Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Luns, 24 de agosto de 2020 Páx. 33440

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 20 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro), modificada parcialmente pola Orde do 20 de xuño de 2020 (DOG núm. 151, do 29 de xullo), establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante Gain), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutores e doutoras nos seus centros, con dúas modalidades.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen poden ser beneficiarios e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas do Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez (10) días naturais para formularen reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Gain, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras a), b), c) e d) do artigo 10 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria (letra e) do mesmo artigo), outorgada por un equipo avaliador formado por persoas expertas na RIS3. Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 11 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 31 de xullo de 2020, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 20 de decembro de 2019 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo III, na modalidade que se indica no dito anexo.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 15 das bases da convocatoria:

Modalidade A (universidades do SUG): 50 axudas.

MODALIDADE A

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2020

2021

2022

2023

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

12

30.239,04

241.913,76

241.913,76

211.674,72

725.741,28

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

19.260,96

126.086,24

70.086,24

50.825,28

266.258,72

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

25

62.998,00

503.987,00

503.987,00

440.989,00

1.511.961,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

40.127,00

276.013,00

146.013,00

105.886,00

568.039,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVigo

13

32.758,96

262.073,24

262.073,24

229.314,28

786.219,72

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

20.866,04

131.926,76

75.926,76

55.060,72

283.780,28

Total FSE 

125.996,00

1.007.974,00

1007.974,00

881.978,00

3.023.922,00

Total FP

80.254,00

534.026,00

292.026,00

211.772,00

1.118.078,00

Total modalidade A SUG

50

206.250,00

1.542.000,00

1.300.000,00

1.093.750,00

4.142.000,00

Modalidade A (demais entidades): 7 axudas.

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2020

2021

2022

2023

Total

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

3

12.375,00

92.000,00

78.000,00

65.625,00

248.000,00

09.A3.561A.481.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

1

4.125,00

30.000,00

26.000,00

21.875,00

82.000,00

09.A3.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

2

8.250,00

64.000,00

52.000,00

43.750,00

168.000,00

09.A3.561A.481.0

Fundación Profesor Novoa Santos

1

4.125,00

26.000,00

26.000,00

21.875,00

78.000,00

Total modalidade A (outras entidades)

7

28.875,00

212.000,00

182.000,00

153.125,00

576.000,00

Modalidade B (universidades do SUG): 40 axudas.

MODALIDADE B

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2020

2021

2022

2023

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

8

30.900,00

227.200,00

191.200,00

160.300,00

609.600,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

27

104.287,50

777.300,00

645.300,00

541.012,50

2.067.900,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVigo

5

19.312,50

139.500,00

119.500,00

100.187,50

378.500,00

Total modalidade B SUG

40

154.500,00

1.144.000,00

956.000,00

801.500,00

3.056.000,00

Modalidade B (demais entidades): 3 axudas.

MODALIDADE B

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2020

2021

2022

2023

Total

09.A3.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

2

7.725,00

55.800,00

47.800,00

40.075,00

151.400,00

09.A3.561A.481.0

Fundación Profesor Novoa Santos

1

3.862,50

29.900,00

23.900,00

20.037,50

77.700,00

Total modalidade B (demais entidades)

3

11.587,50

85.700,00

71.700,00

60.112,50

229.100,00

De acordo co establecido no artigo 22 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da Gain adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no caso de solicitudes presentadas por unha universidade do SUG, ou ante a persoa titular da presidencia da Gain nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO I

Condicións xerais

Primeiro. Establecer as condicións xerais e particulares da subvención que se especifican nos anexos III e IV.

Segundo. Todas as solicitudes que figuran nos anexos III e IV desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. Todas as entidades beneficiarias presentaron a declaración de ter capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións que se establecen na convocatoria.

Cuarto. Establecer unha lista de agarda en cada modalidade e para cada órgano instrutor, que se inclúe como anexo IV, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 11.6 Nestas listas figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Quinto. A data de comezo dos contratos será o 16 de setembro de 2020, agás para as persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o 31 de decembro de 2020.

