Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Mércores, 25 de novembro de 2020 Páx. 46474

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2020 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 24 de agosto de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 191, do 21 de setembro) pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2020 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías atópanse publicados, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. Dada a evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a execución do concurso de traslados efectuarase consonte o Acordo sobre medidas excepcionais adoptado o 13 de novembro de 2020 na mesa sectorial de negociación do persoal estatutario polos representantes da Administración sanitaria e a totalidade das organizacións sindicais representadas nela (CIG, CC.OO., CSIF, SATSE e UGT), ratificado para xeral coñecemento e efectividade por Orde da Consellería de Sanidade do 18 de novembro de 2020 (DOG núm. 233-bis, do 18 de novembro).

Tales medidas excepcionais, respecto da regulación xeral contida na Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 20 de novembro de 2017, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario, concrétanse nas seguintes:

1ª. Cesamento no centro de orixe.

Cando as necesidades do servizo así o permitan, o cesamento dos/das profesionais no destino de orixe efectuarase o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

As xerencias dos centros sanitarios poderán diferir o cesamento dos/das profesionais daqueles centros ou unidades que, por necesidades do servizo e organizativas, dada a evolución epidemiolóxica da pandemia, deban permanecer nos seus destinos de orixe.

Neste suposto, o cesamento diferirase ata que a evolución da situación sanitaria o permita e se asegure a dispoñibilidade de efectivos suficientes para dar adecuada resposta ás necesidades asistenciais no centro ou unidade en cuestión e sen que tal cesamento poida diferirse alén da vixencia do estado de alarma.

2ª. Incorporación á prestación de servizos no destino adxudicado.

Por mor da situación de emerxencia sanitaria e co obxecto de dar adecuada resposta ás excepcionais necesidades asistenciais, é preciso suspender os prazos posesorios previstos no número noveno da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 20 de novembro de 2017, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario. En consecuencia, a incorporación dos/das profesionais á prestación de servizos no destino adxudicado deberá efectuarse o día seguinte ao do seu cesamento, agás naqueles supostos en que razóns organizativas e asistenciais, apreciadas polas respectivas xerencias, permitan o seu desfrute, total ou parcialmente, a partir do día seguinte ao de cesamento.

Nos supostos en que tal desfrute non se poida efectuar a partir da data indicada, poderá facerse efectivo no que resta do ano 2020 ou ao longo do ano 2021, garantida a dispoñibilidade de efectivos e cubertas as necesidades asistenciais dos centros.

O día seguinte ao do cesamento terá para todos os efectos a consideración de prazo posesorio.

3ª. Efectos administrativos da alta no destino adxudicado nos supostos de cesamento diferido por necesidades asistenciais.

Os/as profesionais que obteñen destino neste concurso de traslados e estean obrigados a diferir o seu cesamento no centro de orixe por necesidades asistenciais serán dados de alta para efectos administrativos no novo destino adxudicado o segundo día seguinte ao da publicación, no Diario Oficial de Galicia, da resolución definitiva do concurso.

4ª. Medida excepcional de mobilidade xeográfica.

Con base na normativa xeral e a ditada de forma expresa para a situación de crise sanitaria, os/as directores/as ou xerentes dos centros sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, durante a vixencia do estado de alarma, poderán requirir de calquera dos/das profesionais que resultase adxudicatario/a de destino neste concurso de traslados e se incorporase á prestación de servizos no centro adxudicado, o regreso ao seu destino de orixe para a prestación de servizos neste, con carácter transitorio, cando razóns imperativas da organización sanitaria así o demanden.

O persoal afectado por esta medida de mobilidade percibirá os gastos de desprazamento nos termos previstos na normativa reguladora das indemnizacións por razóns de servizo.

5ª. Comunicación das medidas.

As resolucións polas cales se acorde diferir o cesamento ou se adopte a medida de mobilidade xeográfica prevista no número anterior deberán ser debidamente motivadas e notificadas individualmente a cada traballador/a afectado/a.

Informarase a comisión de centro do respectivo ámbito (ou órgano de representación de persoal que corresponda) das resolucións que se adopten sobre ambas as cuestións.

Cuarto. O persoal da categoría de enfermeiro/a que estea a participar no concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica, convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 4 de xuño de 2020, e obteña destino neste concurso de traslados nunha área sanitaria distinta á de orixe, deberá optar de modo expreso, o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia pola incorporación ao destino obtido no concurso de traslados ou por agardar pola resolución definitiva do concurso específico.

Se no prazo indicado o/a profesional opta pola incorporación ao destino obtido no concurso de traslados, quedará excluido do concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista, unha vez que as bases deste último proceso exixen como requisito o mantemento polo/a profesional, ata a toma de posesión, do destino definitivo na área sanitaria en que se ofertou a praza.

Neste suposto, a toma de posesión na praza obtida no concurso de traslados efectuarase consonte o procedemento e prazos xerais de incorporación.

Se no prazo de opción habilitado para o efecto, o/a profesional opta por agardar pola resolución definitiva do concurso específico, continuará a desenvolver as súas funcións no destino de orixe ata a resolución deste proceso de provisión.

O persoal da categoría de enfermeiro/a que estea a participar no concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica e obteña destino definitivo nun centro da mesma área sanitaria en que presta actualmente servizos deberá tomar posesión do destino obtido no concurso de traslados consonte o procedemento e prazos xerais de incorporación.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2020

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados por categoría

CELADOR/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6636**

ALBORES SUAREZ, MARIA DEL MAR

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***4805**

ALVAREZ GONZALEZ, YESICA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***9560**

CAINZOS PORTA, MARCOS

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***1506**

CANOSA LUCAS, MONICA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1030**

CARRACEDO REGUEIRO, ISABELLE

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***3514**

CEDRON SAAVEDRA, FRANCISCO

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4197**

DOBARRIO LOPEZ, JOSE LUIS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4215**

FERNANDEZ FERNANDEZ, SILVIA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0649**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA YOLANDA

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***9995**

GARRIDO SERANTES, TERESA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1355**

GAYOSO VAZQUEZ, MARIA PILAR

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7418**

GOMEZ PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***8815**

GONZALEZ GONZALEZ, ANA MARIA

74600040

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***3371**

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS

271700040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***7356**

IGLESIA IGLESIA, ANA ISABEL

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4921**

LAMAS LOPEZ, LUIS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0482**

LOPEZ ALVAREZ, MARIA CARMEN

271700040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***7526**

LOPEZ ARMESTO, ELBA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0902**

LORENZO FERNANDEZ, JOSEFA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3873**

MARTINEZ TORO, CARLOS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3614**

MOURON VEIRAS, MONICA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2244**

NUÑEZ PIÑEIRO, MARIA DEL CARMEN

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7220**

PAREDES CASTRO, JOSE MANUEL

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7829**

PIÑEIRO DIAZ, FRANCISCO JAVIER

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4790**

RODRIGUEZ CASTRO, JOSE LUIS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3383**

RODRIGUEZ VILA, MARIA ISABEL

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5598**

SANCHEZ RELOVA, CRISTOBAL PEDRO

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5731**

SANFIZ LAGE, OSCAR

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***5042**

TOME MEILAN, ESTELA MARIA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7150**

TOUCEDA SOUTO, MARIA ANGELES

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***1496**

TURNES RIEIRO, MARIA DEL SOL

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5352**

UZ CAO, ANA MARIA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4922**

VAZQUEZ CARBALLO, LAURA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5758**

VAZQUEZ ROEL, ANA MARIA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***3385**

VIEITO REIGADA, VERISIMA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5133**

