Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 4 de setembro de 2020 Páx. 35117

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2020 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Informática.

O plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Informática,

Esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 27 de agosto de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado ou graduada en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Enxeñaría e Arquitectura.

Código da titulación: O06G151 - Escola Superior de Enxeñaría Informática - Campus de Ourense.

Código RUCT: 2501126.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

138

Materias optativas

Inclúe prácticas externas: prácticas en empresas (6 ou 12 créditos)

30

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama

(R.D. 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Fundamentos matemáticos para a informática

6

24

60

Álxebra lineal

6

Análise matemática

6

Estatística

6

Informática

Programación I

12

24

Algoritmos e estruturas de datos I

6

Arquitectura de computadoras I

6

Física

Sistemas dixitais

6

Empresa

Técnicas de comunicación e liderado

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría Informática

Escola Superior de Enxeñaría Informática-Campus de Ourense

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

1

1

Matemáticas: Fundamentos matemáticos para a informática

MME

FB

6

1

2

Empresa: Técnicas de comunicación e liderado

MAX

FB

6

1

1

Matemáticas: Análise matemática

MME

FB

6

1

2

Matemáticas: Álxebra lineal

MME

FB

6

1

1

Informática: Programación I

MPR

FB

12

1

2

Informática: Algoritmos e estruturas de datos I

MPR

FB

6

1

1

Física: Sistemas dixitais

MEC

FB

6

1

2

Informática: Arquitectura de computadoras I

MEC

FB

6

1

2

Programación II

MPR

OB

6

2

1

Matemáticas: Estatística

MME

FB

6

2

2

Sistemas operativos II

MSOSDR

OB

6

2

1

Algoritmos e estruturas de datos II

MPR

OB

6

2

2

Redes de computadoras I

MSOSDR

OB

6

2

1

Sistemas operativos I

MSOSDR

OB

6

2

2

Enxeñaría do software II

MSS

OB

6

2

1

Enxeñaría do software I

MSS

OB

6

2

2

Bases de datos I

MSS

OB

6

2

1

Arquitectura de computadoras II

MEC

OB

6

2

2

Arquitecturas paralelas

MEC

OB

6

3

1

Lóxica para a computación

MPR

OB

6

3

2

Dirección e xestión de proxectos

MAX

OB

6

3

1

Redes de computadoras II

MSOSDR

OB

6

3

2

Teoría de autómatas e linguaxes formais

MPR

OB

6

3

1

Bases de datos II

MSS

OB

6

3

2

Concorrencia e distribución

MSOSDR

OB

6

3

1

Interfaces de usuario

MSS

OB

6

3

2

Sistemas intelixentes

MSS

OB

6

3

1

Centros de datos

MEC

OB

6

3

2

Hardware de aplicación específica

MEC

OB

6

4

1(*)

Prácticas externas: Prácticas en empresa I

MPE

OP

6

4

2(*)

Prácticas externas: Prácticas en empresa I

MPE

OP

6

4

1(*)

Prácticas externas: Prácticas en empresa II

MPE

OP

12

4

2(*)

Prácticas externas: Prácticas en empresa II

MPE

OP

12

4

1

Seguridade en sistemas informáticos

MSOSDR

OB

6

4

2

Fundamentos éticos e xurídicos das TIC

MAX

OB

6

4

1

Aprendizaxe baseada en proxectos

MPX

OB

6

4

2

Traballo de fin de grao

MPX

OB

12

(*) Soamente se poderá elixir ou a de 6 ECTS ou a de 12 ECTS, no primeiro ou no segundo semestre.

Mención Enxeñaría de Software

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

4

1

Desenvolvemento e calidade de software

MES

OP

6

4

2

Arquitecturas web e orientadas a servizos

MES

OP

6

4

1

Sistemas de negocio

MES

OP

6

4

2

Computación e software na nube

MES

OP

6

4

1

Desenvolvemento e integración de aplicacións

MES

OP

6

4

2

Proxectos software

MES

OP

6

4

1

Deseño de arquitecturas de grandes sistemas de software

MES

OP

6

4

2

Aplicacións con linguaxes de script

MES

OP

6

4

1

Métodos avanzados de enxeñaría de software

MES

OP

6

4

2

Desenvolvemento áxil de aplicacións

MES

OP

6

Mención Tecnoloxías da Información

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

4

1

Tecnoloxías e servizos web

MTI

OP

6

4

2

Técnicas avanzadas de manexo da información

MTI

OP

6

4

1

Creación de contidos dixitais

MTI

OP

6

4

2

Dirección estratéxica das TIC

MTI

OP

6

4

1

Dispositivos móbiles

MTI

OP

6

4

2

Modelado e simulación de procesos

MTI

OP

6

4

1

Desenvolvemento de aplicacións para internet

MTI

OP

6

4

2

Teoría dos códigos

MTI

OP

6

4

1

Informática industrial

MTI

OP

6

4

2

Redes corporativas

MTI

OP

6

Optativas:

Sen mención: deben cursar 5 materias optativas (30 ECTS) de entre toda a oferta.

Con mención: deben cursar 4 materias optativas (24 ECTS) da mención elixida. Nestes 24 ECTS non se contabilizan as prácticas en empresa, se as realiza, nin os recoñecementos por actividades culturais, universitarias, deportivas, de representación estudantil, solidarias, de cooperación e por formación en idiomas.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencia en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

SEM.: Semestre. MOD.: Módulo (ver abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos do grao en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo

Escola Superior de Enxeñaría Informática-Campus de Ourense

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Administración e Xestión

MAX

18

6 Formación básica

12 Obrigatorios

Matemáticas e Estatística

MME

24

24 Formación básica

Programación

MPR

42

18 Formación básica

24 Obrigatorios

Sistemas Operativos, Sistemas Distribuídos e Redes

MSOSDR

36

36 Obrigatorios

Sistemas de Software

MSS

36

36 Obrigatorios

Enxeñaría de Computadoras

MEC

36

12 Formación básica

24 Obrigatorios

Proxectos

MPX

18

18 Obrigatorios

Prácticas en Empresas

MPE

18

18 Optativos

Enxeñaría de Software

MES

60

60 Optativos

Tecnoloxías da Información

MTI

60

60 Optativos

Oferta total ECTS

348