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Gain no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez (10) días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez (10) días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

ANEXO II

Condicións particulares

Primeiro. Na modalidade A desta convocatoria no ámbito das universidades do SUG, o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10: investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente; prioridade de investimento 10.02: a mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para os grupos desfavorecidos; obxectivo específico 10.02.01: aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres, e liña de actuación 102: axudas á etapa de formación predoutoral.

Segundo. De acordo co modelo de custos simplificados vinculado a esta convocatoria establecido con base no disposto no artigo 67.1.b) do Regulamento (UE) nº 1303/2013, o programa operativo FSE Galicia 2014-2020 cofinanciará ata un máximo de 20.159,48 € anuais do custo total de cada axuda da modalidade A.

Terceiro. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A están obrigadas ao cumprimento da normativa comunitaria aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, modificado recentemente polo Regulamento (UE) nº 2020/460, do 30 de marzo, e polo Regulamento (UE) nº 2020/558, así como no Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013 relativo ao Fondo Social Europeo, onde se establecen, entre outros, requisitos en materia de igualdade de oportunidades, ambiente e innovación social, ambos os dous modificados polo Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 e (UE) nº 283/2014 e a Decisión número 541/2014/UE e polo que se derroga o Regulamento (UE, Euratom) número 966/2012; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento; nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2014-2020, e na Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020.

Cuarto. Implica o cumprimento das exixencias de información e publicidade reguladas no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e dos requisitos de difusión e publicidade establecidos pola Estratexia de comunicación.

Quinto. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A quedan obrigadas a asegurarse de que os gastos declarados son conformes coas normas aplicables, se é o caso, e que non existe dobre financiamento do gasto con outros réximes comunitarios ou nacionais, así como con outros períodos de programación do Fondo Social Europeo.

Sexto. Requírese a concreción do adecuado rexistro dos datos de seguimento e avaliación da actuación, tanto para a acreditación da realidade da actuación, como para recoller datos completos de participantes e entidades beneficiarias polas operacións precisos para dar cumprimento aos requisitos de subministración de información a través dos indicadores de produtividade e de resultados inmediatos e a longo prazo recollidos no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013, garantindo que se disporá de datos dos destinatarios últimos das actuacións a nivel de microdato, así como que se poderá realizar un adecuado seguimento do cumprimento dos indicadores de resultados recollidos no anexo I do Regulamento 1304/2013.

Sétimo. Infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa inclusión na lista de operacións regulada no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que será obxecto de publicación electrónica ou por outros medios, segundo o previsto no artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Oitavo. No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de produtividade sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediato a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis (6) meses desde que finalice a vinculación da persoa participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Noveno. Obriga a manter un sistema de contabilidade diferenciado para todos os ingresos relacionados coas operacións.

Décimo. Require acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é o caso, o organismo intermedio a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, achegando para o efecto canta documentación lles sexa requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se estean levando a cabo.

Décimo primeiro. Comporta, así mesmo, someterse a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que realice a unidade administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das súas intervencións delegadas, o Consello de Contas de Galicia, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, para o cal achegarán canta información lles sexa requirida.

Décimo segundo. Conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, comporta conservar e custodiar a documentación xustificativa dos gastos durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación.

Décimo terceiro. Comporta a obriga de colaborar co organismo intermedio na elaboración dos informes de execución anual e final correspondentes.

Décimo cuarto. Comporta a obriga por parte do xestor, de ser o caso, de comprobar que se mantén o cumprimento dos requisitos establecidos na convocatoria.

Décimo quinto. Comporta establecer as condicións detalladas para o intercambio electrónico de datos, de ser o caso (artigo 10.1 Regulamento de execución (UE) nº 1011/2014 da Comisión, do 22 de setembro).

Décimo sexto. Comporta cubrir as listas de comprobación correspondentes, que servirán de base para as verificacións que leve a cabo o organismo intermedio.

