Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020 Páx. 30310

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2020 pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea A.A. I.

Visto o expediente instruído para efectos de transmisión da batea A.A. I e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedente de feito:

Mediante escrito do 21 de xullo de 2020, Marcelino Acuña, S.A. solicitou autorización para a transmisión da concesión administrativa e da batea A.A. I.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver os expedientes, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG núm. 243, do 15 de decembro); e coa Orde do 8 de setembro de 2017, de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, pola que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños en augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos, a favor de Molubesa, S.L. (B94083037), da concesión administrativa e da batea que se indica a continuación:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: A.A. I

Situación:

Cuadrícula nº: 33.

Polígono: B.

Distrito: Redondela (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 12.2.1960.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: Marcelino Acuña, S.A. (A36004364).

Novo titular: Molubesa, S.L. (B94083037).

Baixo as seguintes condicións:

Primeira. O actual titular deberá presentar, no prazo máximo dun mes dende a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, orixinal ou fotocopia cotexada da seguinte documentación:

a) Documento notarial da transmisión ou doazón.

b) Solicitude ou carta de pagamento do imposto de transmisións patrimoniais ou documento de sucesións.

Segunda. Transcorrido o prazo indicado na condición primeira sen ter presentado a documentación requirida, a autorización quedará sen efecto, logo de comunicación por parte da consellería.

Terceira. O novo titular da concesión queda subrogado nos dereitos e obrigas do anterior, desde o momento de formalización da compravenda en escritura pública.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 23 de xullo de 2020

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Xefa territorial de Vigo
Por suplencia da xefa territorial (Resolución 17.10.2017)
Carmen de Benito Caula
Xefa do Servizo de Recursos Mariños