Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 169 Venres, 21 de agosto de 2020 Páx. 33348

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 11 de maio de 2020.

Antecedentes:

1. Mediante a Orde do 11 de maio de 2020 (DOG núm. 107, do 3 de xuño) establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvención para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o prazo de emenda, a comisión de valoración, como órgano colexiado encargado de emitir informe e valorar as solicitudes emitiu a proposta de resolución de acordo cos criterios establecidos no artigo 15 da convocatoria.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística é o órgano competente para instruír o procedemento administrativo e correspóndelle ao seu titular formular o informe proposta das subvencións e a súa contía que, xunto co informe da Comisión, elevará á persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura e Turismo, segundo o estipulado na disposición adicional da Orde do 21 de marzo de 2019 (DOG núm. 63, do 1 de abril).

2. No artigo 17 das bases establécese que o prazo máximo para resolver a concesión de axudas non poderá exceder os cinco (5) meses, contados a partir da publicación da orde de subvencións no Diario Oficial de Galicia do 3 de xuño de 2020.

De acordo co anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta secretaría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.40.151A.470.1, que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II, polos motivos que aparecen citados na epígrafe correspondente.

Terceiro. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura e Turismo, de acordo co establecido na disposición adicional primeira da Orde do 21 de marzo de 2019, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2020

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2020/0001

Xerme Edicións, S.L.

Pequechef. 3 anos. Explora ciclo. Educación Infantil

1.633,16 €

2020/0002

Xerme Edicións, S.L.

Ecohorto. Nivel 1. Explora. Educación Infantil

1.633,16 €

2020/0003

Xerme Edicións, S.L.

Pequechef. 4 anos. Explora ciclo. Educación Infantil

1.633,16 €

2020/0004

Xerme Edicións, S.L.

Pequechef. 5 anos. Explora ciclo. Educación Infantil

1.633,16 €

2020/0005

Xerme Edicións, S.L.

A ruta dos dinosauros. Nivel 2. Educación Infantil

1.647,36 €

2020/0006

Xerme Edicións, S.L.

Robots. Nivel 3. Explora. Educación Infantil

1.647,36 €

2020/0007

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza 3º Educación Primaria

2.172,81 €

2020/0008

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza 5º Educación Primaria

2.172,81 €

2020/0009

Xerme Edicións, S.L.

A voltas coa bici. Educación viaria I. 1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0010

Xerme Edicións, S.L.

Era unha vez a miña localidade. Municipio e localidade. 1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0011

Xerme Edicións, S.L.

Forestais en acción. As paisaxes. 1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0012

Xerme Edicións, S.L.

Un xardín para as bolboretas. As plantas.

1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0013

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto á túa saúde. Corpo humano e saúde.

1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0014

Xerme Edicións, S.L.

Estamos a tempo! O clima. 3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0015

Xerme Edicións, S.L.

O pequeno azul. A terra e o sistema solar.

3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0016

Xerme Edicións, S.L.

Aventura en Emérita Augusta. Roma. 3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0017

Xerme Edicións, S.L.

Fuga con sentido. Os sentidos. 3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0018

Xerme Edicións, S.L.

Perigosos ou en perigo? Animais vertebrados e invertebrados. 3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0019

Xerme Edicións, S.L.

A toda máquina! Máquinas e inventos. 3º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0020

Xerme Edicións, S.L.

Euromisión. A Unión Europea. 5º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0021

Xerme Edicións, S.L.

A Idade Media en xogo. A Idade Media. 5º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0022

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza. 4º Educación Primaria

2.002,39 €

2020/0023

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza. 6º Educación Primaria

2.002,39 €

2020/0024

Xerme Edicións, S.L.

Lingua. 3º Educación Primaria

2.314,82 €

2020/0025

Xerme Edicións, S.L.

Eu reciclo, e ti? 1º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0026

Xerme Edicións, S.L.

Planeta sustentable. Enerxía e sustentabilidade.

5º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0027

Xerme Edicións, S.L.

A saúde móvenos. Nutrición e saúde. 5º Educación Primaria

1.576,35 €

2020/0028

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 3º Educación Primaria

1.988,19 €

2020/0029

Xerme Edicións, S.L.

Lingua. 4º Educación Primaria

2.371,63 €

2020/0030

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 4º Educación Primaria

2.016,60 €

2020/0031

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 5º Educación Primaria

2.016,60 €

2020/0032

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 6º Educación Primaria

2.016,60 €

2020/0033

Xerme Edicións, S.L.

Lingua. 6º Educación Primaria

2.428,44 €

2020/0034

Xerme Edicións, S.L.

Relixión Católica. A nosa casa. 1º Educación Primaria

1.959,79 €

2020/0035

Xerme Edicións, S.L.