Décimo sétimo. Exixe aplicar as medidas de análise do risco e prevención da fraude, que correspondan en función da operación executada, empregando para iso, entre outras, as ferramentas que lle son facilitadas polo organismo intermedio (matriz ex post).

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade
e Formación Profesional

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego
e Industria e presidente da Axencia
Galega de Innovación

ANEXO III

Axudas concedidas

Modalidade A

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2020/018

Barreiro

Villaverde

David

***5007**

2

10,5841

ED481A-2020/226

Bayar

 

Busra

****5208*

2

9,2429

ED481A-2020/019

Cortón

Debén

Pablo

***5401**

3

9,0903

ED481A-2020/303

Fernández

Álvarez

Elisa

***5682**

2

10,3158

ED481A-2020/028

Fernández

Blanco

Carla

***2095**

3

9,6220

ED481A-2020/030

García

Ben

Javier

***8774**

3

9,6445

ED481A-2020/298

López

Oriona

Ángel

***3892**

2

10,6573

ED481A-2020/289

Pernas

Álvarez

Javier

***3488**

2

11,4143

ED481A-2020/290

Piñeiro

Lamas

Beatriz

***4588**

2

10,4449

ED481A-2020/006

Puente

Castro

Alejandro

***8143**

2

9,1022

ED481A-2020/045

Rodríguez

Rodríguez

Marceliano

***1903**

2

9,5919

ED481A-2020/008

Sánchez

Fernández

Rosalía

***8966**

3

10,0233

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2020/046

Ameneiro

Quiñoy

Cristina

***4153**

2

9,0921

ED481A-2020/251

Arnosa

Prieto

Ángela

***2939**

3

9,2464

ED481A-2020/167

Arribas

Domingo

Andrés

***1479**

3

11,6589

ED481A-2020/114

Baladrón

Rodríguez

Pablo

***6127**

2

9,1879

ED481A-2020/224

Barro

Fernández

Mateo

***5780**

3

9,4088

ED481A-2020/205

Carral

López

Gabriel María

***6050**

2

9,1860

ED481A-2020/161

Cedrún

Morales

Manuela

***3571**

2

9,6070

ED481A-2020/187

De la Parte

Rodríguez

Cristina

***6209**

3

10,6811

ED481A-2020/231

Esmorís

Pena

Alberto Manuel

***4860**

3

10,0096

ED481A-2020/115

Fernández

Castro

Saleta

***4414**

3

9,1409

ED481A-2020/042

Fernández

González

Iara

***6241**

3

9,1225

ED481A-2020/074

Fernández

Vega

Javier

***0906**

2

10,0215

ED481A-2020/104

Iglesias

Mejuto

Ana

***4319**

3

9,2649

ED481A-2020/066

Lado

Fernández

Patricia

***3045**

3

10,8944

ED481A-2020/234

Lago

Silva

María

***8870**

3

11,0915

ED481A-2020/195

Lestón

Cambeiro

Luz

***9210**

2

9,8592

ED481A-2020/069

Lois

Fuentes

Juan

***9325**

2

10,5898

ED481A-2020/097

Moraña

Fernández

Sandra

***8071**

1

9,4933

ED481A-2020/214

Oitabén

Fernández

Ana

***7495**

3

11,3869

ED481A-2020/230

Piñeiro

Abuín

Araceli

***0873**

3

