Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Luns, 23 de novembro de 2020 Páx. 46145

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo); para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo), e para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e co obxecto de avanzar en facer efectivo o dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas e a conseguinte obriga destas de dotarse dos medios e sistemas necesarios para que ese dereito se poida exercer, cómpre incorporar unha tramitación electrónica á fase de elección de destino das persoas aspirantes que superaron un proceso selectivo convocado pola Dirección Xeral da Función Pública.

A resolución dítase por delegación, de conformidade co establecido na Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, publicada no DOG núm. 16, do 24 de xaneiro.

Unha vez finalizados os procesos selectivos para o ingreso,

– Pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 48, do 8 de marzo) e corrección de erros do DOG núm. 49, do 9 de marzo;

– No corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo);

– Pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 48, do 8 de marzo) e corrección de erros do DOG núm. 50, do 12 de marzo, e

– No corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo) e corrección de erros do DOG núm. 50, do 12 de marzo;

e, unha vez acreditado ou cumprimento dos requisitos exixidos nestas por parte das persoas aspirantes co obxecto de adxudicarlles destinos provisionais, e segundo a base IV.6 das respectivas convocatorias, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Ás persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñesen desempeñando con carácter definitivo sempre que figure na relación de postos de traballo aberto ao corpo da Administración xeral a que acceden.

Segundo. Publicar como anexo I a relación de persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos e que, segundo a base IV.6 das respectivas convocatorias, son convocadas á elección de destino provisional, segundo a orde que, en aplicación das bases das convocatorias, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Terceiro. Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas ao subgrupo ao cal acceden e de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Cuarto. Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación de cada un dos procesos selectivos.

No prazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberá poñerse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de dez (10) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do sistema electrónico a que se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»-«Procesos selectivos».

Quinto. Para a selección de destinos as persoas aspirantes deberán acceder ao sistema electrónico e proceder da seguinte forma:

5.1. Accederá ao seu expediente electrónico.

5.2. A persoa aspirante deberá, en primeiro lugar, elixir entre as opcións «Escoller posto», «Renuncia» ou «Solicitude excedencia».

5.3. De elixir a opción «Renuncia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia. A persoa aspirante que exerza esta opción quedará excluída do proceso e decaerá no seu dereito a ser nomeada persoal funcionario de carreira do grupo a que accede.

5.4. De elixir a opción «Solicitude excedencia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia.

5.5. A continuación, a persoa aspirante seleccionará, por orde preferencia, os destinos que se ofertan.

Sexto. Ás persoas aspirantes que non presenten a súa solicitude elección no prazo sinalado, ou seleccionen un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso e non se lles adxudiquen ningún destino ou non presentasen a súa solicitude no xeito previsto nesta resolución, seranlles adxudicadas en destino provisional os postos que lles correspondan atendendo á orde publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedasen sen adxudicar.

Sétimo. As persoas aspirantes poderán solicitar ser declaradas en excedencia por prestación de servizos no sector público regulada no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. O que deberán de manifestar por medios electrónicos e no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto e deberán achegar con esta solicitude unha copia da última orde prelación dos postos ofertados e seleccionados debidamente asinada.

Oitavo. Finalizado o prazo para a elección de destinos, a aplicación efectuará a adxudicación automática de destinos, en función do subgrupo ao cal se accede e orde prelación acadada por cada persoa aspirante no seu proceso e atendendo á orde preferencia na selección de destinos efectuada por esta.

A adxudicación provisional de postos resolverase mediante resolución da consellería competente en materia de función pública e publicarase no DOG.

As persoas aspirantes nomeadas funcionarios de carreira e adxudicatarias provisionais dos postos de traballo relacionados nesta resolución disporán do prazo dun mes para tomar posesión do seu destino, desde o día seguinte ao da publicación no DOG.

As persoas aspirantes que obteñan un destino provisional deberán optar ás prazas que se oferten na elección de destino definitivo.

Noveno. Estará á disposición das persoas aspirantes información complementaria para a utilización da aplicación informática e a presentación das solicitudes de elección de destino, na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal.

Décimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous (2) meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2020

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8 de xaneiro de 2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

Nº orde elección destino

Nº orde proceso selectivo

DNI

Apelidos e nome

Proceso selectivo

1

5

***6158**

Botana Budiño, María

A1 PI

2

6

***6167**

Fernández Castro, María Ana de Jesús

A1 PI

3

7

***3428**

Losada Martínez, Manuel

A1 PI

4

8

***2377**

San Martín Zamacola, Joaquín María

A1 PI

5

9

***3255**

Somoza López, Rocío

A1 PI

6

11

***6043**

Bregua Cousillas, Alejandro

A1 PI

7

12

***1881**

Collazos López, Félix

A1 PI

8

13

***6087**

Blanco Blanco, María Isabel

A1 PI

9

14

***3178**

Neira Rial, Elías

A1 PI

10

15

***4750**

Fernández Pérez, Marina

A1 PI

11

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

A1 libre

12

2

***1805**

Bonome Gradaille, Irene

A1 libre

13

3

***0566**

Torres Pose, María

A1 libre

14

4

***6155**

Íñigo Castro, Esperanza Macarena

A1 libre

15

5

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

A1 libre

16

6

***3921**

Vázquez López, Leticia

A1 libre

17

7

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

A1 libre

18

8

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

A1 libre

19

9

***1018**

Suárez Salvado, Javier

A1 libre

20

10

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

A1 libre

21

11

***8047**

Varela Loimil, Manuel

A1 libre

22

12

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

A1 libre

23

13

***1804**

Sandá Barbazán, Silvia Beatriz

A1 libre

24

14

***1386**

Mezquíriz Miguel, Laura

A1 libre

25

15

***6735**

Hawari Polo, Mariam

A1 libre

26

16

***0581**

Leira Paz, Cristina

A1 libre

27

17

***4990**

García Rozas, Laura

A1 libre

28

18

***5067**

Chao Vega, Inés

A1 libre

29

19

***1710**

Leiro López, María Soledad Aurora

A1 libre

30

20

***8545**

Carballal Paradela, María Dolores

A1 libre

31

21

***0878**

Bermúdez Aller, María Belén

A1 libre

32

22

***8210**

Veiga Novas, Noemí

A1 libre

33

23

***5489**

Somoza García, María Teresa

A1 libre

34

24

***3518**

Flores Fernández, Olalla

A1 libre

35

25

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

A1 libre

36

26

***6818**

Villadóniga Pita, Ana Isabel

A1 libre

37

27

***0733**

Araújo Otero, Laura

A1 libre

38

28

***5819**

Carrera López, Alejandro

A1 libre

39

29

***7683**

Pastur Romay, Manuel Efrén

A1 libre

40

30

***3760**

Bastida Rodríguez, Raquel

A1 libre

41

31

***2635**

Montero Senra, José Luis

A1 libre

42

32

***4620**

Ónega Falcón, Sofía

A1 libre

43

33

***0660**

Villaverde Piñeiro, Beatriz

A1 libre

44

34

***0900**

Pardo Rodríguez, Sabela

A1 libre

45

35

***4817**

Villadóniga Gómez, Jesús

A1 libre

46

36

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

A1 libre

47

37

***6347**

Rodríguez Torres, Ana María

A1 libre

48

20

***9561**

Rivas Fidalgo, Modesto

