Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 9 de outubro de 2020 Páx. 39353

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021, e da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se procede á primeira convocatoria.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 17 de abril de 2019 (DOG núm. 89, do 7 de maio), estableceu as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

A dita orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución e liquidación das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través das súas xefaturas territoriais (procedemento TR301K).

Poden ser entidades beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados no correspondente certificado de profesionalidade ou tivesen solicitada a inscrición mediante declaración responsable nela na correspondente especialidade formativa non vinculada a certificado de profesionalidade, na Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Orde do 17 de abril de 2019 (DOG núm. 86, do 7 de maio), procedeuse á primeira convocatoria do procedemento TR301K en réxime de concorrencia competitiva no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas efectuouse con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.41.323A.460.1, 09.41.323A.471.0 e 09.41.323A.481.0, co código de proxecto 2013 00545.

Os créditos que figuraban nas distintas ordes de convocatoria, desagregados por aplicación e anualidade, recóllense na seguinte táboa:

Aplicación

Proxecto

Anualidade 2019 (€)

Anualidade 2020 (€)

Importe total

09.41.323A.460,1

2013 00545

600.000,00 €

2.130.000,00 €

2.730.000,00 €

09.41.323A.471.0

2013 00545

3.600.000,00 €

21.870.000,00 €

25.470.000,00 €

09.41.323A.481.0

2013 00545

1.800.000,00 €

6.000.000,00 €

7.800.000,00 €

Total

6.000.000,00 €

30.000.000,00 €

36.000.000,00 €

Para cada unha das provincias galegas a repartición dos anteditos importes por aplicación orzamentaria e anualidade realizouse en atención ás seguintes porcentaxes:

A Coruña

33 %

Lugo

17 %

Ourense

17 %

Pontevedra

33 %

O artigo 2.3 da orde de primeira convocatoria do procedemento TR301K establece que estes créditos poderán ser obxecto de modificacións nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia.

Mediante a Resolución do 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral Formación e Colocación, DOG núm. 198, do 17 de outubro de 2019, redistribuíronse, sen variar o orzamento total, os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 17 de abril de 2019 pola que se procede á primeira convocatoria do procedemento TR301K pola que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2019 e 2020.

A seguinte táboa recolle o resultado da redistribución de créditos por anualidade e aplicación orzamentaria:

Anualidade 2019:

Aplicación orzamentaria

Orzamento inicial

Modificacións

Orzamento final

09.41.323A.460.1

600.000,00 €

35.929,09 €

635.929,09 €

09.41.323A.471.0

3.600.000,00 €

281.421,15 €

3.881.421,15 €

09.41.323A.481.0

1.800.000,00 €

-317.350,24 €

1.482.649,76 €

Total

6.000.000,00 €

6.000.000,00 €

Anualidade 2020:

Aplicación orzamentaria

Orzamento inicial

Modificacións

Orzamento final

09.41.323A.460.1

2.130.000,00 €

306.980,13 €

2.436.980,13 €

09.41.323A.471.0

21.870.000,00 €

-1.909.482,27 €

19.960.517,73 €

09.41.323A.481.0

6.000.000,00 €

1.602.502,14 €

7.602.502,14 €

Total

30.000.000,00 €

30.000.000,00 €

A relación de subvencións concedidas e entidades beneficiarias, ordenadas por código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2020

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF/NIF

Aplicación

orzamentaria

Importe

concedido

TR301K-2019/000005-5

Formagal Formación y Servicios, S.L.

B36477677

09.41.323A.471.0

76.553,40 €

TR301K-2019/000006-5

Grupo Avantfor, S.L.

B94146263

09.41.323A.471.0

268.692,60 €

TR301K-2019/000007-3

Academia O Barco, C.B.

E32384414

09.41.323A.471.0

65.183,70 €

TR301K-2019/000011-1

Gaba Formación, S.L.

B15665334

09.41.323A.471.0

244.231,44 €

TR301K-2019/000012-3

Arcax Servicios, S.L.