VIÑA SEIJAS, PATRICIA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6045**

YAÑEZ DACUÑA, MONICA

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

CONDUTOR/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9075**

MERA CALDELAS, ALVARO SEBASTIAN

74800060

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

COSTUREIRO/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3835**

VAZQUEZ REBOREDO, LUCIA MARIA

74301060

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

ENFERMEIRO/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8307**

ABAL PARADELA, ELISA

49300011

A.S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

***3056**

ABALO ALONSO, SANDRA

49600011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***2923**

ABELEDO MOURELLE, ISABEL

24800011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

***0847**

ABELEDO VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN

34100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monterroso

Mañá

Monterroso

***9836**

ACOSTA SANTIAGO, ALMUDENA

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6655**

AGEITOS RODRIGUEZ, AVELINA

10800012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

***8920**

AGRAFOJO VIEITES, MARIA

6900011

A.S. de Vigo

As Neves

Mañá

Neves, As

***0822**

AIRA DIAZ, MARIA DEL CARMEN

33100013

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Desprazable

Monforte de Lemos

***5198**

ALDREY REY, TOMAS

10300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns PAC

-

Ames

***5315**

ALLER FERNANDEZ, CECILIA

41200012

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

***2199**

ALONSO GONZALEZ, YOLANDA

369900010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***0715**

ALONSO PEREZ, JAVIER

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***0424**

ALVAREZ BALSA, MONICA

15600012

A.S. de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

***4714**

ALVAREZ DOMINGUEZ, MARIA DEL PILAR

26700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***4982**

ALVAREZ GIRALDEZ, MARIA SARA

17900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cerdedo

Mañá

Cerdedo

***9402**

ALVEDRO ALVAREZ, JOSE FRANCISCO

54200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

***4768**

ARADAS PEREIRO, BEGOÑA

4500011

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

***2525**

ARAUJO FERNANDEZ, YOLANDA

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***5321**

ARBOIRO LINARES, MILAGROS

26200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***9079**

ARGIBAY PEREIRA, MARIA DOLORES

49400010

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***7356**

BALDOMAR OBELLEIRO, RUBEN

14700011

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***1887**

BAQUERO SABAJANES, MARIA BEGOÑA

45900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***9433**

BARBEITO FERRERIA, MARIA EMILIA

41500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***7967**

BARCIA DE VICENTE, CRISTINA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1768**

BARRIENTOS CANCELO, ARTURO

32100011

A.S. de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

***7132**

BASTOS ALONSO, MARIA DEL CARMEN

34500011

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***5045**

BASTOS LAGO, MARIA ESTRELLA

54500011

A.S. de Vigo

Santa Maria de Oia

Mañá

Oia

***9580**

BELLO BELLO, VICENTE

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***6883**

BELLO JAMARDO, ANA MARIA

59000011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

***3196**

BERDULLAS REINO, MARIA MERCEDES

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2285**

BLANCO BLANCO, CRISTINA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7438**

BLANCO GAMOTE, BEGOÑA

59300013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

***5786**

BLANCO GOMEZ, MARIA ANGELES

703200011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Os Peares - A Peroxa

Mañá

Peroxa, A

***5724**

BLANCO HERAS, BEATRIZ

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***6326**

BLANCO LONGUEIRA, MARIA BELEN

6200012

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Tarde

Arteixo

***1134**

BLANCO LOPEZ, ROSA MARIA

25700011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guntín

Mañá

Guntín

***3655**

BON BON, ALICIA

54900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

***0757**

BONET MARTINEZ, JOAQUINA

45800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***4675**

BONOME GARRIDO, ALEJANDRO JOSE

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9774**

BORQUE BELTRAN, MARIA MERCEDES

41100011

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-A Covada

Mañá

Oleiros

***7792**

BORRAJO CID, MARIA SOLEDAD

58700010

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

***2370**

BORRAJO FERNANDEZ, MARIA PILAR

17100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

-

Celanova

***5051**

BORRAS FORMOSO, M CONCEPCION VICTORIA

4400012

A.S. da Coruña e Cee

Abente e Lago

Tarde

Coruña, A

***2190**

BOUZAS LOPEZ, SONIA

60900012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***9904**

BUSTO RUBIO, MARIA

52100011

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***6130**

CABANELAS VELEIRO, ANA CLARA

19600012

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***8139**

CAINZOS POUSADA, JORGE JUAN

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1937**

CALVO FERNANDEZ, AMPARO

30100011

A.S. de Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

***9002**

CALZADILLA EUGUI, MARIA PAULA

51900012

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***5869**

CAMIÑA MARTINEZ, MARIA DOLORES

150500010

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***5592**

CAMPOS RODRIGUEZ, DIGNA DEL CARMEN

704200010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - A Estrada

-

Estrada, A

***3639**

CANTEIRO LINARES, MARIA CARMEN

706000010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago SVAE

-

Santiago de Compostela

***4610**

CAO CASTELO, MARIA ESPERANZA

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***0284**

CARBALLEIRA GARCIA, ANGELA TRINIDAD

20600011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cotobade

Mañá

Cotobade

***9183**

CARBALLO VEIGA, ANGEL

11800010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

***5407**

CARDALDA FREIRE, DOLORES

25200013

A.S. de Vigo

Gondomar

Desprazable

Gondomar

***6613**

CARREÑO PIÑEIRO, EVA MARIA

50700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***0916**

CARRERA SANCHEZ, MARIA ELENA

28100011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

***9074**

CASARES GONZALEZ, BEATRIZ

26800010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

***1554**

CASTRO BLANCO, MARIA DOLORES

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***5713**

CASTRO CASTRO, MARIA JOSE

8600011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Barro

Mañá

Barro

***8618**

CASTRO COUSILLAS, YOLANDA

35800012

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***7007**

CASTRO GONZALEZ, MARTA

11200012

A.S. de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

***7033**

CASTRO MENDEZ, AMALIA

15100011

A.S. da Coruña e Cee

Carral

Mañá

Carral

***4255**

CASTRO PRADO, JAVIER

2400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***8101**

CASTRO TORRADO, RAQUEL

42800011

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***8429**

CASTRO TORREIRA, SANDRA

159800010

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***9620**

CEREZALES MARTINEZ, NURIA

42800011

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***8335**

CERNADAS BLANCO, MARIA JOSE

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***7700**

CES OZORES, OLGA MARIA

44300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

***3239**

CESAR COSTOYA, MARINA

16500011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

***6318**

CHAVES SANTOS, JUANA

39500010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

***2133**

CHAYAN OLIVEIRA, MARIA ENCINA

54900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

***7978**

CHOUZA BLANCO, CRISTINA MARIA

45800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***6240**

CHOUZA INSUA, MARIA DEL PILAR

43000012

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

***9038**

CIDRAS PORTABALES, MARIA DEL ROSARIO

2600013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***9269**

COLINAS MONJE, MARIA JOSE

19200012

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***8356**

COMESAÑA DOPESO, CRISTINA MARIA

19200012

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***9471**

CORBAL OBELLEIRO, ANA ISABEL

28100011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

***9714**

CORDOVA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

5400011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

***3619**

COROAS LOPEZ, MARIA OLGA

21100011

A.S. da Coruña e Cee

Culleredo

Mañá

Culleredo

***1184**

CORREA PONTE, MARIA ISABEL

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0891**

CORTON LAMELAS, MANUEL AGENOR LUIS

46500010

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***3504**

COSTA CRUZ, MARIA LIDIA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1301**

COSTA PARCERO, MANUEL

71300010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Ourense

-

Ourense

***7072**

COSTA RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA

30200011

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***5190**

COZAR EIROA, MARIA JOSE

13600011

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Mañá

Cambre

***5399**

CRENDE LAMELAS, MARIA TERESA

22200011

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***4252**

CRESPO FONTAN, MARIA BEATRIZ

50500011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

***9326**

CRUCES VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN

44300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

***5445**

CRUZ ALONSO, YOLANDA

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***0966**

DA CONCEPCION DA SILVA, ROSARIO

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***8270**

DE ARAUJO FERREIRA, DELIA MARIA

28500011

A.S. de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***7683**

DE LA FUENTE MORENO, MARIA CRISTINA

26600012

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Tarde

Coruña, A

***8570**

DE LA FUENTE PANERO, MARTA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3736**

DE SAN JUAN BENITO, FRANCISCA

2400012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Tarde

Lugo

***3969**

DEL RIO REY, JESUS

36500011

A.S. de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***2090**

DIAZ MOSQUERA, DIEGO ISIDORO

16800011

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

***6026**

DIOS NUÑEZ, DAVID

37400010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia PAC

-

Noia

***4989**

DOCAMPO FERREIRO, MARIO MIGUEL

4200011

A.S. da Coruña e Cee

Abegondo

Mañá

Abegondo

***8100**

DOMINGUEZ BUJAN, ALEJANDRA

37300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***8587**

DOMINGUEZ FARO, PAULA

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***0605**

DOMINGUEZ GONDA, ANA BELEN

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9423**

DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES

2000011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Lama

Mañá

Lama, A

***0195**

DOMINGUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

39500010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

***4207**

DOMINGUEZ MOURIÑO, MARIA JOSEFA

61900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

***5656**

DOMINGUEZ PICOS, MARIA BEATRIZ

26600011

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Mañá

Coruña, A

***2881**

DOMINGUEZ PIN, BEGOÑA

2400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***9368**

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MERCEDES

20800011

A.S. de Vigo

Covelo

Mañá

Covelo

***1791**

DOMINGUEZ VIDAURO, MONTSERRAT

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2376**

DOS SANTOS SANCHEZ, CONSUELO

52300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

***7097**

DOSIL VIEITES, MARIA JACQUELINE

30300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

***4827**

DOVAL VEIRA, BEATRIZ

27400010

A.S. da Coruña e Cee

Laracha PAC

-

Laracha, A

***9423**

ESPADAS DIEZ, MONICA

59000011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

***4140**

ESTRAVIZ PAZ, OSCAR

705800010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Pontevedra SVAE

-

Pontevedra

***1271**

FERNANDEZ ALBA, JOSE LUIS

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Centro Itinerante (Di-Móbil)

