Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Xoves, 10 de setembro de 2020 Páx. 35682

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2020 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios con praza asistencial vinculada.

De conformidade coa proposta elevada polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante a Resolución conxunta desta universidade e o Servizo Galego de Saúde, do 13 de febreiro de 2020 (BOE do 27 de febreiro), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria.

Esta reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberá efectuar no prazo máximo de vinte (20) días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2020

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº concurso: 2457-V/19

Código praza:

C01542

Apelidos e nome:

Leis Trabazo, María Rosaura

DNI/NIE

***5869**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Pediatría

Área de coñecemento:

Pediatría

Departamento:

Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2458-V/19

Código praza:

C01824

Apelidos e nome:

Bautista Casasnovas, Adolfo Laureano

DNI/NIE

***0408**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Pediatría ou Cirurxía Pediátrica

Área de coñecemento:

Pediatría

Departamento:

Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2459-V/19

Código praza:

C01540

Apelidos e nome:

Relova Quinteiro, José Luis

DNI/NIE

***2244**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Neurofisioloxía Clínica

Área de coñecemento:

Fisioloxía

Departamento:

Fisioloxía

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2461-V/19

Código praza:

C01826

Apelidos e nome:

Mera Varela, Antonio José

DNI/NIE

***2321**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Reumatoloxía

Área de coñecemento:

Medicina

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2462-V/19

Código praza:

C01541

Apelidos e nome:

Araújo Vilar, David

DNI/NIE

***9131**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Endocrinoloxía e Nutrición

Área de coñecemento:

Medicina

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2463-V/19

Código praza:

C01827

Apelidos e nome:

Valdés Cuadrado, Luis Guillermo

DNI/NIE

***9940**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Pneumoloxía

Área de coñecemento:

Medicina

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 2464-V/19

Código praza:

C01753

Apelidos e nome:

Carreira Villamor, José Martín

DNI/NIE

***3545**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Radiodiagnóstico

Área de coñecemento:

Radioloxía e Medicina Física

Departamento:

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela