Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 24 de setembro de 2020 Páx. 37181

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, que figuran como anexo de esta resolución.

2. Cando se trate de axudas para a realización de auditorías enerxéticas e implantación de sistemas de xestión a presente axuda intégrase no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulameto (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352/1, do 24 de decembro de 2013) e no Regulamento (UE) nº 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Cando se trate de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos estarán suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías). No caso de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes cuxa actividade sexa a transformación de produtos da pesca e da acuicultura, estarán suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) 1388/2014 da Comisión, do 16 de decembro de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas a empresas dedicadas á produción, transformación e comercialización de produtos da pesca e de acuicultura compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Ángel Bernardo Tahoces
Director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e servizos.

Aplicación orzamentaria: 09.A2.733A.770.0, financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

Beneficiarios e axuda concedida (ordenados por código de expediente):

Auditorías Enerxéticas (AE):

Expediente

Solicitante

Custo
elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación total

IN417Y-19A248

Canteras de Lalín, S.L.

5.450,65

2.725,32

80,00

IN417Y-19A109

Minera de Rocas, S.L.U.

6.800,00

3.400,00

73,18

IN417Y-19A164

Pazo de Vilane, S.L.

6.730,00

3.365,00

13,24

Implantación sistemas de Xestión (SX):

Expediente

Solicitante

Custo
elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación total

IN417Y-20A259

Mascato Salvaterra, S.L.U.

78.820,00

20.000,00

55,92

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria (PAEI):

Expediente

Solicitante

Custo
elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación total

IN417Y-20A133

Televes, S.A.U.

14.543,29

5.090,15

95,00

IN417Y-20A17

Gkn Driveline Vigo, S.A.

19.931,76

6.976,12

90,00

IN417Y-20A223

Extrugasa Transformación, S.A.

47.202,75

16.520,96

82,33

IN417Y-20A115

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

40.744,55

14.260,59

80,65

IN417Y-20A48

Financiera Maderera, S.A.

14.309,62

5.008,37

80,00

IN417Y-20A245

Tableros Hispanos, S.L.U.

297.529,33

133.888,20

80,00

IN417Y-20A175

Grafoplas del Noroeste, S.A.

8.300,00

3.735,00

79,66

IN417Y-20A273

Lavamar, S.A.

78.700,00

39.350,00

75,13

IN417Y-20A190

Unión de Empresas Madereras, S.A.-Unemsa

60.820,00

21.287,00

70,00

IN417Y-20A111

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

187.690,49

65.691,67

69,66

IN417Y-20A254

Jim Sports Technology, S.L.

8.942,58

4.024,16

69,61

IN417Y-20A134

Televes, S.A.U.

14.885,40

5.209,89

69,55

IN417Y-20A114

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

36.079,00

12.627,65

69,26

IN417Y-20A108

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

113.383,62

39.684,27

68,92

IN417Y-20A113

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

135.164,00

47.307,40

66,48

IN417Y-20A205

Industrias del Tablero, S.A.

138.375,00

48.431,25

66,43

IN417Y-20A224

Fundiciones Rey, S.L.

9.007,55

4.503,77

62,52

IN417Y-20A202

Unión de Empresas Madereras S.A.-Unemsa

148.500,00

51.975,00

59,71

IN417Y-20A118

Veolia Servicios Norte, S.A.U.

47.123,08

16.493,08

58,92

IN417Y-20A70

Financiera Maderera, S.A.

60.500,00

21.175,00

58,83

IN417Y-20A43

Financiera Maderera, S.A.

15.443,76

5.405,32

55,77

IN417Y-20A112

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.

233.000,00

81.550,00

55,57

IN417Y-20A195

Unión de Empresas Madereras, S.A.-Unemsa

239.000,00

83.650,00

55,35

IN417Y-20A16

Gkn Driveline Vigo, S.A.

9.985,66

3.494,98

54,99

IN417Y-20A34

Prefabricados Faro, S.L.

21.491,40

10.745,70

53,31

IN417Y-20A257

Pizarras Rozadais Eleboración, S.L.

21.896,50

10.948,25

45,16

IN417Y-20A231

Sometal, S.L

9.156,00

4.578,00

44,54

IN417Y-20A255

Maderas C Lata, S.L.

22.366,00

11.183,00

44,41

IN417Y-20A274

Maximino Seoane, S.L.

17.384,00

7.822,80

43,85

IN417Y-20A59

Errece Aplicaciones Industriales del Laser, S.L.

14.686,95

7.343,48

42,60

IN417Y-20A76

Televes, S.A.U.

13.403,50

4.691,22

42,21

IN417Y-20A275

Aviporto, S.L.

59.157,39

29.578,69

39,70

IN417Y-20A141

Kauman, S.A.

29.559,00

13.301,55

39,59

IN417Y-20A44

Financiera Maderera, S.A

35.878,32

12.557,41

38,87

IN417Y-20A26

Forjados Santa Comba, S.L.

31.673,82

15.836,91

38,62

IN417Y-20A135

Xinzo Wood Flooring, S.A.

12.975,60

6.487,80

37,09

IN417Y-20A276

Lavamar, S.A.

10.130,00

5.065,00

34,45

IN417Y-20A200

Unión de Empresas Madereras, S.A.-Unemsa

244.155,00

85.454,25

32,91

IN417Y-20A215

Foresa Industriais Químicas del Noroeste, S.A.U.

8.064,28

2.822,50

26,17

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos (PAES):

Expediente

Solicitante

Custo
elixible (€)

Axuda (€)

Puntuación total

IN417Y-20A152

Lidl Supermercados, S.A.U.

31.318,00

10.961,30

100,00

IN417Y-20A162

Lidl Supermercados, S.A.U.

37.509,36

13.128,28

100,00

IN417Y-20A159

Lidl Supermercados, S.A.U.

42.373,00

14.830,55

92,30

IN417Y-20A222

Serviocio Ourense, S.L.

7.021,45

2.457,51

85,00

IN417Y-20A138

Hotel O Cruceiro, S.L.

9.172,50

4.586,25

80,00

IN417Y-20A263

Balneario de Mondariz, S.A.

9.761,33

4.392,60

75,65

IN417Y-20A157

Lidl Supermercados, S.A.U.

37.742,00

13.209,70

75,22

IN417Y-20A105

La Voz de Galicia, S.A.

23.701,67

8.295,58

71,81

IN417Y-20A258

Protea Productos del Mar, S.A.

16.764,90

5.867,72

71,07

IN417Y-20A161

Lidl Supermercados, S.A.U.

46.294,00

16.202,90

69,30

IN417Y-20A31

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia

29.571,10

13.306,99

68,59

IN417Y-20A160

Lidl Supermercados, S.A.U.

44.608,00

15.612,80

68,47

IN417Y-20A28

Caldaria Termal, S.L.U.

16.290,60

5.701,71

67,77

IN417Y-20A219

Hotelera Noroeste, S.A.

18.940,26

6.629,09

66,85

IN417Y-20A30

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia

14.046,33

6.320,85

66,31

IN417Y-20A279

Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A.

174.562,21

61.096,77

58,89

IN417Y-20A87

Mercartabria, S.L.U.

22.502,54

7.875,89

56,20

IN417Y-20A244

Norfrio Grupaje Internacional, S.L.

33.335,00

16.667,50

54,79

IN417Y-20A86

Mercartabria, S.L.U.

22.319,42

7.811,80

54,38

IN417Y-20A83

Mercartabria, S.L.U.

20.975,31

7.341,36

53,58

IN417Y-20A90

Mercartabria, S.L.U.

23.830,63

8.340,72

52,73

IN417Y-20A80

Pontevicus, S.L.U.

35.172,26

12.310,29

52,58

IN417Y-20A82

Mercartabria, S.L.U.

14.852,37

5.198,33

52,03

IN417Y-20A92

Lucus Market, S.L.U.

37.818,94

13.236,63

51,98

IN417Y-20A69

Pontevicus, S.L.U.

23.280,38

8.148,13

51,97

IN417Y-20A192

Previsonor, S.L.

7.366,00

3.314,70

50,96

IN417Y-20A78

Pontevicus, S.L.U.

26.478,66

9.267,53

50,59

IN417Y-20A97

Ecomas Supermercados, S.L.

24.383,35

8.534,17

50,42

IN417Y-20A85

Mercartabria, S.L.U.

15.043,97

5.265,39

50,35

IN417Y-20A100

Fundación Galicia Obra Social

3.767,00

1.695,15

50,01

IN417Y-20A252

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

14.038,40

7.019,20

49,65

IN417Y-20A267

Hierros Torres y Sáez, S.A.

10.440,00

4.698,00

49,06

IN417Y-20A143

Hospital Povisa, S.A.

46.222,07

16.177,72

46,97

IN417Y-20A49

Creative Global Business, S.L.

165.626,45

82.813,23

46,30

IN417Y-20A235

Supercor, S.A.

77.981,71

27.293,60

45,68

IN417Y-20A95

Lucus Market, S.L.U.

10.196,33

3.568,72

45,64

IN417Y-20A89

Mercartabria, S.L.U.

50.058,28

17.520,40

45,34

IN417Y-20A32

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

107.750,00

53.875,00

43,87

IN417Y-20A81

Atlántica Saga Ourense, S.L.U.

16.965,21

5.937,82

43,82

IN417Y-20A234

María Pilar Novo Navia

6.000,00

3.000,00

41,71

IN417Y-20A96

Lucus Market, S.L.U.

23.373,53

8.180,74

40,46

IN417Y-20A221

Creative Global Business, S.L.

114.852,58

57.426,29

36,80

IN417Y-20A88

Mercartabria, S.L.U.

21.017,13

7.356,00

36,28

IN417Y-20A165

Colegio Apóstol Santiago

20.042,56

9.019,15

36,28

IN417Y-20A148

Fundacion Galicia Obra Social

85.281,80

38.376,81

35,72

IN417Y-20A27

Caldaria Termal, S.L.U.

40.862,90

14.302,02

34,11

IN417Y-20A236

Maria del Carmen Mato Lence

12.000,00

6.000,00

33,51

IN417Y-20A153

El Progreso de Lugo, S.L.

21.698,00

9.764,10

29,59

IN417Y-20A94

Lucus Market, S.L.U.

34.265,65

11.992,98

26,89

IN417Y-20A241

Caldeireria 24 Restauración, S.L.

11.627,00

5.813,50

26,17

IN417Y-20A220

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

128.188,18

44.865,86

19,60

IN417Y-20A140

Angeles Méndez Vilela

16.267,00

8.133,50

18,35

IN417Y-20A211

Perol y González Supermercado, S.L.

14.933,00

7.466,50

14,53