orde:

Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes:

As persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas incluídos os entes sen personalidade xurídica, titulares de explotación agraria inscritas no rexistro de Explotacións Agrarias de Comunidade Autónoma de Galicia (Reaga), con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación suficiente e que presenten unha memoria valorada na que se describa a viabilidade do investimento ou da actuación. Así mesmo, en caso de novas plantacións deberán presentar un plan de mellora no que se contemplen os requisitos establecidos no anexo IV e en caso de reconversión varietal segundo o anexo V desta orde, que deberán recoller aspectos medioambientais.

Deberán cumprir as seguintes obrigacións:

1º. A adquisición e plantación do material vexetal realizarase coas variedades recomendadas que figuran no anexo VII desta orde. Estas deberán cumprir os requisitos de adaptación ás necesidades de comercialización e ás condicións edafoclimáticas da zona na que se establecerá a nova plantación e teranse en conta criterios de adaptación aos escenarios futuros de cambio climático.

2º. No caso de reconversión varietal, realizarase a plantación cunha variedade distinta da plantación substituída, de maneira que se consiga unha mellora da calidade da produción e a adaptación ao cambio climático. Este suposto deberá constatarse nalgunha mellora das características agronómicas ou comerciais ou medioambientais (adaptación ao cambio climático entre outros).

3º. Cumprir o plan de mellora, en caso de reconversión varietal.

4º. Manter as novas plantacións obxecto de axuda, en produción e cultivadas de maneira sustentable (con especial énfase no aspecto ambiental) e en condicións de obter un rendemento óptimo de cultivo, de acordo coas condicións agroclimáticas da zona onde se atopen situadas, durante un período mínimo de 5 colleitas desde a concesión da subvención.

5º. Comunicar inmediatamente á autoridade competente, a finalización da execución das medidas aprobadas.

Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica:

a)  As sociedades cooperativas e as súas agrupacións ou unións.

b) Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).

c) Asociacións de Produción Integrada en Agricultura (Aprias).

d) Outras agrupacións agrarias sen personalidade xurídica propia baseadas nun pacto contractual, recoñecido pola autoridade competente e subscrito por un mínimo de sete persoas físicas titulares de explotacións agrarias, aínda que excepcionalmente e en casos concretos, debidamente xustificados polas características do equipo para subvencionar, poderán reducirse os compoñentes destas agrupacións.

e) Agrupacións de produtores ou agricultores individuais que teñan unha superficie cultivada de lúpulo que faga viable a adquisición.

f) As persoas físicas ou xurídicas con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación profesional suficiente e requirido pola autoridade competente e que presenten un proxecto viable desde o punto de vista técnico e económico.

Poderanse presentar solicitudes conxuntas entre varios beneficiarios para a adquisición de maquinaria agrícola e equipos específicos, grupos de presión e maquinas ou instrumentos de modernización e mellora dos sistemas de seca da flor de lúpulo xa existentes e a súa instalación sempre e cando non supere o máximo por persoa beneficiaria establecido no artigo 38 do Real decreto 284/2019, do 22 de abril.

As persoas beneficiarias deberán cumprir así mesmo as seguintes obrigacións:

1º. Manter as máquinas e equipos subvencionados en uso e propiedade do beneficiario por un período mínimo de cinco (5) anos. Non poderán solicitarse no devandito período axudas para a adquisición de maquinaria de similares funcións á xa subvencionada.

2º. Inscribir as máquinas e equipos subvencionados, cando proceda, no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola. A inscrición realizarase cunha anotación á marxe, así como na cartilla de inscrición, precisando que debe permanecer no patrimonio do beneficiario durante cinco (5) anos a partir da data de inscrición.

3º. As persoas físicas ou xurídicas, que se dediquen á realización de traballos agrícolas a terceiros, que soliciten a subvención deberán comprometerse, polo menos durante os cinco (5) primeiros anos, a dedicar como mínimo un 75 % das súas horas anuais de funcionamento, en explotacións alleas aos titulares da sociedade.

4º. Contrato de comercialización de lúpulo en vigor.

5º. Presentar unha memoria do Plan de viabilidade de adquisición de maquinaria segundo anexo VI, onde se xustifique a adquisición desta.

6º. Comunicar inmediatamente á autoridade competente a finalización da execución das medidas aprobadas.

7º. Acreditar ante a autoridade competente a titularidade ou disposición por un período non inferior a cinco anos dunha superficie cultivada de lúpulo que faga viable a adquisición da maquinaria agrícola e equipos específicos subvencionados.

8º. A explotación de lúpulo deberá estar inscrita no Reaga e, no caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) ou outras agrupacións agrarias, que os seus socios ou membros sexan titulares de, polo menos, en conxunto, de tres das devanditas explotacións.

2. Os beneficiarios deberán, así mesmo:

a) Ter a condición de peme conforme o anexo I do Regulamento (CE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea.

b) Non ter a consideración de empresa en crise conforme a definición establecida no artigo 2 do Regulamento (CE) nº 702/2014.

c) Estar ao día no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, e da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

3. Non poderán obter a condición de beneficiarios aqueles solicitantes en quen concorra algunha das circunstancias previstas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Serán obrigacións do beneficiario, ademais das previstas na presente orde e a correspondente orde de bases, as establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Artigo 4. Liñas de axuda e actividades subvencionables para cada liña

1. Terán a consideración de subvencionables as actividades seguintes:

Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes:

a) A adquisición do material vexetal e/ou os investimentos realizados polos produtores dirixidos á reconversión varietal das superficies plantadas de lúpulo, con vistas a mellorar a calidade do lúpulo, a súa adaptación ao cambio climático e a súa rendibilidade.

b) A compra e instalación das estruturas de soporte e guiado do cultivo, incluíndo substitución de postes en superficies reconvertidas con variedades, que debido ao seu porte e peso durante o período vexetativo e desenvolvemento, aconsellan estruturas máis robustas que a existente.

c) A implantación de sistemas de rega máis eficientes, como a rega por goteo ou regas medioambientais máis sustentables (como a rega solar).

Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica:

A adquisición da titularidade da maquinaría agrícola e equipos específicos para o coidado, tratamento, recolección, pelado, seca e prensadura do lúpulo, así como grupos de presión necesarios para a posta en práctica dunha rega sustentable como a rega por goteo, rega solar, etc., e máquinas ou instrumentos de modernización e mellora dos sistemas de seca da flor de lúpulo xa existentes e a súa instalación.

2. As actividades obxecto de subvención deberán realizarse con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020.

3. O importe das axudas convocadas na presente orde, está suxeito a tributación no imposto sobre a renda das persoas físicas e imposto de sociedades, segundo corresponda.

4. Cando o importe individualizado do ben subvencionable supere a contía de 15.000 euros, o beneficiario deberá achegar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, agás que polas especiais características daquel non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministre.

5. No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, seguiranse as regras establecidas nos puntos 4 e 5 do artigo da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 5. Gastos subvencionables

Consideraranse gastos subvencionable os custos derivados das actividades previstas no artigo 4 da presente orde e cumpran os requisitos establecidos neste punto.

Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes:

As novas plantacións que se pretendan executar deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) A superficie mínima por explotación, exixible ás novas plantacións para poder percibir a axuda, será de 0,5 hectáreas, agás que o beneficiario xa sexa titular dunha explotación dedicada ao cultivo do lúpulo, nese caso a «superficie plantada» mínima exixible será de polo menos 0,2 hectáreas a condición de que a superficie resultante da explotación sexa de polo menos 0,5 hectárea. Estas superficies poderán ser obxecto de ampliación anualmente na correspondente convocatoria de axudas, en función da estrutura da propiedade e das condicións edafoclimáticas das zonas nas que se establezan as novas plantacións. Non obstante, no caso de plantacións obxecto de reconversión ou mellora, poderase actuar sobre superficies inferiores sempre que afecten a totalidade do recinto Sigpac.

b) As cabeceiras das novas plantacións, así como a distancia entre liñas, deberán ter unha largura mínima que permita a adecuada mecanización dos labores de cultivo.

c) A densidade de plantación estará comprendida entre 1.600 e 3.000 plantas por hectárea en función da variedade. A densidade de plantación non poderá ser modificada salvo por razóns debidamente xustificadas e deberá ser autorizada pola dirección xeral con competencia en materia de produción agraria.

d) A plantación deberá ser realizada con material vexetal, xustificándose a súa orixe co correspondente pasaporte fitosanitario e factura de compra a un viveirista rexistrado oficialmente ou co título de produtor seleccionador ou multiplicador de lúpulo.

e) As plantacións obxecto de reconversión non presentarán estado de abandono.

f) Non deberán ter percibir nos últimos cinco anos subvención ningunha polo mesmo concepto e para a mesma parcela.

g) Naqueles casos en que a persoa beneficiaria non sexa propietaria das superficies incluídas na solicitude, deberá xustificar que dispón autorización expresa do propietario para realizar as operacións declaradas.

Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica:

As máquinas e equipos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) As máquinas e equipos agrarios subvencionados deberán ser novos e de primeira inscrición.

b) Os equipos de aplicación de produtos fitosanitarios deberán posibilitar unha correcta distribución, mediante informe dunha estación de ensaios específica para este tipo de máquinas.

c) Os equipos de seca ou a mellora de equipos de secado xa existentes obxecto de subvención, deberán ter un sistema de seca indirecta que evite o contacto e a mestura do aire de seca cos residuos ou escapes da combustión.

d) Non se concederá axuda, de acordo co establecido no Real decreto 284/2019, do 22 de abril, para os investimentos seguintes:

1º. Os investimentos de simple substitución, reposición e de mantemento de maquinaria e equipos. Considerarase un investimento de reposición o que supoña a substitución dunha maquinaria ou equipo existente por outro e non xustifique claramente unha mellora ou innovación tecnolóxica ou se realice nun prazo inferior aos dez (10) anos de adquisición da maquinaria e equipo que se vai substituír.

2º. Os investimentos en compra de maquinaria e equipos usados.

3º. A adquisición de tractores.

Artigo 6. Contía individualizada da subvención para cada liña

Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes:

1. A contía das axudas será de ata o 40 % do investimento subvencionable, tendo en conta que o total do devandito investimento non poderá exceder os seguintes importes:

a) Custos de adquisición do material vexetal: 2.200 euros por hectárea por escallo ou rizoma e 4.000 euros por hectárea para plantóns.

b) Custos de adquisición e instalación das estruturas permanentes de soporte e guiado do cultivo: 20.000 euros por hectárea con postes novos e 12.000 con postes reutilizados.

c) Custos de implantación de sistemas de rega por goteo: 4.000 euros por hectárea.

2. A superficie subvencionable por beneficiario e ano estará comprendida entre os límites mínimo e máximo de 0,2 e 25 hectáreas, ambos inclusive.

3. A porcentaxe do investimento subvencionable poderá incrementarse en dez puntos porcentuais, no caso de que o titular da explotación reúna os requisitos para ser cualificado como agricultor novo e estea no seu primeiros cinco anos de actividade, conforme o definido no artigo 9 do Regulamento 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013.

4. A contía máxima total da axuda será de 11.500 €/ha para novas plantacións, e de 6.500 €/ha para a mellora das plantacións xa existentes. A axuda concederase ata un total máximo de 350 hectáreas no caso de novas plantacións e no caso de plantacións existentes ata 450 para o conxunto do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2021.

5. En todo caso, o importe máximo da axuda non superará o límite establecido no artigo 3 do Regulamento (UE) nº 1408/2013.

Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica.

