Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Mércores, 4 de novembro de 2020 Páx. 43813

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 29 de setembro de 2020 de concesión de subvencións convocadas pola Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

Ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 2020, sobre iniciación, continuación e aprobación de expedientes de contratación e de subvencións, a persoa titular da Consellería de Política Social ditou, con data 30 de abril de 2020, a Resolución pola que se determina a continuidade da tramitación do proxecto da Orde pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2020, 2021 e 2022 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020), logo de acordo favorable do antedito órgano de goberno adoptado na súa reunión do vinte e catro de abril de dous mil vinte.

Tras a súa aprobación, no Diario Oficial de Galicia número 90, do 11 de maio de 2020, publícase a Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

En relación co procedemento de concesión de subvencións para realizar actuacións singularizadas, prestacións vinculadas ao desenvolvemento de servizos sociais de inclusión ou investimentos previstas no artigo 4.1.b) e c), sometido ao réxime de concorrencia competitiva, de conformidade co disposto no artigo 10.4 ao abeiro do artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento publicaranse no Diario Oficial de Galicia. Estas publicacións producirán os efectos de notificación. Así mesmo, de xeito complementario, efectuarase a notificación das resolucións da concesión mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia, Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

No artigo 14 desta orde establécese que a resolución dos expedientes de axudas lle corresponde á persoa titular da Dirección Xeral de Inclusión Social por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social. Para as actuacións subvencionables establecidas no artigo 4.1.b) e c), o prazo máximo para resolver e notificar será de cinco meses, que empezarán a contar desde o día seguinte ao da publicación da orde. Se vencese o prazo máximo para resolver sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada. As resolucións estarán motivadas e indicarán a puntuación acadada no proceso de valoración.

Así mesmo, dado que parte das tipoloxías de axudas están cofinanciadas por fondos Europeos, na resolución de outorgamento da subvención constará a información sobre o cofinanciamento dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder 2014-2020, e a correspondente porcentaxe, con indicación do obxectivo temático, prioridade de investimento e obxectivo específico. Así mesmo, figurará a identificación do beneficiario, a contía da subvención e obrigas que lle correspondan, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deben obterse con ela, o plan financeiro e o prazo de execución, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA).

Así mesmo, informaráselle que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista de operacións, que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) 1303/2013:

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/loFEDER1420/porFEDER/Paginas/inicio

Polo exposto, emitida a resolución para a concesión de subvencións para realizar actuacións singularizadas, prestacións vinculadas ao desenvolvemento de servizos sociais de inclusión ou investimentos previstas no artigo 4.1.b) e c),

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido da Resolución do 29 de setembro de 2020, ditada no procedemento BS631A de concesión de axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social que se xunta no anexo, no que se refire ás tipoloxías de axudas previstas no artigo 4.1.b) e c).

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interporse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á publicación, e sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2020

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 29 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se resolve o procedemento de concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (procedemento BS631A)

Antecedentes:

1. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social, unha vez consultada a base de datos do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, comprobou que as entidades cumprían os requisitos establecidos na orde de convocatoria, tanto no caso de non constaren inscritas as entidades solicitantes como entidade de iniciativa social como, de ser o caso, non estaren os centros debidamente autorizados.

2. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social emitiu certificado en que se constata o cumprimento por parte da entidade dos requisitos establecidos para acceder ás subvencións.

3. A Comisión de Valoración de Subvencións emitiu informe de valoración conxunto de todas as solicitudes presentadas. Para as actuacións do artigo 4.1.b) e c), conforme o artigo 11.2, a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva, e propuxo a denegación e a concesión das solicitudes de actuacións prioritarias e non prioritarias de todas as tipoloxías seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios obxectivos de concesión establecidos no artigo 11.4 e 1.5 da orde. Deste xeito, no ano 2020, na tipoloxía b1, non acadan subvención as actuacións admitidas dirixidas a atender necesidades básicas con menos de 64 puntos, e ningunha actuación informativa de prevención e primeira atención.

Acadan subvención todas as actuacións admitidas, prioritarias e non prioritarias das tipoloxías b2 e b3.

No ano 2021, na tipoloxía b1, non acadan subvención as actuacións dirixidas a atender necesidades básicas con puntuación inferior a 58 puntos e ningunha actuación informativa.

Na tipoloxía b2, non acadan subvención as actuacións prioritarias cunha puntuación inferior a 36 e ningunha das non prioritarias. Na tipoloxía b3 non acadan subvención as actuacións prioritarias cunha puntuación inferior a 49 e ningunha das non prioritarias.

No ano 2022, na tipoloxía b1, acadan subvención todas as actuacións dirixidas a atender necesidades básicas e canto ás informativas, só as de puntuación superior a 84 puntos.

Na tipoloxía b2, non acadan subvención as prioritarias cunha puntuación inferior aos 35 puntos e ningunha non prioritaria. Na tipoloxía b3, no acadan subvención as actuacións prioritarias puntuadas con menos de 48 puntos e ningunha actuación non prioritaria.

Todas as actuacións admitidas da tipoloxía c acadan subvención en todas as anualidades.

5. Unha vez fiscalizado o gasto en conformidade pola Intervención Delegada, o director xeral de Inclusión Social, en virtude do artigo 14 e disposición derradeira primeira, resolveu a concesión e denegación das subvencións.

Por todo o anterior,

RESOLVO:

Primeiro. A concesión das subvencións solicitadas para as seguintes actuacións do artigo 4.1.b) e c), coas contías e motivos que se indican (relación no anexo I).

Segundo. Inadmitir os expedientes relacionados no anexo II polos motivos indicados.

Terceiro. Aceptar a renuncia da solicitude da entidade que se relaciona no anexo III.

Cuarto. Aceptar a desistencia da solicitude para as actuacións relacionadas no anexo IV.

Quinto. Denegar as solicitudes e polos motivos que se relacionan no anexo V.

Sexto. Denegar as solicitudes de subvencións presentadas polas entidades que se relacionan no anexo VI, unha vez valoradas, por non acadar a puntuación suficiente en relación con outros programas presentados (esgotamento do crédito).

Sétimo. As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b).2º e 4.1.b).3º están subvencionadas nun 80 % polo FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no obxectivo temático 9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación, prioridade de investimento 9.1. A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego, obxectivo específico 9.1.1. Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción.

As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.c) están subvencionadas nun 80 % polo Feder dentro do programa operativo de Galicia 2014/2020, con encaixe no obxectivo temático 9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación, prioridade de investimento 9.7. Investimento en infraestruturas sociais e sanitarias que contribúan ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, e o fomento da inclusión social mediante unha mellora do acceso aos servizos sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais, obxectivo específico 9.7.1. Investimento en infraestrutura social e sanitaria que contribúa ao desenvolvemento nacional, rexional e local, e reduza as desigualdades sanitarias e transición dos servizos institucionais aos servizos locais, actuación CPSO 9.7.1.2. Axudas para o investimento en centros de inclusión social e en centros de menores para a adaptación ás necesidades funcionais, categoría de intervención CE055_Outra infraestrutura social que contribúa ao desenvolvemento rexional e social, e deberán cumprir as normas establecidas no Regulamento UE 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello; nos regulamentos UE 1301/2013 e 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo, polo que se derroga o Regulamento (CE) 1081/2006, do Consello, e nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2014-2020.

Oitavo. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas subvencionadas polo FSE o de baremos estándar de custos unitarios e, no caso das axudas financiadas polo Feder, será o de custos reais a través da conta xustificativa.

Noveno. A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das entidades beneficiarias na lista de operacións que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) 1303/2013, así como na Base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

Décimo. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións (RDC art. 125.4.c). A detección de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, no marco da presente convocatoria, poderá pór os citados feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf.

Décimo primeiro. Dispón de 10 días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación, entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Décimo segundo. O pagamento das axudas farase de acordo co establecido no artigo 21 e, unha vez xustificada cada anualidade, nos prazos e forma previstos no artigo 18 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de xeito independente. A primeira comprende as actuacións realizadas entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de novembro de 2020, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 7 de decembro de 2020; a segunda comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2020 e o 30 de novembro de 2021, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2021; a terceira comprende as actuacións desde o 1 de decembro de 2021 ata o 30 de xuño de 2022, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 15 de xullo de 2022. No caso de subvencións para a construción, ampliación e mellora de centro en que, de conformidade co artigo 5.3, se adquiran compromisos alén do 30 de xuño de 2022 e antes do 30 de novembro do mesmo ano, a data límite para presentar a xustificación desta anualidade será o 7 de decembro de 2022.

Décimo terceiro. Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actuacións recollidas no artigo 4.1.b) da orde de convocatoria e o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 14.5 da orde de convocatoria, a entidade beneficiaria poderá, nun prazo de dez días desde a notificación, reformular a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formular as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Décimo cuarto. En xeral, as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde, polo que deberá:

Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente. A aceptación da axuda supón a declaración de que o beneficiario ten capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións daquela (RD art.125.3.d).

Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos financiados con fondos Feder. No caso das axudas financiadas polo FSE Galicia 2014-2020, bastará con manter de forma separada na contabilidade o ingreso da axuda percibida, de maneira que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos financiados con fondos do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

En todo caso, respecto das axudas cofinanciadas co FSE ou Feder deberán conservar toda a documentación relativa á subvención durante un período de tres anos, que se contará a partir do 31 de decembro seguinte á presentación destas contas nas cales estean incluídos os gastos da operación ante a Comisión Europea. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado polo Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Os beneficiarios comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas polo PO Feder/FSE, de acordo co estipulado no artigo 2.2 do anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013. En particular, deberán facer constar, en todo tipo de publicidade e información ás actuacións realizadas, a condición de subvencionadas pola Consellería de Política Social, de ser o caso, polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014/2020 ou polo PO FSE Galicia 2014/2020, segundo o establecido no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello. En todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio recibido ao proxecto, e deberá figurar o emblema da Unión e unha referencia á Unión Europea, referencia ao Fondo Feder ou FSE que dá apoio ao proxecto e aos lemas dos fondos. Durante a realización do proxecto e durante o período de duración dos compromisos de mantemento do investimento ou emprego, informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispor dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea, e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. As características técnicas para a exhibición do emblema da Unión e referencia ao Fondo deberanse axustar ao establecido nos artigos 3, 4 e 5 do Regulamento (UE) 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014.

Informar, de ser o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social) e, de ser o caso, cofinanciadas polo Feder e/ou FSE, así como dos obxectivos dos fondos; figurarán, como mínimo, os emblemas nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas, ás fórmulas que, de ser o caso, propoña a Consellería de Política Social e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. Así mesmo, deberán realizar as actuacións precisas para recoller información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao FSE. Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do participante coas actuacións subvencionadas, mentres que os indicadores de resultado inmediato se deberán referir ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. Para estes efectos, seralle facilitado o acceso á aplicación Participa 1420. Polo que respecta aos indicadores relativos ás axudas ao investimento en centros de inclusión e emerxencia social, realizarase un reconto global da capacidade máxima de persoas para as cales está deseñado o centro e, no caso de adquisición de equipamento de uso social, farase unha estimación da poboación beneficiaria durante a súa vida útil.

Axustarse na execución das accións aos obxectivos que, de ser o caso, estableza a Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Inclusión Social. En particular, e coa periodicidade coa que sexa requirida, deberalle comunicar á Dirección Xeral de Inclusión Social o cumprimento das accións subvencionadas polas persoas participantes, comunicación na cal se fará constar toda a información precisa para dar cumprimento aos requirimentos de información asociados aos indicadores de produtividade e de resultado do FSE. En particular e con respecto ás persoas participantes, obterá información sobre os indicadores de produtividade e resultado para o FSE. Para acreditar este aspecto, a entidade deberá solicitar e custodiar unha declaración das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita responsabilizarse da súa declaración conxunta ante a Dirección Xeral de Inclusión Social. Esta mesma obriga contraerase cos servizos sociais comunitarios de referencia da persoa participante, cando sexa solicitado para o seguimento da súa intervención social.

As infraestruturas e equipamentos subvencionados deberán permanecer destinados ao fin concreto para o cal se concederon por un período de cinco anos desde o pagamento final ao beneficiario, segundo establece o artigo 71 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, a que se remite o artigo 7 da Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro. O incumprimento deste requisito dará lugar á revogación da subvención, co reintegro das cantidades percibidas e a exixencia dos xuros de demora legalmente establecidos desde o momento do pagamento da subvención, segundo o establecido no artigo 22.3.

Comunicar as variacións das datas de inicio e remate das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social, en especial, os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

Remitir, no prazo de dez días, os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social.

Someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social, e ás verificacións dos organismos implicados na xestión e seguimento do PO FSE Galicia 2014-2020 e Feder, incluídas as visitas sobre o terreo, que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social, e ás verificacións dos organismos implicados na xestión e seguimento do PO FSE Galicia 2014-2020 e Feder, incluídas as visitas sobre o terreo, que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

Contratar un seguro para o alumnado ou persoas participantes nas actuacións que cubra os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os dos desprazamentos para a asistencia a elas.

Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Décimo quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa. Contra ela cabe interpor directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, ou potestativamente o recurso de reposición no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2020. A conselleira de Política Social. P.D. (artigo 14.1 da Orde do 4 de maio de 2020). Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.

ANEXO I

Concesión das subvencións solicitadas para as actuacións do artigo 4.1.b) e c), coas contías
e motivos que se indican

1. Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun programa de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos ou atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social, incluíndo aquela dirixida de xeito exclusivo á poboación inmigrante (artigo 4.1.b):

a) Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos (artigo 4.1.b)1º), coa seguinte desagregación:

1º. Necesidades básicas.

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntuación

Cantidade concedida 2020

Cantidade concedida 2021

Cantidade concedida 2022

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: servizo de cobertura de necesidade de alimento

Prioritaria

89

14.670,00 €

37.900,00 €

24.300,00 €

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: achegas económicas (vivenda, saúde, educación, etc.)

Prioritaria

89

4.800,00 €

12.450,00 €

7.950,00 €

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Aferrados

Prioritaria

87

9.200,00 €

23.800,00 €

14.600,00 €

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría, limpeza...)

Prioritaria

87

2.100,00 €

6.820,00 €

4.400,00 €

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de cobertura de necesidade de alimento

Prioritaria

86

8.000,00 €

17.000,00 €

8.000,00 €

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría…)

Prioritaria

86

7.000,00 €

13.000,00 €

7.000,00 €

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de provisión de recursos básicos (apoio material)

Prioritaria

86

5.000,00 €

11.000,00 €

5.000,00 €

G15940414

Asociación Mestura

Servizo de cobertura de necesidade de hixiene

Prioritaria

81

1.000,00 €

2.200,00 €

500,00 €

G15940414

Asociación Mestura

Servizo de cobertura de necesidade de alimento

Prioritaria

81

400,00 €

1.200,00 €

600,00 €

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti mercas

Prioritaria

80

300,00 €

750,00 €

450,00 €

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti sandas

Prioritaria

80

300,00 €

750,00 €

450,00 €

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Servizo de necesidades de alimento

Prioritaria

79

1.300,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades alimenticias a persoas sen recursos

Prioritaria

77

19.110,00 €

38.220,00 €

19.110,00 €

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura doutras necesidades básicas, non alimenticias, en familias sen recursos

Prioritaria

77

13.120,00 €

26.240,00 €

13.120,00 €

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría, limpeza...)

