Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 28 de setembro de 2020 Páx. 37450

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2020 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (programa Innova Peme), a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convocadas pola Resolución desta axencia do 31 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 19 de febreiro de 2020).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 31 de decembro de 2019 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro de 2020), convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 17 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

Na súa virtude e atendendo a proposta elaborada na sesión do 8 de setembro de 2020 pola Comisión de Selección establecida no artigo 17 das bases da Resolución do 31 de decembro de 2019, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, que figuran como anexo I a esta proposta (ordenadas por número de expediente).

2. O importe total das axudas concedidas é 2.669.937,10 euros, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2020 (€)

Ano 2021 (€)

09.A3.561A.770.0 (CP 2016 00007)

753.410,23 €

1.916.526,87 €

3. Denegar as solicitudes que non acadaron a puntuación mínima de 50 puntos, de conformidade co disposto no artigo 18.3 das bases reguladoras. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

4. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 1, prioridade de investimento 1.2, obxectivo específico 1.2.1, actuación 1.2.1.2 Desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de produtos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 28 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 e 27 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 25 no seu punto 2.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2020

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por número de expediente)

Aplicación orzamentaria: 09.A3.561A.770.0 (CP 2016 00007).

Código expediente

Razón Social

NIF

Subvención 2020 (€)

Subvención 2021 (€)

Subvención total (€)

003_IN848D_2020_902666

Sigillum Knowledge Solutions, S.L.

B70558531

19.862,50 €

40.950,00 €

60.812,50 €

004_IN848D_2020_938403

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

17.557,94 €

58.157,77 €

75.715,71 €

006_IN848D_2020_1054878

Innovaciones Tecnológicas Radon, S.L.

B70541131

16.578,99 €

23.792,50 €

40.371,49 €

008_IN848D_2020_1097645

Veigas de Sabugueiro, S.L.

B32332827

15.437,00 €

33.901,50 €

49.338,50 €

012_IN848D_2020_1112666

Iniciativa E. Nova, S.L.

B70412473

3.785,40 €

51.648,60 €

55.434,00 €

014_IN848D_2020_1114777

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

20.935,00 €

34.520,00 €

55.455,00 €

016_IN848D_2020_1115469

Desarrollo de Técnicas Industriales de Galicia, S.A.

A15148653

36.403,24 €

37.615,86 €

74.019,10 €

018_IN848D_2020_1116878

Urbano y Accesible, S.L.

B94156841

26.822,50 €

59.590,00 €

86.412,50 €

020_IN848D_2020_1117608

Magallanes Renovables, S.L.

B94015963

21.643,50 €

61.430,00 €

83.073,50 €

021_IN848D_2020_1118096

Aitodetec, S.L.

B36734184

31.600,25 €

67.150,00 €

98.750,25 €

022_IN848D_2020_1118336

Análisis y Soluciones de

Ingeniería, S.L.

B36525772

30.590,50 €

66.669,50 €

97.260,00 €

025_IN848D_2020_1118681

Esquio 2.0., S.L.

B27805001

20.192,50 €

52.835,00 €

73.027,50 €

026_IN848D_2020_1119362

Porto-Muiños, S.L.

B70314570

17.409,92 €

32.151,10 €

49.561,02 €

028_IN848D_2020_1119877

Blue Quality, S.L.

B27854611

13.833,50 €

72.800,00 €

86.633,50 €

030_IN848D_2020_1120193

Hifas Foresta, S.L.

B94194834

11.697,90 €

64.984,24 €

76.682,14 €

031_IN848D_2020_1120635

Xestores Medioambientais de Galicia, S.L.

B32330714

20.631,50 €

52.292,50 €

72.924,00 €

037_IN848D_2020_1121226

Sinerxia Plus Consultora, S.L.

B27743897

9.250,00 €

40.750,00 €

50.000,00 €

038_IN848D_2020_1121324

Elige Plus Consultores de

Dirección, S.L.

B27832583

17.490,00 €

33.734,17 €

51.224,17 €

039_IN848D_2020_1121412

Southern Ocean, S.L.

B27727775

27.866,83 €

69.233,17 €

97.100,00 €

040_IN848D_2020_1121439

Netun Solutions, S.L.

B27830512

39.446,00 €

54.086,25 €

93.532,25 €

042_IN848D_2020_1122743

Hifas Veterinary, S.L.

B94196615

8.550,00 €

42.704,14 €

51.254,14 €

046_IN848D_2020_1123865

Management Operativo 3.0, S.L.

B27811934

20.233,00 €

49.130,50 €

69.363,50 €

049_IN848D_2020_1124955

Pele Design and Retail, S.L.