1. A contía máxima da axuda será de ata o 40 % do investimento subvencionable seguinte, tendo en conta que o dito investimento subvencionable non poderá exceder os seguintes importes:

a) Custos de adquisición de podadoras: 12.000 euros.

b) Custos de adquisición de equipos de pulverización específicos para o lúpulo: 18.000 euros.

c) Custos de adquisición de equipos para o rareo de plantas: 3.000 euros.

d) Custos de adquisición de cortador: 18.000 euros.

e) Custo de adquisición de remolque cargador: 15.000 euros.

f) Custo de adquisición de seleccionadoras: 350.000 euros.

g) Custos de adquisición de equipos de secado: 250.000 euros.

h) Custos de adquisición para a mellora de equipos de seca existentes: 7.000 euros.

i) Custos de adquisición de prensas de balas: 13.000 euros.

j) Custos de adquisición de grupos de presión para a rega: 4.000 euros.

2. A porcentaxe do investimento subvencionable poderá incrementarse en dez puntos porcentuais no caso de que o titular da explotación reúna os requisitos para ser cualificado como agricultor novo, conforme o define o artigo 9 do Regulamento (CE) nº 1307/2013 do Parlamente Europeo e o Consello, do 17 de decembro, e estea nos seus primeiros cinco (5) anos de actividade.

3. O investimento máximo total subvencionable para a compra de maquinaria e equipos agrícolas non superará 215.000 euros.

4. En todo caso, o importe máximo da axuda non superará o límite establecido no artigo 3 do Regulamento (UE) nº 1408/2013.

Artigo 7 . Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados (anexo I ou anexo II, segundo a liña que se solicite) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As persoas físicas con capacidade técnica e dedicación profesional suficiente terán a obriga de relacionarse a través de medios electrónicos, consonte o artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 10.1.a) e artigo 10.3 da Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia.

2. Non serán admitidas a trámite as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido nesta convocatoria e resolverase a súa inadmisión, que deberá ser notificada aos interesados nos termos previstos no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na presente convocatoria, o órgano competente requirirá ao interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de dez (10) días, indicándolle que se non o fixese se lle terá por desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 8. Documentación que achegará coa solicitude

1. Sen prexuízo da achega de calquera outro documento e información que a persoa interesada puidese presentar para resolver sobre o outorgamento da subvención ou as que puidese solicitar a Administración, o beneficiario deberá xuntar á solicitude de subvención, en cada caso, a documentación que se indica a continuación:

a) No caso de entidade xurídicas, copia da documentación de constitución da entidade e xustificación do carácter de agricultor/a novo/a dos seus membros, se procede.

b) En caso de solicitude colectiva, relación de socios, segundo o anexo IX.

c) No caso de que a persoa beneficiaria non sexa propietario da superficie incluída na solicitude, deberá achegar o documento de autorización expresa do propietario para realizar os investimentos previstos ou teña un contrato de arrendamento, parcería ou outra forma xurídica de disposición das parcelas a duración será inferior a cinco (5) anos desde a data da solicitude.

d) Declaración de superficies de lúpulo e/ou maquinaria incluída na solicitude, segundo anexo III.

e) Cando solicita a liña A, memoria valorada na que describa a viabilidade do investimento ou a actuación xunto co Plan de establecemento de novas plantacións do anexo IV, ou Plan de reconversión varietal ou mellora que se pretenda acometer, segundo o anexo V correspondente, que deberá conter, como mínimo, os seguintes aspectos: situación das parcelas obxecto do Plan, con referencia Sixpac; nº plantas por escallo/ rizomas/plantón; estruturas e instalacións do soporte guiado, sistema de rega e superficie que se vai cultivar en cada parcela e, no caso de non actuar na totalidade da parcela, bosquexo acoutado da superficie motivo da actuación.

f) Cando solicita a liña B, proxecto viable desde un punto de vista técnico e económico xunto co Plan de viabilidade de adquisición de maquinaria segundo o anexo VI.

g) Cando o importe individualizado do ben subvencionable supere a contía de 15.000 euros, o beneficiario deberá achegar como mínimo tres ofertas (facturas pro forma) de diferentes provedores, agás que polas especias características daquel non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministre.

h) Se procede, documento que acredite a representación da persoa que subscribe a solicitude.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaian presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI/NIE da persoa representante.

d) Certificación de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT.

e) Certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

f) Certificación de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

g) Inhabilitación para obter subvencións e axudas.

h) Concesión de subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado nos formularios de inicio (anexos I e II) e no anexo IX, e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Prazo de solicitude das axudas

O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Artigo 11. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 12. Instrución

1. A dirección xeral competente en materia de produción vexetal da Consellería do Medio Rural instruirá os expedientes, realizando de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos, en virtude dos cales informará o órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes.