-

Vigo

***1794**

FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA CARMEN

26700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***2443**

FERNANDEZ AMADO, JOSE ANGEL

21200010

A.S. da Coruña e Cee

Culleredo PAC

-

Culleredo

***9415**

FERNANDEZ ARMESTO, ROSA MARIA

271600010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***7092**

FERNANDEZ BALO, ANA

47100011

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

***7285**

FERNANDEZ BRIANES, MARIA SALOME

57000013

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***6322**

FERNANDEZ CASANOVA, ELISA

4500012

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

***6027**

FERNANDEZ DACAL, CATALINA PILAR

44900011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Pantón

Mañá

Pantón

***4710**

FERNANDEZ DEL RIO, MARIA TERESA

60900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***0350**

FERNANDEZ DIAZ, ORLANDA

9200010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***3621**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ESTHER

23200011

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***2095**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR

59600011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verea

Mañá

Verea

***9080**

FERNANDEZ FONTAN, MARIA AGUEDA

13600012

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Tarde

Cambre

***1677**

FERNANDEZ FRAGUELA, RAQUEL

150500010

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4963**

FERNANDEZ IGLESIAS, ANA

37800013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***1998**

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES

54000011

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***2234**

FERNANDEZ LOPEZ, ROSA MARIA

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***3195**

FERNANDEZ LOUREIRO, MARIA CARMEN

14100011

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***9669**

FERNANDEZ NOGUEROL, MARIA LUZ

706100010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Vigo SVAE

-

Vigo

***6177**

FERNANDEZ SOTELO, ARTEMIA

800010

A.S. de Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza, A

***1050**

FERNANDEZ VARELA, MARIA DEL PILAR

47700010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

***5416**

FERNANDEZ VIDAL, MARIA CRISTINA

58100010

A.S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***7127**

FERNANDEZ VIDAL, NATIVIDAD

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9321**

FERRAN ANEGON, INMACULADA FRANCISCA

44400010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón PAC

-

Padrón

***7704**

FERREIRO PACHECO, JESUS ANTONIO

52100011

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***9493**

FERREIRO PACHECO, MARIA BEGOÑA

706000010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago SVAE

-

Santiago de Compostela

***0818**

FILGUEIRA ABILLEIRA, ANA MARIA

34300011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

***8743**

FOCIÑOS ARES, MARIA DEL MAR

21600011

A.S. da Coruña e Cee

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

***1890**

FONTENLA SERRAPIO, SONIA

703100011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Forcarei-Soutelo

Mañá

Forcarei

***6035**

FORJAN BARREIRO, ANGEL

10900010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

***0859**

FORMOSO RAMIL, MARIA MONSERRAT

6000011

A.S. de Ferrol

Ares

Mañá

Ares

***6355**

FREIRE RIVAS, MARIA LUISA

705600010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base A Coruña SVAE

-

Coruña, A

***7929**

FUENTES ARIAS, JOSE MANUEL

62800011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***9711**

FUENTES OTERO, RITA MARIA

61100010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***0882**

FUENTES TENREIRO, AURORA ISABEL

12400011

A.S. de Ferrol

Cabanas

Mañá

Cabanas

***5326**

GACIÑO PARADA, NURIA MANUELA

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***6858**

GARABAL MIGUEZ, MARIA LUISA

41600010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

***4389**

GARCIA FERNANDEZ, NOEMI

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1665**

GARCIA FREIJEIRO, YOLANDA

54900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

***6146**

GARCIA GAMALLO, ROSA

19600011

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***2920**

GARCIA GONZALEZ, LORENZO

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***2617**

GARCIA JANEIRO, MARIA DOLORES

5300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

***1254**

GARCIA LOPEZ, MARIA TERESA

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Foz

-

Foz

***4928**

GARCIA MARTINEZ, MARIA ISABEL

10500010

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***2426**

GARCIA MOSQUERA, VANESA ALEJANDRA

71300010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Ourense

-

Ourense

***4870**

GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN

15300011

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***8187**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA TERESA

46800010

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

***1291**

GARCIA SANTOS, MARIA DEL CARMEN

5300012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

***1649**

GARCIA SUAREZ, CRISTINA

57000013

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***0094**

GARCIA TRIGO, BEATRIZ DEL CARMEN

27300011

A.S. da Coruña e Cee

Laracha

Mañá

Laracha, A

***8743**

GAREA RODRIGUEZ, ISABEL

40300012

A.S. da Coruña e Cee

O Temple

Tarde

Cambre

***3717**

GARRIDO FONSECA, MARIA

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3989**

GARRIDO VAZQUEZ, MARIA DOLORES

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9403**

GENDE GARCIA, ESTHER

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***4742**

GESTAL NAVEIRA, JULIO

4600011

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo-Tarrío

Mañá

Culleredo

***0348**

GIGAN CANDO, MARIA CARMEN

29700011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

***5152**

GOIRIZ CABARCOS, RAQUEL

26200012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Tarde

Lugo

***4022**

GOMEZ SANCHEZ, MARIA DEL PUERTO

21200010

A.S. da Coruña e Cee

Culleredo PAC

-

Culleredo

***2278**

GONZALEZ BARRO, ROSA MARIA

54300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

***0548**

GONZALEZ DOMINGUEZ, NIEVES

40200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Mañá

Saviñao, O

***5056**

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA

52500011

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***2089**

GONZALEZ GONZALEZ, BEATRIZ

55300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***2771**

GONZALEZ GONZALEZ, RAQUEL

38000013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Desprazable

Barco de Valdeorras, O

***0936**

GONZALEZ IGLESIAS, ELENA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4858**

GONZALEZ NISARRE, MARIA DEL CARMEN

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***4681**

GONZALEZ VIDAL, MANUELA

21400011

A.S. da Coruña e Cee

Curtis

Mañá

Curtis

***6814**

GOSENDE TUÑAS, DOMINGA

10900010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

***4824**

GUERRA ALVAREZ, MARIA ELENA

38500012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

***4902**

GUERRA MORATO, MARIA DOLORES

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1127**

GUIMIL GARCIA, MARIA DORA

60800011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

***6216**

GUTIERREZ MOEDA, ESTHER

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***3711**

HERMIDA ROUCO, JOSEFINA

30200011

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña,A

***4727**

HERMIDA SANCHEZ, MARIA LUISA

22200011

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***3914**

JANEIRO CARAMES, JOSE RAMON

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***7986**

JEREZ COUSELO, LUIS SANTIAGO

5300013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

***6389**

JORGE CAO, MARIA ANGELES

271700010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***3042**

JULIAN MOLINA, CARMEN MARIA

62500011

A.S. da Coruña e Cee

Vilasantar

Mañá

Vilasantar

***7486**

LAGARES ABELLA, ANGELES

10400011

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***8697**

LAGO FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO

37300012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Tarde

Noia

***1159**

LAMA LAMA, AURORA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2551**

LAPIDO VIDAL, LUCIA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8755**

LEDO FRAGA, MARIA JOSE

21900011

A.S. da Coruña e Cee

Dumbría

Mañá

Dumbría

***4057**

LEIRA SERANTES, MARIA FELICIDAD

35900010

A.S. de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

***3729**

LEIVAS LOPEZ, SONIA

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***4530**

LEMA MARQUEZ, CARMEN

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9034**

LOBEIRA DOMINGUEZ, MARIA CONSUELO

2600013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***8069**

LOPEZ BOLAÑO, MARIA DEL CARMEN

40500012

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***5137**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