Relixión Católica. A nosa casa. 2º Educación Primaria

1.959,79 €

2020/0036

Xerme Edicións, S.L.

Relixión Católica. A nosa casa. 3º Educación Primaria

1.959,79 €

2020/0037

Xerme Edicións, S.L.

Relixión Católica. A nosa casa. 5º Educación Primaria

1.959,79 €

2020/0038

Xerme Edicións, S.L.

Lingua Máis. 1º Educación Primaria (inclúe tres cadernos)

2.329,03 €

2020/0039

Xerme Edicións, S.L.

Lingua Máis. 2º Educación Primaria (inclúe tres cadernos)

2.329,03 €

2020/0040

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza 2º Educación Primaria

2.002,39 €

2020/0041

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha!. 1 Pauta.

1º Educación Primaria

2.187,01 €

2020/0044

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha!. 1 Pauta.

2º Educación Primaria

2.172,81 €

2020/0053

Edicións Obradoiro, S.L.

Escola responsable. Nivel 1. (1º e 2º) Educación Primaria

1.618,96 €

2020/0054

Edicións Obradoiro, S.L.

Escola responsable. Nivel 2. (3º e 4º) Educación Primaria

1.618,96 €

2020/0055

Edicións Obradoiro, S.L.

Escola responsable. Nivel 3. (5º e 6º) Educación Primaria

1.618,96 €

2020/0056

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da Natureza 3º Educación Primaria

2.400,03 €

2020/0057

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias da Natureza 5º Educación Primaria

2.400,03 €

2020/0058

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias Sociais 3º Educación Primaria

2.513,64 €

2020/0059

Edicións Obradoiro, S.L.

Ciencias Sociais 5º Educación Primaria

2.513,64 €

2020/0060

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua + 3 Educación Primaria

2.527,84 €

2020/0061

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua + 5 Educación Primaria

2.584,65 €

2020/0062

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 3 Educación Primaria

2.598,85 €

2020/0063

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua 5 Educación Primaria

2.598,85 €

2020/0064

Edicións Obradoiro, S.L.

Música 1º. Tiroliro. Educación Primaria

2.101,80 €

2020/0065

Edicións Obradoiro, S.L.

Música 3º. Tiroliro. Educación Primaria

2.101,80 €

2020/0066

Edicións Obradoiro, S.L.

Música 5º. Tiroliro. Educación Primaria

2.101,80 €

2020/0067

Edicións Obradoiro, S.L.

Lequelé 3. Tarefas de comprensión lectora.

3º Educación Primaria

2.300,62 €

2020/0068

Edicións Obradoiro, S.L.

Lequelé 5. Tarefas de comprensión lectora.

5º Educación Primaria

2.300,62 €

2020/0069

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Lingua. 1º Educación Primaria

2.385,83 €

2020/0070

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Lingua. 2º Educación Primaria

2.527,84 €

2020/0071

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Lingua. 3º Educación Primaria

2.669,86 €

2020/0072

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Lingua. 5º Educación Primaria

2.755,07 €

2020/0073

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias da Natureza. 1º Educación Primaria

2.371,63 €

2020/0074

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias da Natureza. 2º Educación Primaria

2.371,63 €

2020/0075

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias da Natureza. 3º Educación Primaria

2.385,83 €

2020/0076

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias da Natureza. 5º Educación Primaria

2.357,43 €

2020/0077

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias Sociais. 1º Educación Primaria

2.641,46 €

2020/0078

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias Sociais. 2º Educación Primaria

2.669,86 €

2020/0079

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias Sociais. 3º Educación Primaria

2.698,26 €

2020/0080

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Ciencias Sociais. 5º Educación Primaria

2.669,86 €

2020/0081

Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira (Edebé)

Libro dixital. Valores sociais e cívicos.

5º e 6º Educación Primaria

698,00 €

2020/0082

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Bo camiño!. Proxecto “O camiño de Santiago”. 5 anos Educación Infantil

2.314,82 €

2020/0083

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 3º Proxecto Tecelingua. Educación Primaria

2.527,84 €

2020/0085

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 5º Proxecto Tecelingua. Educación Primaria

2.471,04 €

2020/0087

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Ciencias da Natureza 1º. Proxecto Tececiencia. Educación Primaria

2.598,85 €

2020/0088

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Ciencias da Natureza 2º. Proxecto Tececiencia. Educación Primaria

2.613,05 €

2020/0089

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Ciencias Sociais 1º. Proxecto Tececiencia. Educación Primaria

2.527,84 €

2020/0090

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Ciencias Sociais 2º. Proxecto Tececiencia. Educación Primaria

