Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 7 de setembro de 2020 Páx. 35195

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

Elixido e investido polo Parlamento de Galicia dos poderes propios do presidente da Xunta de Galicia, segundo o Estatuto de autonomía, conforme o disposto nos artigos 15 e 18 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, en virtude das atribucións que me confire o artigo 26.1 do mesmo texto legal para crear, modificar ou suprimir mediante decreto as vicepresidencias e as consellerías da Xunta de Galicia, e tendo en conta os criterios de eficacia e economía que deben inspirar a actuación e a organización administrativa,

DISPOÑO:

Artigo 1

A Xunta de Galicia estará integrada polas vicepresidencias e consellerías que a seguir se relacionan:

– Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

– Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

– Consellería de Facenda e Administración Pública.

– Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

– Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

– Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

– Consellería de Emprego e Igualdade.

– Consellería de Sanidade.

– Consellería de Política Social.

– Consellería do Medio Rural.

– Consellería do Mar.

Artigo 2

A orde de prelación das consellerías manterase segundo o establecido no artigo anterior.

Disposición transitoria primeira

Mentres non se proceda ao desenvolvemento da estrutura contida neste decreto, os órganos superiores e de dirección existentes manterán a súa estrutura e funcións.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposición derradeira primeira

O Consello da Xunta de Galicia determinará a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías previstas neste decreto.

Disposición derradeira segunda

A Consellería de Facenda realizará as modificacións e habilitacións orzamentarias precisas para o cumprimento do previsto neste decreto.

Disposición derradeira terceira

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, seis de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente