Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 24 de setembro de 2020 Páx. 37170

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020 pola que se convocan cursos na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.

De acordo co convenio de colaboración subscrito con data do 28 de febreiro de 2020, entre a Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP) e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación,

RESOLVO:

Convocar os cursos que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2020

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Primeira. Requisitos do persoal participante

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal laboral da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e das entidades locais na área de incendios forestais que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade ou paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar), así como todo aquel profesional e interesado/a na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para estas actividades se indique na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes e prazos

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil e ao tratarse de actividades impartidas nunha modalidade que inclúe telepresenza deberán dispor dun equipo informático que deberá contar cos seguintes compoñentes:

1. Ordenador de sobremesa, portátil ou smartphone.

2. Conexión estable á internet.

3. Navegador web google chrome ou mozilla firefox nas últimas versións.

4. Webcam (integrada no caso de portátil, externa no caso de sobremesa, xeralmente USB).

5. Altofalantes (se o monitor ou equipo non dispón deles).

6. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Consultaranse automaticamente os datos académicos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas de todo o persoal laboral da Administración pública da Comunidade Autónoma e das entidades públicas instrumentais. O persoal que non pertenza a esta administración deberá presentar a titulación académica indicada no anexo II durante o prazo de presentación de solicitudes no enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Pagamento de matrícula

O importe da matrícula é de cento cincuenta euros (150 €) salvo o disposto nos puntos seguintes:

1. Terán un réxime bonificado, correspondéndolles o pagamento do importe da matrícula de cen euros (100 €), aos/ás colexiados/as do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia .

2. Terán un réxime bonificado, correspondéndolles o pagamento do importe da matrícula de cento vinte euros (120 €), ao persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia non colexiados/as do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia.

As persoas interesadas que foran seleccionadas nestas actividades formativas deberán realizar unha transferencia bancaria polo importe correspondente á conta titularidade do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia ES49 0019 0443 12 4010023220 e enviarase o xustificante da operación a <coetfoga@forestaisgalicia.es > nun prazo de tres (3) días desde a selección nestas actividades.

As dúbidas ou peticións de información referentes ao pagamento da matrícula serán atendidas preferentemente a través deste enderezo de correo electrónico e no número de teléfono 981 52 00 77 ou 981 52 47 31.

Sexta. Criterios de selección

O criterio de selección será por estrita orde de inscrición, reservándose o 50 % das prazas ao persoal das distintas administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sétima. Publicación da relación do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar no dito curso, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez (10) días desde a súa publicación de acordo co artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun (1) mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Oitava. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima de tres días anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

c) As persoas que incumpran o previsto nas letras a) e b) pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. Asistencia e puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións de telepresenza das actividades formativas e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia.

c) As faltas de asistencia nas actividades telepresenciais:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas telepresenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de dez (10) días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas telepresenciais pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Novena. Superación da actividade formativa

Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá realizar as actividades propostas pola titoría e superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas.

Décima. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Undécima. Facultades da EGAP

1. A EGAP e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia poderán modificar o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividade formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir.

2. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia resérvanse o dereito a suspender e cancelar as actividades, caso no cal empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

3. A EGAP e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia garantirán na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código: CV20034

Curso de incendios forestais: categoría xefe/a de brigada

1. Obxectivos.

Dotar as persoas asistentes dos coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver as funcións e competencias profesionais en materia de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de xefe de brigada.

2. Destinatarios/as.

Persoal laboral da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e das entidades locais na área de incendios forestais, así como todo aquel profesional e interesado/a na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Será requisito imprescindible contar con algún dos seguintes títulos: título de enxeñeiro técnico forestal ou equivalente, título de enxeñeiro de montes ou equivalente.

3. Desenvolvemento.

Modalidade: telepresenza.

Duración: 23 h.

Datas:

– O curso realizarase na modalidade de telepresenza os días 2, 3, 4, 5 e 6 de novembro das 16.00 ás 20.30 horas.

Prazas: 40.

4. Contido.

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (Pladiga) e normativa de aplicación.

Conceptos básicos do lume.

O comportamento do lume.

Traballos de prevención e extinción.

Ferramentas e maquinaria.

Medios aéreos de extinción.

Comunicacións en incendios forestais.

Xestión de equipos de traballo.

Conceptos básicos de primeiros auxilios.

Protocolos básicos de seguridade.

Prevención de riscos laborais: EPI’s/riscos (ferramentas, vehículos, outros).

Análise de situacións reais e de accidentes (casos prácticos).

Código: CV20035

Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a en terra

1. Obxectivos.

Dotar as persoas asistentes dos coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver as funcións e competencias profesionais en materia de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de técnico en terra.

2. Destinatarios/as.

Persoal laboral da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e das entidades locais na área de incendios forestais, así como todo aquel profesional e interesado/a na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Será requisito imprescindible contar con algún dos seguintes títulos: título de enxeñeiro técnico forestal ou equivalente, título de enxeñeiro de montes ou equivalente.

3. Desenvolvemento.

Modalidade: telepresenza.

Duración: 23 h.

Datas:

– O curso realizarase na modalidade de telepresenza os días 16, 17, 18, 19 e 20 de novembro das 16.00 ás 20.30 horas.

Prazas: 40.

4. Contido.

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (Pladiga) e normativa de aplicación.

Conceptos básicos do lume.

O comportamento do lume.

Traballos de prevención e extinción.

Ferramentas e maquinaria.

Medios aéreos de extinción.

Comunicacións en incendios forestais.

Organización, xestión e coordinación de persoal e medios dispoñibles.

Xestión de equipos de traballo.

Conceptos básicos de primeiros auxilios.

Protocolos básicos de seguridade.

Prevención de riscos laborais: EPI’s/riscos (ferramentas, vehículos, outros).

Análise de situacións reais e de accidentes (casos prácticos).

Código: CV20036

Curso de incendios forestais: categoría de técnico/a de brigada helitransportada

1. Obxectivos.

Dotar as persoas asistentes dos coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver as funcións e competencias profesionais en materia de prevención e extinción de incendios forestais na categoría de técnico/a de brigada helitransportada.

2. Destinatarios/as.

Persoal laboral da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e das entidades locais na área de incendios forestais, así como todo aquel profesional e interesado/a na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Será requisito imprescindible contar con algún dos seguintes títulos: título de enxeñeiro técnico forestal ou equivalente, título de enxeñeiro de montes ou equivalente.

3. Desenvolvemento.

Modalidade: telepresenza.

Duración: 23 h.

Datas:

– O curso realizarase na modalidade de telepresenza os días 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro das 16.00 ás 20.30 horas.

Prazas: 40.

4. Contido.

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (Pladiga) e normativa de aplicación.

Conceptos básicos do lume.

O comportamento do lume.

Traballos de prevención e extinción.

Dispositivos e medios de extinción.

Medios aéreos: tipos e coordinación de operacións.

Manual de operacións de medios aéreos.

Comunicacións.

A base de helicópteros e a súa organización.

A brigada e as súas funcións.

Xestión de equipos de traballo.

Conceptos básicos de primeiros auxilios.

Protocolos básicos de seguridade.

Planificación da seguridade e prevención de riscos laborais.

Análise de situacións reais e de accidentes (casos prácticos).