2.556,25 €

2020/0099

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 3 anos. Educación Infantil

1.917,19 €

2020/0101

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 4 anos. Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0103

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 5 anos. Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0105

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 1º. Educación Primaria

2.584,65 €

2020/0107

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 2º. Educación Primaria

2.584,65 €

2020/0109

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 3º. Educación Primaria

2.627,25 €

2020/0111

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 5º. Educación Primaria

2.627,25 €

2020/0113

Editorial Luis Vives

Ciencias da Natureza 3º. Educación Primaria

2.471,04 €

2020/0115

Editorial Luis Vives

Ciencias da Natureza 5º. Educación Primaria

2.527,84 €

2020/0117

Editorial Luis Vives

Ciencias Sociais 3º. Educación Primaria

2.442,64 €

2020/0119

Editorial Luis Vives

Ciencias Sociais 5º. Educación Primaria

2.527,80 €

2020/0121

Editorial Luis Vives

Ecoloxía 3 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0122

Editorial Luis Vives

Ecoloxía 4 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0123

Editorial Luis Vives

Ecoloxía 5 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0124

Editorial Luis Vives

Picasso 3 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0125

Editorial Luis Vives

Picasso 4 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

2020/0126

Editorial Luis Vives

Picasso 5 anos. Proxecto que ves? Educación Infantil

1.945,59 €

ANEXO II

Número de expediente

Solicitante

Título

Motivo de denegación

2020/0042

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha! 2 Pauta.

1º Educación Primaria

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente 41)

2020/0043

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha! 3 Pauta.

1º Educación Primaria

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente 41)

2020/0045

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha! 2 Pauta.

2º Educación Primaria

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente 44)

2020/0046

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. Todos a unha! 3 Pauta.

2º Educación Primaria

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente 44)

2020/0047

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 3. Proxecto zoom. 3º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0048

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 5. Proxecto zoom. 5º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0049

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua Galega e Literatura. 3.1, 3.2, 3.3. Proxecto zoom. 3º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0050

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua Galega e Literatura. 5.1, 5.2, 5.3. Proxecto zoom. 5º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0051

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 3. Proxecto zoom.

3º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0052

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 5. Proxecto zoom.

5º Educación Primaria

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2020/0084

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 3º Proxecto Tecelingua. Educación Primaria (caderno do alumnado)

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0086

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua 5º Proxecto Tecelingua. Educación Primaria (caderno do alumnado)

Artigo 10.2 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0091

Happy Family, S.L.

Hora de bañarse. (0 a 3 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular.

2020/0092

Happy Family, S.L.

Hora de vestirse. (0 a 3 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular.

2020/0093

Happy Family, S.L.

A Granxa. O meu primeiro puzzle. (1 a 3 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular.

2020/0094

Happy Family, S.L.

A selva. O meu primeiro puzzle. (1 a 3 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular

2020/0095

Happy Family, S.L.

A Granxa. Brinco meu. (0 a 2 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular.

2020/0096

Happy Family, S.L.

Mascotas. Brinco meu. (0 a 1 ano)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular

2020/0097

Happy Family, S.L.

Aprende palabras. (0 a 2 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular

2020/0098

Happy Family, S.L.

Aprende durmir. (0 a 2 anos)

Non se adapta ao establecido nos artigos 1 e 4 da convocatoria ao non tratarse dun recurso didáctico curricular

2020/0100

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 3 anos. Educación Infantil (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0102

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 4 anos. Educación Infantil (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0104

Editorial Luis Vives

Proxecto croqueta 5 anos. Educación Infantil (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0106

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 1º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0108

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 2º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0110

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 3º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0112

Editorial Luis Vives

Lingua Galega e Literatura 5º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0114

Editorial Luis Vives

Ciencias da Natureza 3º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0116

Editorial Luis Vives

Ciencias da Natureza 5º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0118

Editorial Luis Vives

Ciencias Sociais 3º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0120

Editorial Luis Vives

Ciencias Sociais 5º. Educación Primaria (dixital)

Artigo 10.3 (valórase conxuntamente co expediente anterior)

2020/0127

Instituto para el desarrollo educativo y cultural, S.L.

Manual 2020. Prevención de riscos laborais no sector do marisqueo a pé.

Non se adapta ao establecido nos artigos 1, 4 e 5 da convocatoria ao non presentar o proxecto en lingua galega.

2020/0128

Instituto para el desarrollo educativo y cultural, S.L.

Manual 2020. As empresas cooperativas e o marisqueo

Non se adapta ao establecido nos artigos 1, 4 e 5 da convocatoria ao non presentar o proxecto en lingua galega.