9,8224

ED481A-2020/060

Prieto

Díaz

Rubén

***7574**

2

10,4364

ED481A-2020/078

Rilo

Álvarez

Héctor

***6079**

3

9,5418

ED481A-2020/093

Rodiño

Balboa

Ricardo

***6587**

3

11,9724

ED481A-2020/210

Vázquez

Arias

Antón

***8172**

3

10,7714

ED481A-2020/116

Vilela

Picos

Marcos

***2576**

3

11,5632

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2020/062

Alonso

Martínez

Laura

***7530**

2

9,5329

ED481A-2020/142

Blanco

González

Sofía

***9509**

3

10,5782

ED481A-2020/141

Calo

Rodríguez

Jessica

***9058**

2

11,5594

ED481A-2020/271

Campbell

Hernández

Edward Lázaro

****1568*

-

9,3429

ED481A-2020/084

Campillo

Cora

Claudia

***7367**

1

9,2906

ED481A-2020/197

Díaz

Alonso

Alexandra

***0827**

3

9,6718

ED481A-2020/193

Fernández

Álvarez

José Carlos

***3404

2

11,0013

ED481A-2020/041

López

Solarat

Carlos

***6204**

3

12,2711

ED481A-2020/217

Martínez

Comesaña

Miguel

***2002**

2

9,2511

ED481A-2020/189

Otero

Calleiras

Daniel

***7654**

2

9,1405

ED481A-2020/076

Pacheco

Lorenzo

Moisés Rubén

***3092**

2

10,8551

ED481A-2020/277

Panebianco

Barreiro

Antonella

***6584**

3

10,1938

ED481A-2020/273

Pereira

Pinto

Estefanía

***6651**

3

9,3806

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2020/011

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Antelo

Iglesias

Lucía

***1235**

3

10,5991

IN606A-2020/003

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Bellver

Catalá

Marta

***9226**

3

9,8883

IN606A-2020/004

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Costa

Fraga

Nicolás

***1108**

3

9,8426

IN606A-2020/006

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Méndez

Martínez

Luis

***6241**

3

9,8403

IN606A-2020/028

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Pedreira

Bar

Adrián

***6488**

1

9,9666

IN606A-2020/043

Fundación Biomédica Galicia Sur

Rafael

Vidal

Carlos

***6437**

2

10,8651

IN606A-2020/031

Fundación Profesor Novoa Santos

Tímermans

Camba

Ana

***5291**

-

9,9298

Modalidade B

Universidade da Coruña.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2020/027

Cendán

Castillo

María

***2778**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,8258

ED481A-2020/107

Currás

Prada

María Paula

***5449**

3

Artes e Humanidades

10,4907

ED481A-2020/021

López

Pereiro

Sandra

***8366**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,8378

ED481A-2020/056

Pérez

Guevara

Raquel

***3734**

2

Ciencias

9,9541

ED481A-2020/011

Rodríguez

Fernández

Nereida

***1442**

1

Ciencias Sociais e Xurídicas

10,2697

ED481A-2020/284

Shevchenko

 

