Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020 Páx. 30317

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Arteixo

ANUNCIO de aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística, polo sistema de taxación conxunta, para a execución de planeamento para mellora de interseccións na travesía de Pastoriza co paseo de Santuario e a rúa Igrexa, Arteixo.

De conformidade co disposto no artigo 118 da Lei do solo de Galicia, comunícase que o Pleno do Concello de Arteixo en sesión ordinaria que tivo lugar o 15 de xuño de 2020 adoptou o Acordo de aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de taxación conxunta, para execución de planeamento para mellora de interseccións na travesía de Pastoriza co paseo de Santuario e a rúa Igrexa, Arteixo, asinado por Isidro López Yáñez, arquitecto colexiado numero 2261, e por Beatriz Blanco Lois, enxeñeira técnica agrícola colexiada número 1909, que tivo entrada no Rexistro Municipal o 13 de febreiro de 2019 e a súa addenda do 22 seguinte. Así mesmo, acordouse someter o referido proxecto a información pública por período dun mes, mediante a inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia e nun xornal de maior circulación da provincia, así como proceder á notificación individualizada con traslado literal das follas de aprecio e da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparezan como titulares de bens e dereitos no expediente, para que poidan formular cantas alegacións e reclamacións consideren oportunas tanto con respecto ao expediente expropiatorio, como á fixación do prezo xusto por idéntico prazo dun mes.

A relación de bens e dereitos afectados é a seguinte:

Predio

Ref. catastral

Titular

DNI

Superficie afectada (m2)

Bens afectados

1

3482302NH4938S0001YA

Mercedes Corgo Souto

***4578**

41

1

Ud. vivenda en ruína

2

3482304NH4938S0001QA

María del Carmen González Folgar (66,66 %)

***0350**

38

1

Ud. vivenda en ruína

Carlos González Torres (33,33 %)

***4977**

3

3482303NH4938S0001GA

María Isabel Zas Varela (propietaria)

*** 1716**

82

1

Ud. vivenda

1

Ud. galpón bloque e fibrocemento (19 m2)

NCG Banco, S.A. (executor procedemento apremio)

-

1

Ud. galpón bloque e fibrocemento (26 m2)

1

Ud. traslado portal

4

3482328NH4938S0001WA

Descoñecido

-

37

1

Ud. traslado portal

1

Ud. galpón bloque e fibrocemento (35 m2)

41

m2 de muro de bloque

5

3482301NH4938S0001BA

Eulogio Gestal Varela e María Luisa Zas Varela (55,30 % ganancial)

***0973** y ***3055**

39

María Luz Gestal Zas (14,90 %)

***5183**

Roberto Gestal Zas (14,90 %)

*** 7872**

José María Gestal Zas (14,90 %)

***6519**

Abanca (acredor hipotecario)

*** 3020**

6

3583908NH4938S0001SA

Mercedes García Sande

***9529**

51

1

Ud. vivenda en ruína

7

3583907NH4938S0001EA

Mercedes García Sande

***9529**

46

8

3684303NH4938S0001OA

Dalgui Promociones, S.L. (propietario)

***7045**

83

1

Ud. vivenda en ruína

Prosil Acquisition, S.A. (titular dereito crédito)

***8497**

Estado-Facenda Pública

(executor procedemento apremio)

***2600**

9

3684302NH4938S0001MA

Dalgui Promociones, S.L. (propietario)

*** 7045**

105

1

Traslado portal

1

Ud. galpón bloque e fibrocemento (18 m2)

Prosil Acquisition, S.A. (titular dereito crédito)

***8497**

1

Ud. galpón ladrillo (18 m2)

Estado-Facenda Pública (executor procedemento apremio)

***2600**

1

Ud. vivenda en ruína

Durante o dito prazo as persoas interesadas poderán examinar o seu contido, nas dependencias municipais do Concello de Arteixo, sitas na travesía de Arteixo, número 249, 3ª planta, en horario de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, co fin de que poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

Ante a eventualidade de que poidan existir interesados descoñecidos neste procedemento, ignórese o lugar da notificación, ou ben tentada esta non se puido practicar, sirva a presente de notificación co alcance e a finalidade previstos no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo da preceptiva publicación no BOE.

Arteixo, 23 de xuño de 2020

O alcalde
P.D. (Decreto 416/2020)
Luis Alberto Castro Calvete
Concelleiro delegado de Urbanismo e Patrimonio