2. Se a solicitude de axuda non reúne os requisitos previstos, ou non se presenta cos documentos preceptivos, requirirase para que, no prazo de dez días, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, de conformidade co disposto nos artigos 68.1 e 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 13. Procedemento de concesión

1. O procedemento de concesión destas axudas desenvolvese no réxime de concorrencia competitiva, de acordo co establecido no artigo 22 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, mediante a comparación das solicitudes presentadas.

2. De acordo con iso, as solicitudes ordenaranse conforme os seguintes obxectivos e baremos:

a) Agricultores/as novos/as: tres puntos.

b) Titulares de explotacións prioritarias: dous puntos.

c) Eficiencia de sistema de rega: dous puntos.

d) Acreditación sistema do control da materia orgánica do solo: dous puntos.

e) Utilización de enerxías renovables: dous puntos.

f) Aspectos medioambientais (pegada de carbono, adaptación ao cambio climático, maior diversidade, etc.): dous puntos.

g) Explotación clasificada como ecolóxica: un punto.

h) Explotación situada en Rede Natura 2000: un punto.

i) Explotación en titularidade compartida conforme a Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida da explotación agrarias: un punto.

j) Explotacións radicadas en concellos no ámbito da zona tradicional de produción de lúpulo en Galicia: dous puntos. Considéranse como tal os concellos relacionados no anexo VIII desta orde, que constitúen a comarca da Coruña setentrional do Plan de rexionalización produtiva: dous puntos.

3. En todo caso, as solicitudes puntuaranse segundo a liña de axudas e a actividade da que se trate, sendo a puntuación máxima total de vinte e un puntos e a mínima de cinco.

4. No caso de que as solicitudes admisibles superen os fondos orzamentarios, a comunidade autónoma poderá decidir o rateo do importe das axudas entre todos os beneficiarios, de acordo co artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Artigo 14. Avaliación e resolución das solicitudes

1. A resolución dos expedientes correspóndelle a persoa titular da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias por delegación da persoa titular da Consellería do Medio Rural, por proposta do órgano de instrución das axudas, unha vez que o órgano colexiado verificou o cumprimento dos requisitos para a concesión e aplicación dos criterios de prioridade. Este órgano estará integrado por catro funcionarios/as da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias con categoría non inferior a xefe/a de negociado, un dos cales actuará como secretario/a.

2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de cinco (5) meses desde de ao día seguinte ao de publicación no diario oficial da convocatoria. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, a persoa solicitante poderá entender desestimada a súa solicitude.

3. Nas resolucións de concesión da axuda farase constar expresamente a contía que foi financiada con cargo aos orzamentos xerais do Estado.

Artigo 15. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. E entenderase rexeitada cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 16. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, cando o importe total das axudas percibidas por cada beneficiario supere os máximos previstos neste real decreto ou na normativa comunitaria aplicable, dará lugar á redución proporcional que corresponda no importe das subvencións reguladas neste real decreto, ata respectar o devandito límite.

Artigo 17. Xustificación

1. Unha vez realizados os investimentos previstos o interesado deberá xustificalos como máximo ata o 30 de novembro do ano en curso e comunicalo (anexo X).

2. Xuntarase á comunicación:

a) A conta xustificativa do gasto realizado na que conste tipo de investimento realizado e desagregación de cada un dos gastos realizados, que se acreditarán documentalmente.

b) Facturas do gasto acompañado do pagamento mediante extractos ou certificados bancarios que confirma o seu pagamento. Cando o gasto é inferior a 1.000 euros, abondará con achegar a factura co recibín por parte do provedor co selo e/ou sinatura de quen asina ou recibín.

c) Declaración do beneficiario das axudas concedidas para o mesmo fin, as pendentes de ser outorgadas ou pagadas e a declaración de minimis.

d) Copia do certificado de alta no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) da maquina agrícola específica e a documentación, se procede.

e) Calquera outra documentación ou acreditación que se sinale expresamente na resolución de concesión.