14400011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Avia

Mañá

Carballeda de Avia

***2406**

LOPEZ GONZALEZ, NATALIA

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***8346**

LOPEZ IRIARTE, CONCEPCION

58100010

A.S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***9714**

LOPEZ JAEN, MARIA PILAR

46200011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

***2358**

LOPEZ LOPEZ, ANA LUISA

14100012

A.S. de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

***4519**

LOPEZ PEREZ, MARIA BEGOÑA

23200011

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***8897**

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3901**

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR

23200011

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***6557**

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

22800012

A.S. de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

***0996**

LOPEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA

29100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Mañá

Maceda

***6252**

LOPEZ RUEDA, MARIA LUISA

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***1896**

LOPEZ TRIGUERO, ANGEL

12500013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

***3469**

LOSADA RUIZ, MARIA TERESA

40500012

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***7180**

LOZANO CABARCOS, MARIA CARMEN

63600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Xermade

Mañá

Xermade

***5920**

MAGDALENA BOQUETE, ESPERANZA LUCIA

4900011

A.S. de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

***3796**

MANRESA LOPEZ, MARIA CARMEN

50700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***3330**

MANSO DEIBE, MARIA ROSA

55600011

A.S. de Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

***6449**

MARINA REVILLA, DIEGO

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7692**

MARTINEZ FRANCO, MARIA DOLORES

49600011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***6919**

MARTINEZ GARCIA, ANA

35300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros PAC

-

Muros

***9100**

MARTINEZ GARCIA, MARIA DOLORES

1200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***6099**

MARTINEZ LORES, FRANCISCO JAVIER

71600010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Mos

-

Mos

***4089**

MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ROSA

60900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***7335**

MARTINEZ REY, PATRICIA

40000011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

O Pino

Mañá

Pino, O

***3034**

MARTINEZ RODRIGUEZ, GENEROSA

9800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

***2390**

MARTINEZ VEIGA, MARIA DE LOS ANGELES

2700011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

***7129**

MATALOBOS LUIS, MARIA TERESA

1200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***6101**

MECCA RODRIGUEZ, MARIA CARMELA

9700011

A.S. de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

***6255**

MEIJIDE MARTINEZ, MARIA CONCEPCION

4500012

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

***8885**

MEIRA CARTEA, MARIA GLORIA

56500012

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***9797**

MENDEZ LEIVAS, HECTOR JOSE

50700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***3367**

MENDEZ NAVEIRA, MARIA GRACIELA

40000011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

O Pino

Mañá

Pino, O

***7906**

MIGUELEZ FRAGA, ALBERTO DAVID

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9396**

MONTEJANO RIVAS, JOSE

706100010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Vigo SVAE

-

Vigo

***3213**

MONTEOLIVA DIAZ, ELENA

38900011

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

***5583**

MONTOUTO LOPEZ, MARIA REMEDIOS

48400013

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Desprazable

Lugo

***2986**

MONTOYA REYES, BEATRIZ

150500010

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***0513**

MORCUENDE CASTAÑO, NATIVIDAD

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***9586**

MOREJON IGLESIAS, LAURA

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3956**

MORIGOSA GARCIA, MARIA ESTHER

24400011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***6568**

MOSQUERA PORTALS, VICTORIA

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***1562**

MOURE CORTIÑAS, MARIA DOLORES

60400010

A.S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***3245**

MOURIÑO FERREIRO, MONTSERRAT

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5672**

MUIÑA GOMEZ, MARIA ISABEL

2400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***6045**

NOVO VARELA, BEGOÑA

60700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

***7016**

NOYA GONZALEZ, ANA MARIA

60900012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***4496**

NUÑEZ CAMESELLE, IRENE

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Centro Itinerante (Di-Mobil)

-

Vigo

***6204**

NUÑEZ LOSADA, MARIA ELISA

61100010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***1461**

NUÑEZ SANTOS, MARIA BELEN

52000011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Rubiá

Mañá

Rubiá

***5493**

OCAMPO PIÑEIRO, ANA

21300011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

***0612**

ONEGA ESPINAR, MARIA JOSE

61300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***7162**

OROZCO DIAZ, ANTONIO

71300010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Ourense

-

Ourense

***3482**

OURO VILLASANTE, GEORGINA

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5060**

PADIN DEIBE, MARIA MERCEDES

14100011

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***3654**

PARDO PEREIRA, MARIA TERESA

62600011

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***4627**

PAREDES DOMINGUEZ, MARIA

20500011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

***3283**

PAZ BERMUDEZ, ANA MARIA

13100011

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas-Camelle

Mañá

Camariñas

***5418**

PENA DURO, MARIA ROCIO

19700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***5794**

PENA GARCIA, MARIA DEL PILAR

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***4271**

PEÑA MORAIS, JULIA CLARA

30600011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Meaño

Mañá

Meaño

***0689**

PERALEJO ABELEIRA, ALICIA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5460**

PEREIRA ALVAREZ, MANUELA

47800012

A.S. de Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

***3748**

PEREIRA MARTINEZ, MARIA LOURDES

56800010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Terra de Montes PAC

-

Cerdedo

***8717**

PEREIRO BELAY, MARIA DEL CARMEN

54800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiso

Mañá

Santiso

***4100**

PEREZ CAMPOS, MARIA JESUS

1100012

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***9388**

PEREZ CARBALLIDO, ISABEL

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***5287**

PEREZ DIAZ, MARIA IGNACIA

41400011

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

***5338**

PEREZ FERNANDEZ, FELICIDAD

1100011

A.S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***5571**

PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO

58000011

A.S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***1588**

PEREZ FERRO, MARIA DEL CARMEN

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4066**

PEREZ GARCIA, MARIA ELVIRA

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***7209**

PEREZ RIOBO, ISABEL

5400013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Desprazable

Ames

***4875**

PEREZ SEOANE, MARIA MONTSERRAT

60900012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***5408**

PEREZ TOIRAN, MARIA DEL MAR

55300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***3561**

PEREZ VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***3718**

PERMUY FERNANDEZ, MONICA

7800011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Baleira

Mañá

Baleira

***5900**

PETINAL PADIN, PATRICIA

703300011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía-Vilaxoan

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***3754**

PINTOS RODRIGUEZ, DORA

55000010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

***3341**

PIÑEIRO DAVILA, SILVIA MARIA

10800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

***2800**

PIÑEIRO MILLOS, BIBIANA

705800010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Pontevedra SVAE

-

Pontevedra

***0758**

PIÑEIRO MONTES, MARIA DEL CARMEN

15600012

A.S. de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

***7164**

PIÑEIRO PUENTE, LORENA

5400012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

***1670**

POCEIRO SALGADO, SARA MARIA

45900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***3956**

POLO PEREZ, BEGOÑA

1600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada-Negueira de Muñiz

Mañá

Fonsagrada,A-Negueira de Muñiz

***6366**

PONTE GONZALEZ, MARIA TERESA

18500011

A.S. da Coruña e Cee

Cesuras

Mañá

Oza-Cesuras

***4835**

PONTIDE MORALES, MARIA TERESA

48400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

***4388**

PORTABALES CASTRO, MARIA JOSE

3500012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

***6084**

POUSO PAZ, MARTA MONSERRAT

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***3024**

QUINTAS BLANCO, MARIA

17700011

A.S. da Coruña e Cee

Cerceda-A Silva

Mañá

Cerceda

***7267**

REQUEIJO REY, FRANCISCO JAVIER

9800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

***1439**

REY PAIS, CRISTINA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5223**

RIVAS DIAZ, MERCEDES

23600012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

***0462**

RIVAS OLIVAN, ANA MARIA

46400011

A.S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***7662**

RIVEIRO RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO

19200012

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***3230**

RIVERA ESTEVEZ, MARIA DOLORES

37800011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***3936**

RIVERA HERRERO, ROSA

53500011

A.S. de Ferrol

San Sadurniño

Mañá

San Sadurniño

***9339**

ROBLEDA CRESPO, MARIA

64100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xunqueira de Ambía

Mañá

Xunqueira de Ambía

***2489**

RODIL FERNANDEZ, XOSE

71800010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago

-

Santiago de Compostela

***0438**

RODRIGUEZ ALONSO, EVA

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***4362**

RODRIGUEZ ALVAREZ, MARCELINO

706200011

A.S. de Vigo

O Rosal-Tabagón

Mañá

Rosal, O

***2862**

RODRIGUEZ AMOR, MARIA DOLORES

24300011

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***7829**

RODRIGUEZ ARAUJO, JOSEFA

59300013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

***4341**

RODRIGUEZ ARGIBAY, MARIA JESUS

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***3896**

RODRIGUEZ ARIAS, NATALIA

705600010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base A Coruña SVAE

-

Coruña, A

***0242**

RODRIGUEZ DAMEA, MARIA OLGA

28500011

A.S. de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***3615**

RODRIGUEZ DEL PRADO, MARIA DEL ROCIO

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1481**

RODRIGUEZ DIEGUEZ, LETICIA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2609**