Prioritaria

77

810,00 €

1.950,00 €

1.140,00 €

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Servizo de axudas económicas para alimentación Ábaco

Prioritaria

77

4.000,00 €

10.000,00 €

5.500,00 €

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Servizo de axudas económicas para provisión de recursos básicos Esgallo

Prioritaria

77

4.000,00 €

10.000,00 €

5.500,00 €

G15940414

Asociación Mestura

Servizo de cobertura de necesidade de material de apoio

Prioritaria

76

500,00 €

2.200,00 €

500,00 €

G15210388

Asociación Antonio Noche

Comparte

Prioritaria

73

2.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Servizo de apoio ás necesidades básicas: roupeiro

Prioritaria

73

3.000,00 €

10.500,00 €

6.500,00 €

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Colabora Social (provisión de recursos básicos)

Prioritaria

73

2.500,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de alimentos

Prioritaria

70

1.800,00 €

4.500,00 €

2.700,00 €

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Atención en rúa e emerxencias

Prioritaria

70

500,00 €

1.200,00 €

700,00 €

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de roupa e enxoval do fogar

Prioritaria

70

2.400,00 €

6.000,00 €

3.600,00 €

G94000379

Asociación Asistencial SOS Tomiño

Compra e distribución de alimentos

Prioritaria

70

3.500,00 €

6.500,00 €

3.000,00 €

G70390745

Asociación Centinelas

Banco de recursos básicos (hixiene, roupeiro, apoio material)

Prioritaria

70

400,00 €

800,00 €

400,00 €

G28197564

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Cobertura de necesidades básicas

Prioritaria

69

1.360,00 €

3.260,00 €

1.900,00 €

G70260906

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial)

Repartición de alimentos

Prioritaria

68

12.600,00 €

22.800,00 €

14.600,00 €

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de cobertura de alimentos

Prioritaria

68

6.660,00 €

16.000,00 €

9.340,00 €

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de provisión de recursos básicos (roupeiro)

Prioritaria

68

6.660,00 €

16.000,00 €

9.340,00 €

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: alimentos

Prioritaria

68

3.750,00 €

9.000,00 €

5.250,00 €

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: roupeiro

Prioritaria

68

2.500,00 €

6.000,00 €

3.500,00 €

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

Servizo de necesidades básicas (alimentos, apoio material...)

Prioritaria

67

2.100,00 €

4.550,00 €

2.450,00 €

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Banco de alimentos complementario

Prioritaria

66

30,00 €

60,00 €

30,00 €

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: hixiene

Prioritaria

66

1.650,00 €

4.000,00 €

2.350,00 €

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

O ultramarino de Ayuvi

Prioritaria

65

2.200,00 €

6.200,00 €

4.000,00 €

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

Outros recursos básicos (hixiene persoal)

Prioritaria

65

2.200,00 €

6.200,00 €

4.000,00 €

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

O armario de Ayuvi

Prioritaria

65

3.000,00 €

7.500,00 €

4.500,00 €

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

Repartición de roupa, produtos de hixiene e enxoval doméstico

Prioritaria

65

10.600,00 €

25.900,00 €

23.000,00 €

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

Repartición de alimentos

Prioritaria

65

18.450,00 €

41.400,00 €

23.150,00 €

G36884708

Asociación Vida Digna

Atención ás necesidade básicas, hixiene e farmacia

Prioritaria

64

15.348,00 €

29.500,00 €

23.000,00 €

G36884708

Asociación Vida Digna

Repartición de alimentos

Prioritaria

64

25.500,00 €

29.500,00 €

23.000,00 €

G36884708

Asociación Vida Digna

Roupeiro social e repartición de enxoval

Prioritaria

64

25.500,00 €

29.500,00 €

23.000,00 €

G94069416

Asociación Vida Digna O Morrazo

Roupeiro social

Prioritaria

64

0,00 €

5.080,00 €

3.120,00 €

G94069416

Asociación Vida Digna O Morrazo

Repartición de alimentos

Prioritaria

64

0,00 €

5.080,00 €

3.120,00 €

G32394082

Asociación Redmadre Ourense

Ánxela-Recursos básicos

Prioritaria

64

0,00 €

1.800,00 €

1.050,00 €

G32394082

Asociación Redmadre Ourense

Ánxela-Alimentación

Prioritaria

64

0,00 €

1.800,00 €

1.050,00 €

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

Repartición de produtos de hixiene infantil

Prioritaria

64

0,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

Repartición de roupa e aveños infantís

Prioritaria

64

0,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

Repartición de alimentos infantís

Prioritaria

64

0,00 €

3.320,00 €

1.980,00 €

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

Ánxela-Alimentación

Prioritaria

64

0,00 €

4.000,00 €

2.340,00 €

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

Ánxela-Hixiene

Prioritaria

64

0,00 €

4.000,00 €

2.340,00 €

G15121254

Asociación Renacer

Proxecto de solidariedade

Prioritaria

63

0,00 €

24.000,00 €

9.000,00 €

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

Achegas económicas para gastos de vivenda, subministracións básicas e outros

Prioritaria

63

0,00 €

9.350,00 €

6.400,00 €

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

Ánxela-Roupeiro

Prioritaria

62

0,00 €

1.800,00 €

1.050,00 €

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

Ánxela-Enxoval infantil

Prioritaria

62

0,00 €

900,00 €

520,00 €

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

Outros recursos básicos (kits posparto)

Prioritaria

61

0,00 €

620,00 €

400,00 €

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

Axudas de emerxencia social para familias con menores de 3 anos a cargo

Prioritaria

60

0,00 €

70,00 €

50,00 €

R2802129C

Diaconía

Servizo de cobertura alimentaria

Prioritaria

58

0,00 €

3.653,00 €

3.000,00 €

R2802129C

Diaconía

Servizo de provisión de recursos básicos

Prioritaria

58

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

R2802129C

Diaconía

Servizo de rúa e/ou atención urxente

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

600,00 €

2º. Actuacións de prevención e primeira atención.

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Cantidade concedida 2020

Cantidade concedida 2021

Cantidade concedida 2022

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: valoración, orientación e información

Prioritaria

84

0,00 €

0,00 €

4.604,00 €

b) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social (artigo 4.1.b)2º), coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Cantidade 2020

Cantidade 2021

Cantidade 2022

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Circulab. Laboratorio de iniciativas

Prioritaria

77

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Sementando alternativas

Prioritaria

77

17.284,63 €

41.463,84 €

24.251,53 €

BS631A 2020/83

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Proxecto de inclusión social básica dirixido á poboación española

Prioritaria

76

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Integración e futuro

Prioritaria

74

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto familia educa

Prioritaria

73

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

CO_1/21_Dixitalizados

Prioritaria

71

0,00 €

724,81 €

2.381,51 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

CO_1/20_Dixitalizados

Prioritaria

71

724,81 €

2.381,51 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Rede de apoio interterritorial

Prioritaria

71

16.696,47 €

33.392,94 €

16.696,47 €

BS631A 2020/142

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Rol

Prioritaria

71

17.291,85 €

41.495,26 €

24.203,41 €

BS631A 2020/142

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tesela

Prioritaria

71

17.291,85 €

41.495,26 €

24.203,41 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_02/21_Coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

70

0,00 €

2.070,88 €

0,00 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_01/22_Coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

70

0,00 €

0,00 €

2.070,88 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_02/21_Preparación ESO

Prioritaria

70

0,00 €

0,00 €

6.989,22 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_01/21_Coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

70

0,00 €

2.070,88 €

0,00 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_03/21_Coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

70

0,00 €

2.070,88 €

0,00 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

70

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_02/22_Coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

70

0,00 €

0,00 €

2.070,88 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_01/20_Preparación ESO

Prioritaria

70

0,00 €

6.989,22 €

0,00 €

BS631A 2020/25

G36861078

Fundación Érguete-Integración

PO_01/21_Preparación ESO

Prioritaria

70

0,00 €

4.555,94 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_5/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/22_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/22_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/22_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_6/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/20_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

647,15 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/20_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

647,15 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/20_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

647,15 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/21_Competencia dixital nos trámites administrativos

Prioritaria

69

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/142

G20486825

Emaús Fundación Social

PO_2/21_Googléame II. Inclusión dixital

Prioritaria

69

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/142

G20486825

Emaús Fundación Social

PO_1/21_Googléame. Inclusión dixital

Prioritaria

69

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Proxecto Medranza

Prioritaria

68

11.182,75 €

37.275,84 €

26.093,09 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

Labora social

Prioritaria

66

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/14

G70480900

Asociación Poten100mos

Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

66

19.081,68 €

38.163,36 €

19.081,68 €

BS631A 2020/14

G70480900

Asociación Poten100mos

Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

66

22.261,96 €

44.523,92 €

16.178,75 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

66

9.577,82 €

43.669,68 €

24.850,56 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

65

0,00 €

9.733,14 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_01/22 Alfabetización dixital

Prioritaria

65

0,00 €

0,00 €

6.626,82 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_02/21 Alfabetización dixital

Prioritaria

65

0,00 €

9.733,14 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_01/21 Competencias clave

Prioritaria

63

0,00 €

3.365,18 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_01/20 Competencias clave

Prioritaria

63

1.009,55 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1/22 Competencias clave

Prioritaria

63

0,00 €

0,00 €

3.494,61 €

BS631A 2020/72

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Andaina

Prioritaria

63

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/72

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Abrente

Prioritaria

63

0,00 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/72

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Acouguiño

Prioritaria

63

10.545,30 €

25.296,96 €

47.157,74 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé-Servizo á conciliación

Prioritaria

63

1.724,40 €

18.968,40 €

8.622,00 €

BS631A 2020/14

G70480900

Asociación Poten100mos

Apoio á conciliación

Prioritaria

62

11.484,50 €

20.934,22 €

10.001,52 €

BS631A 2020/26

G36791960

Plan comunitario de Teis

Programa integral Apunto Teis

Prioritaria

62

14.311,26 €

28.622,52 €

14.311,26 €

BS631A 2020/72

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Conciliación Amigó

Prioritaria

61

12.363,95 €

29.659,68 €

17.347,46 €

BS631A 2020/142

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tira do fío

Prioritaria

61

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/22_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

6.471,50 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/20_Preparación ESA

Prioritaria

60

10.354,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/20_Preparación ESA

Prioritaria

60

10.354,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/21_Preparación ESA

Prioritaria

60

0,00 €

15.531,60 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/21_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

6.471,50 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/20_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

6.471,50 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/21_Preparación ESA

Prioritaria

60

0,00 €

15.531,60 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/22_Preparación ESA

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

11.648,70 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/22_Preparación ESA

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

11.648,70 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/22_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

6.471,50 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/20_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

6.471,50 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_01/20_Brúxula competencias clave

Prioritaria

60

6.471,50 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/56

G70136429

Asociación Viraventos

Xogoteca

Prioritaria

60

0,00 €

29.659,68 €

17.295,73 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto Convivindo A Coruña

Prioritaria

59

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_06/21 Competencias clave-Inglés

Prioritaria

59

0,00 €

776,58 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_04/21 Informática básica

Prioritaria

59

0,00 €

517,72 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_01/21 Competencias clave

Prioritaria

59

0,00 €

4.530,05 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_02/22 Internet e redes sociais

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

258,86 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_04/20 Informática básica

Prioritaria

59

517,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_03/22 Alfabetización dixital

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_04/22 Informática básica

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

517,72 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_06/22 Competencias clave-Inglés

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

776,58 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_01/20 Competencias clave

Prioritaria

59

1.941,45 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_03/20 Alfabetización dixital

Prioritaria

59

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_03/21 Alfabetización dixital

Prioritaria

59

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_06/20 Competencias clave-Inglés

Prioritaria

59

517,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_02/20 Internet e redes sociais

Prioritaria

59

258,86 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU-02/21 Internet e redes sociais

Prioritaria

59

0,00 €

258,86 €

0,00 €

BS631A 2020/86

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

Itinerarios personalizados de inclusión para persoas sen fogar con problemas de saúde mental

Prioritaria

58

17.264,58 €

41.463,88 €

24.271,54 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_01/22 Competencias clave

Prioritaria

58

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha

Prioritaria

56

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Ruralemprega-T

Prioritaria

56

12.761,80 €

30.597,25 €

17.913,11 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

Apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Prioritaria

56

11.182,75 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto Convivindo Vigo

Prioritaria

56

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/102

G79408852

Médicos do Mundo

Apoio á inclusión sociolaboral básica

Prioritaria

56

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

Nosoutras

Prioritaria

56

11.130,98 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/124

G73038457

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Programa para a reinserción social e laboral para persoas en risco de exclusión social

Prioritaria

55

0,00 €

44.523,92 €

0,00 €

BS631A 2020/42

G27021120

Aliad-Ultreia

Programa Paso a paso

Prioritaria

54

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/110

G32010449

CIMO, entidade prestadora de servizos

INTEGRA-T Alfabetización dixital

Prioritaria

54

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_16/21_Alfabetización dixital avanzada 1

Prioritaria

53

0,00 €

1.760,25 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_15/22_Alfabetización dixital básica

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

1.242,53 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_14/21_Alfabetización dixital básica

Prioritaria

53

0,00 €

1.242,53 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_18/22_Alfabetización dixital avanzada 3

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

1.760,25 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_12/22_Competencias clave N2

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

4.452,39 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_13/21_Alfabetización dixital básica 1

Prioritaria

53

0,00 €

1.242,53 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_17/21_Albabetización dixital avanzada 2

Prioritaria

53

0,00 €

1.760,25 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_11/21_Competencias clave N2

Prioritaria

53

0,00 €

4.452,39 €

0,00 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

OU_01/20_Alfabetización dixital

Prioritaria

53

776,58 €

3.106,32 €

1.035,44 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/21_O teu novo país IV

Prioritaria

53

0,00 €

2.536,83 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/21_O teu novo país VI

Prioritaria

53

0,00 €

1.604,93 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/21_O teu novo país V

Prioritaria

53

0,00 €

2.019,11 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/22_O teu novo país VIII

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

2.536,83 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/22_AlfabeTIC XIX

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

155,32 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_12/21_AlfabeTIC XVII

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/22_AlfabeTIC XVIII

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

155,32 €

BS631A 2020/123

G79408696

Asociación Provivienda

Raizar. Itinerarios individuais de integración sociolaboral

Prioritaria

52

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_19/20_Rocha competencias dixitais 1

Prioritaria

51

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_20/21_Rocha competencias dixitais 2

Prioritaria

51

0,00 €

3.882,90 €

0,00 €

BS631A 2020/59

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (APES)

Punto de partida

Prioritaria

50

10.206,48 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/59

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (APES)

Presentes

Prioritaria

50

11.907,56 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/92

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

Programa para o acceso, mantemento e a mellora de emprego

Prioritaria

50

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Alares: itinerarios de inclusión social e residencial

Prioritaria

49

0,00 €

20.320,51 €

12.917,11 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

IPIS Exclusión Ourense

Prioritaria

49

9.318,96 €

22.261,96 €

12.943,00 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

IPIS Exclusión Pontevedra

Prioritaria

49

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_2/20_Competencias clave

Prioritaria

49

5.591,38 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_4/21_Competencias clave

