Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Martes, 10 de novembro de 2020 Páx. 44576

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que executarán as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR804A).

Conforme o establecido no artigo 25 da Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que executarán as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria, unha vez ultimada a concesión de axudas, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas, con indicación das entidades beneficiarias, contía e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas pola Resolución do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea do 28 de setembro de 2020, de conformidade coa Orde do 22 de xuño de 2020 (DOG núm. 134, do 7 de xullo) para a execución de:

– 10 proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que executarán as organizacións non gobernamentais de cooperación ao desenvolvemento (ONGD), por un importe global de un trescentos cincuenta mil cincuenta e oito euros con setenta e tres céntimos (350.058,73 €), nas contías, beneficiarios e finalidade que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2020

Jesús Gamallo Aller
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

ANEXO

Axudas para proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

Nº expte.

Entidade solicitante

Denominación proxecto

Orzamento total

Subvención concedida

Subvención concedida

Ano 2020

Ano 2021

Total

PR804A 2020-17

Asemblea de Cooperación pola Paz, en agrupación con Asociación ONG de Cooperación ao Desenvolvemento Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de secundaria e universitario galego

48.970,00

45.000,00

18.000,00

27.000,00

45.000,00

PR804A 2020-9

Fundación Educación y Cooperación- EDUCO, en agrupación con Fundación Ayuda en Acción, Fundación Entreculturas Fe y Alegría, Taller de Solidaridad e a Universidade de Santiago de Compostela (grupo de investigación GI-1426 Hermenéutica Filosófica e Historia da
Filosofía)

Campaña Mundial pola Educación 2021 en Galicia

51.625,00

44.905,00

17.962,00

26.943,00

44.905,00

PR804A 2020-6

Asociación ONG de Cooperación ao Desenvolvemento Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Mellora da capacidade de reflexión crítica e de xeración de produtos educomunicativos do alumnado de secundaria de Ames, Bueu, Silleda, Viana do Bolo e Brión e do profesorado de centros públicos de Galicia (EpDLab)

36.396,00

34.396,00

13.758,40

20.637,60

34.396,00

PR804A 2020-20

Farmacéuticos Mundi, en agrupación coa Universidade de Santiago de Compostela (Servizo de Participación e Integración Universitaria)

A aprendizaxe-servizo na saúde comunitaria: construíndo cidadanía global para a transformación social na comunidade universitaria

56.839,00

44.979,00

17.991,60

26.987,40

44.979,00

PR804A 2020-18

Asemblea de Cooperación pola Paz

Elas deciden

34.686,81

32.844,70

13.137,88

19.706,82

32.844,70

PR804A 2020-7

Solidariedade Internacional de Galicia

O movemento social do comercio xusto como exercicio de cidadanía global: unha contribución á consecución da Axenda 2030 desde Galicia.

41.118,73

34.849,73

13.939,89

20.909,84

34.849,73

PR804A 2020-2

Amigos da Terra Galicia - Xuventude

Construción de recursos e capacidades para a integración dos ODS na Rede de Eco Hortas Escolares.

20.092,00

18.956,25

7.582,50

11.373,75

18.956,25

PR804A 2020-19

Arquitectura Sen Fronteiras

Investigación - Acción - Formación para fortalecer a educación e integración do dereito ao hábitat en centros educativos de secundaria e entre axentes multiplicadores clave en Galicia, fase 2

38.895,00

34.985,00

13.994,00

20.991,00

34.985,00

PR804A 2020-1

Fundación Intered-Galicia

De Itaca a Ávalon. Proxecto ponte entre a fase I e II.

31.905,07

24.144,83

9.657,93

14.486,90

24.144,83

PR804A 2020-8

Solidariedade Internacional de Galicia

O Globo, observatorio para educar na cidadanía global.

40.973,22

34.998,22

13.999,29

20.998,93

34.998,22

Total

401.500,83

350.058,73

140.023,49

210.035,24

350.058,73