RODRIGUEZ ESCANCIANO, VIRGINIA

14800010

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***3493**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, CONCEPCION

8800011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Baños de Molgas

Mañá

Baños de Molgas

***6397**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE

6100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Arnoia

Mañá

Arnoia, A

***3395**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, PURIFICACION

27700013

A.S. de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

***6926**

RODRIGUEZ FREIRE, MARIA DEL ROCIO

10200011

A.S. da Coruña e Cee

Bergondo-Guísamo

Mañá

Bergondo

***7435**

RODRIGUEZ MAQUIEIRA, JUAN

57000013

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***6888**

RODRIGUEZ MONTEAGUDO, JAVIER

19700013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***5628**

RODRIGUEZ QUIROGA, ESPERANZA

705700010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Monforte

-

Monforte de Lemos

***5926**

RODRIGUEZ ROCA, MARIA CARMEN

81000010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS- Ourense

-

Ourense

***6533**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ELVIRA

35200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***5655**

RODRIGUEZ SALGADO, MARIA DOLORES

48800010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

***0215**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA REMEDIOS

52200010

A.S. da Coruña e Cee

Sada PAC

-

Sada

***0829**

ROSENDO FERNANDEZ, JOSE MANUEL

13300012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

***6305**

RUMBO PRIETO, JOSE MARIA

14100012

A.S. de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

***6447**

SALGADO LOPEZ, JOSE LUIS

706000010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago SVAE

-

Santiago de Compostela

***9132**

SALGUEIRO BARCIA, ROSALINA

2600013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***3541**

SALGUEIRO PAJARO, CARMEN

36900010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Negreira PAC

-

Negreira

***7923**

SANCHEZ CAMPOS, ROSA MARIA

56500011

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***3307**

SANCHEZ GIANZO, JOSE LUIS

10500010

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***8557**

SANCHEZ MACEIRAS, ZORAIDA

705900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***2751**

SANCHEZ MARIN, DOLORES

43600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

***2563**

SANCHEZ ROMEU, ANTONIO

705800010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Pontevedra SVAE

-

Pontevedra

***5402**

SANCHEZ SANCHEZ, JOSE RUBEN

62800011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***9000**

SANTIAGO GARCIA, MARIA YOLANDA

11800010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

***2266**

SANTOS GARCIA, CLARISA

43600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

***3454**

SANTOS MAREQUE, NATIVIDAD

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5826**

SEIJO GARCIA, MARIA JESUS

6200011

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***1040**

SEOANE CASQUEIRO, OSCAR

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9001**

SILVALDE SISTO, ANA CRISTINA

61900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

***0707**

SORGA GOMEZ, MARIA CONCEPCION

10600011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

***6294**

SOTO LISTE, MARIA JOSE

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6037**

SOUTO LOPEZ, PABLO MANUEL

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5866**

SUAREZ DIOS, ANA

50700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***5911**

SUAREZ DONO, MARIA JESUS

1200012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Tarde

Estrada, A

***1533**

SUAREZ SANMARTIN, MARIA DOLORES

1200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***0835**

TABOADA PERNAS, MARIA CONSUELO

4100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Abadín

Mañá

Abadín

***7730**

TAJES PAIS, MARIA FATIMA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4918**

TATO SANTOS, CARMEN MARIA

37800013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***3606**

TENREIRO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

58800011

A.S. de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

***3459**

TOME FERNANDEZ, ROBERTO

3600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pontenova

Mañá

Pontenova, A

***6657**

TOUCEDO ESTEVEZ, JULIA PALOMA

706100010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Vigo SVAE

-

Vigo

***6276**

TRIGO CID, MARIA MAYLIN

705600010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base A Coruña SVAE

-

Coruña, A

***3669**

VALENZUELA FERNANDEZ, BEATRIZ

19200012

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***4060**

VALLE VAZQUEZ, MARIA ANGELES

13700010

A.S. da Coruña e Cee

Cambre PAC

-

Cambre

***1705**

VARELA ALVAREZ, MARIA SOL

58000011

A.S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***4758**

VARELA FERREIRA, MANUELA ANGELINA

54700010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***2743**

VARELA MENDEZ, SILVIA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1921**

VARELA RIVAS, VIRGINIA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6766**

VAZQUEZ CARDOSO, SANTIAGO

44300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

***0070**

VAZQUEZ DOMINGUEZ, CARMEN

44200011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-Crespos

Mañá

Padrenda

***6873**

VAZQUEZ PARCERO, BEGOÑA PILAR

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***1425**

VAZQUEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN

24800012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

***1568**

VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN

5600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Antas de Ulla

Mañá

Antas de Ulla

***5857**

VEIGA RODRIGUEZ, MARIA JESUS

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***4427**

VIDAL MIRALLES, MARIA DEL ROSARIO

5400013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Desprazable

Ames

***5651**

VIDAL VILLAR, FRANCISCO JAVIER

62800012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

***8675**

VILA FERNANDEZ, DOLORES MARIA

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***9403**

VILABOA SALGUEIRO, MARIA DOLORES

704200010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - A Estrada

-

Estrada, A

***7949**

VILARIÑO PAJARO, VIRGINIA

3400010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

***3874**

VILLANUEVA FERNANDEZ, PILAR

49900010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

***3972**

ZABALETA GARCIA, TERESA

71300010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Ourense

-

Ourense

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA-XINECOLOXÍA (MATRON/A)

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4637**

ALONSO MARTINEZ, NATALIA

369900900

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9760**

ALVARO RODRIGUEZ, SILVIA

19000901

A.S. da Coruña e Cee

A Coruña-COF

Mañá

Coruña, A

***0225**

BARRO ROCHELA, ESPERANZA

706300901

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas-Portas-Cuntis-Moraña

Mañá

Caldas de Reis-Cuntis-Portas-Moraña

***3875**

DARRIBA ASTARIZ, EVA MARIA

86700901

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá-Sarria

Mañá

Becerreá-Sarria

***4165**

LUQUE INDIANO, DIANA

24400901

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***7089**

NIETO BERNARDEZ, CESAR

361000900

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6386**

PARDO MEDIN, SONIA MARIA

30200901

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***8619**

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DOLORES

706400903

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Meaño

Desprazable

Sanxenxo-Meaño

***0707**

RODRIGUEZ PEREZ, VICTOR MANUEL

369900900

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7054**

RUIZ GARZON, JUANA

41300901

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

***2967**

SANCHEZ VALIÑO, MARIA JESUS

54000901

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***8697**

SEIJAS PEREZ, MARIA CRISTINA

38900901

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANÁLISES CLÍNICAS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***0783**

ALVAREZ RUEDA, MARIA ASUNCION

150100310

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9561**

GARNACHO GAYARRE, NURIA

150100310

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7704**

SERTAL PARCERO, ROBERTO

360300310

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***0897**

TORREIRA BANZAS, CRISTINA

361000310

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***5135**

CARAMES DIAZ, NURIA

157100320

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1736**

DURANA TONDER, CRISTINA

150000320

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***2231**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ

360300320

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2226**

SAN MILLAN TEJADO, BEATRIZ

361000320

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***7401**

BARREIRO TORRES, MARINA

360300330

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***0497**

BEVILACQUA ALEN, EMILIANO

361000330

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3746**

BLANCO CASAIS, NOEMI

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1687**

BLANCO REY, JOSE

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3780**

CARIÑENA AMIGO, AGUSTIN

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3581**

DEL CORRAL LORENZO, CRISTINA

150100330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1826**

DEL RIO CUMBREÑO, RAMON

320100330

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6273**

MARTINEZ RAGÜES, GEMA

361000330

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7290**

MASID GOMEZ, ANA

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7315**

MOSQUERA DIAZ, BEATRIZ

150000330

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***4011**

MOURIZ FERNANDEZ, LORENA

271100330

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5021**

NOGUEIRA NEGREIRA, CRISTINA

150100330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7809**

PEREZ LOPEZ, MIRTA RAQUEL

361000330

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5235**

PIÑEIRO LAMEIRO, RAUL

150100330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2615**

REY CALVETE, ALEJANDRA

150100330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1756**

RIAL MUNIN, MARIA VICTORIA

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4358**

VAZQUEZ DEL VALLE, SILVIA

271100330

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1823**

VIDAL FERRO, INMACULADA

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1177**

SERRAMITO VEIGA, ISABEL

157100340

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN APARELLO DIXESTIVO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***0460**

BLANCO RODRIGUEZ, MARTA MARIA

150100350

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5822**

FERNANDEZ SALGADO, ESTELA

360300350

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7873**

PARDEIRO PERTEGA, MARIA REMEDIOS

150100350

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CARDIOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2779**