B32364879

09.41.323A.471.0

77.162,40 €

TR301K-2019/000013-3

Colegio Ramón Valle Inclán, S.L.

B32146375

09.41.323A.471.0

134.022,90 €

TR301K-2019/000014-1

Concello de Arteixo

P1500500B

09.41.323A.460.1

138.568,28 €

TR301K-2019/000015-3

Concello da Bola

P3201500J

09.41.323A.460.1

46.634,40 €

TR301K-2019/000016-2

Campus Lemos, C.B.

E27465939

09.41.323A.471.0

34.419,60 €

TR301K-2019/000017-5

Gal Víctor Ensino, S.L.L.

B27847409

09.41.323A.471.0

56.188,80 €

TR301K-2019/000018-1

Pedro Pablo Gutiérrez Buján

***2581**

09.41.323A.471.0

57.360,00 €

TR301K-2019/000019-1

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

B70146618

09.41.323A.471.0

99.603,30 €

TR301K-2019/000020-1

Telemática Galicia, S.L.

B15687999

09.41.323A.471.0

315.568,50 €

TR301K-2019/000021-1

Concello de Ribeira

P1507400H

09.41.323A.460.1

46.634,40 €

TR301K-2019/000023-1

Ingeniería del Acero del Noroeste, S.L.

B70286067

09.41.323A.471.0

164.046,90 €

TR301K-2019/000024-3

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

09.41.323A.471.0

202.653,00 €

TR301K-2019/000026-3

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323A.471.0

142.071,00 €

TR301K-2019/000030-3

Ambulancias As Burgas Servicios Sanitarios, S.L.

B32349219

09.41.323A.471.0

172.080,00 €

TR301K-2019/000031-5

Centro de Formación Ica, S.L.

B36995934

09.41.323A.471.0

469.476,62 €

TR301K-2019/000033-1

Academia Arca, S.L.

B15318314

09.41.323A.471.0

289.570,20 €

TR301K-2019/000035-1

Luis Francisco Roget Pérez

****0185*

09.41.323A.471.0

34.419,60 €

TR301K-2019/000037-5

Estudios Mega, S.L.

B36964542

09.41.323A.471.0

91.631,60 €

TR301K-2019/000039-5

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (Ceica, S.L.)

B36858074

09.41.323A.471.0

97.607,60 €

TR301K-2019/000040-3

Cimo-Entidade Prestadora de Servicios

G32010449

09.41.323A.481.0

37.763,40 €

TR301K-2019/000041-1

Concello de Santa Comba

P1507800I

09.41.323A.460.1

69.284,14 €

TR301K-2019/000042-1

Concello de Betanzos

P1500900D

09.41.323A.460.1

43.500,00 €

TR301K-2019/000044-2

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.471.0

75.526,80 €

TR301K-2019/000045-1

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.471.0

37.763,40 €

TR301K-2019/000047-3

Geriatros, S.A.U.

A36780245

09.41.323A.471.0

113.290,20 €

TR301K-2019/000049-5

Autoescola Cíes

B36252864

09.41.323A.471.0

360.857,40 €

TR301K-2019/000050-5

Concello de Ponteareas

P3604200J

09.41.323A.460.1

42.063,30 €

TR301K-2019/000052-2

Concello da Pontenova

P2704800H

09.41.323A.460.1

65.292,54 €

TR301K-2019/000053-2

Concello do Valadouro

P2706300G

09.41.323A.460.1

68.073,00 €

TR301K-2019/000054-5

Vázquez Cuntin Bruno Antonio

**6902***

09.41.323A.471.0

112.825,64 €

TR301K-2019/000055-2

Foremprego, S.L.U.