Prioritaria

49

0,00 €

9.526,05 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_2/22_Competencias básicas dixitais

Prioritaria

49

0,00 €

0,00 €

3.882,90 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_4/22_Competencias clave

Prioritaria

49

0,00 €

0,00 €

13.926,67 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_3/21_Competencias dixitais

Prioritaria

49

0,00 €

3.158,09 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_2/21_Competencias básicas dixitais

Prioritaria

49

0,00 €

3.158,09 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_5/21_Competencias clave

Prioritaria

49

0,00 €

9.526,05 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_3/22_Competencias básicas dixitais

Prioritaria

49

0,00 €

0,00 €

3.882,90 €

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Emprégate

Prioritaria

49

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/1

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora: IPIS

Prioritaria

48

7.429,28 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_02/21_Alfabetización básica

Prioritaria

48

0,00 €

5.177,20 €

0,00 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_01/22_Alfabetización básica

Prioritaria

48

0,00 €

0,00 €

3.106,32 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_02/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_01/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_02/22_Alfabetización básica

Prioritaria

48

0,00 €

0,00 €

3.106,32 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

LU_1/22_Alfabetización dixital Vilalba

Prioritaria

48

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_1/21_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_3/21_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

LU_1/20_Alfabetización dixital Ribadeo

Prioritaria

48

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_1/22_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

48

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_1/20_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

48

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_2/22_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

48

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/123

G79408696

Asociación Provivienda

Enraizando no dixital II

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/123

G79408696

Asociación Provivienda

Enraizando no dixital I

Prioritaria

48

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Proxecto Itínere emprego

Prioritaria

48

14.470,27 €

34.506,04 €

20.035,76 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Emprendendo en común

Prioritaria

48

3.339,29 €

13.357,18 €

3.339,29 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa Confío

Prioritaria

47

12.363,95 €

29.659,68 €

17.295,73 €

BS631A 2020/92

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

Inclusión básica do acompañamento individualizado á inclusión activa

Prioritaria

47

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Sarria

Prioritaria

47

6.656,40 €

13.312,80 €

6.656,40 €

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Lugo

Prioritaria

47

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Monforte

Prioritaria

47

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Silleda-Lalín

Prioritaria

47

6.656,40 €

13.312,80 €

6.656,40 €

BS631A 2020/110

G32010449

CIMO, entidade prestadora de servizos

INTEGRA-T

Prioritaria

47

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_3/21_Dixitalízate II

Prioritaria

47

0,00 €

931,90 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_5/21_Competencias clave I

Prioritaria

47

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_6/21_ESA Boa vida I

Prioritaria

47

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_3/22_Competencias clave II

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

1.294,30 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_4/22_ESO Boa vida II

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_2/20_Dixitalízate I

Prioritaria

47

647,15 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_2/22_Dixitalízate IV

Prioritaria

47

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_4/21_Dixitalízate III

Prioritaria

47

0,00 €

931,90 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_2/21_Emerxendo precompetencias clave 2 Ames

Prioritaria

46

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_4/20_Emerxendoc- precompetencias clave 2_Boiro

Prioritaria

46

1.164,87 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_5_21_Emerxendo-precompetencias clave 2 Boiro

Prioritaria

46

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_4/21_Emerxendo-precompetencias clave 2 Padrón

Prioritaria

46

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_4/22_Emerxendo precompetencias clave 2-Padrón

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

1.164,87 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo itinerarios de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

46

17.285,63 €

41.500,00 €

24.214,37 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_6_21_Emerxendo-precompetencias clave 2 Oroso

Prioritaria

46

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_2/22_Emerxendo-precompetencias clave 2-Ames

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

1.164,87 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_1/20_Emerxendo-precompetencias clave 2-Ames

Prioritaria

46

1.164,87 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_3/22_Emerxendo precompetencias clave 2-Noia

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

1.164,87 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_3/20_Emerxendo precompencias clave 2-Padrón

Prioritaria

46

1.164,87 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_5/22_Emerxendo competencias clave 2-Boiro

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

1.164,87 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_3_21_Emerxendo precompetencias clave 2-Noia

Prioritaria

46

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_2/20_Emerxendo precompentecias clave 2-Noia

Prioritaria

46

1.164,87 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Includere

Prioritaria

46

10.938,68 €

26.226,22 €

15.309,72 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

Prioritaria

46

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_29/20_Competencias clave Vilaboa

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_18/21_Competencias clave Poio III

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_30/21_Competencias clave Vilaboa II

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_2/20_Competencias clave Bueu

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_3/20_Competencias clave Poio I

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_6/20_Competencias clave Cangas

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_22/21_Curso de iniciación á informática Ponte Caldelas I

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

2.976,89 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_26/22_Iniciación á informática Poio II

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

2.976,89 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_14/21 Competencias clave Marín II

Prioritaria

46

0,00 €

3.106,32 €

4.918,34 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_9/20_Curso de iniciación á informática Bueu I

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_19/21_Competencias clave Poio IV

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_12/21_Curso de iniciación á informática Ponte Caldelas I

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_24/22_Iniciación á informática Cangas II

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

2.976,89 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_5/20_Competencias clave Moaña

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_20/21 Preparación probas ESO II

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_23/22_Iniciación á informática Bueu II

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

2.976,89 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_17/21_Competencias clave Moaña II

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_11/21_Curso de iniciación á informática Poio I

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_16/21_Competencias clave Cangas II

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_8/20_Curso de iniciación á informática Marín I

Prioritaria

46

2.976,89 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_25/22_Curso de iniciación á informática Moaña II

Prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

2.976,89 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_7/20_Curso preparatorio de probas
da ESO

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_1/20 Competencias clave Marín

Prioritaria

46

3.106,32 €

4.918,34 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_21/21_Curso de iniciación á informática Marín II

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_31/21_Iniciación á informática Vilaboa

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_10/21_Curso de iniciación á informática Cangas I

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_15/21_Competencias clave Bueu II

Prioritaria

46

0,00 €

2.070,88 €

4.400,62 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_4/20_Competencias clave Poio II

Prioritaria

46

2.070,88 €

4.400,62 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_13/21_Curso de iniciación á informática Moaña I

Prioritaria

46

0,00 €

2.976,89 €

0,00 €

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Preparación para a obtención do graduado en ESO

Prioritaria

46

0,00 €

39.760,90 €

23.193,86 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/20_Conectad@s

Prioritaria

45

5.177,20 €

12.943,00 €

7.765,80 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Vieiro: itinerarios de inclusión sociolaboral

Prioritaria

45

16.540,92 €

41.918,45 €

24.540,63 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

CO_01/20_Competencias dixitais para o emprego

Prioritaria

45

621,26 €

1.242,53 €

621,26 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

PO_01/21_Iniciación á ofimática

Prioritaria

45

0,00 €

2.485,06 €

0,00 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

PO_01/20_Competencias dixitais para o emprego

Prioritaria

45

621,26 €

1.242,53 €

621,26 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

OU_01/21_Competencias clave nivel 2

Prioritaria

45

0,00 €

2.485,06 €

2.485,06 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

CO_01/21_Iniciación á ofimática

Prioritaria

45

0,00 €

2.485,06 €

0,00 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

OU_01/22_Iniciación á ofimática

Prioritaria

45

0,00 €

0,00 €

2.485,06 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

OU_01/21_Competencias clave nivel 3

Prioritaria

45

0,00 €

2.485,06 €

2.485,06 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

OU_01/20_Competencias dixitais para o emprego

Prioritaria

45

621,26 €

1.242,53 €

621,26 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_21/21_Vieiro formación AD (competencias dixitais)

Prioritaria

44

0,00 €

7.765,80 €

3.882,90 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

44

8.622,00 €

17.244,00 €

8.622,00 €

BS631A 2020/5

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

43

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

GUIA-T

Prioritaria

43

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

ORIENTA-T

Prioritaria

43

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/29

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupo de dinamización de mulleres

Prioritaria

43

2.588,60 €

6.471,50 €

3.882,90 €

BS631A 2020/29

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Inclusión básica

Prioritaria

43

1.885,98 €

4.770,42 €

2.884,44 €

BS631A 2020/29

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupo de dinamización de nenos e nenas

Prioritaria

43

1.294,30 €

7.455,17 €

4.659,48 €

BS631A 2020/29

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupo de dinamización comunitaria

Prioritaria

43

0,00 €

17.343,62 €

5.177,20 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de inclusión

Prioritaria

43

17.291,67 €

41.500,00 €

24.208,33 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

43

17.291,67 €

41.500,00 €

24.208,33 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_02/21_ESA

Prioritaria

42

0,00 €

7.765,80 €

0,00 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_01/22_ESA

Prioritaria

42

0,00 €

0,00 €

7.765,80 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_01/21_ESA

Prioritaria

42

0,00 €

7.765,80 €

0,00 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_02/22_ESA

Prioritaria

42

0,00 €

0,00 €

7.765,80 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

Apoio á inclusión básica

Prioritaria

42

9.585,22 €

32.616,36 €

9.762,72 €

BS631A 2020/91

Q2866001G

Cruz Roja Española

Benestar persoal e activación social

Prioritaria

42

0,00 €

44.057,97 €

25.704,80 €

BS631A 2020/91

Q2866001G

Cruz Roja Española

Actívate

Prioritaria

42

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Programa ECCA contigo: itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

Prioritaria

42

0,00 €

28.622,52 €

22.254,56 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

Programa de inclusión sociolaboral Atria

Prioritaria

42

12.347,62 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_10/21_Competencias clave (lingua)

Prioritaria

41

0,00 €

0,00 €

1.320,19 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_1/21_Alfabetización e coñecementos básicos dixitais

Prioritaria

41

0,00 €

19.181,53 €

0,00 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

41

0,00 €

0,00 €

10.872,12 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_2/21_Competencias clave

Prioritaria

41

0,00 €

9.318,96 €

0,00 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_3/21_Competencias clave

Prioritaria

41

0,00 €

4.892,45 €

9.241,30 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_12/21_Preparación parcial ESA 1º e 2º

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

5.487,83 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_02/21_Preparación parcial ESA 3º

Prioritaria

40

0,00 €

2.433,28 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_05/20_Preparación ESA libre (social)

Prioritaria

40

621,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_16/21_Preparación ESA libre (social)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

1.863,79 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_04/21_Preparación ESA libre (lingüístico)

Prioritaria

40

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_01/20_Preparación parcial ESA 1º e 2º

Prioritaria

40

2.381,51 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_11/21_Competencias clave (lingua)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

1.320,19 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_07/20_Competencias clave (matemáticas)

Prioritaria

40

0,00 €

2.718,03 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_15/20_Preparación ESA libre (lingüístico)

Prioritaria

40

0,00 €

1.475,50 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_01/21_Preparación parcial ESA 1º e 2º

Prioritaria

40

0,00 €

2.433,28 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_07/21_Competencias clave (matemáticas)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

2.718,03 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_06/21_Competencias clave (matemáticas)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

2.718,03 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_02/20_Preparación parcial ESA 3º

Prioritaria

40

2.381,51 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_08/21_Competencias clave (lingua)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

1.475,50 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_14/21_Preparación ESA libre (científico)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

3.494,61 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_09/21_Competencias clave (lingua)

Prioritaria

40

0,00 €

0,00 €

1.475,50 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_05/21_Preparación ESA libre (social)

Prioritaria

40

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_12/20_Preparación parcial ESA 1º e 2º

Prioritaria

40

0,00 €

5.436,06 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_03/21_Preparación ESA libre (científico)

Prioritaria

40

0,00 €

1.708,48 €

0,00 €

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

OU_01/21_Alfabetización básica

Prioritaria

40

0,00 €

5.177,20 €

0,00 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Concilia

Prioritaria

40

689,76 €

6.897,60 €

1.379,52 €

BS631A 2020/68

G15551120

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

Proxecto Brúxula

Prioritaria

40

14.621,89 €

35.079,23 €

20.457,34 €

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Alfabetización da poboación adulta a través das TIC

Prioritaria

40

0,00 €

19.880,45 €

11.596,93 €

BS631A 2020/58

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

Permiso de conducir B1

Prioritaria

39

0,00 €

44.446,26 €

17.084,76 €

BS631A 2020/58

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

LU_1/21_Competencias clave

Prioritaria

39

0,00 €

4.581,82 €

0,00 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Dinamización comunitaria na Limia. O patrimonio da auga

Prioritaria

39

647,15 €

2.070,88 €

647,15 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_11/22_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_17/22_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_9/21_Graduado en educación secundaria (GES) Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

8.697,70 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_4/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_3/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_12/21_Competencias clave nivel II A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_8/21_Competencias clave 2 Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_2/21_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_01/20_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

1.812,02 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_15/21_Graduado en educación secundaria (GES) A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

8.697,70 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_11/21_Preparación competencias clave nivel II A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_4/21_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_2/21_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_10/21_Preparación competencias clave nivel II A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_7/21_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_5/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_14/22_Competencias clave 2 Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_21/22_Preparación competencias clave 2 A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_7/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_2/20_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

1.812,02 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_12/22_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_6/21_Formación en competencias clave 2 Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_6/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_20/22_Competencias clave 2 A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_16/22_Graduado en educación secundaria (GES) A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

6.212,64 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_10/22_Graduado en educación secundaria (GES) Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

6.212,64 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_15/22_Competencias clave 2 Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_8/21_Graduado en educación secundaria (GES) Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

8.697,70 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_12/22_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_7/21_Competencias clave 2 Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

4.115,87 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_3/21_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_4/21_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_12/22_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_10/22_Graduado en educación secundaria (GES) Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

6.212,64 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_5/21_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_11/22_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

1.812,02 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_3/21_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

0,00 €

1.812,02 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_14/22_Competencias clave 2 Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_15/22_Competencias clave 2 Ourense

Prioritaria

39

0,00 €

0,00 €

4.115,87 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_1/20_Alfabetización dixital Vigo

Prioritaria

39

1.812,02 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_1/20_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

39

1.812,02 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Itínere básico

Prioritaria

38

9.540,84 €

23.852,10 €

14.311,26 €

BS631A 2020/27

G36657336

Asociación Mulleres Progresistas de Vigo

Servizo de Kanguros

Prioritaria

37

13.795,20 €

22.417,20 €

10.346,40 €

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Programa de conciliación familiar: Crecemos xogando

Prioritaria

37

5.325,12 €

21.300,48 €

12.425,28 €

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Preparación para a obtención das competencias clave nivel 2 e 3

Prioritaria

37

0,00 €

19.880,45 €

11.596,93 €

BS631A 2020/91

Q2866001G

Cruz Roja Española

Empezar de cero

Prioritaria

37

17.283,53 €

41.500,00 €

24.216,47 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

PO_2/21_Conecta xove: competencias dixitais para a inclusión social e laboral de mozos e mozas

Prioritaria

37

0,00 €

3.106,32 €

3.882,90 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

CO_2/21_Conecta xove: competencias dixitais para a inclusión social e laboral de mozos e mozas

Prioritaria

37

0,00 €

2.070,88 €

1.294,30 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

Conecta xove: apoio á inclusión básica

Prioritaria

37

0,00 €

11.449,01 €

6.678,59 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

CO_3/21_Conecta xove: competencias dixitais para a inclusión social e laboral de mozos e mozas

