Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020 Páx. 30319

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Lugo

ANUNCIO de convocatoria para a provisión de varios postos de traballo de libre designación.

Vista a existencia de varios postos de traballo vacantes na relación de postos de traballo deste concello (BOP de Lugo do 29.5.2020) e de acordo co disposto no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, así como no artigo 52 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, aprobado polo Real decreto 364/1995, do 10 de marzo,

RESOLVO:

Primeiro. Efectuar a convocatoria para prover varios postos de traballo de libre designación, de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Os postos de traballo que se convocan poderán ser solicitados polos funcionarios/as públicos de calquera Administración pública que reúnan os requisitos establecidos para o seu desempeño e que se relacionan no anexo I da presente resolución.

Segunda. Os/as interesados/as dirixirán as súas solicitudes, segundo modelo do anexo II, á tenenta de alcaldesa delegada de Gobernanza, Economía e Recursos Humanos.

Terceira. As solicitudes presentaranse dentro do prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial del Estado, no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, rolda da Muralla, 197, 27002 Lugo, ou por calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Cuarta. Ademais dos datos consignados no modelo de solicitude, os aspirantes achegarán con esta o seu currículo, no cal figuren títulos académicos, anos de servizo, postos de traballo desempeñados na Administración, estudos e cursos realizados e outros méritos que se considere oportuno poñer de manifesto. Así mesmo, farán constar detalladamente as características do posto de traballo que viñeran desempeñando.

Quinta. A presente convocatoria publicarase no Boletín Oficial da provincia de Lugo, no Diario Oficial de Galicia e anuncio desta no Boletín Oficial del Estado.

Sexta. Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que dita o acto, conforme o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Lugo, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Lugo, 12 de xuño de 2020

A alcaldesa
P.D. (Acordo número 28/452, da Xunta de Goberno Local do 17.7.2019)
Mercedes Paula Alvarellos Fondo
Tenenta de alcaldesa delegada da Área de Gobernanza,
Economía e Recursos Humanos

ANEXO I

Convocatoria de postos de traballo de libre designación

Postos de traballo

Número de postos

Nivel

Complemento específico
(12 meses)

Código

posto

Grupo

Observacións

Escala e requisitos

– Xefe/xefa do Servizo de Persoal

1

29

17.985,00

06/208

A1

Aberto a todas as administracións públicas

Admón. xeral

– Xefe/xefa do Servizo de Urbanismo

1

29

17.985,00

21/208

A1

Aberto a todas as administracións públicas

Admón. xeral

– Xefe/xefa do Servizo de Arquitectura

1

29

17.985,00

23/208

A1

Aberto a todas as administracións públicas

Admón. especial (arquitecto/a)

– Xefe/xefa do Servizo de Medio Ambiente

1

29

17.985,00

25/208

A1

Aberto a todas as administracións públicas

Admón. xeral

Admón. especial

(enxeñeiro superior, biólogo, grao en Ciencias Ambientais, veterinario, farmacéutico)

missing image file