BARGE CABALLERO, EDUARDO

150100360

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6893**

BLANCO GONZALEZ, ELISA

361000360

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4416**

DOMINGO DEL VALLE, JORGE

360300360

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7641**

ESTEVEZ LOUREIRO, RODRIGO

361000360

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2166**

FERNANDEZ OBANZA WINDSCHEID, EMILIANO PATRICIO

361000360

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2319**

FLORES RIOS, XACOBE

26150100360

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Hemodinámica

***5721**

GONZALEZ BABARRO, EVA

360300360

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6584**

RAPOSEIRAS ROUBIN, SERGIO

361000360

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***0790**

RUIZ SALMERON, RAFAEL JOSE

361000360

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9601**

BLANCO MELLA, DAVID

159900740

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6281**

CASTELLANO ROMERO, IMELDA

361000740

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9137**

DOMINGUEZ DORADO, PATRICIA

157100740

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8728**

GONZALEZ SEDES, CARLOS

360300740

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4786**

LOPEZ BARGIELA, PAULA

150100740

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2345**

MORALES GONZALEZ, JOSE MANUEL

320100740

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5500**

SANTIAÑEZ MOSQUERA, FRANCISCO JAVIER

150100740

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9681**

VARELA ARES, ERMITAS ANGELES

361000740

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA PEDIÁTRICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2304**

GARCIA SAAVEDRA, SILVIA

150100390

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2204**

BREA GARCIA, BEATRIZ

157100400

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA XERAL E DO APARELLO DIXESTIVO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9974**

BAHAMONDE CALVELO, FRANCISCO

150000410

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***7441**

ESTEVEZ FERNANDEZ, SERGIO MANUEL

361000410

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1686**

FAGILDE CARREIRA, MARIA DEL CARMEN

320100410

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1863**

GONZALEZ CONDE, RICARDO

17150100410

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Coloproctoloxía

***5895**

GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

21157100410

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Transplante abdominal

***2959**

LADRA GONZALEZ, MARIA JESUS

17157100410

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Coloproctoloxía

***4763**

LESQUEREUX MARTINEZ, LUCIA

15157100410

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Cirurxía bariátrica

***6815**

ONCHALOS LOPEZ, JUAN ULISES

150000410

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***7119**

RIVO VAZQUEZ, ANGEL

361000410

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6028**

RODRIGUEZ COUSO, JOSE LUIS

159900410

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN DERMATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA E VENEREOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***0376**

CASTIÑEIRAS MATO, IRIA MARGARITA

150000420

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***1030**

GOMEZ CENTENO, MARIA PILAR

320100420

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***3836**

GONZALEZ VILAS, DANIEL

159900420

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***0316**

PARADELA DE LA MORENA, SABELA

150100420

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0890**

RODRIGUEZ BLANCO, MARIA ISABEL

157100420

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9313**

SUAREZ CONDE, IGNACIO LUIS

320100420

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOXÍA E NUTRICIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9800**

IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA JOSEFA

150100430

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5520**

LORENZO CARRERO, JAIME MIGUEL

360300430

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1296**

LORENZO SOLAR, MONICA

157100430

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2553**

VILLAR TAIBO, ROCIO

157100430

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9424**

BALEA FILGUEIRAS, JESUS MANUEL

150000450

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***3665**

MOSQUERA TORRE, ALICIA

361000450

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3653**

VAZQUEZ LOPEZ, CRISTINA

150100450

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6657**

VAZQUEZ TROCHE, SUSANA DEL CARMEN

157100450

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***5333**

ADELANTADO PEREZ, MARIA

150100460

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9306**

ALONSO VENCE, NATALIA

157100460

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7592**

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA REYES

150100460

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2763**

MARTINEZ CASTRO, ANA MARGARITA

361000460

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4230**

NORIEGA CONCEPCION, VICTOR

150100460

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6208**

RODRIGUEZ RUIZ, MATILDE

157100460

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA E REHABILITACIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***4071**

GALLEGO GONZALEZ, SUSANA MARIA

360300490

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1777**

VAZQUEZ GOMEZ, MARIA

150100490

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1739**

ALVAREZ LATA, REBECA

150100500

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7199**

LAGE CENDON, LUCAS

361000500

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1691**

MOURELO FARIÑA, MONICA

150100500

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2461**

SOLLA BUCETA, MIGUEL ANTONIO

150100500

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1737**

CASTELO CORRAL, LAURA

150100510

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3478**

GAYOL FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

159900510

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***2499**

LAMAS DOMINGUEZ, PABLO

361000510

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1669**

LLINARES GARCIA, DIEGO

150100510

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2169**

LONGUEIRA SUAREZ, MARIA REBECA

361000510

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1577**

LOPEZ MOURIÑO, VICTOR MANUEL

271700510

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***1926**

MARNOTES GONZALEZ, JAVIER

320100510

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5308**

MOURONTE SANCHEZ, MARIA DEL CAMINO

320100510

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***7979**

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA

361000510

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4280**

TRIGAS FERRIN, MARIA

150100510

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1243**

GARRIDO PUMAR, MIGUEL

157100520

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7185**

TABUENCA DOPICO, OLGA

361000520

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1207**

GARCIA GARCIA, MARIA JESUS

360300530

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8397**

GUILLAN PAVON, MARIA BEGOÑA

157100530

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3848**

LEMA MOUGAN, ROGELIO

157100530

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5609**

SUAREZ LORENZO, JOSE MANUEL

271100530

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***8792**

CORTIZO VIDAL, SANDRA

361000560

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1237**

FERNANDEZ GONZALEZ, ANA

150100560

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3058**

SERRANO LOPEZ, MARTA

271600560

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEFROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***6706**

BLANCO GARCIA, RAQUEL

361000570

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8622**

CASTRO VILANOVA, MARIA JESUS

360300570

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4587**

LOPEZ MUÑIZ, ANDRES

150100570

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROCIRURXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2648**

CHAMADOIRA VILLAVERDE, CLARA

361000590

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3314**

SOUSA CASASNOVAS, PABLO

361000590

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1190**

VAZQUEZ DOMINGUEZ, MARIA

150100590

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***3028**

CURRAS FILGUEIRA, ALFREDO

361000600

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5824**

GARCIA ESTEVEZ, PILAR

360300600

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9034**

ABELLA CORRAL, JAVIER

150100610

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9756**

SEIJO MARTINEZ, MANUEL

360300610

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***4481**

ALVAREZ MENENDEZ, LETICIA

150100620

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2584**

CABANAS RODRIGUEZ, LARA

157100620

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4494**

CAMPOS ARCA, SILVIA

360300620

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3868**

CARBALLO NUÑEZ, ELBA

320100620

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***2909**

CUIÑA MEIJOME, ANA

150100620

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3589**

LOPEZ GARCIA, ALBERTO

271100620

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3369**

MARTINEZ PENA, MARIA JOSE

360300620

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9475**

PEÑAS SILVA, PATRICIA

157100620

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1929**

RODRIGUEZ PAMPIN, MARIA

157100620

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0595**

VALIÑO CALVIÑO, NURIA

150100620

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OFTALMOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2369**

ABALO LOJO, JOSE MANUEL

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5586**

DE DOMINGO BARON, BEGOÑA

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4954**

DOMINGUEZ FERNANDEZ, RAMON

320100630

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***2499**

LOPEZ LOPEZ, FERNANDO

159900630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***1697**

MERA YAÑEZ, MARIA PURIFICACION

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3262**

RODRIGUEZ BLANCO, MARIA

159900630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***8256**

SORRIBAS BUSTELO, MANUEL

360300630

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ONCOLOXÍA MÉDICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***2703**

DE LA CAMARA GOMEZ, JUAN

150100640

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0398**

GALLARDO MARTIN, MARIA ELENA

361000640

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***0645**

LOPEZ JATO, MARIA CRISTINA

361000640

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***3682**

VARELA PAZOS, ANA MARIA

157100650

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***0631**

BARREIRA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

271100660

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1486**

DIOS LOUREIRO, CRISTINA

157100660

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6416**

FRANCO GUTIERREZ, VIRGINIA

271100660

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***8760**

LEDE BARREIRO, ANGEL ANTONIO

360300660

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6249**

PADIN SEARA, ANSELMO JESUS

150100660

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7189**

PARENTE ARIAS, PABLO LUIS

150100660

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8073**

PIÑEIRO LOPEZ, MERCEDES

360300660

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***0558**

VAAMONDE SANCHEZ ANDRADE, ISABEL

159900660

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***4778**

ALMUIÑA SIMON, CARMEN MARIA

271100680

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1034**

AVILA ALVAREZ, ALEJANDRO

27150100680

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Neonatoloxía

***6032**

COUCEIRO GIANZO, JOSE ANTONIO

360300680

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***0046**

FERRER BARBA, ANGELA

25150100680

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Coidados intensivos pediátricos