B27446806

09.41.323A.471.0

80.192,40 €

TR301K-2019/000056-1

Natali Asorey Zorraquiano

***7849**

09.41.323A.471.0

75.526,80 €

TR301K-2019/000057-5

Atra

G36614725

09.41.323A.481.0

47.842,80 €

TR301K-2019/000058-3

Centro de Formación Toledo Norte (Coasa)

B45698099

09.41.323A.471.0

134.394,60 €

TR301K-2019/000059-5

José Lago Domínguez

***8138**

09.41.323A.471.0

270.385,20 €

TR301K-2019/000061-1

Instituto Galego de Formación

B36809341

09.41.323A.471.0

122.558,40 €

TR301K-2019/000062-1

Concello de Ordes

P1506000G

09.41.323A.460.1

37.763,40 €

TR301K-2019/000063-1

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

09.41.323A.481.0

268.045,80 €

TR301K-2019/000064-5

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

09.41.323A.481.0

34.419,60 €

TR301K-2019/000067-1

José Antonio Suárez Pozas

**3486***

09.41.323A.471.0

88.003,20 €

TR301K-2019/000068-1

Alfonso Martínez de la Fuente

***3205**

09.41.323A.471.0

29.282,40 €

TR301K-2019/000071-3

Academia Proxecto, S.C.

J32356875

09.41.323A.471.0

100.339,20 €

TR301K-2019/000072-5

Fundación Érguete-Integración

G36861078

09.41.323A.481.0

72.061,73 €

TR301K-2019/000073-1

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323A.471.0

148.845,44 €

TR301K-2019/000074-5

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323A.471.0

332.987,70 €

TR301K-2019/000075-3

Serdoge, S.L.

B32247140

09.41.323A.471.0

144.810,94 €

TR301K-2019/000076-3

Mancomunidade de Verín

P3200025I

09.41.323A.460.1

250.540,20 €

TR301K-2019/000077-3

Proyens, S.L.

B32107443

09.41.323A.471.0

195.399,64 €

TR301K-2019/000078-2

Agrofor Ingeniería, S.C.

J27421882

09.41.323A.471.0

92.416,20 €

TR301K-2019/000083-5

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323A.471.0

247.922,02 €

TR301K-2019/000085-1

Concello de Narón

P1505500G

09.41.323A.460.1

159.924,60 €

TR301K-2019/000087-3

Auto Escuela Puente Linares, S.L.

B32401051

09.41.323A.471.0

73.366,20 €

TR301K-2019/000088-3

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

09.41.323A.460.1

143.115,60 €

TR301K-2019/000089-5

Elisa Estévez Rodríguez

***9043**

09.41.323A.471.0

87.957,60 €

TR301K-2019/000090-1

Concello de Porto do Son

P1507200B

09.41.323A.460.1

46.634,40 €

TR301K-2019/000091-3

Confederación Empresarial de Ourense-Ceo

G32012742

09.41.323A.481.0

320.702,76 €

TR301K-2019/000092-3

Concello de Arnoia

P3200400D

09.41.323A.460.1

31.056,60 €

TR301K-2019/000093-3

Safe Educación e Formación, S.L.

B32442766

09.41.323A.471.0

93.680,18 €

TR301K-2019/000094-1

Gestión Plus, S.L.U. Servicios Integrales a Emp.

B70162649

09.41.323A.471.0

49.242,14 €

TR301K-2019/000098-5

Concello de Valga

P3605600J

09.41.323A.460.1

76.729,80 €

TR301K-2019/000099-1

Forma-Tec Multisectorial, S.L.N.E.

B94052164

09.41.323A.471.0

30.022,80 €

TR301K-2019/000100-5

Ten Díez Formación, S.L.

B94092541

09.41.323A.471.0

75.127,50 €

TR301K-2019/000101-1

Fundación Ronsel

G15752660

09.41.323A.481.0

294.632,40 €

TR301K-2019/000102-3

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

G32008765

09.41.323A.481.0

210.102,60 €

TR301K-2019/000106-1

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

09.41.323A.481.0

122.161,20 €

TR301K-2019/000111-3

Concello de Lobios

P3204300B

09.41.323A.460.1

41.755,00 €

TR301K-2019/000112-2

Computer 3, S.L.