A2 PI

49

24

***7498**

Pacio López, María Begoña

A2 PI

50

25

***8571**

Castro Sanmartín, David

A2 PI

51

28

***0189**

Domínguez Otero, Ana María

A2 PI

52

29

***2921**

Solla Bar, Felipe

A2 PI

53

31

***3395**

Taboada Fontao, María Carmen

A2 PI

54

32

***8625**

Martín Iglesias, Susana

A2 PI

55

34

***9638**

Fernández Montoto, Felisindo

A2 PI

56

35

***9942**

Fariña Negreira, Isabel

A2 PI

57

36

***7810**

Prieto García, Javier

A2 PI

58

38

***2236**

Outeda López, Nuria

A2 PI

59

41

***6736**

Martínez Costa, Luis Miguel

A2 PI

60

42

***4071**

Franco García, María del Carmen

A2 PI

61

43

***2567**

Pascual Rodenas, Marta

A2 PI

62

46

***3904**

Piñeiro Martínez, Elías

A2 PI

63

49

***6522**

Caamaño Domínguez, Paula

A2 PI

64

50

***3075**

Vázquez Veiga, María Isabel

A2 PI

65

51

***1664**

Carballa Area, Jacobo

A2 PI

66

52

***5834**

Blanco Fernández, Natalia

A2 PI

67

53

***7893**

Fraguela Corral, María del Mar

A2 PI

68

55

***8069**

Rodríguez Vivian, Francisco

A2 PI

69

56

***1191**

Villar Suárez, Begoña Teresa

A2 PI

70

57

***7002**

Guisande Vilas, Leila

A2 PI

71

58

***1877**

Flores Sánchez, Manuel

A2 PI

72

60

***5648**

García Gestal, María Jesús

A2 PI

73

63

***3768**

Ríos Mosquera, Paula

A2 PI

74

64

***0111**

Quintela Rivadulla, María del Mar

A2 PI

75

65

***7186**

Diz Barreiro, María Isabel

A2 PI

76

66

***5446**

Fernández Vázquez, Susana

A2 PI

77

67

***3347**

Castelo Legarreta, Margarita

A2 PI

78

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

A2 libre

79

2

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

A2 libre

80

3

***4062**

Hermida Hermida, Estefanía

A2 libre

81

4

***4765**

Sánchez Galache, Sabela

A2 libre

82

5

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

A2 libre

83

6

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

A2 libre

84

7

***1805**

Bonome Gradaille, Irene

A2 libre

85

8

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

A2 libre

86

9

***4990**

García Rozas, Laura

A2 libre

87

10

***5489**

Somoza García, María Teresa

A2 libre

88

11

***6155**

Iñigo Castro, Esperanza Macarena

A2 libre

89

12

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

A2 libre

90

13

***3019**

Vázquez Caamaño, Ana

A2 libre

91

14

***0733**

Araújo Otero, Laura

A2 libre

92

15

***1018**

Suárez Salvado, Javier

A2 libre

93

16

***2635**

Montero Senra, José Luis

A2 libre

94

17

***7362**

Lorenzo Fernández, Elina

A2 libre

95

18

***9983**

Paz Montero, Francisco Javier

A2 libre

96

19

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

A2 libre

97

20

***9119**

Paz García, Santiago

A2 libre

98

21

***7652**

Corral López, María

A2 libre

99

22

***6189**

Lestido Reboiras, María

A2 libre

100

23

***6460**

Gómez López, Diego

A2 libre

101

24

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

A2 libre

102

25

***8767**

Fernández Rodríguez, Pablo

A2 libre

103

26

***5819**

Carrera López, Alejandro

A2 libre

104

27

***8558**

González Pereira, Xenma Ara

A2 libre

ANEXO II

Prazas ofertadas

Código

Nome

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Adscr

Niv.

Titulación

Formación

Observ.