Anastasiya

****9680*

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,4292

ED481A-2020/261

Tarrío

Maneiro

Ángela Estefanía

***8806**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

10,1000

ED481A-2020/034

Veiga

Seijo

Raquel

***1906**

3

Ciencias da Saúde

9,3367

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2020/158

Brea

Rodríguez

Alexandre

***3420**

3

Ciencias

9,0102

ED481A-2020/079

Caamaño

Liñares

Tania

***0720**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

6,1243

ED481A-2020/153

Carballido

Costas

Álvaro

***1332**

2

Ciencias

10,3127

ED481A-2020/201

Castro

González

María Guadalupe

***8224**

2

Artes e Humanidades

9,0228

ED481A-2020/258

Estévez

Danta

Andrea

***3091**

2

Ciencias

9,8596

ED481A-2020/241

Fernández

da Silva

Ángela

***5479**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,7995

ED481A-2020/130

Fernández

Labrada

Miguel

***7974**

2

Enxeñaría e Arquitectura

9,4297

ED481A-2020/245

Fernández

Regueira

Uxía

***1746**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,0025

ED481A-2020/065

Ferreiro

Subrido

María

***8370**

3

Ciencias

11,1755

ED481A-2020/211

Fontán

Bestilleiro

David

***6701**

2

Artes e Humanidades

9,6143

ED481A-2020/061

Gándara

Feijoo

Javier

***5537**

1

Artes e Humanidades

9,5475

ED481A-2020/186

García

Becerra

Lorena

***1125**

3

Ciencias da Saúde

8,9305

ED481A-2020/200

Lado

Pazos

Vanesa

***1228**

3

Artes e Humanidades

11,6273

ED481A-2020/183

Lago

Caamaño

Clara

***0694**

3

Artes e Humanidades

10,7742

ED481A-2020/216

López

Bermúdez

Francisco

***7063**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

10,7659

ED481A-2020/204

Martínez

Pulleiro

Raquel

***5611**

3

Ciencias

9,6232

ED481A-2020/048

Piñeiro

Pedreira

Sandra

***7561**

2

Artes e Humanidades

9,3483

ED481A-2020/057

Quiñoá

Piñeiro

Lara María

***5706**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

11,0334

ED481A-2020/091

Rial

Cebreiro

Lucio

***1729**

2

Artes e Humanidades

8,6049

ED481A-2020/164

Román

Sotelo

Antía

***1201**

3

Artes e Humanidades

10,2561

ED481A-2020/039

Ruiz

Ramírez

Jorge

***7602**

2

Ciencias

8,8512

ED481A-2020/160

Seoane

Abelenda

Rocío

***7394**

3

Ciencias

9,4163

ED481A-2020/135

Terán

Pintos

Dayrón Aldebar

***1635**

2

Artes e Humanidades

8,6625

ED481A-2020/242

Torres

García

Bárbara

***5454**

3

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,6842

ED481A-2020/106

Travieso

Mayo

David

***8229**

2

Ciencias

9,6680

ED481A-2020/207

Vázquez

Mera

Sara

***8722**

3

Ciencias

9,7795

ED481A-2020/240

Villar

García

Eva

***2196**

1

Ciencias da Saúde

9,4844

Universidade de Vigo.