B27024298

09.41.323A.471.0

56.188,80 €

TR301K-2019/000115-5

Concello do Rosal-A Mata

P3604800G

09.41.323A.460.1

30.020,30 €

TR301K-2019/000116-5

Centro de Negocios Asergalicia, S.L.

B36587301

09.41.323A.471.0

99.603,30 €

TR301K-2019/000117-5

Impulsa Formación y Empleo

B27860105

09.41.323A.471.0

299.707,80 €

TR301K-2019/000120-3

Lito Seoane Peluqueros, S.L.

B36767010

09.41.323A.471.0

215.142,60 €

TR301K-2019/000121-1

Ien Por Europa

G70109491

09.41.323A.481.0

34.419,60 €

TR301K-2019/000122-1

Ensino, S.L.

B15272537

09.41.323A.471.0

95.002,14 €

TR301K-2019/000123-3

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

B32458135

09.41.323A.471.0

165.408,38 €

TR301K-2019/000124-3

Servipost Editores, S.L.U.

B32201485

09.41.323A.471.0

30.022,80 €

TR301K-2019/000127-3

Arenteiro Formación, S.L.

B32449381

09.41.323A.471.0

74.024,10 €

TR301K-2019/000128-2

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323A.481.0

676.956,08 €

TR301K-2019/000130-3

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323A.481.0

671.147,74 €

TR301K-2019/000131-5

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323A.481.0

462.992,74 €

TR301K-2019/000132-3

Fundación Coren

G32246951

09.41.323A.481.0

59.305,20 €

TR301K-2019/000133-3

A Rañoa, S.L.

B32179673

09.41.323A.471.0

61.993,20 €

TR301K-2019/000135-3

Mancomunidade do Carballiño

P3200022F

09.41.323A.460.1

113.290,20 €

TR301K-2019/000137-3

Academia Épsilon Barco, S.L.U.

B32362022

09.41.323A.471.0

102.973,20 €

TR301K-2019/000138-1

Concello de Cambre

P1501700G

09.41.323A.460.1

164.046,90 €

TR301K-2019/000139-1

Acerta Formación, S.L.N.E.

B70306246

09.41.323A.471.0

46.634,40 €

TR301K-2019/000140-1

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323A.481.0

1.680.952,59 €

TR301K-2019/000141-3

Open Ourense, S.L.

B32293599

09.41.323A.471.0

112.377,60 €

TR301K-2019/000145-1

Fundación Nortempo

G70009949

09.41.323A.481.0

331.978,50 €

TR301K-2019/000147-3

Autoescola Ponte Verín, S.L.

B32413353

09.41.323A.471.0

38.581,20 €

TR301K-2019/000150-5

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

09.41.323A.471.0

92.343,60 €

TR301K-2019/000151-1

Consultores Basilio Insua Lado, S.L.

B70253158

09.41.323A.471.0

194.936,32 €

TR301K-2019/000152-1

Karmaden

B15255086

09.41.323A.471.0

3.991,60 €

TR301K-2019/000155-3

Fundación Ramón González Ferreiro

G32018350

09.41.323A.481.0

105.986,94 €

TR301K-2019/000156-3

Forga

G36818367

09.41.323A.481.0

160.335,60 €

TR301K-2019/000158-5

Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño, S.L.

B94147725

09.41.323A.471.0

131.616,90 €

TR301K-2019/000159-3

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323A.471.0

31.560,00 €

TR301K-2019/000160-5

Informática San Benito, S.L.