Prioritaria

37

0,00 €

2.070,88 €

2.588,60 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

PO_1/21_Conecta xove: competencias dixitais para a inclusión social e laboral de mozos e mozas

Prioritaria

37

0,00 €

3.106,32 €

1.941,45 €

BS631A 2020/120

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

CO_1/21_Conecta xove: competencias dixitais para a inclusión social e laboral de mozos e mozas

Prioritaria

37

0,00 €

2.070,88 €

1.294,30 €

BS631A 2020/44

G32429300

Saúde Emocional, Infancia e Adolescencia ASEIA

Alento, atención de día para adolescente en proceso de inclusión social

Prioritaria

36

6.212,64 €

9.932,58 €

3.269,17 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

Programa de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

36

17.299,71 €

14.744,21 €

6.615,32 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo-itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

36

15.886,61 €

13.550,87 €

6.083,44 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

CO_3/22_Formación en alfabetización

Prioritaria

36

0,00 €

0,00 €

353,81 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

CO_1/20_Formación en alfabetización

Prioritaria

36

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

CO_2/21_Formación en alfabetización

Prioritaria

36

0,00 €

919,68 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Inclusión básica

Prioritaria

34

13.312,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

34

15.531,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/110

G32010449

CIMO, entidade prestadora de servizos

Ponte en marcha

Prioritaria

34

1.286,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

PO_1/20_Alfabetización e coñecementos dixitais básicos

Prioritaria

34

776,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

Asesoría inclusión básica

Prioritaria

34

7.388,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

PO_2/20_ESA

Prioritaria

34

776,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

33

15.908,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/119

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

Servizo de apoio e transición ao emprego

Prioritaria

33

7.765,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

33

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_1/20_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

33

15.908,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_ESA

Prioritaria

32

7.765,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/20_Competencias clave

Prioritaria

32

3.106,32 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/20_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20 Competencias clave

Prioritaria

32

3.106,32 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

CO_01/20_Competencias clave

Prioritaria

31

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

Avanza Inclusión

Prioritaria

31

13.046,54 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

Programa de apoio á inclusión residencial

Prioritaria

31

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Incorporación social e laboral. Empoderando familias

Prioritaria

31

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_2/20_Preparación ESO 2020

Prioritaria

31

7.765,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_1/20_Salvando a fenda dixital 2020

Prioritaria

31

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

PO_2/20_Informatica de xestión

Prioritaria

30

5.436,06 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

Oficina de información e acompañamento para a inclusión

Prioritaria

28

5.103,24 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/47

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

27

7.987,68 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

CO_2/20_Alfabetización avanzada

Prioritaria

26

7.765,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

CO_1/20_Alfabetización básica

Prioritaria

26

5.177,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

CO_2/20_Alfabetización dixital: iniciación ás redes sociais e atención telemática

Prioritaria

19

1.242,53 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

CO_1/20_Alfabetización dixitaI: curso de iniciación á informática

Prioritaria

19

1.320,19 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

Proxecto Actívate.20-22

Non prioritaria

56

10.017,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/86

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

Itinerarios personalizados de inclusión para persoas con problemas de saúde mental

Non prioritaria

54

17.264,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

Apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

52

5.617,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

Programa Alavanca

Non prioritaria

48

10.894,31 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

Servizo de apoio á inclusión

Non prioritaria

47

6.497,39 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

Servizo de apoio e transición ao emprego Vigo

Non prioritaria

47

12.658,25 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

Servizo de apoio e transición ao emprego Ferrol

Non prioritaria

47

11.778,13 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

Servizo de apoio e transición ao emprego A Coruña

Non prioritaria

47

10.043,77 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

Servizo de apoio e transición ao emprego Santiago de Compostela

Non prioritaria

47

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

Itinerarios de inclusión sociolaboral con prácticas (área de Betanzos)

Non prioritaria

46

10.354,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

CO_1/20 Formación dixital e acompañamento

Non prioritaria

46

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

CO_1/21 Formación en competencias clave

Non prioritaria

46

0,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

Inclusión social activa

Non prioritaria

42

2.063,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

Módulo de apoio á inclusión básica

Non prioritaria

41

2.374,12 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/103

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

Itinerarios personalizados de transición sociolaboral

Non prioritaria

41

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/109

G15731466

Asociación Down A Coruña

Apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

41

10.483,83 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/116

G70223417

Asoc. de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)

Servizo de apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

41

13.357,18 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_04/20_Preparación ESA libre (lingüístico)

Non prioritaria

40

621,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

OU_03/20_Preparación ESA libre (científico)

Non prioritaria

40

1.320,19 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

LU_1/20_Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación

Non prioritaria

39

880,12 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

Alavanca

Non prioritaria

38

11.846,81 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

Proxecto de inserción sociolaboral a persoas en risco de exclusión social

Non prioritaria

38

15.908,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

Módulo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

37

4.167,65 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/6

G36627453

Asociación Viguesa de Alcoholoxía (Asvidal)

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

36

14.311,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

CO_1/20_Formación dixital Malpica

Non prioritaria

34

2.329,74 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

CO_2/20_Formación dixital Ponteceso

Non prioritaria

34

2.329,74 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

Proxecto de inserción sociolaboral reclusos abstinentes CP Pereiro de Aguiar

Non prioritaria

33

15.908,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: mentoría

Non prioritaria

32

4.633,59 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/45

G32359218

Asociación Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

Programa de inclusión sociolaboral con persoas con patoloxía dual en risco de exclusión social

Non prioritaria

28

7.943,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

PO_1/20_Alfabetización dixital

Non prioritaria

27

2.847,46 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

PO_2/20_Competencias clave

Non prioritaria

27

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

CO_1/20_Competencias clave

Non prioritaria

25

11.182,75 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

CO_2/20_Alfabetización dixital

Non prioritaria

25

5.073,66 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

Transición ao emprego

Non prioritaria

23

5.332,52 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: acollida

Non prioritaria

22

3.971,65 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/133

G15299357

Feder. Escuelas Familiares Agrarias Galicia EFA

CO_1/20_Preparación para o título de educación secundaria para adultos ESA I

Non prioritaria

21

5.177,20 €

0,00 €

0,00 €

c) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo da poboación inmigrante (artigo 4.1.b)3º), coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Cantidade concedida 2020

Cantidade concedida 2021

Cantidade concedida 2022

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

AMI

Prioritaria

79

14.162,18 €

33.973,44 €

19.811,26 €

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

Itinerario de inserción laboral Knowmad

Prioritaria

77

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Sawabona

Prioritaria

76

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Inmigra

Prioritaria

76

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/56

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Achega

Prioritaria

74

0,00 €

8.690,88 €

5.530,56 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

CO_2/21_Galeguízate II

Prioritaria

73

0,00 €

414,18 €

1.449,62 €

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

CO_2/20_Galeguízate

Prioritaria

73

414,18 €

1.449,62 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

Bros itinerarios

Prioritaria

72

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/56

G70136429

Asociación Viraventos

Inserta A Coruña

Prioritaria

71

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/56

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Ninguén atrás

Prioritaria

71

0,00 €

34.968,29 €

22.254,56 €

BS631A 2020/83

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

Mesturas

Prioritaria

71

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/20_Valores de acollida

Prioritaria

71

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/20_Valores de acollida

Prioritaria

71

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/22_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/21_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/21_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/21_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/21_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/22_Valores de acollida

Prioritaria

71

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

SAMI. Servizo de mediación

Prioritaria

70

9.678,48 €

25.677,60 €

14.814,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Xunta-T II 20

Prioritaria

69

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Xunta-T I 20

Prioritaria

69

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Axtex

Prioritaria

68

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa socioeducativo inmigrantes

Prioritaria

67

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

Bun Venit itinerarios

Prioritaria

67

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

Proxecto Link-Mi de mediación intercultural

Prioritaria

66

14.162,18 €

33.973,44 €

19.811,26 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa A Beira

Prioritaria

65

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

CO_3/21_Alfabetización de adultos

Prioritaria

65

0,00 €

36.240,40 €

0,00 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Emprégate

Prioritaria

65

0,00 €

17.750,40 €

11.537,76 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé-Asesoramento técnico especializado en estranxeiría

Prioritaria

65

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/21_Español A2

Prioritaria

65

0,00 €

2.226,20 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/22_Galego

Prioritaria

65

0,00 €

0,00 €

1.863,79 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/21_Galego

Prioritaria

65

0,00 €

1.863,79 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/20_Español A2

Prioritaria

65

2.226,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/20_Español A1

Prioritaria

65

2.226,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/22_Español A2

Prioritaria

65

0,00 €

0,00 €

2.226,20 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/22_Español A1

Prioritaria

65

0,00 €

0,00 €

2.226,20 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/20_Galego

Prioritaria

65

1.863,79 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/21_Español A2

Prioritaria

65

0,00 €

2.226,20 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/21_Español A1

Prioritaria

65

0,00 €

2.226,20 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/21_Galego

Prioritaria

65

0,00 €

1.863,79 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/21_Español A1

Prioritaria

65

0,00 €

2.226,20 €

0,00 €

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

Programa Ayni

Prioritaria

65

11.130,98 €

44.523,92 €

25.963,66 €

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

Proxecto E-estranxeiría

Prioritaria

64

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Servizo de asesoramento xurídico en estranxeiría

Prioritaria

62

12.684,14 €

33.651,80 €

19.414,50 €

BS631A 2020/128

F70576467

Yarama Africa. S. Coop. Galega

Xaley. Proxecto de conciliación

Prioritaria

62

0,00 €

14.829,84 €

8.639,24 €

BS631A 2020/128

F70576467

Yarama Africa. S. Coop. Galega

Aminata: Proxecto para a inclusión social das persoas en situación ou risco de exclusión

Prioritaria

62

0,00 €

34.968,29 €

22.254,56 €

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

Proxecto Supera

Prioritaria

62

4.069,58 €

9.984,28 €

5.673,28 €

BS631A 2020/102

G79408852

Médicos do Mundo

Programa básico de acollemento e inclusión social para inmigrantes

Prioritaria

61

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

CO_1/21_Competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

2.329,74 €

0,00 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

CO_1/22_Competencias clave

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

2.329,74 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

CO_2/22_Alfabetización adultos

Prioritaria

60

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

CO_2/21_Alfabetización adultos

Prioritaria

60

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios persoais de inclusión e transición ao emprego. Programa Teranga A Coruña

Prioritaria

60

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios persoais de inclusión e transición ao emprego. Programa Teranga Vigo

Prioritaria

60

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios persoais de inclusión e transición ao emprego. Teranga Ourense

Prioritaria

60

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_08/21 Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

59

0,00 €

7.455,17 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_05/21 Celga 1 e 2

Prioritaria

59

0,00 €

4.530,05 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_07/21 Idiosincrasia cultura galega e española para inmigrantes

Prioritaria

59

0,00 €

258,86 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_09/21 Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

3.727,58 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_05/22 Celga 1 e 2

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_08/22 Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

3.727,58 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_07/22 Idiosincrasia cultura galega e española para inmigrantes

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

258,86 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_05/20 Celga 1 e 2

Prioritaria

59

1.941,45 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_09/20 Programa de intervención coas mulleres

Prioritaria

59

517,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_07/20 Idiosincrasia cultura galega e española para inmigrantes

Prioritaria

59

258,86 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_08/20 Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

59

1.242,53 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/22 Formación dixital básica: alfabetización informática

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/20 Competencias clave: resolución de conflitos

Prioritaria

59

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/21 Competencias clave: iniciación ao galego

Prioritaria

59

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/21 Formación dixital básica: ofimática para a busca de emprego

Prioritaria

59

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/20 Competencias clave: comunicación efectiva

Prioritaria

59

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/21 Competencias clave: comunicación efectiva

Prioritaria

59

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/21 Competencias clave: iniciación ao galego

Prioritaria

59

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/21 Formación dixital básica: alfabetización informática

Prioritaria

59

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-1/21 Formación dixital básica: ferramentas 2.0 para a busca de emprego

Prioritaria

59

0,00 €

2.588,60 €

0,00 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/22 Formación dixital básica: ferramentas 2.0 para a busca de emprego

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/22 Formación dixital básica: ofimática para a busca de emprego

Prioritaria

59

0,00 €

0,00 €

2.588,60 €

BS631A 2020/117

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO-2/21 Competencias clave: resolución de conflitos

Prioritaria

59

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_10/21 Competencias clave adultos 2020-2022

Prioritaria

57

0,00 €

1.553,16 €

2.795,69 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_05/21 Introdución á sociedade de acollida 2021 (2)

Prioritaria

57

0,00 €

3.882,90 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_09/2020 Competencias clave adultos 2020-2021

Prioritaria

57

1.553,16 €

2.795,69 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_01/20 Competencias clave Bross 2020-2021

Prioritaria

57

5.177,20 €

9.318,96 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_03/20 Introdución á sociedade de acollida 2020

Prioritaria

57

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_04/21 Introdución á sociedade de acollida 2021(1)

Prioritaria

57

0,00 €

3.882,90 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_07/21 Alfabetización para neolectores 2021

Prioritaria

57

0,00 €

1.760,25 €

0,00 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_02/21 Competencias clave Bros 2021-2022

Prioritaria

57

0,00 €

5.177,20 €

9.318,96 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_08/22 Alfabetización para neolectores 2022

Prioritaria

57

0,00 €

0,00 €

2.692,14 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

PO_06/22 Introdución á sociedade de acollida 2022

Prioritaria

57

0,00 €

0,00 €

3.882,90 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso Teci

Prioritaria

56

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso Emprego

Prioritaria

56

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso Básico

Prioritaria

56

15.908,80 €

38.163,36 €

22.254,56 €

BS631A 2020/95

G27783950

Asociación Diversidades

Malala-Asesoramento técnico especializado

Prioritaria

55

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

A tribo

Prioritaria

55

2.465,89 €

29.659,68 €

17.295,73 €

BS631A 2020/26

G36791960

Plan comunitario de Teis

Programa integral de alfabetización de mulleres de orixe estranxeira

Prioritaria

54

828,35 €

3.727,58 €

2.899,23 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Proxecto Itínere inmigrantes emprego

Prioritaria

54

11.130,98 €

23.375,06 €

12.244,08 €

BS631A 2020/91

Q2866001G

Cruz Roja Española

Fomentar a inclusión social e permanencia no mercado de traballo de inmigrantes

Prioritaria

53

15.754,63 €

43.549,38 €

23.695,99 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/20_O teu novo país edición I

Prioritaria

53

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/20_O teu novo país II

Prioritaria

53

1.708,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/21_O teu novo país III

Prioritaria

53

0,00 €

2.899,23 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/22_O teu novo país VII

Prioritaria

53

0,00 €

0,00 €

2.899,23 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1/20 Conectad@s

Prioritaria

52

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_3/20_Boabab nivel Celga

Prioritaria

52

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_3/22_Boabab nivel Celga

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

5.177,20 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2/20 Conectad@s

Prioritaria

52

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/21_Boabab nivel I

Prioritaria

52

0,00 €

7.765,80 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/20_Boabab nivel I

Prioritaria

52

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2/22 Conectad@as

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

3.882,90 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/20_Boabab nivel 2

Prioritaria

52

3.882,90 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1/21 Conecta@s

Prioritaria

52

0,00 €

6.471,50 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_3/21_Boabab nivel Celga

