Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Xoves, 22 de outubro de 2020 Páx. 42227

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 7 de outubro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019001320 e sete máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible efectuar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula, ás persoas que se relacionan no anexo, os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non se poderá interpoñer ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, de Santiago de Compostela, 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2020

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº expediente

Predio

Prezo xusto (€)

P-01045: variante da PO-546 no termo municipal de Pontevedra entre O Regueiriño e a PO-11, clave N/PO/91.10.3

Hros. María Lugo Pereira

12.3.2020

2019001320

163

640,35

P-01161: modificado nº 1 variante da PO-546 no termo municipal de Pontevedra entre O Regueiriño e a PO-11, clave N/PO/91.10.3-M1

Hros. María Lugo Pereira

12.3.2020

2019001325

155 OT

2.510,68

Hros. María Lugo Pereira

12.3.2020

2019001326

155 CO2

358,65

P-01860: ampliación e urbanización da vía de conexión rúa Anido-rúa Manuel Murguía. Termo municipal de Oleiros

Ramón Bermúdez de Castro Olavide

12.3.2020

2019000920

C

25.657,15

P-01862: itinerario peonil e ciclista na PO-300 Vilariño-polígono do Salnés, p.q. 9,310 a 10,270, clave PO/16/062.06

Juan Carlos Núñez Reboredo

12.3.2020

2019000963

5

8.962,46

P-01879: autovía AG-59, treito A Ramallosa-enlace AC-241, clave GA/08/022.01.1. Termo municipal de Teo

M. Natalia Senín Rial e outra

25.6.2020

2020000188

43 P

257,57

María Lourdes Dolores Rial Gallego

25.6.2020

2020000189

44 P

515,13

P-01881: parque eólico de Pena Forcada-Catasol II, expediente IN407A 2016/877-1

Carmen Insua Muñiz

25.6.2020

2020000093

203

32.326,47