B36512903

09.41.323A.471.0

83.658,90 €

TR301K-2019/000161-3

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

09.41.323A.460.1

134.507,40 €

TR301K-2019/000163-5

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323A.471.0

138.688,11 €

TR301K-2019/000164-2

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323A.471.0

529.731,45 €

TR301K-2019/000166-5

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323A.471.0

346.133,91 €

TR301K-2019/000167-1

Forga

G36818367

09.41.323A.481.0

406.329,00 €

TR301K-2019/000169-1

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, Agaca

F15156557

09.41.323A.481.0

43.500,00 €

TR301K-2019/000170-1

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323A.471.0

633.418,26 €

TR301K-2019/000171-5

Educatic Gap Pue

B36897239

09.41.323A.471.0

125.733,60 €

TR301K-2019/000172-5

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323A.471.0

292.822,11 €

TR301K-2019/000173-1

Einstein Formación, S.L.

B70014543

09.41.323A.471.0

196.474,20 €

TR301K-2019/000174-2

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

*3384****

09.41.323A.471.0

121.092,60 €

TR301K-2019/000178-3

Asociación Provincial Talleres Reparación Vehículos Ourense (Atave)

G32005837

09.41.323A.481.0

325.628,40 €

TR301K-2019/000180-2

Academia A Mariña

B27275726

09.41.323A.471.0

363.014,10 €

TR301K-2019/000181-1

Bartomeu López, S.L.U.

B70508403

09.41.323A.471.0

286.226,40 €

TR301K-2019/000183-1

Auto Escuela Antonio, S.L.

B15862048

09.41.323A.471.0

34.785,00 €

TR301K-2019/000185-2

Tamara Souto González y Asociados, S.L.U.

B27431493

09.41.323A.471.0

164.046,90 €

TR301K-2019/000187-2

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

09.41.323A.471.0

116.661,90 €

TR301K-2019/000188-5

Forga

G36818367

09.41.323A.481.0

298.820,10 €

TR301K-2019/000189-5

Aepo Poio, S.L.

B36399152

09.41.323A.471.0

356.274,30 €

TR301K-2019/000190-3

Academia Objetivo 10

B32397739

09.41.323A.471.0

145.892,10 €

TR301K-2019/000191-1

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

B15783574

09.41.323A.471.0

166.691,40 €

TR301K-2019/000192-1

Academia Postal 6, La Coruña, S.L.

B15521792

09.41.323A.471.0

146.184,30 €

TR301K-2019/000202-5

Jaime Pérez Martínez

*3555****

09.41.323A.471.0

227.973,00 €

TR301K-2019/000203-5

Cerrajería Gandara, S.L.

B36398329

09.41.323A.471.0

174.627,60 €

TR301K-2019/000205-2

Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros de la Provincia de Lugo (Alufonca)

G27030691

09.41.323A.481.0

52.184,70 €

TR301K-2019/000206-2

Centro de Formación Becerreá, C.B.

E27246875

09.41.323A.471.0

37.763,40 €

TR301K-2019/000210-5

Formalar-Ee. Mm. Lar, S.L.

B36299451

09.41.323A.471.0

389.285,17 €

TR301K-2019/000211-5

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

09.41.323A.460.1

63.061,20 €

TR301K-2019/000212-5

Patronato Municipal Beiramar

P8602901D

09.41.323A.460.1

276.400,94 €

TR301K-2019/000213-2

Aprevar

G27030790

09.41.323A.481.0

299.132,40 €

TR301K-2019/000215-3

Fundación Cipri Gomes

G32407280

09.41.323A.481.0

79.693,14 €

TR301K-2019/000216-5

Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

B94017894

09.41.323A.471.0

69.598,80 €

TR301K-2019/000219-2

Eligio Pérez Pereiro

*3599****

09.41.323A.471.0

230.867,70 €

TR301K-2019/000220-1

Centro de Formación Profesional Soldeo, S.L.

B70351499

09.41.323A.471.0

80.167,80 €

TR301K-2019/000221-5

Campuscip, S.L.

B70166756

09.41.323A.471.0

110.009,40 €

TR301K-2019/000222-5

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

09.41.323A.471.0

152.015,40 €

TR301K-2019/000226-2

2xmil Soluciones, S.L.