Prioritaria

52

0,00 €

7.765,80 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2/21 Conectad@s

Prioritaria

52

0,00 €

6.471,50 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/22_Boabab nivel 1

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

5.177,20 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/21_Boabab nivel 2

Prioritaria

52

0,00 €

7.765,80 €

0,00 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/22_Boabab nivel 2

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

7.765,80 €

BS631A 2020/12

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1/22 Conectad@s

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

3.882,90 €

BS631A 2020/64

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Proxecto Norah

Prioritaria

52

17.299,71 €

41.500,00 €

24.200,29 €

BS631A 2020/90

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Servizo de asesoramento xurídico en estranxeiría Vigo

Prioritaria

52

5.177,20 €

22.261,96 €

12.994,77 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/22_AlfabeTIC XXI

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/20_AlfabeTIC III

Prioritaria

52

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_5/22_AlfabeTIC XXII

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/20_AlfabeTIC II

Prioritaria

52

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_6/22_AlfabeTIC XXIII

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_5/21_AlfabeTIC X

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_6/21_AlfabeTIC XI

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/21_AlfabeTIC VII

Prioritaria

52

0,00 €

155,32 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_8/21_AlfabeTIC XIII

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/21_AlfabeTIC VI

Prioritaria

52

0,00 €

155,32 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/20_AlfabeTIC IV

Prioritaria

52

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_5/20_AlfabeTIC V

Prioritaria

52

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/21_AlfabeTIC IX

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_7/21_AlfabeTIC XII

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/20_AlfabeTIC I

Prioritaria

52

207,09 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_9/21_AlfabeTIC XIV

Prioritaria

52

0,00 €

137,95 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/21_AlfabeTIC VIII

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

Pasiños

Prioritaria

52

14.162,18 €

33.973,44 €

19.811,26 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_10/21_AlfabeTIC XV

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_7/22_AlfabeTIC XXIV

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/22_AlfabeTIC XX

Prioritaria

52

0,00 €

0,00 €

207,09 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

CO_11/21_AlfabeTIC XVI

Prioritaria

52

0,00 €

207,09 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso Xurídico

Prioritaria

52

12.943,00 €

23.297,40 €

15.531,60 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-07/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-09/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-05/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-06/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-08/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-11/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-19/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-27/21 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-28/21 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-31/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-42/21 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-41/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.138,98 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-38/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-01/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-10/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-02/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-33/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

465,95 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-34/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-38/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

517,72 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-08/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

362,40 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-15/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

828,35 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-30/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-32/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

465,95 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-06/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-26/20 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-07/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-14/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-05/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

362,40 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-01/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

776,58 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-28/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-16/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-04/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

621,26 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-13/21 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-06/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-09/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

673,04 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-06/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-03/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-01/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

1.553,16 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-35/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-04/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-05/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

828,35 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-20/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-08/21 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-09/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-02/20 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

362,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-22/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-19/20 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-17/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-15/20 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-23/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-14/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-16/20 aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-43/21 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.294,30 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-26/22 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas de España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.164,87 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-21/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-14/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-10/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-05/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-18/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-15/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-23/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

517,72 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-16/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-18/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-17/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-21/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-19/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-23/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-01/21 Preparación CCN2 e ESO

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-07/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-02/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas de España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

621,26 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-23/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-26/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-12/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-39/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

517,72 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-13/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-44/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-06/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-09/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-29/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-36/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

465,95 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-25/21 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

0,00 €

1.294,30 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-35/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-14/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-24/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.138,98 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-15/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-13/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

647,15 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-18/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

698,92 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-16/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

517,72 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-17/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

517,72 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-20/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-21/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-02/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

776,58 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-21/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

465,95 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-22/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

517,72 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-22/21 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-05/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-40/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.164,87 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-03/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-04/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-22/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

569,49 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-37/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

465,95 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-25/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-20/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-19/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-27/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-04/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

621,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-30/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-40/20 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-02/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-03/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-11/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-01/21 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-07/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-05/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-04/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

1.035,44 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-10/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

673,04 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-16/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

517,72 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-08/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

673,04 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-13/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-12/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-11/21 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

1.553,16 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-03/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

362,40 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-17/22 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

621,26 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-07/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

673,04 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-36/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-15/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-14/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-29/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-03/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

621,26 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-32/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-19/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

569,49 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-13/20 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-24/20 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-07/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-37/20 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

1.164,87 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-33/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-31/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

828,35 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-24/21 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-02/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-25/22 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-11/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-20/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-34/20 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

673,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-09/22 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

621,26 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-18/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

362,40 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-24/22 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-41/20 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

1.138,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-25/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-39/20 Preparación CCN2/ESO

Prioritaria

51

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-18/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

569,49 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-10/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

362,40 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-42/20 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-20/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

465,95 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-06/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-09/22 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-01/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12/22 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-08/22 Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-04/22 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas de España (CCSE)

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.035,44 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-03/22 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

828,35 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

VIG-17/22 Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

517,72 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-12/21 Novas tecnoloxías

Prioritaria

51

0,00 €

362,40 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-08/22 Preparación CCN2 e ESO

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

1.553,16 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-12/22 Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

51

0,00 €

0,00 €

647,15 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral con servizo complementario xurídico

Prioritaria

50

15.531,60 €

37.275,84 €

21.744,24 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de inclusión sociolaboral con servizo complementario xurídico

Prioritaria

50

17.291,67 €

41.500,00 €

24.208,33 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_1/22_Achegando-inmersión lingüística e cultural

Prioritaria

49

0,00 €

0,00 €

854,02 €

BS631A 2020/53

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_1/21_Achegando-inmersión lingüística e cultural

Prioritaria

49

0,00 €

797,63 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Asesoramento técnico especializado estranxeiría

Prioritaria

49

9.111,87 €

18.960,74 €

12.493,08 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

IPIS Inmigrantes Ourense

Prioritaria

49

17.299,71 €

36.535,52 €

22.811,57 €

BS631A 2020/55

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

IPIS Inmigrantes Pontevedra

Prioritaria

49

9.318,96 €

19.598,85 €

12.200,27 €

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

49

15.324,51 €

37.192,23 €

23.814,94 €

BS631A 2020/64

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Proxecto Arquías-Estranxeiría

Prioritaria

48

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

Migrandi

Prioritaria

47

11.130,98 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/3

G32008765

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

Proxecto Acompaña V

Prioritaria

46

6.678,59 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

Servizo de asesoramento especializado en estranxeiría

Prioritaria

45

10.354,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_1/20_Acollemos I

Prioritaria

44

621,26 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Mediamos

Prioritaria

44

8.493,36 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

SITUA-T

Prioritaria

43

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI As Mariñas

Prioritaria

43

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI Xermade

Prioritaria

43

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

Mediación social e/ou intercultural

Prioritaria

42

8.532,86 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

LU_1/20_Alfabetización e comprensión oral nas linguas oficiais de Galicia

Prioritaria

42

5.591,38 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_5/20_Aula de español Cangas I

Prioritaria

42

2.588,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_2/20_Aula de español Marín II

Prioritaria

42

4.530,05 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_1/20 Aula de español Marín I

Prioritaria

42

4.530,05 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

Programa de inclusión sociolaboral Jano

Prioritaria

42

12.347,62 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

Intercede

Prioritaria

41

17.299,71 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/1

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora: mediación social e/ou intercultural

Prioritaria

40

5.668,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/35

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

Programa Saxem

Prioritaria

40

17.323,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

Asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

Prioritaria

39

2.174,42 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

CO_1/20 Probas da nacionalidade española e integración social

Prioritaria

39

3.209,86 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

39

12.829,54 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Rulas

Prioritaria

39

5.953,78 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Español para inmigrantes e solicitantes de protección internacional Santiago

Prioritaria

39

2.070,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/64

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Proxecto Tajine

Prioritaria

38

14.162,18 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

PO-01/20 Alfabetización e competencia oral nas linguas de Galicia

Prioritaria

35

776,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

PO-01/20 Alfabetización valores sociedade acollida para inmigrantes

Prioritaria

35

776,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Inserción laboral e mellora de emprego para persoas en mobilidade humana

Prioritaria

34

10.276,74 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

Asesoramento xurídico estranxeiría

Prioritaria

32

8.620,04 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_Competencias clave inmigrantes

Prioritaria

32

3.106,32 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/20_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

1.035,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/20_Lingua galega

Prioritaria

32

1.941,45 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_Sociedade de acollida

Prioritaria

32

388,29 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/20_Lingua galega

Prioritaria

32

1.941,45 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/20_Competencias clave inmigración

Prioritaria

32

3.106,32 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_3/20_Integrando na sociedade 2020

Prioritaria

30

7.765,80 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

PO_1/20_Lingua e cultura castelá

Prioritaria

30

5.436,06 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: asesoramento técnico en materia de estranxeiría

Prioritaria

26

2.303,85 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Avogado especialista en movementos migratorios

Prioritaria

24

5.125,43 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Mediación e acompañamento especializado para persoas e mobilidade humana

Prioritaria

24

7.841,54 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: mediación poboación inmigrante

Prioritaria

21

1.757,93 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

CO_1/20_Goberno e organización administrativa (CUA-200A-0)

Prioritaria

21

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

CO_2/20_Goberno e organización administrativa (CU3-200A-P)

Prioritaria

21

1.294,30 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: mentoría poboación inmigrante

Non prioritaria

34

2.303,85 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

Actívate: acollida poboación inmigrante

Non prioritaria

25

1.974,73 €

0,00 €

0,00 €

2. Para actuacións de investimentos en centros de inclusión e emerxencia social con cargo á aplicación orzamentaria sinalada, coa seguinte desagregación:

Expte.

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Puntos

Cantidade concedida 2020

Cantidade concedida 2021

Cantidade concedida 2022

BS631A 2020/19

G15029176

Cociña Económica de Ferrol

4.1.c

Pavimentación do chan con pezas de gres porcelánico antiesvaramento (Cociña Económica de Ferrol)

80

0,00 €

30.037,08 €

0,00 €

BS631A 2020/19

G15029176

Cociña Económica de Ferrol

4.1.c

Mellora na cuberta con placas de policarbonato translúcido e colocación de dúas claraboias para unha maior ventilación (Cociña Económica de Ferrol)

80

4.205,28 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.c

Reforma da cociña e acondicionar as instalacións do aseo que acolle os vestiarios (Comedor Social Cáritas Arousa)

75

987,36 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.c

Adquisición de equipamento e electrodomésticos (Albergue Juan XXIII)

75

4.973,58 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/18

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

4.1.c

Mellora do chan e dalgunhas ramplas para a eliminación de barreiras arquitectónicas (Cociña Económica de Santiago)

65

0,00 €

9.614,18 €

0,00 €

BS631A 2020/18

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

4.1.c

Reforma dos espazos da residencia (Cociña Económica de Santiago)

65

0,00 €

0,00 €

8.583,46 €

BS631A 2020/31

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

4.1.c

Reformar, mellorar e ampliar a zona de lavado da cociña (Comedor Benéfico San Vicente de Paúl)

65

0,00 €

6.001,60 €

0,00 €

BS631A 2020/31

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

4.1.c

Reformar, mellorar e ampliar o sistema de calefacción (Comedor Benéfico San Vicente de Paúl)

65

1.161,60 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.c

Melloras as humidades da 1ª planta e da planta baixa, a limpeza da cuberta e o exterior e a colocación dunha fiestra (Centro de Acollida Básica San Cibrao)

65

10.015,88 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/18

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

4.1.c

Adquisición de anteparos de protección pola situación do COVID-19 (Cociña Económica de Santiago)

60

3.529,33 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/18

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

4.1.c

Adquisición dunha furgoneta (Cociña Económica de Santiago)

60

14.028,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/18

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

4.1.c

Adquisición de proteccións de metacrilato para as mesas polo COVID-19 (Cociña Económica de Santiago)

60

0,00 €

4.344,38 €

0,00 €

BS631A 2020/31

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

4.1.c

Adquisición e instalación dunha trituradora-batedora industrial para uso na cociña (Comedor Benéfico San Vicente de Paúl)

60

0,00 €

586,61 €

0,00 €

BS631A 2020/31

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

4.1.c

Adquisición e instalación de anteparos de metacrilato nas mesas e de dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada (Comedor Benéfico San Vicente de Paúl)

60

2.456,64 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.c

Construción dun albergue para as persoas sen fogar (Albergue de Transeúntes San Javier)

60

15.000,00 €

210.000,00 €

75.000,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

4.1.c

Reforma e adquisición de equipamento (comedor social)

60

0,00 €

19.082,60 €

0,00 €

BS631A 2020/48

G36204931

Asociación de Caridad Santiago Apóstol

4.1.c

Construción dun almacén (Comedor Social Santiago Apóstol)

60

0,00 €

19.008,00 €

0,00 €

BS631A 2020/48

G36204931

Asociación de Caridad Santiago Apóstol

4.1.c

Adquisición do local (Comedor Social Santiago Apóstol)

60

84.960,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.c

Adquisición de mesas, cadeiras e estores (Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas)

60

0,00 €

4.115,93 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.c

Adquisición dun programa informático para o rexistro dos usuarios (Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas)

60

0,00 €

4.065,60 €

0,00 €

BS631A 2020/61

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento (Comedor Social O Viso II)

60

0,00 €

11.964,75 €

0,00 €

BS631A 2020/84

G36897247

Dar Máis

4.1.c

Adquisición dun vehículo (Centro de Acollida Básica Bugarín)

60

18.084,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento e material informático (Centro de Atención Social Continuada Vieiro)

55

1.059,20 €

2.579,20 €

1.577,59 €

BS631A 2020/48

G36204931

Asociación de Caridad Santiago Apóstol

4.1.c

Acondicionamento e saneamento do garaxe (Comedor Social Santiago Apóstol)

55

0,00 €

11.440,00 €

0,00 €

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

4.1.c

Adquisición e instalación de equipamento informático e mobiliario (Centro de Día Mestura)

55

0,00 €

11.908,34 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.c

Adquisición de local (Centro de Día de Inclusión Social (pendente de autorización RUEPSS)

55

54.000,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.c

Reforma e melloras (Centro de Acollida de Transición á Vida Autónoma Illa de Cortegada)

50

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/81

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento para as zonas comúns, cuartos e baños (Refuxio Pardo de Atín)

50

5.536,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/81

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

4.1.c

Instalación dunha rede wifi (Refuxio Pardo de Atín)

50

11.964,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/81

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

4.1.c

Adquisición de portas para os cuartos (Refuxio Pardo de Atín)

50

11.580,18 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/81

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

4.1.c

Adquisición de papeleiras con pedal para os cuartos e baños (Refuxio Pardo de Atín)

50

263,53 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/102

G79408852

Médicos do Mundo

4.1.c

Adquisición de equipamento informático (Centro de Día de Redución de Danos Médicos do Mundo)

50

5.021,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

4.1.c

Adquisición de equipamento informático (Centro de Día Virxe da Covadonga)

45

0,00 €

3.151,97 €

0,00 €

BS631A 2020/50

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento e material informático (Centro de Atención Social Continuada Rexurdir)

