Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Mércores, 12 de agosto de 2020 Páx. 32130

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2020 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Química.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Química pola Universidade da Coruña foi publicado mediante a Resolución do 9 de abril de 2010 (BOE do 26 de abril), unha vez establecido o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

A Universidade da Coruña presentou a seguinte solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Química, que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG):

1. Cambio de denominación da disciplina «Química 1» por «Química Xeral 1».

2. Cambio de denominación da disciplina «Química 2» por «Química Xeral 2».

3. Cambio de denominación da disciplina «Química 3» por «Química Xeral 3».

4. Cambio de denominación da disciplina «Química 4» por «Laboratorio de Química 1».

5. Cambio de denominación da disciplina «Laboratorio de Química» por «Laboratorio de Química 2».

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Por tanto, de acordo con todo o indicado,

Resolvo:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Química pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e que entrou en vigor no curso académico 2017/18.

A Coruña, 29 de xullo de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Química pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2500225.

Plan de estudos que entrou en vigor no curso 2017/18.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Ciencias.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)

60

Obrigatorias (OB)

156

Optativas (OP)

9

Traballo fin de grao (TFG)

15

Total

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e rama de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias

Matemáticas

Matemáticas 1

6

Matemáticas 2

6

Física

Física 1

6

Física 2

6

Bioloxía

Bioloxía

6

Xeoloxía

Xeoloxía

6

Química

Química Xeral 1

6

Química Xeral 2

6

Química Xeral 3

6

Laboratorio de Química 1

6

3.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Formación Básica en Ciencias

Matemáticas 1

FB

6

Matemáticas 2

FB

6

Física 1

FB

6

Física 2

FB

6

Bioloxía

FB

6

Xeoloxía

FB

6

Química

Química Xeral 1

FB

6

Química Xeral 2

FB

6

Química Xeral 3

FB

6

Laboratorio de Química 1

FB

6

Laboratorio de Química 2

OB

6

Química Analítica

Química Analítica 1

OB

6

Química Analítica 2

OB

6

Química Analítica Instrumental 1

OB

6

Química Analítica Instrumental 2

OB

6

Química Analítica Avanzada e Quimiometría

OB

6

Química Física

Química Física 1

OB

6

Química Física 2

OB

6

Química Física 3

OB

6

Experimentación en Química Física

OB

6

Química Física Avanzada

OB

6

Química Inorgánica

Química Inorgánica 1

OB

6

Química Inorgánica 2

OB

6

Química Inorgánica 3

OB

6

Química Inorgánica 4

OB

6

Química Inorgánica Avanzada

OB

6

Química Orgánica

Química Orgánica 1

OB

6

Química Orgánica 2

OB

6

Ampliación de Química Orgánica

OB

6

Experimentación en Química Orgánica

OB

6

Química Orgánica Avanzada

OB

6

Formación Complementaria en Química

Química, Información e Sociedade

OB

6

Enxeñaría Química

OB

6

Bioquímica e Química Biolóxica

OB

6

Ciencia de Materiais

OB

6

Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química

OB

6

Química Aplicada

Medio Ambiente e Calidade

OP

4,5

Laboautomatización

OP

4,5

Química Industrial

OP

4,5

Química Médica

OP

4,5

Tecnoloxía Química

OP

4,5

Prácticas externas 1

OP

4,5

Prácticas externas 2

OP

4,5

Traballo de fin de grao

Traballo de fin de grao

TFG

15

3.3. Contido do plan de estudos por curso.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Matemáticas1

FB

6

Matemáticas 2

FB

6

Física 1

FB

6

Física 2

FB

6

Bioloxía

FB

6

Xeoloxía

FB

6

Química Xeral 1

FB

6

Química Xeral 2

FB

6

Química Xeral 3

FB

6

Laboratorio de Química 1

FB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Química Analítica 1

OB

6

Química Analítica 2

OB

6

Química Física 1

OB

6

Química Física 2

OB

6

Química Inorgánica 1

OB

6

Química Inorgánica 2

OB

6

Química Orgánica 1

OB

6

Química Orgánica 2

OB

6

Química, Información e Sociedade

OB

6

Laboratorio de Química 2

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Química Analítica Instrumental 1

OB

6

Química Analítica Instrumental 2

OB

6

Química Física 3

OB

6

Experimentación en Química Física

OB

6

Química Inorgánica 3

OB

6

Química Inorgánica 4

OB

6

Ampliación de Química Orgánica

OB

6

Experimentación en Química Orgánica

OB

6

Enxeñaría Química

OB

6

Bioquímica e Química Biolóxica

OB

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Química Analítica Avanzada e Quimiometría

OB

6

Química Física Avanzada

OB

6

Química Inorgánica Avanzada

OB

6

Química Orgánica Avanzada

OB

6

Ciencia de Materiais

OB

6

Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química

OB

6

Medio Ambiente e Calidade

OP

4,5

Laboautomatización

OP

4,5

Química Industrial

OP

4,5

Química Médica

OP

4,5

Tecnoloxía Química

OP

4,5

Prácticas externas 1

OP

4,5

Prácticas externas 2

OP

4,5

Traballo de fin de grao

TFG

15

En 4º curso débense elixir 9 créditos optativos entre os 31,5 ofertados.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Química pola Universidade da Coruña.