B27401132

09.41.323A.471.0

112.377,60 €

TR301K-2019/000227-1

Apetamcor

G32026056

09.41.323A.481.0

30.557,40 €

TR301K-2019/000228-3

Apetamcor

G32026056

09.41.323A.481.0

99.358,80 €

TR301K-2019/000229-5

Ondas y Perfil, S.L.

B36446557

09.41.323A.471.0

315.828,00 €

TR301K-2019/000230-1

Nt For Learning, S.L.

B15549413

09.41.323A.471.0

246.269,40 €

TR301K-2019/000231-1

Centro Gallego de Estudios

In. Formate, S.L.

B70350145

09.41.323A.471.0

158.220,90 €

TR301K-2019/000232-1

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

09.41.323A.481.0

254.011,42 €

TR301K-2019/000233-2

Forma-T 2011, S.L.

B27422302

09.41.323A.471.0

176.454,00 €

TR301K-2019/000234-5

Formavigo, S.L.

B36838878

09.41.323A.471.0

441.115,20 €

TR301K-2019/000235-5

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

G36606291

09.41.323A.481.0

328.093,80 €

TR301K-2019/000236-1

The London Institute, S.L.

B15421944

09.41.323A.471.0

535.989,89 €

TR301K-2019/000237-3

Talleres José María Ourense, S.L.

B32442220

09.41.323A.471.0

111.852,90 €

TR301K-2019/000238-3

Academia de Transportes Amicar, S.L.

B32243149

09.41.323A.471.0

208.775,94 €

TR301K-2019/000239-5

Arrullos del Agua

B36543213

09.41.323A.471.0

231.021,60 €

TR301K-2019/000240-2

Emergal Ensino, S.L.

B27497817

09.41.323A.471.0

182.237,58 €

TR301K-2019/000251-1

Confederación Empresarios Coruña-CEC

G15029960

09.41.323A.481.0

96.014,70 €

TR301K-2019/000252-2

Concello de Burela

P2706800F

09.41.323A.460.1

34.419,60 €

TR301K-2019/000254-2

Cruz Vermella Española

Q2866001G

09.41.323A.481.0

138.621,68 €

TR301K-2019/000255-5

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

P3601500F

09.41.323A.460.1

75.526,80 €

TR301K-2019/000257-5

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

09.41.323A.481.0

35.464,22 €

TR301K-2019/000262-1

Centro Agarimo

G15023054

09.41.323A.481.0

58.564,80 €

TR301K-2019/000263-2

Concello do Vicedo

P2706400E

09.41.323A.460.1

75.526,80 €

TR301K-2019/000264-2

Concello de Xove

P2702500F

09.41.323A.460.1

33.457,20 €

TR301K-2019/000265-5

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

A36715217

09.41.323A.471.0

132.879,24 €

TR301K-2019/000267-5

Norformación, S.L.

B36343218

09.41.323A.471.0

227.280,30 €

TR301K-2019/000269-5

Confeder. Empresarios de Pontevedra. CEP

G36615219

09.41.323A.481.0

417.203,70 €

TR301K-2019/000270-1

Concello de Carballo

P1501900C

09.41.323A.460.1

175.100,40 €

TR301K-2019/000274-1

Concello de Oleiros

P1505900I

09.41.323A.460.1

263.559,94 €

TR301K-2019/000275-2

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

G27202555

09.41.323A.481.0

137.440,80 €

TR301K-2019/000276-5

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323A.471.0

188.845,50 €

TR301K-2019/000279-5

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

09.41.323A.471.0

126.122,40 €

TR301K-2019/000280-2

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

09.41.323A.471.0

693.745,09 €

TR301K-2019/000282-2

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

09.41.323A.471.0

65.183,70 €

TR301K-2019/000284-1

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

B70265392

09.41.323A.471.0

208.118,70 €

TR301K-2019/000285-1

Concello de Boiro

P1501100J

09.41.323A.460.1

129.798,90 €

TR301K-2019/000286-1

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

09.41.323A.471.0

686.387,04 €

TR301K-2019/000287-5

Forox Innovación, S.L. Unipersonal

B27742014

09.41.323A.471.0

56.188,80 €

TR301K-2019/000288-5

Fundación Cultural da Estrada

G36216406

09.41.323A.481.0

177.252,30 €

TR301K-2019/000289-5

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

09.41.323A.471.0

98.237,10 €

TR301K-2019/000295-1

Escuela de Finanzas, S.L.