45

2.902,99 €

4.414,08 €

4.247,53 €

BS631A 2020/51

G15028483

Cocina Económica de A Coruña

4.1.c

Reforma do tellado (cociña económica)

45

10.726,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/51

G15028483

Cocina Económica de A Coruña

4.1.c

Reforma da fachada exterior (cociña económica)

45

0,00 €

0,00 €

36.883,92 €

BS631A 2020/51

G15028483

Cocina Económica de A Coruña

4.1.c

Reforma de varias dependencias do interior (cociña económica)

45

0,00 €

46.101,12 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Mellora do xardín exterior (Comedor Social Padre Rubinos, Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos)

45

0,00 €

37.458,81 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Mellora do falso teito nas duchas (Albergue Padre Rubinos)

45

0,00 €

16.636,22 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Instalación dunha marquesiña de control de acceso (Comedor Social Padre Rubinos, Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos)

45

0,00 €

0,00 €

103.766,22 €

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento (Centro de Acollida de Transición á Vida Autónoma Illa de Cortegada)

45

698,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.c

Reforma do ascensor (Albergue Nuestra Señora de la Salud)

45

0,00 €

0,00 €

35.398,35 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.c

Reforma do tellado (Casa de Repouso Nuestra Señora de la Salud)

45

0,00 €

122.679,49 €

0,00 €

BS631A 2020/105

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.c

Adquisición de equipamento (Centro de Acollida Básica María Nazarena)

45

0,00 €

3.089,86 €

0,00 €

BS631A 2020/105

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.c

Adquisición dunha furgoneta (Centro de Acollida Básica María Nazarena)

45

26.827,44 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/105

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.c

Adquisición de equipamento e equipos informáticos (Centro de Acollida Básica María Nazarena)

45

0,00 €

7.627,84 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición de carros de servizo (Comedor Social Padre Rubinos)

40

3.131,48 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición de fregadora para exteriores (Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos, Comedor Social Padre Rubinos)

40

3.793,42 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición e instalación de anteparos de metacrilato para a separación das mesas (Comedor Social Padre Rubinos)

40

2.661,52 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición dunha cortina enrodelable para a sala de actividades e estores para os cuartos (Albergue Padre Rubinos)

40

0,00 €

7.419,72 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición dunha fregadora e aspiradora de interiores (Comedor Social Padre Rubinos, Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos)

40

5.857,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición de equipamento de limpeza de exteriores (Comedor Social Padre Rubinos, Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos)

40

8.760,92 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.c

Adquisición dun equipo multifunción (Comedor Social Padre Rubinos, Centro de Atención Social Continuada Padre Rubinos, Albergue Padre Rubinos)

40

3.306,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.c

Adquisición dun vehículo (Albergue Nuestra Señora de la Salud, Casa de Repouso Nuestra Señora de la Salud)

40

0,00 €

17.892,20 €

0,00 €

BS631A 2020/65

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.c

Adquisición dunha secadora industrial (Casa de Repouso Nuestra Señora de la Salud, Albergue Nuestra Señora de la Salud)

40

0,00 €

5.357,50 €

0,00 €

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.c

Adquisición e instalación de equipamento informático e mobiliario (Centro de Día de Inclusión Social (pendente de autorización RUEPSS)

40

15.227,12 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.c

Mellora do sistema de ventilación e illamento das ventás (Centro de Día de inclusión Ecos do Sur)

40

4.662,46 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Adquisición de portas automáticas (Centro de Acollida Básica San José de La Obra de la Señora)

35

3.721,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Reforma do centro de acollida (fases I e II) (Centro de Acollida Básica El Buen Pastor)

35

0,00 €

154.792,29 €

145.207,71 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Instalación dun control de acceso (Centro de Acollida Básica San José de La Obra de la Señora)

35

0,00 €

1.086,10 €

0,00 €

BS631A 2020/22

G15561301

Hogar Santa Lucía para Mujeres sin Techo

4.1.c

Reforma do peche do predio e pintado da fachada (Casa de Acollida Básica de Mulleres sen Teito Santa Lucía)

35

0,00 €

9.166,99 €

3.285,40 €

BS631A 2020/57

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

4.1.c

Reforma do chan, baño e pintado das instalacións (Centro de Acollida Básica Betania)

35

2.831,40 €

1.777,25 €

2.874,96 €

BS631A 2020/67

G32169609

Asociación Comité Cidadán Antisida de Ourense

4.1.c

Melloras dos chans dos distintos espazos (Centro de Acollida Básica Casco Ourense)

35

0,00 €

6.312,01 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.c

Instalación dunha caldeira de gas e reparación das paredes dos tres dormitorios para evitar humidades (Albergue Dignidad)

35

6.244,57 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reformas das ventás (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

0,00 €

0,00 €

14.332,29 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma da instalación eléctrica (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

8.682,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma das varandas exteriores (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

0,00 €

0,00 €

9.216,39 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma da porta de entrada (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

1.168,76 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma do baño das persoas voluntarias (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

6.714,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma do cuarto de limpeza (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

4.339,54 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma da barra do mostrador (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

3.368,64 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma do salón e dos baños das persoas usuarias (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

11.885,10 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma do chan da zona e das paredes da zona antecociña (office) e da cámara (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

9.956,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma da fontanaría (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

8.020,84 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Reforma do tellado (Comedor Social Virgen de Lourdes)

35

11.979,00 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/8

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

4.1.c

Adquisición dun televisor (Centro de Acollida Básica Santa Isabel)

30

1.124,82 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Adquisición de equipamento da cociña (Centro de Acollida Básica El Buen Pastor)

30

5.657,96 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Adquisición de paneis interactivos (Centro de Acollida Básica El Buen Pastor, Centro de Acollida Básica San José de La Obra de la Señora)

30

0,00 €

10.586,05 €

0,00 €

BS631A 2020/13

R1500299A

Pía Unión La Obra de la Señora

4.1.c

Adquisición dunha lavadora industrial (Centro de Acollida Básica San José de La Obra de la Señora)

30

3.553,34 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/41

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

4.1.c

Adquisición de equipamento e material informático (Centro de Acollida de Transición á Vida Autónoma A Valenzá (especial)

30

0,00 €

2.021,77 €

0,00 €

BS631A 2020/66

G15279219

Comité Cidadán Antisida de A Coruña (Casco)

4.1.c

Adquisición de material informático (Centro de Acollida Básica Casco II, Centro de Atención Social Continuada Casco, Centro de Acollida Básica Casco A Coruña)

30

0,00 €

11.999,20 €

0,00 €

BS631A 2020/66

G15279219

Comité Cidadán Antisida de A Coruña (Casco)

4.1.c

Reforma do interior (Centro de Atención Social Continuada Casco)

30

0,00 €

87.269,72 €

0,00 €

BS631A 2020/67

G32169609

Asociación Comité Cidadán Antisida de Ourense

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento para a cociña (Centro de Acollida Básica Casco Ourense)

30

0,00 €

4.074,24 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.c

Adquisición de equipamentos informáticos (Albergue Dignidad)

30

0,00 €

1.215,18 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.c

Adquisición de almofadas (Albergue Dignidad)

30

0,00 €

267,17 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.c

Adquisición dun lavalouza (Albergue Dignidad)

30

0,00 €

456,00 €

0,00 €

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.c

Adquisición dunha furgoneta (Albergue Dignidad)

30

0,00 €

9.600,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Adquisición de mobiliario para a cociña (Comedor Social Virgen de Lourdes)

30

11.982,72 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Adquisición de ordenadores, impresora e cablaxe de rede (Comedor Social Virgen de Lourdes)

30

0,00 €

3.008,54 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Adquisición dunha cámara frigorífica (Comedor Social Virgen de Lourdes)

30

11.035,20 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Adquisición de maquinaría para a cociña (Comedor Social Virgen de Lourdes)

30

11.946,28 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/94

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.c

Adquisición dunha centraliña (Comedor Social Virgen de Lourdes)

30

0,00 €

1.039,63 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

4.1.c

Instalación de portas e fiestras (Centro de Día de Vigo)

30

0,00 €

2.931,14 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.c

Mellora da instalación eléctrica (Centro de Día de inclusión Ecos do Sur)

30

0,00 €

11.783,27 €

0,00 €

BS631A 2020/63

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

4.1.c

Reforma do muro exterior (Centro de Acollida Básica Hogar Sor Eusebia)

25

13.313,99 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

4.1.c

Adquisición de mesas, cadeiras e librarías (Centro de Día Teranga Ourense)

25

0,00 €

954,45 €

0,00 €

BS631A 2020/100

G24452435

Fundación Juan Soñador

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento e material informático (Centro de Día de Inclusión Social Teranga A Coruña)

25

1.448,68 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/106

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.c

Reforma e mellora do chan, portas e paredes (Centro de Acollida Básica Patrón)

25

1.440,00 €

1.600,00 €

400,00 €

BS631A 2020/113

G15258213

Fundación Monte do Gozo

4.1.c

Mellora das instalación da zona de lavandaría (Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Proxecto Home)

25

0,00 €

8.766,20 €

0,00 €

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.c

Adquisición de equipamento informático (Centro de Día de inclusión Ecos do Sur)

25

0,00 €

9.412,00 €

0,00 €

BS631A 2020/63

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

4.1.c

Adquisición dun forno industrial (Centro de Acollida Básica Hogar Sor Eusebia)

20

6.597,79 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/85

G36642726

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

4.1.c

Adquisición de equipamento informático e cámaras de videovixilancia (Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Érguete III, Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Érguete II, Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Érguete I)

20

3.612,88 €

1.173,59 €

0,00 €

BS631A 2020/104

G84913946

Fundación de Solidaridad Amaranta

4.1.c

Adquisición e instalación de equipamento informático e mobiliario (Centro de Acollida de Transición á Vida Autónoma Érguete Muller)

20

2.297,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/104

G84913946

Fundación de Solidaridad Amaranta

4.1.c

Adquisición de equipamento informático e mobiliario (Centro de Acollida de Transición á Vida Autónoma Érguete Muller)

20

0,00 €

2.847,54 €

0,00 €

BS631A 2020/106

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento informático (Centro de Acollida Básica Patrón)

20

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

BS631A 2020/106

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.c

Adquisición de diverso equipamento para os cuartos e zonas comúns (Centro de Acollida Básica Patrón)

20

1.440,00 €

1.920,00 €

1.440,00 €

BS631A 2020/106

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.c

Adquisición de electrodomésticos (Centro de Acollida Básica Patrón)

20

0,00 €

640,00 €

0,00 €

BS631A 2020/107

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.c

Reforma de diversas zonas do Centro de Día e adquisición de equipamento informático (Centro de Día Oblatas)

20

1.486,40 €

0,00 €

0,00 €

BS631A 2020/113

G15258213

Fundación Monte do Gozo

4.1.c

Adquisición de equipamento de lavandaría (Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Proxecto Home)

20

0,00 €

19.804,60 €

0,00 €

ANEXO II

Inadmisión de solicitudes e motivación

NIF

Entidade

Motivo da non admisión

G15780166

Asociación de Daño Cerebral de A Coruña

O centro para o cal solicita axuda non é un centro de inclusión e emerxencia social

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación (Apico)

Non cumpre o requisito previsto no artigo 10.1.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario de subvencións ao ter pendente de reintegro a cantidade determinada na Resolución do director xeral de Inclusión Social do 2 de agosto de 2019

G70370713

Asoc. Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares

As persoas beneficiarias non están en ningunha das situacións previstas no artigo 4.1b)2º da orde reguladora da convocatoria.

G32456097

Asociación Natural Ardai

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

G27262799

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

G36605905

Asociación Discapacidad Intelectual Pontevedra

Non é un centro da área de inclusión social, segundo o RUEPSS

G36018802

Asociación San Xerome Emiliani

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

ANEXO III

Renuncias das solicitudes aceptadas

Expte.

NIF

Entidade

BS631A 2020/149

G01603265

Galician Rural Women

ANEXO IV

Desistencias de solicitudes aceptadas

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

BS631A 2020/47

F32479040

Xeración Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de asesoría en materia de estranxeiría

BS631A 2020/113

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Instalación dun ascensor (Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Acougo)

BS631A 2020/113

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Ampliación do centro en 12 prazas (Centro de Apoio Social a Procesos Terapéuticos Acougo)

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Integra

ANEXO V

Denegación das solicitudes e motivación

Expte.

NIF

Entidade

Actuación

Motivo da denegación

BS631A 2020/30

G27262799

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

Adquisición de vehículo (vivenda tutelada para mulleres)

Non ser un centro da área de inclusión social

BS631A 2020/32

G15656739

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

Curso específico en alzhéimer e outras demencias

As persoas beneficiarias non están en ningunha das situacións previstas no artigo 4.1b)2º da orde reguladora da convocatoria. Os destinatarios da prestación son as persoas coidadoras

BS631A 2020/32

G15656739

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

CO_01/21_Curso básico en informática e recursos dixitais

As persoas beneficiarias non están en ningunha das situacións previstas no artigo 4.1b)2º da orde reguladora da convocatoria. Os destinatarios da prestación son as persoas coidadoras

BS631A 2020/32

G15656739

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

Aplicacións informáticas (Federación Galega de Alzheimer (especial)

Centro non inscrito no RUEPSS

BS631A 2020/38

G15121254

Asociación Renacer

Adquisición de vehículo (Asociación Renacer (especial)

A entidade non dispón de centros autorizados no RUEPSS.

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación de Discapacidade Psíquica Amices

Dixitalización de aulas de inclusión sociolaboral (Asociación Discapacidade Psíquica Amicos (especial)

Centro non inscrito no RUEPSS

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_07/21_Limpeza doméstica 2

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural, xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_9/22_Limpeza doméstica 4

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_10/22_Limpeza doméstica 5

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO-01/21_Cociña española

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_2/21 Cociña española 2

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_03/21_Cociña española 3

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_04/22_Cociña española 4

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_5/22_Cociña española 5

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_06/21_Limpeza doméstica 1

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/40

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_08/21_Limpeza doméstica 3

As actuacións propostas non teñen cabida dentro da prestación de mediación social intercultural xa que estas accións teñen por obxecto o acompañamento presencial ou de sensibilización

BS631A 2020/46

G36605905

Asociación de Discapacidad Intelectual Pontevedra

Reformas en centro residencial (Asociación Discapacidad Intelectual Pontevedra (especial)

Por no ser un centro da área de inclusión social, segundo o RUEPSS.

BS631A 2020/47

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de mediación comunitaria e familiar

O programa presentado non ten como destinatarias as persoas inmigrantes nin encaixa nas prestacións subvencionables establecidas no artigo 4.1 b) 3º 4

BS631A 2020/75

G32456097

Asociación Natural Ardai

Vehículo (Asociación Natural Ardai (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS.

BS631A 2020/75

G32456097

Asociación Natural Ardai

Mellora do centro (Asociación Natural Ardai (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS.

BS631A 2020/75

G32456097

Asociación Natural Ardai

Adquisición de aplicación informática (Asociación Natural Ardai (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS.

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

Apoio socioeducativo para menores en risco de exclusión social

Artigo 4.1 b) 2º: o apoio educativo só se prevé como unha actuación dentro dun itinerario de apoio á inclusión

BS631A 2020/79

G27320225

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Adquisición de inmoble (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS.