3. Se se apreciase a existencia de defectos emendables na xustificación presentada polo beneficiario, poñerase no seu coñecemento concedéndolle un prazo improrrogable de quince (15) días para a súa corrección.

4. Transcorrido o prazo establecido para a xustificación sen que esta fose presentada ante o órgano competente, este requirirá ao beneficiario para que sexa presentada no prazo improrrogable de dez (10) días. A falta de presentación da xustificación nese prazo dará lugar á iniciación do procedemento para determinar o incumprimento das obrigacións contraídas.

5. O prazo previsto na resolución da concesión da subvención para a xustificación dos investimentos poderá ser obxecto de prórroga logo de solicitude motivada presentada polo beneficiario ante o órgano concedente, prórroga que deberá ser solicitada antes da finalización do prazo de xustificación.

Artigo 18. Pagamento

1. O pagamento da subvención efectuarase logo de xustificación polo beneficiario, e na parte proporcional á contía xustificada, da realización da actuación e obxecto da axuda.

2. Previamente ao pagamento compróbase in situ a execución dos investimentos, incluídos no expediente ou certificado acreditativo da verificación realizada, agás cando sexa unha maquinaria agrícola específica subvencionada e obrigada a darse de alta no ROMA , a súa comprobación farase co correspondente certificado de inscrición.

3. Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto o beneficiario non se atope ao día no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, ou sexa debedor por resolución que declare a procedencia de reintegro.

4. O pagamento da axuda efectuarase mediante transferencia bancaria á conta indicada polo beneficiario na súa solicitude de axuda.

5. As axudas aboaranse con suxeición ás regras establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na normativa estatal básica, e demais normativa aplicable.

Artigo 19. Compatibilidade das subvencións e límites das axudas

1. A subvención regulada nesta orde é compatible con calquera outra que, para a mesma finalidade e obxecto, puidesen establecer outras administracións públicas ou outros entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

2. Con todo, o importe da subvención, xa sexa por si soa ou por acumulación doutras ou en concorrencia con outra ou outras axudas ou subvencións que poida conceder calquera outra Administración ou ente público ou persoa física ou xurídica, todas elas acollidas ao Regulamento (UE) nº 1408//2013 da Comisión, do 18 de decembro, de axuda de minimis do sector non poderá superar os límites establecidos nel.

3. A obtención concorrente de axudas outorgadas para a mesma finalidade por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, cando o importe total das subvencións percibidas por cada beneficiario supere o custo de toda a actividade subvencionable que se vaia desenvolver para o período de que se trate, dará lugar á redución proporcional que corresponda no importe das subvencións reguladas nesta orde, ata axustarse a ese límite.

Artigo 20. Incumprimento e reintegro das subvencións

1. O incumprimento dos requisitos para a concesión da subvención, con independencia doutras responsabilidades en que incorrese a persoa beneficiaria dará lugar á perda do dereito á subvención concedida, coa obrigación de reintegrar as cantidades, se é o caso, percibidas e a exixencia dos xuros de demora correspondentes desde o momento no que se fixo efectivo o pagamento da subvención ata a data no que se acorde a procedencia do reintegro. Atenderase ao previsto no artigo 37.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

No caso de incumprimentos parciais relativos á actividade subvencionables procederase á redución proporcional das subvención concedidas ou aboadas.

2. Será competente para a iniciación e resolución do procedemento de incumprimento e, se é o caso, reintegro, o órgano competente para resolver sobre as solicitudes de axuda.

3. No procedemento para determinar o incumprimento e o reintegro cando cumpra garantirase, en todo caso, o dereito á audiencia do interesado.