B15985195

09.41.323A.471.0

534.101,63 €

TR301K-2019/000296-3

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

09.41.323A.471.0

56.188,80 €

TR301K-2019/000297-1

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

09.41.323A.471.0

267.291,00 €

TR301K-2019/000299-5

Eurotec Inspección, S.L.U.

B94116688

09.41.323A.471.0

157.612,50 €

TR301K-2019/000300-1

Centro de Formación Begum, S.L.

B70035407

09.41.323A.471.0

261.838,20 €

TR301K-2019/000302-2

Centro de Formación Begum, S.L.

B70035407

09.41.323A.471.0

109.839,60 €

TR301K-2019/000303-5

Centro de Formación Sálvora, S.L.

B36447035

09.41.323A.471.0

30.290,40 €

TR301K-2019/000305-1

Talleres Gallegos de Soldadura, S.C.

J70180302

09.41.323A.471.0

164.046,90 €

TR301K-2019/000306-3

Delta PC Informática y Electrónica, S.L.

B32233710

09.41.323A.471.0

112.377,60 €

TR301K-2019/000307-5

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

B36043073

09.41.323A.471.0

56.413,42 €

TR301K-2019/000308-5

Mª Carmen Míguez Álvarez, S.L.-Autoesc. España

B36626752

09.41.323A.471.0

705.575,10 €

TR301K-2019/000310-5

Autoescuela Sálvora, S.L.

B36015105

09.41.323A.471.0

191.252,14 €

TR301K-2019/000311-5

Centro de Estudios Acadinfo, S.L.

B94004801

09.41.323A.471.0

180.487,80 €

TR301K-2019/000313-5

Ara Negocios, S.L.

B94034923

09.41.323A.471.0

88.351,95 €

TR301K-2019/000314-2

Costa Ensino, S.L.

B27408194

09.41.323A.471.0

175.901,10 €

TR301K-2019/000315-5

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

09.41.323A.471.0

240.285,60 €

TR301K-2019/000316-2

Ingeniería Insitu

B27715309

09.41.323A.471.0

508.422,43 €

TR301K-2019/000317-5

Deputación Provincial de Pontevedra

P3600000H

09.41.323A.460.1

55.058,28 €

TR301K-2019/000318-1

Siad 24 Galicia, S.L.

B15612039

09.41.323A.471.0

63.041,48 €

TR301K-2019/000319-5

Asociación Efa A Cancela

G36060341

09.41.323A.481.0

46.211,40 €

TR301K-2019/000320-1

Federación Efa Galicia

G15299357

09.41.323A.481.0

65.292,54 €

TR301K-2019/000322-2

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

B27358209

09.41.323A.471.0

283.863,00 €

TR301K-2019/000324-5

System Vilagarcía, S.L.U.

B36571669

09.41.323A.471.0

84.987,00 €

TR301K-2019/000326-1

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia

Q1570003B

09.41.323A.481.0

69.544,80 €

TR301K-2019/000329-3

Academia Manzaneda, S.L.

B32253932

09.41.323A.471.0

168.566,40 €

TR301K-2019/000330-5

Concello de Mos

P3603300I

09.41.323A.460.1

76.733,10 €

TR301K-2019/000331-2

Nove Avecus, S.L.

B27346030

09.41.323A.471.0

258.278,40 €

TR301K-2019/000332-5

Concello de Cangas

P3600800A

09.41.323A.460.1

64.831,60 €