BS631A 2020/79

G27320225

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Mellora do centro (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS.

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_09/22 Programa de intervención coas mulleres

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

BS631A 2020/111

G70377585

Valoresc Innovation

OU_09/21 Programa de intervención coas mulleres

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

Centro de Día de Inclusión Social (pendente de autorización RUEPSS)

Centro pendente de autorización no RUEPSS

BS631A 2020/129

G36776920

Asociación de Familiares de Alzheimer Galicia

Curso en demencias e alfabetización dixital dirixido a mulleres coidadoras de persoas con alzhéimer

As persoas beneficiarias non están en ningunha das situacións previstas no artigo 4.1b)2º da orde reguladora da convocatoria. Os destinatarios son as persoas coidadoras

BS631A 2020/131

G32306623

Asoc. Daño Cerebral Adquirido de Ourense Renacer

Adquisición de aplicación informática (Asociación Renacer (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

BS631A 2020/134

G15462633

Asociación Agalure

Emprego en adiccións sen substancia

As persoas beneficiarias non están en situación de exclusión social, son persoas que sofren adiccións ao xogo. Artigo 4.1.2º3 da convocatoria

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller abril 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller maio 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller xan. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller dec. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller feb. 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller feb. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller xuño 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller xan. 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller xullo 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller sesións individualizadas

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller out. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller marzo 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller set. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller nov. 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller maio 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller xuño 2021

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller marzo 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

O teu futuro ao teu alcance, taller abril 2022

A actuación solicitada non reúne as condicións para ser subvencionada como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global Os Maios 2021

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global visita Museo Etnográfico Liste 2022

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global Monte veciñal 2021

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global visita Museo Etnográfico Liste 2021

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global- Coñece a túa cidade 2021

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global Os Maios 2022

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global Vigo entre libros 2022

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global Vigo entre libros 2021

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Unha Galicia global. Visita ao Museo Etnográfico Liste 2022

Actuación non subvencionable de acordo co artigo 1.2 b) da Orde do 4 de maio de 2020

BS631A 2020/143

G36018802

Asociación San Xerome Emiliani

Mellora do centro (Asociación San Xerome Emiliani (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Módulo sociolaboral de inmigrantes e solicitantes de protección internacional Burela

O módulo solicitado non reúne as condicións para ser subvencionado como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Módulo sociolaboral de inmigrantes e solicitantes de protección internacional As Mariñas

O módulo solicitado non reúne as condicións para ser subvencionado como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Módulo sociolaboral de inmigrantes e solicitantes de protección internacional Quiroga

O módulo solicitado non reúne as condicións para ser subvencionado como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Módulo sociolaboral de inmigrantes e solicitantes de protección internacional Santiago

O módulo solicitado non reúne as condicións para ser subvencionado como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Módulo sociolaboral de inmigrantes e solicitantes de protección internacional Xermade

O módulo solicitado non reúne as condicións para ser subvencionado como apoio á inclusión sociolaboral de inclusión e transición ao emprego

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

Equipamento e mobiliario (Asociación Sociocultural Raizame (especial)

Non consta como centro autorizado no RUEPSS

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Taller de empoderamento para mulleres migrantes en liña (CU8-20SE-0)

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Taller de empoderamento para mulleres migrantes presencial (CU7-20SE-P)

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Prevención e violencia de xénero mulleres migrantes en liña (CU6-20PV-O)

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

Sensibilización e prevención de violencia de xénero en mulleres migrantes (CU5-20PV-P)

Actuación non subvencionable no artigo 4.1 b) 3º

ANEXO VI

Denegación de solicitudes por esgotamento do crédito

Anualidade 2020.

Expte.

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Subtipo de actuación

Actuación

Prioridade

Puntuación

BS631A 2020/23

G94069416

Asociación Vida Digna O Morrazo

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Roupeiro social

Prioritaria

64

BS631A 2020/23

G94069416

Asociación Vida Digna O Morrazo

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Repartición de alimentos

Prioritaria

64

BS631A 2020/77

G32394082

Asociación Redmadre Ourense

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Recursos básicos

Prioritaria

64

BS631A 2020/77

G32394082

Asociación Redmadre Ourense

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Alimentación

Prioritaria

64

BS631A 2020/98

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Repartición de produtos de hixiene infantil

Prioritaria

64

BS631A 2020/98

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Repartición de roupa e aveños infantís

Prioritaria

64

BS631A 2020/98

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Repartición de alimentos infantís

Prioritaria

64

BS631A 2020/101

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Alimentación

Prioritaria

64

BS631A 2020/101

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Hixiene

Prioritaria

64

BS631A 2020/38

G15121254

Asociación Renacer

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Proxecto de solidariedade

Prioritaria

63

BS631A 2020/80

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Achegas económicas para gastos de vivenda, subministracións básicas e outros

Prioritaria

63

BS631A 2020/101

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Roupeiro

Prioritaria

62

BS631A 2020/101

G27707686

Asociación Redmadre Pontevedra

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Ánxela-Enxoval infantil

Prioritaria

62

BS631A 2020/43

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Outros recursos básicos (kits posparto)

Prioritaria

61

BS631A 2020/98

G70180229

Asociación Redmadre A Coruña

4.1.b.1

Atención ás necesidades básicas

Axudas de emerxencia social para familias con menores de 3 anos a cargo

Prioritaria

60

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Tecendo redes: valoración, orientación e información

Prioritaria

84

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Servizos de prevención e primeira atención, que comprenderá os programas de valoración, orientación e información

Prioritaria

81

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Ti solicitas

Prioritaria

79

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

71

BS631A 2020/83

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Servizo de información, orientación, asesoramento e seguimento Medrando

Prioritaria

68

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Proxecto IN-FORMATE

Prioritaria

68

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Activa social (valoración, información e orientación)

Prioritaria

68

BS631A 2020/11

G28197564

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

66

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Servizo de prevención e primeira atención: informativas e de asesoramento

Prioritaria

63

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Servizo de prevención, valoración e información

Prioritaria

62

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Proxecto Informizada

Prioritaria

62

BS631A 2020/9

G36884708

Asociación Vida Digna

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

59

BS631A 2020/58

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Valoración, orientación e información

Prioritaria

58

BS631A 2020/80

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Programa de información xurídica

Prioritaria

56

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial, distribución de alimentos dietéticos a familias

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Xornadas informativas sobre a elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de Asfega

Prioritaria

46

BS631A 2020/118

G32416547

Fundación Gavela

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Acollida e orientación

Prioritaria

37

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Programa de valoración, orientación e información a familias

Non prioritaria

63

BS631A 2020/79

G27320225

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

4.1.b.1

Prevención e primeira atención

Prevención da exclusión social en familiares de enfermos de alzhéimer e outras enfermidades Neurodex

Non prioritaria

62

Anualidade 2021.

Expte.

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2020/146

R2802129C

Diaconía

4.1.b.1

Servizo de provisión de recursos básicos

Prioritaria

58

BS631A 2020/146

R2802129C

Diaconía

4.1.b.1

Servizo de rúa e/ou atención urxente

Prioritaria

52

BS631A 2020/54

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.b.1

Tecendo redes: valoración, orientación e información

Prioritaria

84

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.1

Servizos de prevención e primeira atención, que comprenderá os programas de valoración, orientación e información

Prioritaria

81

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.1

Ti solicitas

Prioritaria

79

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.1

Servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

71

BS631A 2020/83

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

4.1.b.1

Servizo de información, orientación, asesoramento e seguimento Medrando

Prioritaria

68

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.1

Proxecto IN-FORMATE

Prioritaria

68

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Activa social (valoración, información e orientación)

Prioritaria

68

BS631A 2020/11

G28197564

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

4.1.b.1

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

66

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Servizo de prevención e primeira atención: informativas e de asesoramento

Prioritaria

63

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.1

Servizo de prevención, valoración e información

Prioritaria

62

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

4.1.b.1

Proxecto Informizada

Prioritaria

62

BS631A 2020/9

G36884708

Asociación Vida Digna

4.1.b.1

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

59

BS631A 2020/58

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

4.1.b.1

Valoración, orientación e información

Prioritaria

58

BS631A 2020/80

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

4.1.b.1

Programa de información xurídica

Prioritaria

56

BS631A 2020/146

R2802129C

Diaconía

4.1.b.1

Servizo de valoración, orientación e información

Prioritaria

53

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Convivencias de enfermidades metabólicas

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial, distribución de alimentos dietéticos a familias

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre a elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Lista de alimentos aptos para celíacos, elaboración, edición, envío

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Revista Mazorca, información actualizada, a enfermidade celíaca e dieta sen glute

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de Asfega

Prioritaria

46

BS631A 2020/118

G32416547

Fundación Gavela

4.1.b.1

Acollida e orientación

Prioritaria

37

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Regularte en parella

Non prioritaria

75

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Prevención do conflito familiar

Non prioritaria

75

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Programa de valoración, orientación e información a familias

Non prioritaria

63

BS631A 2020/79

G27320225

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

4.1.b.1

Prevención da exclusión social en familiares de enfermos de alzhéimer e outras enfermidades Neurodex

Non prioritaria

62

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_02/21_Competencias clave

Prioritaria

35

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_01/21_Competencias clave

Prioritaria

35

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b.2

Inclusión básica

Prioritaria

34

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b.2

Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

34

BS631A 2020/110

G32010449

CIMO, entidade prestadora de servizos

4.1.b.2

Ponte en marcha

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_2/21_ESA

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_2/21_Alfabetización e coñecementos dixitais básicos

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_1/21_Alfabetización e coñecementos dixitais básicos

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_1/21_ESA

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

Asesoría inclusión básica

Prioritaria

34

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_01/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_02/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.b.2

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

33

BS631A 2020/119

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

4.1.b.2

CO_1/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/119

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_1/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

33

BS631A 2020/135

G27718907

Asociación Nós Mesmas

4.1.b.2

Formación en competencias clave

Prioritaria

33

BS631A 2020/148

G27866763

Fundacion Impulsa

4.1.b.2

PO_6/21_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_5/21_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_3/21_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_7/21_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_5/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_6/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_3/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_2/20_ESA

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_7/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_4/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_4/21_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_3/21_ESA

Prioritaria

32

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

CO_01/20_Competencias clave

Prioritaria

31

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

Avanza Inclusión

Prioritaria

31

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

CO_01/21_Competencias clave

Prioritaria

31

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

CO_02/21_Competencias clave

Prioritaria

31

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.b.2

Programa de apoio á inclusión residencial

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_2/21_Preparación ESO 2021

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_1/21_Salvando a fenda dixital 2021

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Incorporación social e laboral. Empoderando familias

Prioritaria

31

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

Dinamización para a interrelación xeracional

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_4/21_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_2/21_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_8/21_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_6/21_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.2

Oficina de información e acompañamento para a inclusión

Prioritaria

28

BS631A 2020/47

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

27

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

CO_1/20_Alfabetización básica

Prioritaria

26

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

CO_2/20_Alfabetización avanzada

Prioritaria

26

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_3/21_Competencias clave

Prioritaria

25

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_4/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

25

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_4/21_Alfabetización dixitaI: iniciación ás redes

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_2/20_Alfabetización dixitaI: iniciación ás redes sociais e atención telemática

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_1/21_Alfabetización dixital III: introdución á ofimática

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_3/21_Alfabetización dixital: introdución ao comercio dixital

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_2/21_Alfabetización dixital: curso de iniciación á informática

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_1/20_Alfabetización dixital: curso de iniciación á informática

Prioritaria

19

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

Proxecto Actívate.20-22

Non prioritaria

56

BS631A 2020/86

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inclusión para persoas con problemas de saúde mental

Non prioritaria

54

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

52

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

PO_1/21 Informática básica- Alfabetización dixital

Non prioritaria

49

BS631A 2020/107

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Apoio para o ingreso e mantemento no mercado laboral II

Non prioritaria

49

BS631A 2020/107

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Apoio para o ingreso e mantemento no mercado laboral I

Non prioritaria

49

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

4.1.b.2

Programa Alavanca

Non prioritaria

48

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Vigo

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Ferrol

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego A Coruña

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Santiago de Compostela

Non prioritaria

47

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral con prácticas (área de Betanzos)

Non prioritaria

46

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

CO_1/21 Formación en competencias clave

Non prioritaria

46

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

CO_1/20 Formación dixital e acompañamento

Non prioritaria

46

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social activa

Non prioritaria

42

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión básica

Non prioritaria

41

BS631A 2020/103

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados transición sociolaboral

Non prioritaria

41

BS631A 2020/109

G15731466

Asociación Down A Coruña

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

41

BS631A 2020/116

G70223417

Asoc. de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

41

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_08/20_Competencias clave (lingua)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_16/20_Preparación ESA libre (social)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_09/20_Competencias clave (lingua)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_06/20_Competencias clave (matemáticas)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_11/20_Competencias clave (lingua)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_10/20_Competencias clave (lingua)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_13/20_Preparación parcial ESA 2º e 3º

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_14/20_Preparación ESA libre (científico)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

LU_1/20_Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación

Non prioritaria

39

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

4.1.b.2

Alavanca

Non prioritaria

38

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

4.1.b.2

Proxecto de inserción sociolaboral persoas en risco de exclusión social

Non prioritaria

38

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

37

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

Programa de integración sociolaboral para mulleres

Non prioritaria

37

BS631A 2020/6

G36627453

Asociación Viguesa de Alcoholoxía (Asvidal)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

36

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación Discapacidade Psíquica Amicos

4.1.b.2

Competencias dixitais

Non prioritaria

36

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación Discapacidade Psíquica Amicos

4.1.b.2

Competencias clave

Non prioritaria

34

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_2/21_Formación dixital Ponteceso

Non prioritaria

34

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_1/21_Dixitalización básica Malpica

Non prioritaria

34

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_3/21_Alfabetización dixital Cabana

Non prioritaria

34

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación Discapacidade Psíquica Amicos

4.1.b.2

Camiño

Non prioritaria

33

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

4.1.b.2

Proxecto inserción sociolaboral reclusos abstinentes CP Pereiro de Aguiar

Non prioritaria

33

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: mentoría

Non prioritaria

32

BS631A 2020/97

G70040258

Fundación Down Compostela

4.1.b.2

Proxecto de inclusión sociolaboral

Non prioritaria

32

BS631A 2020/97

G70040258

Fundación Down Compostela

4.1.b.2

Adquisición e mellora da competencia dixital

Non prioritaria

32

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura xuño 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura feb. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura xan. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura set. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura nov. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura abr. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura xullo 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura out. 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura maio 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura mar 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/45

G32359218

Asociación Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

4.1.b.2

Programa de inclusión sociolaboral con persoas con patoloxía dual en risco de exclusión social

Non prioritaria

28

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

PO_1/21_Alfabetización dixital

Non prioritaria

27

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

PO_2/21_Competencias clave

Non prioritaria

27

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/20_Competencias clave

Non prioritaria

25

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_2/20_Alfabetización dixital