1

MRC991020127001009

Xefatura Sección Xurídica

MR

Servizo Xurídico-Administrativo (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

2

MRC991000032001197

Xefatura Negociado de Habilitación e Caixa

MR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

20

 

 

 

3

MRC991000036001011

Posto base subgrupo A1

MR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

20

 

 

 

4

FCC020000115770042

Xefatura Sección

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

5

FCA291000036560007

Xefatura Sección IV

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

A1, A2, C1

25

 

 

 

6

EIC991000015001383

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EI

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

7

PSC991000032001011

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

8

EIC991000036560242

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EI

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

9

MAC991000315001007

Xefatura Sección Xurídica I

MA

Servizo de Urbanismo (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

10

FCC020000115770028

Xefatura Sección de Habilitación

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

11

PRC020000415770044

Xefatura Sección de Contratación II

PR

S.X. Xestión Económico-Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

12

PXA291000032001007

Xefatura Sección de Turismo II

CU

Área Provincial de Ourense

Axencia Turismo de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

A1, A2, C1

25

 

 

 

13

SAC991000032001010

Posto base subgrupo A1

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

14

SAS040000315770035

Xefatura Sección de Xestión II

SA

S.X. de Investimentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

15

PX1010000215770016

Xefe Sección de Persoal

PX

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral da Presidencia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

16

PRC991000015001213

Xefatura Sección C

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

22

 

 

 

17

PRC991000015001233

Inspector/a Xogo

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

25

 

Para persoal doutra Administración, curso debperfeccionamento de galego (R.I.); permiso conducir B (R.I.)

Horario especial

18

IVC991000036001060

Xefatura Sección Xurídica I

IV

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

19

FCC020000215770018

Xefatura Sección I

FC

S.X. do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

20

PRC991000036001105

Xefatura Sección de Prevención Riscos Laborais

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

25

 

Técnico de nivel superior de Prevención de Riscos Laborais nas súas tres especialidades: Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada (R.I.)

 

21

MAO191000027001062

Xefatura Sección de Aluguer e Rexistro de Demandantes

MA

Área Provincial de Lugo

IGVS/áreas provinciais

Lugo

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao Dereito (mérito)

 

22

PSC050000015770003

Posto base subgrupo A1

PS

D.X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

23

PSC991000032001012

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

24

PXA294040127001001

Responsable de Oficina de Turismo

CU

Oficina de Turismo de Lugo

Axencia Turismo de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

A1, A2, C1

22

 

Inglés - nivel B1 intermedio segundo o MECRlL (R.I.); curso EGAP Conversa en inglés (mérito)

Xornada partida; horario especial

25

FCC020000015770003

Xefe/a Sección de Estudos e Estatísticas

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

Órgano Estatístico Sectorial (Decreto 24/2008)

26

PSC060000015770013

Posto base grupo A1

PS

D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

27

ED5010000115770005

Xefatura Sección de Universidades

ED

S.X. de Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Permiso conducir B (R.I.)

 

28

EI4010000015770015

Xefatura Área de Coordinación Económica

EI

D.X. Comercio e Consumo

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Santiago de Compostela

A1, A2

26

 

 

 

29

EIC991000027001120

Xefatura Sección Xurídica

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

30

EIC992090227001005

Xefatura Unidade para o Emprego e Formación

EI

Oficina de Emprego de Lugo-Sur

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2, C1

22

 

 

 

31

MRC991000027001223

Xefatura Sección C

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2, C1

22

 

 

 

32

EI2010000115770051

Xefatura Sección Xurídica III

EI

S.X. de Coordinación Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

33

FCC020000015770006

Posto base grupo A1

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

34

PSC040000215770005

Xefatura Sección de Xestión Económica

PS

S.X. de Servizos Sociais e Xestión Económica

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

35

MR3010030636001012

Xefatura Negociado

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra)

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

Xornada especial

36

MRC991000032001020

Posto base subgrupo A2

MR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A2

16

 

 

 

37

MRC991000015001125

Xefatura Negociado

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

38

MRC992010332240014

Xefatura Negociado (Celanova)

MR

Oficina de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

A2, C1, C2

18

 

 

 

39

MRC992012432850010

Xefatura Negociado (Viana do Bolo)