4. Non procederá o reintegro da subvención, no caso de que o beneficiario transmita os bens subvencionados a un terceiro, sempre que a causa estea xustificada e sexa autorizado pola Administración concedente e cumpra os requisitos mínimos de permanencia fixados no Real decreto 284/2019, do 22 de abril, e o adquirente se subrogue nos compromisos destes durante o período restante do cumprimento, segundo as obrigacións dos beneficiarios para cada liña de axuda.

Artigo 21. Controis

1. A autoridade competente realizará actuacións de seguimento e control das axudas concedidas ao amparo do Real decreto 284/2019, do 22 de abril, sen prexuízo das que corresponda realizar pola aplicación da normativa xeral vixente en materia de subvencións.

2. A Consellería do Medio Rural poderá realizar os controis administrativos e inspeccións que considere oportunos co fin de comprobar a veracidade dos datos consignados na documentación presentada, así como o cumprimento dos requisitos para a percepción da axuda. O beneficiario estará obrigado a colaborar na devandita inspección, proporcionando os datos requiridos e facilitando, se é o caso, o acceso á explotación.

Artigo 22. Recursos

As resolucións de subvención ditadas ao abeiro desta orde, así como a desestimación presunta de solicitudes, poñerán fin a vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poida exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao de notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contecioso-administrativo ante a Sala do Contecioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis (6) meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 23. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquelas das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 24. Obriga de facilitar informacións

Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lle poidan exixir os órganos competentes da Consellería do Medio Rural, os beneficiarios das axudas teñan a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano de inspección ou control da Unión Europea.

Artigo 25. Financiamento para o ano 2020

1. As axudas reguladas nesta orde estarán financiadas no exercicio 2020 con cargo á aplicación orzamentaria 2020.14.04.713.C.770.3 (código proxecto 2010 01258) da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, por un importe de corenta e cinco mil seiscentos setenta e dous euros con setenta e tres céntimos (45.672,73 €), se poderán incrementar, con xeración, ampliacións ou incorporacións de créditos, con fondos adicionais e con outros remanentes.

Artigo 26. Réxime xurídico

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido no Real decreto 284/2019, do 22 de abril, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no seu regulamento, aprobado mediante Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, e no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro.

Disposición adicional primeira. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia-Consellería do Medio Rural (Dirección Xeral de Agricultura, Gandería e Industrias Agroalimentarias, dxagia@xunta.gal), coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión destes procedementos e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, nos propios formularios anexos e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www. xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a Orde do 6 de xullo de 2012 pola que (DOG nº 135, do 16 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ao sector do lúpulo e se convocan para o ano 2012.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias para ditar as instrucións necesarias para a aplicación e cumprimento da presente orde.

Disposición derradeira segunda

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VII

Variedades de lúpulo susceptibles de subvencionar

1. Nugget.

2. Columbus.

3. Perle.

4. Magnum.

5. Merkur.

6. Taurus.

7. Hallertau Mittelfruher.

8. Saaz.

9. Sladek.

10. Admiral.

11. Carcade.

*Ademais destas, a lista pode estar aberta a variedades de futuro interese agronómico, tanto para variedades amargas como para variedades aromáticas, logo de información aos servizos técnicos correspondentes da Consellería do Medio Rural.

ANEXO VIII

Concellos que constitúen o ámbito da zona tradicional de produción de lúpulo en Galicia (comprendidos na comarca da Coruña setentrional do Plan de rexionalización produtiva, recollido como os anexos 9a) e b) da corrección de erros da Consellería do Medio Rural do 29 de xaneiro de 2009, publicada no DOG núm. 37, do luns do 23 de febreiro):

Concello

Abegondo

Cambre

Coristanco

Mañón

Ortigueira

Vadoviño

Ares

Carballo

A Coruña

Miño

Oza dos Ríos

Vilamaior

Arteixo

Carral

Culleredo

Moeche

Paderne

Cariño

Bergondo

Cedeira

Fene

Mugardos

Ponteceso

Betanzos

Cerdido

Ferrol

Narón

Pontedeume

Cabana de Bergantiños

Cesuras

A Laracha

Neda

Sada

Cabanas

Coirós

Malpica de Bergantiños

Oleiros

San Sadurniño

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file