***7270**

VERGARA PEREZ, INES

150100680

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PNEUMOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***0764**

ACUÑA FERNANDEZ, ADELAIDA

361000580

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1434**

CANO JIMENEZ, ESTEBAN ALBERTO

271100580

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9374**

RODRIGUEZ GARCIA, CARLOTA

157100580

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9215**

VIDAL GARCIA, IRIA

150100580

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PSICOLOXÍA CLÍNICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1642**

BERDULLAS BARREIRO, JOSE

157100690

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1029**

CERQUEIRO LANDIN, ROSA

157100690

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8493**

PEREZ MENDEZ, LAURA

360300690

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7125**

PEREZ PARDAL, TERESA MARIA

157100690

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3729**

REBOREDA AMOEDO, ALEJANDRA

361000690

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3573**

VARELA PUGA, EDUARDO

271700690

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***7182**

DURAN MASEDA, MARIA JOSE

157100700

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1181**

GARCIA GONZALEZ, JESUS

150000700

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***7134**

GARCIA PIÑEIRO, SERGIO

361000700

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2492**

GOMEZ YEPES, CELIA

361000700

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2515**

LAMAS NAVEIRA, ROSA ANA

361000700

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5902**

PEREZ GARCIA, MANUELA

159900700

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***5363**

SANCHO DIAZ, MARIA DEL HENAR

361000700

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1987**

VAZQUEZ SOUZA, MARIA ISABEL

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0000**

VIDAL MILLARES, MARIA

157100700

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***3355**

BERMUDEZ NAVEIRA, ANABERTA

157100710

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1168**

BOULLOSA SEOANE, ESTHER

361000710

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9063**

FERNANDEZ ALONSO, DIEGO

150000710

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***6098**

GOMEZ DIOS, SARA MARIA

360300710

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2130**

GULIAS SOIDAN, DANIEL

10150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Radioloxía intervencionista

***3414**

IGLESIAS LOPEZ, ANGELA

150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0888**

MENDEZ DIAZ, MARIA CRISTINA

150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3828**

PEREIRO CARBAJO, ALEJANDRA

360300710

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8859**

RIOS REBOREDO, ANGEL

150000710

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***3480**

SAEZ PONTE, ANA MARIA

150000710

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***9133**

SANTOS HERNANDEZ, MARTA

150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4919**

SUCASAS HERMIDA, PAULA

150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8400**

TABOADA RODRIGUEZ, VANESA

361000710

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7685**

VAZQUEZ LIMA, IGNACIO

360300710

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN REUMATOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***1741**

PEREZ PAMPIN, EVA MARIA

157100730

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN UROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***8170**

GONZALEZ DACAL, JUAN ANDRES

360300750

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2937**

MARTINEZ BREIJO, SARA

150100750

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4253**

PUÑAL PEREIRA, ANA

150000750

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***1783**

REY REY, JORGE

159900750

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6761**

TOUCEDO CAAMAÑO, VALENTIN

157100750

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2973**

VILLASENIN PARRADO, LORENA

157100750

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

FISIOTERAPEUTA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4405**

ABEL REAL, BRENDA

271100080

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3044**

BILBAO OGANDO, GUILLERMO

706500081

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Tenorio

Mañá

Cerdedo-Cotobade

***9110**

BLANCO MIÑONES, MARIA DEL PILAR

150100080

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0202**

BOUZA CARTELLE, NOELIA

22800082

A.S. de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

***1272**

COMESAÑA RIAL, MARIA DEL CARMEN

53100081

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Mañá

Vigo

***1171**

CRESPO DE LA TORRE, FATIMA

29700081

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

***8606**

ESCOBAR HERRERO, PALOMA

361000080

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6033**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

6200081

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***3416**

HERMIDA FERNANDEZ, MANUELA

150500080

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***7016**

MONTANE LOPEZ, JAVIER

10800082

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

***0993**

PEREZ MARIÑO, PABLO RODRIGO

360300080

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3614**

POCIÑA NIEVES, MARIA AURORA

58600081

A.S. de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

***5768**

SUAREZ VICENTE, MARIA DEL PILAR

58000081

A.S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***2934**

VARELA VALLADARES, ALEJANDRO

360300080

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7363**

ADAN CALANCHA, JORGE JAVIER

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2723**

ALVAREZ ARIAS, ANGELINA

320400100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***3995**

ALVAREZ BASSO, MARIA GISELA

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***1138**

ALVAREZ GONZALEZ, ROSA MARIA

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7509**

ARRANZ IGELMO, MARGARITA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***8943**

BARREIRA DIZ, MARIA JOSE

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***4913**

BLANCO SOTO, MARIA DEL PILAR

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***9673**

BOUZON CASQUEIRO, LAURA

74700100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***1882**

CARREIRAS SOUTO, MANUEL

702100100

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

-

Santiago de Compostela

***1787**

CASTRO FLORES, ANTONIO

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1969**

COUTO ARCA, VICTORINA

704200100

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - A Estrada

-

Estrada, A

***9047**

CRIADO GRELA, MARIA ESTHER

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***4479**

DIZ PIÑEIRO, JOSE MANUEL

702100100

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

-

Santiago de Compostela

***1029**

FEDERICO AGRASO, LUCIA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***9801**

GARCIA MONTERO, VANESSA

74400100

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***1389**

GAYOSO GOMEZ, CARMEN MATILDE

159800100

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***6008**

GOMEZ OUBIÑA, MARIA JESUS

369900100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***6308**

GONZALEZ BUJAN, EMILIO

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5383**

GONZALEZ NOAL, MARIA CARMEN

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5893**

GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSEFINA

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***6107**

GRAÑA LISTE, RAQUEL

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6915**

GUIMIL NUÑEZ, ROSA MARI

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***0650**

LOPEZ FERNANDEZ, IVAN

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2085**

LOPEZ FIDALGO, LARA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6338**

LOPEZ LUACES, NATIVIDAD

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***6658**

LOPEZ SOUTO, MARIA BEGOÑA

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6203**

LOPEZ SUAREZ, MARCOS

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7670**

LOPEZ VILARIÑO, BEGOÑA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6522**

MARTINEZ AGUILERA, CONCEPCION

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***7609**

MONTES COSTA, SANDRA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***0042**

NUÑEZ IGLESIAS, EDUARDO

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5015**

OTERO CORDERI, MARIA BENITA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5457**

OTERO VILLAMARIN, MARIA JOSE

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***5116**

PARENTE ESTEVEZ, PURIFICACION

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6323**

PEREZ CASTRO, JOSE CARLOS

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***4789**

PEREZ FERNANDEZ, ANA ISABEL

70500100

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Vigo

-

Vigo

***1559**

PEREZ HOMEM DE ALMEIDA, MARIA ALEJANDRA

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***3850**

PEREZ NUÑEZ, DAVID

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***9306**

PIÑON GARCIA, SIRO ARGIMIRO

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***2015**

QUIROGA RUBIANES, MARIA JESUS

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***3280**

REBOLLIDO FERNANDEZ, MANUEL SANTIAGO

159900100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***4039**

REQUEJO CONDE, MARIA DE LA MERCED

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1318**

RIOS PUGA, ALFREDO

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***8446**

RODRIGUEZ VILLAVERDE, MARIA BEATRIZ

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***6605**

ROMERO CAL, BEATRIZ

74400100

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***7796**

ROMERO PEREZ, ALICIA

159900100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***9310**

SALVADO REGUEIRA, MARIA MONICA

702100100

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

-

Santiago de Compostela

***5731**

SANFIZ LAGE, OSCAR

271600100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***9690**

SEOANE NIETO, GERARDO

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***3208**

SEVILLA FERNANDEZ, MARIA CAROLINA

159900100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***4896**

SOTO MACEIRAS, PAULO

74400100

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***1269**

VIDAL GONZALEZ, SONIA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***9229**