MR

Oficina de Viana do Bolo

Servizos periféricos

Viana do Bolo

A2, C1, C2

18

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

40

CUC991000027001065

Xefatura Negociado de Subven. e Tramit. Expedientes

CU

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

 

41

EDC991000015001110

Xefatura Negociado

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

42

EDC991000032001089

Xefatura Negociado III

ED

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

 

43

EDC991000032001164

Xefatura Negociado II

ED

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

 

44

EDC994031336560001

Xefatura Secretaría Centro Educativo

ED

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

 

45

FCC020000215770011

Xefatura Negociado I

FC

S.X. do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

46

FCC030001015770018

Xefatura Negociado

FC

Intervención Delegada da Presidencia, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

47

FCA200000215770022

Xefatura Negociado

FC

Área de Xestión Tributaria

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

48

FCC030003015001021

Xefatura Negociado III

FC

Intervención Territorial da Coruña

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

49

FCC030003115001010

Xefatura Negociado

FC

Xerencia de Xestión Integrada da Coruña - Servizo de Auditoría

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

50

FCC030003132001010

Xefatura Negociado

FC

Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras - Servizo de Auditoría

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

 

51

FCC030003032001023

Xefatura Negociado III

FC

Intervención Territorial de Ourense

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

 

52

EI5020000115770026

Xefatura Negociado II

EI

S.X. de Orientación Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

53

PSC991000015001032

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

54

PSC991000027001131

Xefatura Negociado Administrativo

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

 

55

EIC991000027001195

Xefatura Negociado II

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

 

56

EIC991000036560137

Xefatura Negociado III

EI

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

 

57

MAO110000115770056

Xefatura Negociado IV

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

58

MAA010000015770044

Negociado Rexistro e Información

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

59

MAC030000215770029

Xefatura Negociado Administrativo I

MA

S.X. de Avaliación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

60

PXA291000027001005

Xefatura Negociado de Turismo I

CU

Área Provincial de Lugo

Axencia Turismo de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

 

61

PSC040000115770041

Xefatura Negociado Administrativo

PS

S.X. de Inclusión e Integración Social

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

62

EIC991000027001174

Xefatura Negociado II

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2, C1, C2

18

 

 

 

63

SAS030000115770007

Xefatura Negociado I

SA

S.X. de Planificación e Programación Asistencial

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

64

SAC991010132001013

Xefatura Negociado VII

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A2, C1, C2

18

 

 

 

65

SAC991010136560015

Xefatura Negociado III

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

 

66

SAC991010215770003

Xefatura Negociado II

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

67

PRC020000415770023

Xefatura Negociado de Xestión Económica IV

PR

S.X. Xestión Económico-Administrativa

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

68

FCC030000315770025

Xefatura Negociado

FC

S.X. de Auditoría de Fondos Comunitarios e Subvencións

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

69

PEC991000036560070

Xefatura Negociado de Reclamacións e Sancións

PE

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A2, C1, C2

18

 

 

 

70

IVC991000036001086

Xefatura Negociado III

IV

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

 

71

PSC991000015001038

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

72

EDC994030215740006

Xefatura Negociado

ED

IES O Mosteirón (Sada)

Servizos periféricos

Sada

A2, C1, C2

18

 

 

 

73

FCC020000115770035

Xefatura Negociado

FC

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

74

IVC040000015770032

Xefatura Negociado Administrativo I

IV

Xurado de Expropiación de Galicia

Xurado de Expropiación de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

75

EIC992090127300004

Posto base subgrupo A2

EI

Oficina de Emprego de Monforte de Lemos

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

A2

16

 

 

 

76

PSC991000015001041

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

77

FCA200000015770008

Xefatura Negociado

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

78

FCC040000515770010

Xefatura Negociado

FC

S.X. de Planificación

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

79

FCA200000015770009

Xefatura Negociado

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

80

FCC020000015770008

Xefatura Negociado I

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

81

FCC020000415770012

Xefatura Negociado

FC

S.X. de Xestión Económico-Patrimonial das Entidades Instrumentais do Sector Público Autonómico