Non prioritaria

25

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Transición ao emprego

Non prioritaria

23

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: acollida

Non prioritaria

22

BS631A 2020/133

G15299357

Feder. Escuelas Familiares Agrarias Galicia EFA

4.1.b.2

CO_1/21_Preparación para o título de educación secundaria para adultos ESA II

Non prioritaria

21

BS631A 2020/133

G15299357

Feder. Escuelas Familiares Agrarias Galicia EFA

4.1.b.2

CO_2/21_Obradoiros TIC I Fonteboa

Non prioritaria

21

BS631A 2020/121

G32117889

Federación Asocs. Discapacitados Físicos Ourense

4.1.b.2

Intégrate Plan de inclusión sociolaboral

Non prioritaria

19

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Harmoniza

Non prioritaria

16

BS631A 2020/64

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Proxecto Arquías-Estranxeiría

Prioritaria

48

BS631A 2020/145

G70179189

Asociación Sociocultural Raizame

4.1.b.3

Migrandi

Prioritaria

47

BS631A 2020/3

G32008765

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

4.1.b.3

Proxecto Acompaña V

Prioritaria

46

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

4.1.b.3

OU_01/21_Asesoramento para a obtención da nacionalidade

Prioritaria

46

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

4.1.b.3

OU_01/21_Traspasando fronteiras

Prioritaria

46

BS631A 2020/28

G32122384

Asociación de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

4.1.b.3

OU_02/21_Traspasando fronteiras

Prioritaria

46

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI Quiroga

Prioritaria

46

BS631A 2020/78

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Servizo de asesoramento especializado en estranxeiría

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

PO_6/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais Vigo

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

CO_13/21_Comunícate A Coruña

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

OU_9/21_Comunícate Ourense

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

OU_5/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais Ourense

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

CO_9/21_Competencias clave 2 A Coruña

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

CO_14/21_Comunícate A Coruña

Prioritaria

45

BS631A 2020/96

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

4.1.b.3

CO_8/21_Formación en alfabetización e coñecementos básicos dixitais A Coruña

Prioritaria

45

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

PO_2/21_Acollemos III

Prioritaria

44

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Asesórate

Prioritaria

44

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Mediamos

Prioritaria

44

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

PO_1/21_Acollemos II

Prioritaria

44

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

SITUA-T

Prioritaria

43

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI As Mariñas

Prioritaria

43

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI Xermade

Prioritaria

43

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI Burela

Prioritaria

43

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

LU_2/21_Alfabetización e comprensión oral nas linguas oficiais de Galicia

Prioritaria

42

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

LU_1/21_Alfabetización e comprensión oral nas linguas oficiais de Galicia

Prioritaria

42

BS631A 2020/62

G27441153

Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

4.1.b.3

Mediación social e/ou intercultural

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO-10/21_Aula de español Cangas II

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_7/21_Aula de español VI

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_3/20_Aula de español Marín III

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_4/20_Aula de español Marín IV

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_6/21_Aula de español V

Prioritaria

42

BS631A 2020/74

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_5/20_Aula de español Cangas I

Prioritaria

42

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

Programa de inclusión sociolaboral Jano

Prioritaria

42

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

Intercede

Prioritaria

41

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Español para inmigrantes e solicitantes de protección internacional Xermade

Prioritaria

41

BS631A 2020/1

G15775901

Asociación Alar Galicia

4.1.b.3

Proxecto Mellora: mediación social e/ou intercultural

Prioritaria

40

BS631A 2020/35

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

4.1.b.3

Programa Saxem

Prioritaria

40

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

39

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

Prioritaria

39

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

CO_1/20 Probas da nacionalidade española e integración social

Prioritaria

39

BS631A 2020/125

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

CO_2/21 Competencias clave nivel 3

Prioritaria

39

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.3

Rulas

Prioritaria

39

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Español para inmigrantes e solicitantes de protección internacional Santiago

Prioritaria

39

BS631A 2020/144

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.3

Taller xurídico inmigrantes e solicitantes PI Santiago de Compostela

Prioritaria

39

BS631A 2020/64

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Proxecto Tajine

Prioritaria

38

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.3

PO-02/21 Alfabetización valores sociedade acollida para inmigrantes

Prioritaria

35

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.3

PO-01/21 Alfabetización valores sociedade acollida para inmigrantes

Prioritaria

35

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.3

PO-01/21 Alfabetización e competencia oral nas linguas de Galicia

Prioritaria

35

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.3

PO-02/21 Alfabetización e competencia oral nas linguas de Galicia

Prioritaria

35

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Inserción laboral e mellora de emprego para persoas en mobilidade humana

Prioritaria

34

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_01/21_Coñecemento dos valores e características da sociedade de acollida

Prioritaria

33

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_6/21_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_4/21_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_4/21_Competencias clave inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_1/20_ESA inmigración

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_2/21_ESA inmigración

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_3/21_Lingua galega

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_6/21_Competencias clave inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_5/21_Competencias clave inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_3/21_Competencias clave inmigración

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_5/21_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_6/21_Lingua galega

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_4/21_Lingua galega

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_5/21_Lingua galega

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_3/21_Alfabetización dixital inmigrantes

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_5/21_Sociedade de acollida

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_4/21_Sociedade de acollida

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_3/21_Sociedade de acollida

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_2/21_Sociedade de acollida

Prioritaria

32

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.3

PO_2/21_Integrando na sociedade 2021

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.3

PO_1/21_Lingua e cultura castelá

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.3

PO_7/21_Lingua e cultura castelá

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.3

PO_5/21_Lingua e cultura galega

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.3

PO_3/21_Lingua e cultura castelá

Prioritaria

30

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: asesoramento técnico en materia de estranxeiría

Prioritaria

26

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Avogado especialista en movementos migratorios

Prioritaria

24

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Mediación e acompañamento especializado para persoas e mobilidade humana

Prioritaria

24

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_1/21_Preparación para a nacionalidade española (CU9-20NA-P)

Prioritaria

24

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.3

Unha Galicia global 1º ed. 2021

Prioritaria

22

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.3

Unha Galicia global 4º ed. 2021

Prioritaria

22

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.3

Unha Galicia global 3º ed. 2021

Prioritaria

22

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.3

Unha Galicia global 5º ed. 2021

Prioritaria

22

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.3

Unha Galicia global 2º ed. 2021

Prioritaria

22

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mediación poboación inmigrante

Prioritaria

21

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_1/20_Goberno e organización administrativa (CUA-200A-0)

Prioritaria

21

BS631A 2020/147

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_2/20_Goberno e organización administrativa (CU3-200A-P)

Prioritaria

21

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mentoría poboación inmigrante

Non prioritaria

34

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: acollida poboación inmigrante

Non prioritaria

25

Anualidade 2022.

Expte.

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2020/108

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.1

Servizos de prevención e primeira atención, que comprenderá os programas de valoración, orientación e información

Prioritaria

81

BS631A 2020/141

G15354483

Asociación Ecos do Sur

4.1.b.1

Ti solicitas

Prioritaria

79

BS631A 2020/93

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.1

Servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

71

BS631A 2020/83

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui Vigo

4.1.b.1

Servizo de información, orientación, asesoramento e seguimento Medrando

Prioritaria

68

BS631A 2020/127

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.1

Proxecto IN-FORMATE

Prioritaria

68

BS631A 2020/137

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.1

Activa social (valoración, información e orientación)

Prioritaria

68

BS631A 2020/11

G28197564

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

4.1.b.1

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

66

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Servizo de prevención e primeira atención: informativas e de asesoramento

Prioritaria

63

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.1

Servizo de prevención, valoración e información

Prioritaria

62

BS631A 2020/139

G70610282

ONGD Senvalos

4.1.b.1

Proxecto Informizada

Prioritaria

62

BS631A 2020/9

G36884708

Asociación Vida Digna

4.1.b.1

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

59

BS631A 2020/58

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

4.1.b.1

Valoración, orientación e información

Prioritaria

58

BS631A 2020/80

G36660348

Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado

4.1.b.1

Programa de información xurídica

Prioritaria

56

BS631A 2020/146

R2802129C

Diaconía

4.1.b.1

Servizo de valoración, orientación e información

Prioritaria

53

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial, distribución de alimentos dietéticos a familias

Prioritaria

51

BS631A 2020/24

G15340474

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre a elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Lista de alimentos aptos para celíacos, elaboración, edición, envío

Prioritaria

51

BS631A 2020/115

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

4.1.b.1

Revista Mazorca, información actualizada, a enfermidade celíaca e dieta sen glute

Prioritaria

51

BS631A 2020/118

G32416547

Fundación Gavela

4.1.b.1

Acollida e orientación

Prioritaria

37

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Regularte en parella

Non prioritaria

75

BS631A 2020/73

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.1

Prevención do conflito familiar

Non prioritaria

75

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Programa de valoración, orientación e información a familias

Non prioritaria

63

BS631A 2020/79

G27320225

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

4.1.b.1

Prevención, exclusión social en familiares de enfermos de alzhéimer e outras enfermidades Neurodex

Non prioritaria

62

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_01/22_Competencias clave

Prioritaria

35

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_02/22_Competencias clave

Prioritaria

35

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b.2

Inclusión básica

Prioritaria

34

BS631A 2020/82

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b.2

Inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

34

BS631A 2020/110

G32010449

CIMO, entidade prestadora de servizos

4.1.b.2

Ponte en marcha

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

Asesoría inclusión básica

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_1/22_Alfabetización e coñecementos dixitais básicos

Prioritaria

34

BS631A 2020/112

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural

4.1.b.2

PO_1/22_ESA

Prioritaria

34

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_02/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/17

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.2

OU_01/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.b.2

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

33

BS631A 2020/119

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

33

BS631A 2020/135

G27718907

Asociación Nós Mesmas

4.1.b.2

Formación en competencias clave

Prioritaria

33

BS631A 2020/119

V15593668

Centro Social San Xoán Bautista

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/126

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_09/22 Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_10/22_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_4/22_ESA

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_8/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_8/22_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_9/22_Competencias clave

Prioritaria

32

BS631A 2020/148

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.2

PO_10/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

32

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

Avanza Inclusión

Prioritaria

31

BS631A 2020/7

G15173263

Asociación Integro

4.1.b.2

CO_02/21_Competencias clave

Prioritaria

31

BS631A 2020/52

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

4.1.b.2

Programa de apoio á inclusión residencial

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Incorporación social e laboral. Empoderando familias

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_2/22_Preparación ESO 2022

Prioritaria

31

BS631A 2020/130

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_1/22_Salvando a fenda dixital 2022

Prioritaria

31

BS631A 2020/76

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

Dinamización para a interrelación xeracional

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_4/22_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_2/22_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/138

G36617082

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

4.1.b.2

PO_5/22_Informática de xestión

Prioritaria

30

BS631A 2020/99

R3600104H

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

4.1.b.2

Oficina de información e acompañamento para a inclusión

Prioritaria

28

BS631A 2020/47

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

27

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

CO_1/20_Alfabetización básica

Prioritaria

26

BS631A 2020/2

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

CO_2/20_Alfabetización avanzada

Prioritaria

26

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_3/21_Competencias clave

Prioritaria

25

BS631A 2020/132

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_4/21_Alfabetización dixital

Prioritaria

25

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_4/21_Alfabetización dixitaI: iniciación ás redes

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_2/21_Alfabetización dixital: curso de iniciación á informática

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización dixital IV: introdución ao comercio

Prioritaria

19

BS631A 2020/114

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_2/22_Alfabetización dixital: introdución á ofimática

Prioritaria

19

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

Proxecto Actívate.20-22

Non prioritaria

56

BS631A 2020/86

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4.1.b.2

itinerarios personalizados de inclusión para persoas con problemas de saúde mental

Non prioritaria

54

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

52

BS631A 2020/88

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

PO_1/22 Informática básica-Alfabetización dixital

Non prioritaria

49

BS631A 2020/107

R1500092J

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Ferrol)

4.1.b.2

Apoio para o ingreso e mantemento no mercado laboral III

Non prioritaria

49

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

4.1.b.2

Programa Alavanca

Non prioritaria

48

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Vigo

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Ferrol

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego A Coruña

Non prioritaria

47

BS631A 2020/122

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego Santiago de Compostela

Non prioritaria

47

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral con prácticas (área de Betanzos)

Non prioritaria

46

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

CO_1/21 Formación en competencias clave

Non prioritaria

46

BS631A 2020/34

G70312954

Asociación Mirabal

4.1.b.2

CO_1/20 Formación dixital e acompañamento

Non prioritaria

46

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

inclusión social activa

Non prioritaria

42

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión básica

Non prioritaria

41

BS631A 2020/103

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de transición sociolaboral

Non prioritaria

41

BS631A 2020/109

G15731466

Asociación Down A Coruña

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

41

BS631A 2020/116

G70223417

Asoc. de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

41

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_13/21_Preparación parcial ESA 2º e 3º

Non prioritaria

40

BS631A 2020/15

G32237869

Fed. Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro)

4.1.b.2

OU_15/21_Preparación ESA libre (lingüístico)

Non prioritaria

40

BS631A 2020/89

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

LU_1/20_Achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación

Non prioritaria

39

BS631A 2020/69

G32026056

Asociación Empresarial de Transporte Apetamcor

4.1.b.2

Alavanca

Non prioritaria

38

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

4.1.b.2

Proxecto de inserción sociolaboral de persoas en risco de exclusión social

Non prioritaria

38

BS631A 2020/20

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

37

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

Programa de integración sociolaboral para mulleres

Non prioritaria

37

BS631A 2020/6

G36627453

Asociación Viguesa de Alcoholoxía (Asvidal)

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Non prioritaria

36

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación Discapacidade Psíquica Amicos

4.1.b.2

Competencias dixitais

Non prioritaria

36

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_3/22_Formación dixital Ponteceso

Non prioritaria

34

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_2/22_Formación dixital Ponteceso

Non prioritaria

34

BS631A 2020/140

G70601570

Asociación Visibles

4.1.b.2

CO_2/22_Dixitalización básica Ponteceso

Non prioritaria

34

BS631A 2020/39

G15747678

Asociación Discapacidade Psíquica Amicos

4.1.b.2

Camiño

Non prioritaria

33

BS631A 2020/87

G32106429

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

4.1.b.2

Proxecto de inserción sociolaboral reclusos abstinentes CP Pereiro de Aguiar

Non prioritaria

33

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: mentoría

Non prioritaria

32

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura marzo 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura decembro 2021

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura xuño 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura xaneiro 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura febreiro 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura abril 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/136

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

4.1.b.2

Na Procura maio 2022

Non prioritaria

30

BS631A 2020/45

G32359218

Asociación Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

4.1.b.2

Programa de inclusión sociolaboral con persoas con patoloxía dual en risco de exclusión social

Non prioritaria

28

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

PO_2/22_Competencias clave

Non prioritaria

27

BS631A 2020/70

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

4.1.b.2

PO_1/22_Alfabetización dixital

Non prioritaria

27

BS631A 2020/60

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Transición ao emprego

Non prioritaria

23

BS631A 2020/21

G32014334

Asociación de Viudas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: acollida

Non prioritaria

22

BS631A 2020/133

G15299357

Feder. Escuelas Familiares Agrarias Galicia EFA

4.1.b.2

CO_2/22: TIC II Fonteboa

Non prioritaria</