Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 19 de outubro de 2020 Páx. 40287

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 15 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 17, do 27 de xaneiro de 2020).

O día 27 de xaneiro de 2020, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 16 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 e medida 8.5 do PDR de Galicia, e da súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 10.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

1. A publicación do contido da Resolución do 4 de setembro de 2020 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209 e 14.03.713B.770.0.216.00210, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cobertoira vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, cortas de rexeneración, rareos e podas), coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: (medida Feader 8.5) axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, cortas de rexeneración, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter productivo.

O anexo I relaciona a lista daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II daquelas pertencentes á liña II que foron concedidas. No anexo III preséntanse aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas de desestimación, no anexo IV indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo o artigo 10 da orde e no anexo V indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial debido ao COVID-19 e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable e dispoñen de 3 meses contados desde a publicación do presente anuncio para a súa presentación e no caso de facelo, procederase á perda do dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I e II, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 31 de maio de 2021, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. ...) e o 30 de xuño de 2021 para CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 19, punto 3, da devandita orde de axudas:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desagregadas por parcelas e traballos coma na resolución de aprobación.

b) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de montes ou enxeñería técnico-forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos na anexo VIII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E, no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non telos.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos de subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no artigo 8.2.f).

d) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na que certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Recórdase, que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e pagamento indícanse no anexo XI da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo IV da orde.

No caso de que o cedente do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

• Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, só no caso de que se opoña á súa consulta.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a masa, incluído o cartel informativo, conforme as condicións de comprobación da axuda e a conservala durante un mínimo de cinco anos e, no caso de ter instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados, será a quenda da especie indicada no dito instrumento, contados desde a data da solicitude de pagamento da axuda.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden pertinente.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2020

José Luís Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020

Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cobertoira vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, cortas de rexeneración, rareos e podas), coa finalidade de prevención de incendios.

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150004/2020

*** 3483 **

CMVMC Sampaio, Tarás, S. Isidro, Conga, Igrexa, Armental, Rego da Horta, Batán, Cruceiro Novo do Trouxal, Foxo, Vilas e Entre Ríos.

8.800,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

2,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,18

605,70

1.320,43

1.320,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,18

682,68

1.488,24

1.488,24

M25

Proxecto

2,18

47,85

104,31

104,31

Total:

2.912,98

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

1,46

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,46

515,15

752,12

752,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,46

605,70

884,32

884,32

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,46

682,68

996,71

996,71

M25

Proxecto

1,46

47,85

69,86

69,86

Total:

2.703,01

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

1,72

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,72

515,15

886,06

886,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,72

605,70

1.041,80

1.041,80

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,72

682,68

1.174,21

1.174,21

M25

Proxecto

1,72

47,85

82,30

82,30

Total:

3.184,37

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150005/2020

*** 1911 **

CMVMC San Xurxo

38.527,42

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:37:0:0:41:34:1

Ferrol

7,78

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,78

515,16

4.007,94

4.007,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,78

605,70

4.712,35

4.712,35

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,78

682,68

5.311,25

5.311,25

M25

Proxecto

7,78

47,85

372,27

372,27

Total:

14.403,81

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:37:0:0:41:34:45

Ferrol

8,86

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

8,86

515,16

4.564,32

4.564,32

M22

Podas entre 2 m e 4 m

8,86

605,70

5.366,50

5.366,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

8,86

682,68

6.048,54

6.048,54

M25

Proxecto

8,86

47,85

423,95

423,95

Total:

16.403,31

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:37:0:0:41:36:1

Ferrol

1,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,27

515,16

654,25

654,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,27

605,70

769,24

769,24

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,27

682,68

867,00

867,00

M25

Proxecto

1,27

47,85

60,77

60,77

Total:

2.351,26

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:37:0:0:41:9000:41

Ferrol

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:37:0:0:40:1:3

Ferrol

0,25

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:37:0:0:40:1:9

Ferrol

0,61

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,61

515,16

314,25

314,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,61

605,70

369,48

369,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,61

682,68

416,43

416,43

M25

Proxecto

0,61

47,85

29,19

29,19

Total:

1.129,35

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:37:0:0:40:1:22

Ferrol

0,23

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:37:0:0:40:1:1

Ferrol

1,79

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,79

515,16

922,14

922,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,79

605,70

1.084,20

1.084,20

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,79

682,68

1.222,00

1.222,00

M25

Proxecto

1,79

47,85

85,65

85,65

Total:

3.313,99

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150007/2020

*** 4042 **

CMVMC Grañas do Sor

9.831,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:45:0:0:35:390:1

Mañón

0,11

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:45:0:0:35:390:10

Mañón

5,25

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,17

515,16

2.663,38

2.663,38

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,17

605,70

3.131,47

3.131,47

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,17

682,68

3.529,46

3.529,46

M25

Proxecto

5,25

47,85

251,21

251,21

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,08

515,16

41,21

41,21

Total:

9.616,73

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:45:0:0:35:9002:1

Mañón

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

11,26

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150010/2020

*** 1833 **

Jose Gonzalez Grille

6.889,52

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:46:0:0:401:138:1

Mazaricos

3,82

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,82

515,16

1.967,91

1.967,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,82

605,70

2.313,77

2.313,77

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,82

682,68

2.607,84

2.607,84

Total:

6.889,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150011/2020

*** 0239 **

Pilar Guerreiro Amboage

2.937,19

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:80:0:0:504:658:1

Santiso

1,70

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,60

515,16

824,26

824,26

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,60

605,70

969,12

969,12

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,60

682,68

1.092,29

1.092,29

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,10

515,16

51,52

51,52

Total:

2.937,19

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150013/2020

*** 3181 **

CMVMC Vilas

13.200,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:95:67:1

Lousame

7,13

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,13

515,16

3.673,09

3.673,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,13

605,70

4.318,64

4.318,64

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,13

682,68

4.867,51

4.867,51

M25

Proxecto

7,13

47,85

341,17

341,17

Total:

13.200,41

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150014/2020

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

14.144,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:71:850:5

Rianxo

1,85

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,85

515,16

953,05

953,05

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,85

605,70

1.120,55

1.120,55

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,85

682,68

1.262,96

1.262,96

M25

Proxecto

1,85

47,85

88,52

88,52

Total:

3.425,08

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:73:0:0:83:1068:2

Rianxo

0,09

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:73:0:0:83:1069:1

Rianxo

2,64

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,64

515,16

1.360,02

1.360,02

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,64

605,70

1.599,05

1.599,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,64

682,68

1.802,28

1.802,28

M25

Proxecto

2,64

47,85

126,32

126,32

Total:

4.887,67

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:73:0:0:83:1072:2

Rianxo

0,32

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:73:0:0:71:850:1

Rianxo

2,74

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,74

515,16

1.411,54

1.411,54

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,74

605,70

1.659,62

1.659,62

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,74

682,68

1.870,54

1.870,54

M25

Proxecto

2,74

47,85

131,11

131,11

Total:

5.072,81

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150015/2020

*** 8440 **

Jose Maria Pensado Amarelle

11.748,20

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:78:0:0:507:135:1

Santa Comba

6,35

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,21

515,16

3.199,14

3.199,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,21

605,70

3.761,40

3.761,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,21

682,68

4.239,44

4.239,44

M25

Proxecto

6,35

47,85

303,85

303,85

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,14

515,16

72,12

72,12

Total:

11.575,95

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:78:0:0:507:135:2

Santa Comba

0,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

172,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150016/2020

*** 8104 **

CMVMC Santa Cruz de Lesón

7.794,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:68:0:0:10:1221:1

Pobra do Caramiñal, A

3,42

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,42

515,16

1.761,85

1.761,84

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,42

605,70

2.071,49

2.071,49

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,42

682,68

2.334,77

2.334,77

M25

Proxecto

3,42

47,85

163,65

163,65

Total:

6.331,75

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:68:0:0:10:1221:5

Pobra do Caramiñal, A

0,79

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,79

515,16

406,98

406,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,79

605,70

478,50

478,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,79

682,68

539,32

539,32

M25

Proxecto

0,79

47,85

37,80

37,80

Total:

1.462,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150019/2020

*** 5220 **

CMVMC Sabacedo

7.516,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:48:148:1

Rois

1,24

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,24

515,16

638,80

638,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,24

605,70

751,07

751,07

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,24

682,68

846,52

846,52

M25

Proxecto

1,24

47,85

59,33

59,33

Total:

2.295,72

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:48:147:1

Rois

2,82

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,82

515,16

1.452,75

1.452,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,82

605,70

1.708,07

1.708,07

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,82

682,68

1.925,16

1.925,16

M25

Proxecto

2,82

47,85

134,94

134,94

Total:

5.220,92

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150020/2020

*** 8266 **

CMVMC Corrubedo

28.252,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:46:0:0:153:1:1

Mazaricos

2,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,33

515,16

1.200,32

1.200,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,33

605,70

1.411,28

1.411,28

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,33

682,68

1.590,64

1.590,64

M25

Proxecto

2,33

47,85

111,49

111,49

Total:

4.313,72

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:46:0:0:153:5:1

Mazaricos

0,29

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,29

515,16

149,40

149,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,29

605,70

175,65

175,65

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,29

682,68

197,98

197,98

M25

Proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

536,91

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:46:0:0:153:9006:1

Mazaricos

0,08

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:46:0:0:154:95:1

Mazaricos

5,67

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,67

515,16

2.920,96

2.920,96

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,67

605,70

3.434,32

3.434,32

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,67

682,68

3.870,80

3.870,80

M25

Proxecto

5,67

47,85

271,31

271,31

Total:

10.497,39

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:46:0:0:154:126:1

Mazaricos

0,58

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Proxecto

0,58

47,85

27,75

27,75

Total:

1.073,80

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:46:0:0:155:32:1

Mazaricos

2,36

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,36

515,16

1.215,78

1.215,78

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,36

605,70

1.429,45

1.429,45

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,36

682,68

1.611,12

1.611,12

M25

Proxecto

2,36

47,85

112,93

112,93

Total:

4.369,28

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:46:0:0:155:32:2

Mazaricos

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:46:0:0:155:33:1

Mazaricos

0,15

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:46:0:0:155:85:1

Mazaricos

3,73

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,73

515,16

1.921,55

1.921,55

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,73

605,70

2.259,26

2.259,26

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,73

682,68

2.546,40

2.546,40

M25

Proxecto

3,73

47,85

178,48

178,48

Total:

6.905,69

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:46:0:0:155:9005:1

Mazaricos

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150021/2020

*** 1648 **

CMVMC Parroquia de Mañón

31.973,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:45:0:0:21:53:2

Mañón

7,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,18

515,16

3.698,85

3.698,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,18

605,70

4.348,93

4.348,93

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,18

682,68

4.901,64

4.901,64

M25

Proxecto

7,18

47,85

343,56

343,56

Total:

13.292,98

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:45:0:0:21:492:7

Mañón

2,99

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,99

515,16

1.540,33

1.540,33

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,99

605,70

1.811,04

1.811,04

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,99

682,68

2.041,21

2.041,21

M25

Proxecto

2,99

47,85

143,07

143,07

Total:

5.535,65

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:45:0:0:29:9010:1

Mañón

0,12

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:45:0:0:29:114:1

Mañón

2,19

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,19

515,16

1.128,20

1.128,20

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,19

605,70

1.326,48

1.326,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,19

682,68

1.495,07

1.495,07

M25

Proxecto

2,19

47,85

104,79

104,79

Total:

4.054,54

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:45:0:0:26:762:6

Mañón

4,68

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,68

515,16

2.410,95

2.410,95

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,68

605,70

2.834,68

2.834,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,68

682,68

3.194,94

3.194,94

M25

Proxecto

4,68

47,85

223,94

223,94

Total:

8.664,51

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:62:0:0:33:112:1

Ortigueira

0,11

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150024/2020

*** 3097 **

CMVMC Ces

10.904,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:92:379:1

Lousame

1,26

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,26

515,16

649,10

649,10

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,26

605,70

763,18

763,18

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,26

682,68

860,18

860,18

M25

Proxecto

1,26

47,85

60,29

60,29

Total:

2.332,75

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:114:57:1

Lousame

0,73

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,73

515,16

376,07

376,07

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,73

605,70

442,16

442,16

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,73

682,68

498,36

498,36

M25

Proxecto

0,73

47,85

34,93

34,93

Total:

1.351,52

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:114:47:9

Lousame

3,90

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,90

515,16

2.009,12

2.009,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,90

605,70

2.362,23

2.362,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,90

682,68

2.662,45

2.662,45

M25

Proxecto

3,90

47,85

186,62

186,62

Total:

7.220,42

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150025/2020

*** 3097 **

CMVMC Aldariz

19.180,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:98:65:1

Lousame

10,36

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

10,36

515,16

5.337,06

5.337,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

10,36

605,70

6.275,05

6.275,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

10,36

682,68

7.072,56

7.072,56

M25

Proxecto

10,36

47,85

495,73

495,73

Total:

19.180,40

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150026/2020

*** 1765 **

CMVMC Parroquias de Torres e Vilamateo

17.427,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:92:0:0:17:149:1

Vilarmaior

1,90

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,87

515,16

963,35

963,35

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,87

605,70

1.132,66

1.132,66

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,87

682,68

1.276,61

1.276,61

M25

Proxecto

1,90

47,85

90,92

90,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

3.478,99

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:92:0:0:17:149:2

Vilarmaior

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:92:0:0:17:149:3

Vilarmaior

0,32

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,31

515,16

159,70

159,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,31

605,70

187,77

187,77

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,31

682,68

211,63

211,63

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

579,56

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:92:0:0:17:9013:1

Vilarmaior

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:92:0:0:21:9016:1

Vilarmaior

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:92:0:0:21:7:1

Vilarmaior

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:92:0:0:21:1008:1

Vilarmaior

6,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,07

515,16

3.127,02

3.127,02

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,07

605,70

3.676,60

3.676,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,07

682,68

4.143,87

4.143,87

M25

Proxecto

6,10

47,85

291,89

291,89

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

11.254,83

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:92:0:0:21:1008:6

Vilarmaior

1,08

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,05

515,16

540,92

540,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,05

605,70

635,99

635,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,05

682,68

716,81

716,81

M25

Proxecto

1,08

47,85

51,68

51,68

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

1.960,85

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:92:0:0:21:1008:7

Vilarmaior

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150027/2020

*** 2512 **

CMVMC Cernán

16.310,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:101:102:1

Rois

1,95

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,95

515,16

1.004,56

1.004,56

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,95

605,70

1.181,12

1.181,12

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,95

682,68

1.331,23

1.331,23

M25

Proxecto

1,95

47,85

93,31

93,31

Total:

3.610,22

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:103:231:1

Rois

6,86

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,86

515,16

3.534,00

3.534,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,86

605,70

4.155,10

4.155,10

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,86

682,68

4.683,18

4.683,18

M25

Proxecto

6,86

47,85

328,25

328,25

Total:

12.700,53

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150028/2020

*** 8124 **

Cesar Manuel Mejuto Vazquez

7.533,59

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:80:0:0:501:69:1

Santiso

3,54

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,40

515,16

1.751,54

1.751,53

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,40

605,70

2.059,38

2.059,38

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,40

682,68

2.321,11

2.321,11

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,14

515,16

72,12

72,12

Total:

6.204,14

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:80:0:0:501:65:1

Santiso

0,83

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,70

515,16

360,61

360,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,70

605,70

423,99

423,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,70

682,68

477,88

477,88

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,13

515,16

66,97

66,97

Total:

1.329,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150030/2020

*** 2267 **

CMVMC Lagarteira, Pallarés e Escabanas

7.738,81

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:18:9000:224

Cee

4,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,18

515,16

2.153,37

2.153,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,18

605,70

2.531,83

2.531,83

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,18

682,68

2.853,60

2.853,60

M25

Proxecto

4,18

47,85

200,01

200,01

Total:

7.738,81

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150031/2020

*** 6203 **

Jose Trillo Carreira

4.689,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:27:164:2

Dumbría

1,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,10

682,68

750,95

750,95

Total:

1.983,90

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:34:0:0:27:266:1

Dumbría

0,40

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,40

515,16

206,06

206,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,40

605,70

242,28

242,28

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,40

682,68

273,07

273,07

Total:

721,41

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:34:0:0:29:213:1

Dumbría

1,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,10

682,68

750,95

750,95

Total:

1.983,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150033/2020

*** 2985 **

CMVMC Baroña

36.615,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:9:1402:1

Porto do Son

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:9:1403:1

Porto do Son

0,08

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:72:0:0:9:1407:1

Porto do Son

1,05

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,05

515,16

540,92

540,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,05

605,70

635,99

635,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,05

682,68

716,81

716,81

M25

Proxecto

1,05

47,85

50,24

50,24

Total:

1.943,96

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:72:0:0:9:1407:2

Porto do Son

2,81

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,81

515,16

1.447,60

1.447,60

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,81

605,70

1.702,02

1.702,02

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,81

682,68

1.918,33

1.918,33

M25

Proxecto

2,81

47,85

134,46

134,46

Total:

5.202,41

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:72:0:0:9:1408:1

Porto do Son

0,32

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:72:0:0:9:1408:2

Porto do Son

0,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:72:0:0:9:9014:1

Porto do Son

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:72:0:0:16:258:1

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:72:0:0:16:259:1

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:72:0:0:16:263:2

Porto do Son

1,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,04

515,16

535,77

535,77

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,04

605,70

629,93

629,93

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,04

682,68

709,99

709,99

M25

Proxecto

1,04

47,85

49,76

49,76

Total:

1.925,45

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:72:0:0:16:269:1

Porto do Son

6,12

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,12

515,16

3.152,78

3.152,78

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,12

605,70

3.706,88

3.706,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,12

682,68

4.178,00

4.178,00

M25

Proxecto

6,12

47,85

292,84

292,84

Total:

11.330,50

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:72:0:0:16:269:2

Porto do Son

1,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,27

515,16

654,25

654,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,27

605,70

769,24

769,24

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,27

682,68

867,00

867,00

M25

Proxecto

1,27

47,85

60,77

60,77

Total:

2.351,26

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:72:0:0:16:275:1

Porto do Son

0,76

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,69

515,16

355,46

355,46

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,69

605,70

417,93

417,93

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,69

682,68

471,05

471,05

M25

Proxecto

0,76

47,85

36,37

36,37

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

1.316,87

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15:72:0:0:16:9020:1

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15:72:0:0:23:127:1

Porto do Son

2,95

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,95

515,16

1.519,72

1.519,72

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,95

605,70

1.786,82

1.786,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,95

682,68

2.013,91

2.013,91

M25

Proxecto

2,95

47,85

141,16

141,16

Total:

5.461,61

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15:72:0:0:23:127:2

Porto do Son

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

333,25

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15:72:0:0:23:9013:1

Porto do Son

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15:72:0:0:23:135:4

Porto do Son

0,28

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 19

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15:72:0:0:23:135:5

Porto do Son

0,76

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,76

515,16

391,52

391,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,76

605,70

460,33

460,33

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,76

682,68

518,84

518,84

M25

Proxecto

0,76

47,85

36,37

36,37

Total:

1.407,06

Traballos parcela nº 20

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15:72:0:0:23:135:9

Porto do Son

0,28

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 21

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15:72:0:0:23:135:10

Porto do Son

1,70

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,68

515,16

865,47

865,47

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,68

605,70

1.017,58

1.017,58

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,68

682,68

1.146,90

1.146,90

M25

Proxecto

1,70

47,85

81,35

81,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

3.121,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150034/2020

*** 8128 **

Maria Pilar Fernández Freire

14.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:32:0:0:36:409:1

Curtis

7,80

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,80

515,00

4.017,00

4.017,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,80

605,00

4.719,00

4.719,00

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,80

680,00

5.304,00

5.304,00

Total:

14.040,00

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:32:0:0:36:409:2

Curtis

0,20

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,00

103,00

103,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,00

121,00

121,00

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

680,00

136,00

136,00

Total:

360,00

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150036/2020

*** 5047 **

CMVMC Paxareiras E Recarea

12.959,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:46:0:0:146:74:1

Mazaricos

7,00

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,00

515,16

3.606,12

3.606,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,00

605,70

4.239,90

4.239,90

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,00

682,68

4.778,76

4.778,76

M25

Proxecto

7,00

47,85

334,95

334,95

Total:

12.959,73

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150040/2020

*** 5438 **

CMVMC Aido, Cornes E Pontenova

8.220,17

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:153:135:2

Rois

3,06

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,06

515,16

1.576,39

1.576,38

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,06

605,70

1.853,44

1.853,44

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,06

682,68

2.089,00

2.089,00

M25

Proxecto

3,06

47,85

146,42

146,42

Total:

5.665,24

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:153:135:1

Rois

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:153:135:2

Rois

1,35

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,35

515,16

695,47

695,47

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,35

605,70

817,70

817,70

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,35

682,68

921,62

921,62

M25

Proxecto

1,35

47,85

64,60

64,60

Total:

2.499,39

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150044/2020

*** 1037 **

CMVMC San Pedro de Muro

13.671,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:36:585:1

Porto do Son

0,05

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,56

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:36:601:1

Porto do Son

3,26

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,26

515,16

1.679,42

1.679,42

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,26

605,70

1.974,58

1.974,58

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,26

682,68

2.225,54

2.225,54

M25

Proxecto

3,26

47,85

155,99

155,99

Total:

6.035,53

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:72:0:0:34:806:1

Porto do Son

2,89

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,81

515,16

1.447,60

1.447,60

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,81

605,70

1.702,02

1.702,02

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,81

682,68

1.918,33

1.918,33

M25

Proxecto

2,89

47,85

138,29

138,29

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,08

515,16

41,21

41,21

Total:

5.247,45

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:72:0:0:34:967:1

Porto do Son

1,24

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,24

515,16

638,80

638,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,24

605,70

751,07

751,07

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,24

682,68

846,52

846,52

M25

Proxecto

1,24

47,85

59,33

59,33

Total:

2.295,72

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150047/2020

*** 2544 **

CMVMC Arribas

29.751,84

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:103:56:1

Lousame

16,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

16,07

515,16

8.278,62

8.278,62

M22

Podas entre 2 m e 4 m

16,07

605,70

9.733,60

9.733,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

16,07

682,68

10.970,67

10.970,67

M25

Proxecto

16,07

47,85

768,95

768,95

Total:

29.751,84

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150048/2020

*** 2558 **

CMVMC Beade e Porto

16.033,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:92:22:1

Rois

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:92:9036:1

Rois

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:92:20:1

Rois

3,67

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,67

515,16

1.890,64

1.890,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,67

605,70

2.222,92

2.222,92

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,67

682,68

2.505,44

2.505,44

M25

Proxecto

3,67

47,85

175,61

175,61

Total:

6.794,61

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:75:0:0:92:19:1

Rois

4,93

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,93

515,16

2.539,74

2.539,74

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,93

605,70

2.986,10

2.986,10

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,93

682,68

3.365,61

3.365,61

M25

Proxecto

4,93

47,85

235,90

235,90

Total:

9.127,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150053/2020

*** 1682 **

Domingo Carreira Antelo

12.246,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:27:34:1

Dumbría

6,79

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,79

515,16

3.497,94

3.497,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,79

605,70

4.112,70

4.112,70

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,79

682,68

4.635,40

4.635,40

Total:

12.246,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150054/2020

*** 1515 **

Diego Mucientes Molina

12.700,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:85:0:0:502:436:1

Tordoia

3,89

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,89

515,16

2.003,97

2.003,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,89

605,70

2.356,17

2.356,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,89

682,68

2.655,63

2.655,63

M25

Proxecto

3,89

47,85

186,14

186,14

Total:

7.201,91

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:85:0:0:502:562:1

Tordoia

2,97

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,97

515,16

1.530,03

1.530,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,97

605,70

1.798,93

1.798,93

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,97

682,68

2.027,56

2.027,56

M25

Proxecto

2,97

47,85

142,11

142,11

Total:

5.498,63

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150055/2020

*** 4355 **

Maria Carmen Candida Sanchez Miranda

33.078,61

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:34:96:1

Muxía

17,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

16,94

515,16

8.726,81

8.726,81

M22

Podas entre 2 m e 4 m

16,94

605,70

10.260,56

10.260,56

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

16,94

682,68

11.564,60

11.564,60

M25

Proxecto

17,10

47,85

818,24

818,24

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,16

515,16

82,43

82,43

Total:

31.452,64

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:53:0:0:34:96:3

Muxía

0,92

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,86

515,16

443,04

443,04

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,86

605,70

520,90

520,90

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,86

682,68

587,10

587,10

M25

Proxecto

0,92

47,85

44,02

44,02

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,06

515,16

30,91

30,91

Total:

1.625,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150059/2020

*** 5947 **

Sofor Monte do Vilar

49.485,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:6:711:1

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:34:0:0:6:712:1

Dumbría

0,17

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:34:0:0:6:713:2

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:34:0:0:9:7:1

Dumbría

0,47

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

M25

Proxecto

0,47

47,85

22,49

22,49

Total:

870,16

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:34:0:0:9:8:1

Dumbría

0,35

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:34:0:0:9:11:1

Dumbría

0,68

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,68

515,16

350,31

350,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,68

605,70

411,88

411,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,68

682,68

464,22

464,22

M25

Proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

Total:

1.258,95

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:34:0:0:9:340:1

Dumbría

0,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

499,87

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:34:0:0:9:20:1

Dumbría

0,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

486,99

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:34:0:0:9:23:1

Dumbría

0,32

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,31

515,16

159,70

159,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,31

605,70

187,77

187,77

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,31

682,68

211,63

211,63

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

579,56

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:34:0:0:9:24:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

598,07

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:34:0:0:9:25:1

Dumbría

0,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

486,99

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:34:0:0:9:333:1

Dumbría

1,23

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,10

682,68

750,95

750,95

M25

Proxecto

1,23

47,85

58,86

58,86

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,13

515,16

66,97

66,97

Total:

2.109,73

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:34:0:0:9:342:1

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

190,77

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15:34:0:0:9:343:1

Dumbría

0,09

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15:34:0:0:9:344:1

Dumbría

0,13

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15:34:0:0:9:345:1

Dumbría

0,12

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15:34:0:0:9:346:1

Dumbría

0,12

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15:34:0:0:9:348:1

Dumbría

0,13

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 19

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15:34:0:0:9:349:1

Dumbría

0,12

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 20

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15:34:0:0:9:350:1

Dumbría

0,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 21

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15:34:0:0:9:351:1

Dumbría

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 22

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15:34:0:0:9:326:1

Dumbría

0,21

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,21

515,16

108,18

108,18

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,21

605,70

127,20

127,20

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,21

682,68

143,36

143,36

M25

Proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

388,79

Traballos parcela nº 23

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

15:34:0:0:9:320:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

Total:

610,95

Traballos parcela nº 24

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

15:34:0:0:9:318:1

Dumbría

0,45

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Traballos parcela nº 25

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

15:34:0:0:9:316:1

Dumbría

0,51

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,51

515,16

262,73

262,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,51

605,70

308,91

308,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,51

682,68

348,17

348,17

M25

Proxecto

0,51

47,85

24,40

24,40

Total:

944,21

Traballos parcela nº 26

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

15:34:0:0:9:314:1

Dumbría

0,20

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 27

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

15:34:0:0:9:312:1

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 28

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

15:34:0:0:9:310:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

333,25

Traballos parcela nº 29

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

15:34:0:0:9:308:1

Dumbría

0,20

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 30

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

15:34:0:0:9:306:1

Dumbría

0,65

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,65

515,16

334,85

334,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,65

605,70

393,71

393,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,65

682,68

443,74

443,74

M25

Proxecto

0,65

47,85

31,10

31,10

Total:

1.203,40

Traballos parcela nº 31

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

31

15:34:0:0:9:304:1

Dumbría

0,57

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,57

515,16

293,64

293,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,57

605,70

345,25

345,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,57

682,68

389,13

389,13

M25

Proxecto

0,57

47,85

27,27

27,27

Total:

1.055,29

Traballos parcela nº 32

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

32

15:34:0:0:9:301:1

Dumbría

0,36

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,36

515,16

185,46

185,46

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,36

605,70

218,05

218,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,36

682,68

245,76

245,76

M25

Proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total:

666,50

Traballos parcela nº 33

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

33

15:34:0:0:9:297:2

Dumbría

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 34

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

34

15:34:0:0:9:297:1

Dumbría

0,35

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Traballos parcela nº 35

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

35

15:34:0:0:9:720:1

Dumbría

0,38

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,38

682,68

259,42

259,42

M25

Proxecto

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

703,53

Traballos parcela nº 36

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

36

15:34:0:0:9:295:2

Dumbría

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 37

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

37

15:34:0:0:9:295:1

Dumbría

0,60

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,60

515,16

309,10

309,10

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,60

605,70

363,42

363,42

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,60

682,68

409,61

409,61

M25

Proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

Total:

1.110,84

Traballos parcela nº 38

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

38

15:34:0:0:9:293:2

Dumbría

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 39

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

39

15:34:0:0:9:293:1

Dumbría

0,52

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,52

515,16

267,88

267,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,52

605,70

314,96

314,96

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,52

682,68

354,99

354,99

M25

Proxecto

0,52

47,85

24,88

24,88

Total:

962,71

Traballos parcela nº 40

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

40

15:34:0:0:9:289:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 41

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

41

15:34:0:0:9:288:1

Dumbría

0,26

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

468,48

Traballos parcela nº 42

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

42

15:34:0:0:9:287:1

Dumbría

0,34

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,34

47,85

16,27

16,27

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

603,70

Traballos parcela nº 43

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

43

15:34:0:0:9:285:1

Dumbría

0,15

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 44

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

44

15:34:0:0:9:284:1

Dumbría

0,73

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,72

515,16

370,92

370,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,72

605,70

436,10

436,10

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,72

682,68

491,53

491,53

M25

Proxecto

0,73

47,85

34,93

34,93

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

1.338,63

Traballos parcela nº 45

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

45

15:34:0:0:9:757:1

Dumbría

0,17

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

301,85

Traballos parcela nº 46

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

46

15:34:0:0:9:282:1

Dumbría

0,34

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,34

47,85

16,27

16,27

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

603,70

Traballos parcela nº 47

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

47

15:34:0:0:9:394:1

Dumbría

0,56

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,54

515,16

278,19

278,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,54

605,70

327,08

327,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,54

682,68

368,65

368,65

M25

Proxecto

0,56

47,85

26,80

26,80

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.011,02

Traballos parcela nº 48

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

48

15:34:0:0:9:395:1

Dumbría

0,60

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.085,06

Traballos parcela nº 49

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

49

15:34:0:0:9:479:1

Dumbría

0,17

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 50

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

50

15:34:0:0:9:396:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

320,37

Traballos parcela nº 51

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

51

15:34:0:0:9:397:1

Dumbría

0,14

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

246,31

Traballos parcela nº 52

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

52

15:34:0:0:9:399:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Traballos parcela nº 53

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

53

15:34:0:0:9:398:1

Dumbría

0,28

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

505,50

Traballos parcela nº 54

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

54

15:34:0:0:9:753:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

320,37

Traballos parcela nº 55

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

55

15:34:0:0:9:754:1

Dumbría

0,25

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 56

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

56

15:34:0:0:9:477:1

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 57

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

57

15:34:0:0:9:403:1

Dumbría

0,14

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

246,31

Traballos parcela nº 58

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

58

15:34:0:0:9:402:1

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

338,88

Traballos parcela nº 59

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

59

15:34:0:0:9:476:1

Dumbría

0,16

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 60

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

60

15:34:0:0:9:475:1

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 61

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

61

15:34:0:0:9:474:1

Dumbría

0,23

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 62

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

62

15:34:0:0:9:408:1

Dumbría

0,22

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,21

515,16

108,18

108,18

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,21

605,70

127,20

127,20

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,21

682,68

143,36

143,36

M25

Proxecto

0,22

47,85

10,53

10,53

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

394,42

Traballos parcela nº 63

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

63

15:34:0:0:9:410:1

Dumbría

0,32

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,31

515,16

159,70

159,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,31

605,70

187,77

187,77

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,31

682,68

211,63

211,63

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

579,56

Traballos parcela nº 64

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

64

15:34:0:0:9:412:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

520,77

Traballos parcela nº 65

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

65

15:34:0:0:9:473:1

Dumbría

0,15

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 66

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

66

15:34:0:0:9:418:1

Dumbría

0,39

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,36

515,16

185,46

185,46

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,36

605,70

218,05

218,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,36

682,68

245,76

245,76

M25

Proxecto

0,39

47,85

18,66

18,66

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

683,38

Traballos parcela nº 67

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

67

15:34:0:0:9:419:1

Dumbría

0,40

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,40

515,16

206,06

206,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,40

605,70

242,28

242,28

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,40

682,68

273,07

273,07

M25

Proxecto

0,40

47,85

19,14

19,14

Total:

740,55

Traballos parcela nº 68

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

68

15:34:0:0:9:420:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

320,37

Traballos parcela nº 69

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

69

15:34:0:0:9:421:1

Dumbría

0,69

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,66

515,16

340,01

340,01

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,66

605,70

399,76

399,76

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,66

682,68

450,57

450,57

M25

Proxecto

0,69

47,85

33,02

33,02

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

1.238,81

Traballos parcela nº 70

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

70

15:34:0:0:9:422:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

598,07

Traballos parcela nº 71

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

71

15:34:0:0:9:423:1

Dumbría

0,74

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,72

515,16

370,92

370,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,72

605,70

436,10

436,10

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,72

682,68

491,53

491,53

M25

Proxecto

0,74

47,85

35,41

35,41

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.344,26

Traballos parcela nº 72

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

72

15:34:0:0:9:471:1

Dumbría

0,27

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

448,35

Traballos parcela nº 73

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

73

15:34:0:0:9:469:1

Dumbría

0,23

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

412,94

Traballos parcela nº 74

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

74

15:34:0:0:9:756:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

431,45

Traballos parcela nº 75

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

75

15:34:0:0:9:467:1

Dumbría

0,49

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

M25

Proxecto

0,49

47,85

23,45

23,45

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

881,42

Traballos parcela nº 76

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

76

15:34:0:0:9:465:1

Dumbría

0,15

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

264,83

Traballos parcela nº 77

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

77

15:34:0:0:9:463:1

Dumbría

0,26

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

455,59

Traballos parcela nº 78

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

78

15:34:0:0:9:755:1

Dumbría

0,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

172,25

Traballos parcela nº 79

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

79

15:34:0:0:9:466:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

418,56

Traballos parcela nº 80

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

80

15:34:0:0:9:464:1

Dumbría

0,08

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

135,23

Traballos parcela nº 81

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

81

15:34:0:0:9:462:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

320,37

Traballos parcela nº 82

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

82

15:34:0:0:9:457:1

Dumbría

0,09

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 83

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

83

15:34:0:0:9:455:1

Dumbría

0,16

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 84

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

84

15:34:0:0:9:456:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

116,71

Traballos parcela nº 85

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

85

15:34:0:0:9:454:1

Dumbría

0,13

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

227,79

Traballos parcela nº 86

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

86

15:34:0:0:20:88:2

Dumbría

0,68

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,68

515,16

350,31

350,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,68

605,70

411,88

411,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,68

682,68

464,22

464,22

M25

Proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

Total:

1.258,95

Traballos parcela nº 87

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

87

15:34:0:0:20:88:1

Dumbría

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 88

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

88

15:34:0:0:20:89:1

Dumbría

0,20

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 89

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

89

15:34:0:0:20:90:1

Dumbría

0,75

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,75

515,16

386,37

386,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,75

605,70

454,28

454,28

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,75

682,68

512,01

512,01

M25

Proxecto

0,75

47,85

35,89

35,89

Total:

1.388,55

Traballos parcela nº 90

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

90

15:34:0:0:20:91:2

Dumbría

0,62

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,62

515,16

319,40

319,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,62

605,70

375,53

375,53

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,62

682,68

423,26

423,26

M25

Proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

Total:

1.147,86

Traballos parcela nº 91

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

91

15:34:0:0:20:91:1

Dumbría

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 92

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

92

15:34:0:0:20:92:2

Dumbría

0,36

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,36

515,16

185,46

185,46

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,36

605,70

218,05

218,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,36

682,68

245,76

245,76

M25

Proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total:

666,50

Traballos parcela nº 93

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

93

15:34:0:0:20:757:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

Total:

610,95

Traballos parcela nº 94

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

94

15:34:0:0:20:93:1

Dumbría

0,25

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 95

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

95

15:34:0:0:20:94:1

Dumbría

0,54

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,54

515,16

278,19

278,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,54

605,70

327,08

327,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,54

682,68

368,65

368,65

M25

Proxecto

0,54

47,85

25,84

25,84

Total:

999,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150060/2020

*** 3889 **

CMVMC Boimazán, Ermide, A Candosa, A Ponte Beluso E O Aruxo

7.960,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:11:0:0:42:1325:1

Boiro

4,30

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,30

515,16

2.215,19

2.215,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,30

605,70

2.604,51

2.604,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,30

682,68

2.935,52

2.935,52

M25

Proxecto

4,30

47,85

205,76

205,76

Total:

7.960,98

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150061/2020

*** 2898 **

CMVMC Balouta e Fontecova (tres Parroquias de Dodro)

37.530,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:33:0:0:6:225:1

Dodro

0,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

93,53

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:33:0:0:6:226:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:33:0:0:6:227:1

Dodro

0,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

133,63

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:33:0:0:6:492:1

Dodro

3,99

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,99

605,70

2.416,74

2.416,73

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,99

682,68

2.723,89

2.723,88

M25

Proxecto

3,99

47,85

190,92

190,92

Total:

5.331,53

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:33:0:0:7:532:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:33:0:0:7:922:1

Dodro

2,80

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,80

605,70

1.695,96

1.695,96

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,80

682,68

1.911,50

1.911,49

M25

Proxecto

2,80

47,85

133,98

133,98

Total:

3.741,43

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:33:0:0:7:924:1

Dodro

0,15

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

200,44

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:33:0:0:7:925:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:33:0:0:7:926:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:33:0:0:7:927:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:33:0:0:7:928:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:33:0:0:7:929:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:33:0:0:7:930:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15:33:0:0:7:931:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15:33:0:0:7:932:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15:33:0:0:7:933:1

Dodro

0,05

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

66,81

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15:33:0:0:7:934:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15:33:0:0:7:935:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 19

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15:33:0:0:7:936:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 20

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15:33:0:0:7:937:1

Dodro

0,10

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

133,63

Traballos parcela nº 21

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15:33:0:0:7:938:1

Dodro

0,06

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

80,17

Traballos parcela nº 22

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15:33:0:0:7:939:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 23

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

15:33:0:0:7:940:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 24

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

15:33:0:0:7:941:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 25

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

15:33:0:0:7:942:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 26

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

15:33:0:0:7:943:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 27

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

15:33:0:0:7:944:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 28

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

15:33:0:0:7:946:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 29

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

15:33:0:0:7:948:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 30

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

15:33:0:0:7:949:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 31

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

31

15:33:0:0:7:950:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

53,45

Traballos parcela nº 32

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

32

15:33:0:0:7:951:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 33

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

33

15:33:0:0:7:952:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 34

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

34

15:33:0:0:7:953:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

26,72

Traballos parcela nº 35

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

35

15:33:0:0:7:954:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 36

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

36

15:33:0:0:7:955:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 37

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

37

15:33:0:0:7:956:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 38

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

38

15:33:0:0:7:957:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

13,37

Traballos parcela nº 39

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

39

15:33:0:0:7:958:1

Dodro

0,07

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

93,54

Traballos parcela nº 40

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

40

15:33:0:0:7:966:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas

de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48