Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Mércores, 4 de novembro de 2020 Páx. 43808

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2020 pola que se conceden as axudas da Orde do 2 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a proxectos de investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia, e se dá publicidade da encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para a tramitación e xestión das citadas axudas (código de procedemento SA304C).

A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, a través da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), por medio da Orde do 2 de xullo de 2020 (DOG núm. 135, do 8 de xullo) estableceron as bases reguladoras e convocaron, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do programa Traslaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 7 da convocatoria para as solicitudes presentadas, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 2 de xullo de 2020.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelle ao titular da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde, por proposta da comisión de selección de acordo co artigo 15 da Orde do 2 de xullo de 2020.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 16 da Orde do 2 de xullo de 2020 e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección, a través da ACIS,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles aos investigadores que se relacionan no anexo I as axudas destinadas a proxectos de investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia, convocadas pola Orde do 2 de xullo de 2020.

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse aos capítulos IV e VII dos orzamentos do Servicio Galego de Saúde nas aplicacións 5001.561C.481.00 e 5001.561C.781.00.

Cuarto. De acordo co artigo 4 da Orde do 2 de xullo de 2020, a subvención será librada á entidade beneficiaria a que pertenza o grupo ou persoal investigador, conforme a concesión de resolución.

Para proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 18 da Orde do 2 de xullo de 2020. A data límite de presentación desta documentación para a anualidade de 2020 e 2021 é a establecida no punto primeiro do artigo 18 da Orde do 2 de xullo de 2020.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, de ser o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Sanidade, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2020

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente
administrativo

Entidade beneficiaria

Fundación

Acrónimo

NIF

Importe
axuda 2020

Importe
axuda 2021

Total
axuda

CT850A-1

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

PLASMA-GAL

G36911972

16.612,27 €

49.836,82 €

66.449,09 €

CT850A-2

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

EPICOVIGAL

G36911972

18.861,38 €

56.584,12 €

75.445,50 €

CT850A-3

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

SEGUICOVID

G36911972

3.969,34 €

11.908,01 €

15.877,35 €

CT850A-4

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

ALCOVID-19

G15796683

6.329,25 €

18.987,75 €

25.317,00 €

CT850A-5

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

CovidPhy

G15796683

8.369,75 €

25.109,25 €

33.479,00 €

CT850A-6

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

REUTILIZA

G15796683

12.851,85 €

38.555,55 €

51.407,40 €

CT850A-7

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

SARS-COV-2: INMOD

G36911972

19.175,15 €

57.525,47 €

76.700,62 €

CT850A-8

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

COVID19-GENEST

G15335219

11.805,51 €

35.416,54 €

47.222,05 €

CT850A-9

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

Neurocog-COVID19

G15796683

8.470,75 €

25.412,24 €

33.882,99 €

CT850A-10

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

MITO-COVID19

G15335219

18.462,08 €

55.386,23 €

73.848,31 €

ANEXO II

Lista de espera

Expediente
administrativo

Entidade beneficiaria

Fundación

Acrónimo

NIF

Importe solicitado

CT850A-11

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

LIRA-COVID-19

G36911972

30.000,00 €

CT850A-12

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

CRISPR-COV

G15796683

36.200,00 €

CT850A-13

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

COVIDATA-GAL

G15796683

98.500,00 €

CT850A-14

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

ECO-PED-COVID

G36911972

17.840,00 €

CT850A-15

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

SERSforSARS

G36911972

50.000,00 €

CT850A-16

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

AntisépticoOral_ COVID19

G15796683

49.062,00 €

CT850A-17

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

TGT-SARS-CoV2

G15335219

76.400,00 €

CT850A-18

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

COVID19SOCIOECON

G15796683

49.175,50 €

CT850A-19

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

AP-SCORE-GAL

G36911972

100.000,00 €

CT850A-20

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

MMUNOPOWER-COVID19

G36911972

96.000,00 €

CT850A-21

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

PRECOV

G15335219

89.638,00 €

CT850A-22

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

ECOVID

G36911972

7.650,00 €

CT850A-23

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

MEDARCOV

G15335219

100.000,00 €

CT850A-24

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

ELISARS

G36911972

90.334,00 €

CT850A-25

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

ESTUDIO CoV-RAD

G15335219

93.166,00 €

CT850A-26

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

AP-VID19

G15796683

12.850,00 €

CT850A-27

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

MASSPECTCOV2

G15796683

55.503,32 €

CT850A-28

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

PRE-COVID

G15796683

50.000,00 €

CT850A-29

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

VENTE

G36911972

97.774,00 €

CT850A-30

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

Dano pulmonar COVID-19

G15796683

7.350,00 €

CT850A-31

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

PeptCOVID

G15335219

100.000,00 €

CT850A-32

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

GEOCOVID-19

G36911972

75.250,00 €

CT850A-33

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

IMPACTONCO

G15796683

81.063,98 €

CT850A-34

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

DL-COVIDRX

G15796683

85.408,00 €

CT850A-35

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

COVID_ASVI

G36911972

37.700,00 €

CT850A-36

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

DEAZABETSARS

G36911972

98.000,00 €

CT850A-37

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

SFD-SERGAS

G15796683

99.876,00 €

CT850A-38

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

Campo baleiro

G15335219

100.000,00 €

CT850A-39

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

SENSGAL

G36911972

99.848,00 €

CT850A-40

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

Campo baleiro

G15335219

15.800,00 €

CT850A-41

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

COVID-19-MSML

G15335219

100.000,00 €

CT850A-42

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

CARDIOVID

G15796683

28.775,00 €

CT850A-43

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

REGICOVID-AP

G15796683

42.636,06 €

CT850A-44

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

ANGIOVID

G36911972

15.300,00 €

CT850A-45

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

PRECOV

G15796683

100.000,00 €

CT850A-46

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

RGBB-COVID-19

G36911972

41.000,00 €

CT850A-47

Fundación Profesor Novoa Santos

FPNS

RGBB-COVID-19

G15335219

42.200,00 €

CT850A-48

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

RGBB-COVID-19

G15796683

41.020,00 €

CT850A-49

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

EVIADENT

G15796683

40.290,00 €

CT850A-50

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

Neuropsy4COVID-19

G15796683

43.250,00 €

CT850A-51

Fundación Biomédica Galicia Sur

FBGS

AP-SARS

G36911972

14.000,00 €

CT850A-52

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

FIDIS

COVIVAL

G15796683

34.380,00 €

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Expediente
administrativo

Entidade beneficiaria

Acrónimo

NIF

Importe solicitado

CT850A-53

Fundación Biomédica Galicia Sur

TIDISTRESS

G36911972

60.000 €