Nº de expediente

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2020/191

Areal

Hermida

Lara

***8104**

1

Ciencias

10,2009

ED481A-2020/038

Casal

Guisande

Manuel

***4104**

2

Enxeñaría e Arquitectura

10,1705

ED481A-2020/229

González

Boubeta

Iván

***5944**

2

Enxeñaría e Arquitectura

9,2707

ED481A-2020/287

Graña

Álvarez

Roberto

***9928**

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,2058

ED481A-2020/178

Queizán

Cores

Marta

***2276**

3

Ciencias

9,1814

Outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

IN606A-2020/010

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

González

Rodríguez

María

***4254**

2

Ciencias da Saúde

9,4345

IN606A-2020/013

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Mariño

Lorenzo

Paula

***9071**

2

Ciencias da Saúde

9,0671

IN606A-2020/035

Fundación Profesor Novoa Santos

Pacios

Santamaría

Olga

***3158**

3

Ciencias

10,2837

ANEXO IV

Listas de agarda

Modalidade A SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2020/003

UDC

García

González

Daniel

***8553**

2

9,0887

ED481A-2020/049

UVigo

López

Valcárcel

Luis Antonio

***9412**

3

9,0843

ED481A-2020/137

USC

Díaz

Arias

Sandra Natalia

***2249**

3

9,0454

ED481A-2020/155

USC

Quirós

Díez

Eugenia Pilar

***3004**

3

9,0418

ED481A-2020/225

USC

Rodríguez

Villamayor

Paula

***9443**

3

9,0409

ED481A-2020/119

USC

Aramburu

González

Óscar

***7875**

2

9,0402

ED481A-2020/118

USC

Lage

Pita

Lucía

***4268**

3

9,0333

ED481A-2020/175

UVigo

Rodríguez

Barreiro

Iván

***2094**

3

9,0189

ED481A-2020/017

UDC

Da Lama

Vázquez

Ana

***0157**

2

9,0178

ED481A-2020/302

UDC

Muñiz

Castro

Brais

***5977**

2

8,9157

ED481A-2020/192

UVigo

Ferreiro

García

David

***5812**

1

8,8844

ED481A-2020/089

UVigo

Santás

Miguel

Vanesa

***7293**

-

8,8577

ED481A-2020/159

USC

Sabater

Algarra

Yolanda

***1978**

3

8,8275

ED481A-2020/157

USC

Guillén

Soler

Melanie

***1886**

-

8,8069

ED481A-2020/228

USC

García

Colomer

Mar

***3533**

3

8,7806

ED481A-2020/232

USC

Quijano

Ocampo

Aloia

***8767**

3

8,7750

ED481A-2020/022

UDC

Corbo

Bozzola

Martín

***7297**

2

8,7350

ED481A-2020/208

USC

Suárez

Oubiña

Cristian

***9020**

3

8,6878

ED481A-2020/109

USC

Chaves

Pouso

Andrea

***0088**

3

8,6462

ED481A-2020/029

UDC

Díaz

González

Macarena

***5282**

2

8,6422

ED481A-2020/077

USC

Conde

Fernández

Adriana

***8075**

1

8,6286

ED481A-2020/098

UDC

Sar

Rañó

Antía

***0026**

2

8,6052

ED481A-2020/105

USC

Bello

García

Jesús

***0896**

3

8,5976

ED481A-2020/212

USC

Huidobro

García

Miguel

***7883**

3

8,5373

ED481A-2020/033

UDC

Ráfales

Pérez

Jonatan

***8462**

2

8,5012

Modalidade A outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2020/024

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Yáñez

Gómez

Celso

***2628**

2

9,5097

IN606A-2020/042

Fundación Profesor Novoa Santos

Ramilo

Regueira

Paula

***7136**

2

9,3624

IN606A-2020/037

Fundación Profesor Novoa Santos

Rodríguez

Alonso

Andrea

***3007**

-

9,3400

IN606A-2020/040

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Pérez

Lois

Raquel

***0406**

2

9,2513

Modalidade B SUG.

Nº de expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2020/088

USC

Fernández

Riveiro

Sheila

***8648**

2

8,7695

ED481A-2020/300

UDC

Torrado

Blanco

Laura

***2983**

3

8,6537

ED481A-2020/246

USC

De la Torre

Cuevas

Fernando

***6122**

2

8,6336

ED481A-2020/199

UVigo

Román

del Valle

Salvador

***0607**

2

8,6331

ED481A-2020/095

USC

Carballo

Fazanes

Aida

***1378**

3

8,6224

ED481A-2020/122

USC

Yáñez

Ramil

Uxía

***8323**

3

8,5972

ED481A-2020/149

USC

Fernández

Llovo

Iago

***9975**

2

8,5880

ED481A-2020/117

USC

Carballosa

Calleja

Alejandro

***5988**

3

8,5793

ED481A-2020/220

USC

Pérez

Boquete

Roi

***5752**

2

8,5721

ED481A-2020/043

USC

Oliveira

Brito

Cristian

***7389**

1

8,5471

ED481A-2020/015

UDC

García-Alén

Lores

Gonzalo

***6227**

2

8,5385

ED481A-2020/059

USC

Calvo

Gens

Laura

***5254**

3

8,4881

ED481A-2020/198

USC

Márquez

Sánchez

Alba

***0812**

3

8,4725

ED481A-2020/206

USC

Carnero

Groba

Bastián

***8795**

2

8,4523

ED481A-2020/086

UVigo

Pérez

Veiga

Natalia

***6605**

2

8,4471

ED481A-2020/051

UVigo

Quintairos

Soliño

Alba

***1138**

-

8,4211

ED481A-2020/010

UDC

Macías

Digón

Beatriz

***1667**

3

8,4044

ED481A-2020/110

USC

Puentes

Cociña

Beltrán

***9036**

2

8,4035

ED481A-2020/237

USC

Fernández

Hermelo

Maruxa

***8830**

3

8,3453

ED481A-2020/054

UVigo

Garrido

Fernández

Alejandro

***8341**

-

8,3396

Modalidade B outras entidades.

Nº de expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2020/020

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

Gómez

Faro

María

***0944**

2

8,9260

IN606A-2020/026

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Neira

Castro

Sara

***8261**

2

8,7525