Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Mércores, 12 de agosto de 2020 Páx. 32136

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2020 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial.

O máster universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), estableceuse por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 29 de agosto de 2018 no BOE do 7 de setembro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 29 de xullo de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 4316464.

Plan de estudos que se inicia no curso 2018/19.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, número 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)

Optativas (OP)

Prácticas externas (PE)

Traballo fin de máster (TFM)

87

15

6

12

Total

120

3. Especialidades do título:

– Deseño de Mobilidade, Transporte e Automoción.

– Complementos de Moda, Xoiaría e Xemoloxía.

– Mobiliario e Contract.

4. Contido do plan de estudos.

4.1. Contido do plan de estudos por módulo:

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Tendencias

Introdución aos Complementos

OB

3

Introdución ao Mobiliario

OB

3

Introdución á Mobilidade

OB

3

Deseño Industrial, Sociedade e Empresa

OB

9

Mercado e Empresa

Empresa e Competitividade

OB

6

Produto e Mercado

OB

6

Tecnoloxías dos Procesos de Deseño

Métodos, Medios e Técnicas de Expresión no Deseño Industrial

OB

6

Factores Interrelacionados co Desenvolvemento de Produtos

OB

6

Deseño e Desenvolvemento

Requirimentos Básicos de Deseño Industrial

OB

9

Xestión do Deseño

OB

9

Técnicas e Métodos

OB

9

Marco Empresarial

Xestión dos Procesos de Deseño e Desenvolvemento de Produtos

OB

6

Emprendemento, Creatividade e Deseño

OB

6

Aspectos Legais e de Seguridade dos Produtos

OB

6

Fundamentos Proxectuais

Especialidade en Deseño de Mobilidade, Transporte e Automoción

Historia da Mobilidade

OP

3

Automoción

OP

6

Transporte

OP

6

Especialidade en Complementos de Moda, Xoiaría e Xemoloxía

Historia dos Complementos

OP

3

Materiais

OP

6

Tecnoloxía

OP

6

Especialidade en Mobiliario e Contract

Historia do Moble

OP

3

Mobiliario e Espazo

OP

6

Contract

OP

6

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

6

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

TFM

12

4.2. Contido do plan de estudos por curso:

Primeiro curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Introdución aos Complementos

OB

3

Introdución ao Mobiliario

OB

3

Introdución á Mobilidade

OB

3

Deseño Industrial, Sociedade e Empresa

OB

9

Empresa e Competitividade

OB

6

Produto e Mercado

OB

6

Métodos, Medios e Técnicas de Expresión no Deseño Industrial

OB

6

Factores Interrelacionados co Desenvolvemento de Produtos

OB

6

Requirimentos Básicos de Deseño Industrial

OB

9

Xestión do Deseño

OB

9

Segundo curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Técnicas e Métodos

OB

9

Xestión dos Procesos de Deseño e Desenvolvemento de Produtos

OB

6

Emprendemento, Creatividade e Deseño

OB

6

Aspectos Legais e de Seguridade dos Produtos

OB

6

Especialidade en Deseño de Mobilidade, Transporte e Automoción

Historia da Mobilidade

OP

3

Automoción

OP

6

Transporte

OP

6

Especialidade en Complementos de Moda, Xoiaría e Xemoloxía

Historia dos Complementos

OP

3

Materiais

OP

6

Tecnoloxía

OP

6

Especialidade en Mobiliario e Contract

Historia do Moble

OP

3

Mobiliario e Espazo

OP

6

Contract

OP

6

Prácticas externas

PE

6

Traballo fin de máster

TFM

12

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral, a excepción do traballo fin de máster que ten carácter anual. En cada curso existe un equilibrio de créditos entre o primeiro e o segundo cuadrimestre, tendo en conta que a disciplina anual ten unha distribución de créditos que así o permite.

5. Condicións de terminación:

O alumnado deberá elixir unha especialidade e superar 120 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de máster universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial pola Universidade da Coruña.