B27475334

25.354,89 €

54.675,11 €

80.030,00 €

050_IN848D_2020_1125081

Engtech Composites Lab, S.L.

B70518550

19.863,49 €

24.251,48 €

44.114,97 €

052_IN848D_2020_1125527

Valora Consultores de

Gestión, S.L.

B15829443

5.888,26 €

43.502,57 €

49.390,83 €

054_IN848D_2020_1125805

Alibós Galicia, S.L.

B27347954

23.260,00 €

50.690,00 €

73.950,00 €

055_IN848D_2020_1125829

Acadar, Ingeniería y

Consultoría, S.L.

B70216551

7.949,88 €

55.985,77 €

63.935,65 €

056_IN848D_2020_1126218

Sacendi, S.L.

B36491462

29.942,19 €

57.239,88 €

87.182,07 €

057_IN848D_2020_1126220

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

10.962,00 €

88.970,68 €

99.932,68 €

058_IN848D_2020_1126642

BMC Desarrollo Industrial y

Mobiliario, S.L.

B36845170

14.591,00 €

85.409,00 €

100.000,00 €

060_IN848D_2020_1126731

Ferri Drive & Control, S.L.

B27865658

13.706,50 €

55.150,00 €

68.856,50 €

061_IN848D_2020_1126769

Mule System, S.A.

A36943660

3.920,00 €

44.123,00 €

48.043,00 €

065_IN848D_2020_1127093

Euro Roca, S.L.

B36100485

24.641,10 €

41.466,46 €

66.107,56 €

066_IN848D_2020_1127110

Alserco Galicia, S.L.

B27845031

31.530,25 €

44.663,09 €

76.193,34 €

067_IN848D_2020_1127132

Inusual Comunicación

Innovadora, S.L.

B84008259

33.316,13 €

51.582,58 €

84.898,71 €

068_IN848D_2020_1127368

Global Gyrodyne Technological Systems, S.L.

B01631233

8.548,05 €

38.543,93 €

47.091,98 €

071_IN848D_2020_1127512

Seijas y Otro, S.L.

B36341899

37.168,52 €

33.696,52 €

70.865,04 €

072_IN848D_2020_1127570

Setga, S.L.U.

B36699064

14.950,00 €

46.450,00 €

61.400,00 €

ANEXO II

Denegados por non acadar a puntuación mínima (ordenados por número de expediente)

Código expediente

Razón social

NIF

002_IN848D_2020_887580

Velox Solutio, S.L.

B27750710

005_IN848D_2020_1054209

I-Grape Laboratory, S.L.

B70421797

009_IN848D_2020_1099421

Adjustica Robotics, S.L.

B27866318

011_IN848D_2020_1107679

Keybiological, S.L.

B27832898

013_IN848D_2020_1114267

Ingeniería Técnica y Consultoría del Noroeste, S.L.

B94147899

015_IN848D_2020_1114984

RPS Rental Trailer, S.L.

B64917990

017_IN848D_2020_1115799

Viveros Denoy, S.L.

B15349392

019_IN848D_2020_1116906

Sun Aerospace, S.L.U.

B27840396

024_IN848D_2020_1118643

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

029_IN848D_2020_1119922

Tegalair Técnicas del Aire, S.L.

B70380407

032_IN848D_2020_1120671

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

033_IN848D_2020_1120711

Laboratorio Cifga, S.A.

A27351402

034_IN848D_2020_1120915

Statera Labs, S.L.

B70606397

035_IN848D_2020_1121088

Implicatum Consultoría, S.L.U.

B70407093

036_IN848D_2020_1121101

Smart Vitamins, S.L.

B70615679

041_IN848D_2020_1121934

Central Lechera Gallega, S.A.

A36023547

043_IN848D_2020_1122897

Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.

A15056393

044_IN848D_2020_1123147

Aquanor Aguas del Noroeste, S.L.

B36769305

051_IN848D_2020_1125300

Fauna Útil, S.L.

B36359065

053_IN848D_2020_1125680

Genome4care, S.L.

B70615943

059_IN848D_2020_1126727

Lightbee Mobility, S.L.U.

B27850429

063_IN848D_2020_1126868

Aqualgae, S.L.

B04711503

064_IN848D_2020_1126987

Global and Ecofriendly Natural Extracts, S.L.

B32444325

070_IN848D_2020_1127490

Tacore, S.L.

B36019230

073_IN848D_2020_1127708

Baup Solutions, S.L.

B70552625

074_IN848D_2020_1127709

Digafer, S.A.

A36250561

075_IN848D_2020_1127752

Vertifil Industrial, S.L.

B36452399

077_IN848D_2020_1127818

Olga Santoni, S.L.

B36621969

079_IN848D_2020_1127999

Electrobot Technologies, S.L.U.

B70182035