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

82

FCC020000015770010

Xefatura Negociado II

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

83

IVA100000215770119

Xefatura Negociado II

IV

Área de Planificación e Proxectos

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

84

IVA100000115770142

Xefatura Negociado II

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

85

IVC030000415770030

Xefatura Negociado I

IV

S.X. de Infraestruturas do Transporte

Dirección Xeral de Mobilidade

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

86

EI5010000215770035

Xefatura Negociado IV

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

87

EI5010000215770026

Xefatura Negociado III

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

88

EI5010000215770042

Xefatura Negociado V

EI

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

89

EI5010000315770050

Xefatura Negociado IV

EI

S.X. de Economía Social

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

90

EIC991000015001300

Xefatura Negociado VI

EI

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

91

EIC992090115001011

Xefatura Negociado

EI

Oficina de Emprego A Coruña-Monelos

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

92

EIC992090115770025

Xefatura Negociado II

EI

Oficina de Emprego de Santiago-Centro

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

93

EIC992090136060002

Xefatura Negociado I

EI

Oficina de Emprego de Cambados

Servizos periféricos

Cambados

A2, C1, C2

18

 

 

 

94

PRC020000615770042

Xefatura Negociado de Rexistro e Información XIII

PR

S.X. de Coordinación do Rexistro e Atención á Cidadanía

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

Horario especial

95

IVA100000115770144

Xefatura Negociado III

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

96

CUC991000015001018

Xefatura Negociado de Xestión Administrativa

CU

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2, C1, C2

18

 

 

 

97

CU5010000015770008

Xefatura Negociado de Rexistro e Tramitación Admtva.

CU

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

98

CU5010000115770017

Xefatura Negociado II

CU

S.X. de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

99

IVC991000336001014

Xefatura Negociado I

IV

Servizo de Mobilidade (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2, C1, C2

18

 

 

 

100

FCC050000515770003

Xefatura Sección II

FC

S.X. de Xestión do FSE e outros Programas Comunitarios

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

101

PSC991000015001213

Xefatura Sección de Coordinación Administrativa

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

 

 

 

102

EIC991000015001175

Xefatura Sección I

EI

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

 

 

 

103

MAC020000215770005

Xefatura Sección Xurídica II

MA

S.X. de Réxime Xurídico e de Coordinación Administrativa e da Planificación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao Dereito (mérito)

 

104

PRC991000032001006

Xefatura Sección de Habilitación de Gastos

PR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

25

 

 

 

105

EIC991000032001221

Xefatura Sección V

EM

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao Dereito (mérito); Dipl./Grao en Relacións Laborais (mérito)

 

106

EIC991000032001250

Xefatura Sección III

EM

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

22

 

 

 

107

IVA100000115770101

Xefatura Sección de Xestión Económica I

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

108

IVC030000015770015

Xefatura Sección I

IV

D.X. de Mobilidade

Dirección Xeral de Mobilidade

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

109

PRC020000315770016

Xefatura Sección IV

PR

S.X. de Réxime Xurídico

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

110

EIC992090215350002

Xefatura Unidade para o Emprego e Formación

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Servizos periféricos

Ferrol

A1, A2, C1

22

 

 

 

111

EIO210000115770010

Xefatura Sección de Xestión Económica e Contratación

EM

S.X. de Administración e Persoal

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

112

MAC030000115770007

Xefatura Sección

MA

S.X. de Coordinación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

113

EIA110000115770061

Xefatura Sección de Xestión Financeira

EI

Área de Xestión

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

114

PSC030000215770030

Xefatura Sección de Tramitación Administrativa

PS

S.X. de Política Familiar, Infancia e Adolescencia

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

115

PSC050000215770012

Xefatura Sección

PS

S.X. de Dependencia e Valoración da Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25