VIDE BORRAJO, JESUS ERNESTO

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***7980**

VILLAMARIN ALVAREZ, EVA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

GRUPO DE XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3588**

NOVOA ESTEVEZ, EDUARDO MANUEL

74900120

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2761**

ARIAS RODRIGUEZ, ANA ISABEL

74300110

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7665**

INSUA LADO, JORGE LUIS

74600110

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

MÉCANICO/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7236**

CASTRO LORENZO, CARLOS

74301190

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

MÉDICO/A ASISTENCIAL 061

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0118**

CAMPOS GARCIA, ANDRES

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9387**

CARRO NAVEIRA, MARIA JOSE

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***1357**

CHAYAN ZAS, MARIA LUISA

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***3042**

DE PRADA CREO, JOSE FRANCISCO

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9404**

DORRIBO MASID, MARTA

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***4403**

GRACIA GUTIERREZ, NURIA

71613130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Mos

-

Mos

***9994**

LOPEZ UNANUA, MARIA DEL CARMEN

71813130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago

-

Santiago de Compostela

***1434**

SANZ SMITH, FRANCISCO JAVIER

705913130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base O Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

MÉDICO/A DE FAMILIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***3796**

ABDULKADIR KURDI, GHASSAN

57700541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Trazo

Mañá

Trazo

-

***4446**

ALONSO ALVAREZ, MARIA DEL PILAR

903500541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

SI

***5624**

ALONSO DIAZ, BEATRIZ

15400540

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

-

***1796**

ALVAREZ FLOREZ, AMALIA MARIA

926200541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

SI

***8062**

ALVAREZ PONTE, MARIA ISABEL

15300541

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

-

***1009**

ANTON DEL RIO, MARIA CONSUELO

2600543

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

-

***8359**

ARCA PICHEL, MARIA DEL CARMEN

911700541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

SI

***4836**

BACARIZA CORTIÑAS, LUIS MARIA

11600541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Brión

Mañá

Brión

-

***3847**

BAÑUELOS ECHARRI, MARIA MERCEDES

3500542

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

-

***1228**

BARREIRO BALSEIROS, SECUNDINO JAVIER

17900541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cerdedo

Mañá

Cerdedo

-

***9184**

BARRO GARCIA, BEGOÑA

6200541

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

-

***8256**

BLANCO ALONSO, NOEMI

37800543

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos- O Couto

Desprazable

Ourense

-

***4883**

BOUZA ALVAREZ, DAVID

22200541

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

-

***0758**

BUENADICHA HUGUET, JOSE LUIS

7700541

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

-

***6256**

CARBALLEIRA BRAÑAS, SILVIA

52100541

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

-

***5965**

CARPENTE MONTERO, JULIA

40500541

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

-

***3310**

CASTRO CAAMAÑO, ANA MARIA

940500541

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

SI

***3675**

DE LA VIESCA COSGROVE, SHEILA MARIA

920300541

A.S. de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

SI

***2676**

DIAZ CABANELA, LUIS MARIA

39100540

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Corgo PAC

-

Corgo, O

-

***3820**

DIAZ LAMBARRI, REYES

18900541

A.S. de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

-

***8884**

DIOSDADO FIGUEIREDO, MONICA

61900541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

-

***4879**

DIZ FERNANDEZ, FRANCISCO

59300542

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Tarde

Ourense

-

***9978**

FANDIÑO LORENZO, ANTIA

60400540

A.S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

-

***4383**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA

23400543

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi

Desprazable

Lugo

-

***3660**

FERNANDEZ SOTO, MARIA EUGENIA

19600542

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

-

***0405**

FERNANDEZ SOTO, NURIA

56500541

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

-

***2360**

FIDALGO GONZALEZ, AMPARO

34500541

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

-

***8791**

FREIRE PICOS, JOSE ANTONIO

12400541

A.S. de Ferrol

Cabanas

Mañá

Cabanas

-

***4815**

FREIXEIRO CAAMAÑO, FRANCISCO JOSE

31900541

A.S. da Coruña e Cee

Miño

Mañá

Miño

-

***7636**

GARCIA DOVAL, ANA

13600541

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Mañá

Cambre

-

***7599**

GARCIA FREIJEIRO, GERARDO

54700540

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

-

***2022**

GAREA SARANDESES, PAULA

6500541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

-

***4298**

GERPE JAMARDO, JOSEFA

1200541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

-

***2384**

GOMEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL

37800541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos- O Couto

Mañá

Ourense

-

***2872**

GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO

19200541

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

-

***4773**

GONZALEZ PEREZ, MARIA LUISA

10600541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

-

***4494**

GONZALEZ VAZQUEZ, MANUEL

45500541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Pereiro de Aguiar

Mañá

Pereiro de Aguiar, O

-

***4893**

GRANDE VILA, TERESA

T043600541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

SI

***2857**

IGLESIAS ACEVEDO, MARIA DEL PILAR

1100542

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

-

***6394**

IZQUIERDO FERNANDEZ, ROSANA

955100541

A.S. de Vigo

Sardoma

Mañá

Vigo

SI

***3115**

LOPEZ FERNANDEZ, JESUS

5600541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Antas de Ulla

Mañá

Antas de Ulla

-

***5660**

LOPEZ PERNAS, MARIA JOSE

61300541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

-

***3846**

LOPEZ RUBAL, TERESA PILAR

52100541

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

-

***2870**

LORENZO ALVAREZ, MARIA DE LOS DOLORES

19700542

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

-

***4931**

LORENZO GONZALEZ, MARIA FLORINDA

15400540

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

-

***0648**

LORENZO LLAUGER, ELENA

56500541

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

-

***4789**

MARTINEZ FIGUEIRAS, ANGEL

T033100541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

SI

***3797**

MARTINEZ RIVERA, MARIA CRISTINA

43000541

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

-

***2398**

MARTINEZ RODRIGUEZ, GLORIA MERCEDES

901000541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

SI

***5396**

MENDEZ ESTEVEZ, EUGENIA

29100541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Mañá

Maceda

-

***6401**

MENDEZ ZUNZUNEGUI, NURIA

45000541

A.S. de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

-

***0152**

MOAR CALVO, BELEN

6500541

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

-

***1254**

MORAL PAREDES, CARLOS

18600541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Chandrexa de Queixa

Mañá

Chandrexa de Queixa

-

***3681**

MORENO GALLEGO, GLORIA

23200541

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

-

***5853**

MURUAIS GONZALEZ, JESUS

20600541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cotobade

Mañá

Cotobade

-

***4593**

NAVAS ALMODOVAR, MARIA ROSARIO

19200541

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

-

***6636**

NOYA NUÑEZ, MARIA MABEL

15300541

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

-

***2885**

NUÑEZ CENTENO, AURELIO ALFONSO

54000542

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

-

***7738**

NUÑEZ MENDEZ, MARIA DEL CARMEN

58000541

A.S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

-

***8422**

OGANDO CANABAL, ANA MARIA

62800541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

-

***6197**

PARAMIO CASTEDO, FERNANDO

36200541

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

-

***2911**

PARDO LOPEZ, JULIA MARIA

8500541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Barreiros

Mañá

Barreiros

-

***5024**

PASCUA GARCIA, ROBERTO

959300541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

SI

***6321**

PEREZ HERMIDA, PABLO

7100541

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

-

***7730**

PEREZ TENREIRO, FRANCISCA MARINA

43900541

A.S. da Coruña e Cee

Oza dos Ríos

Mañá

Oza-Cesuras

-

***4601**

PORRITT LUEIRO, MARIA BEGOÑA

11200541

A.S. de Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

-

***3158**

REGUEIRA PAN, EVA

52100541

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

-

***8190**

RODRIGUEZ DELGADO, BELEN

T018400541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

SI

***8152**

RODRIGUEZ ESTEVEZ, CESAR

87800541

A.S. da Coruña e Cee

O Portádego

Mañá

Culleredo

-

***0397**

SAEZ TORRES VISO, FRANCISCO JAVIER

62800541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

-

***2926**

SAIZ RUBIO, MARIA JESUS

49300541

A.S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

-

***2960**

SANMARFUL SCHWARZ, ALEXANDRA

49400540

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

-

***2259**

SIXTO GULIN, SILVIA

32400541

A.S. de Vigo

Mondariz

Mañá

Mondariz

-

***6006**

SOLA ANANIN, BEATRIZ

56200541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

-

***8568**

TORRES MANGAS, LUIS ROGELIO

62800541

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

-

***3847**

TRIGO OUBIÑA, MARIA CARMEN

9700541

A.S. de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

-

***6458**

VALCARCE RODRIGUEZ, CAROLINA

54500541

A.S. de Vigo

Santa Maria de Oia

Mañá

Oia

-

***5354**

VAZQUEZ PRADO, MONICA ANTONIA

16200541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Mañá

Castro de Rei

-

***6291**

VAZQUEZ SAAVEDRA, MARIA DEL PILAR

33400543

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Desprazable

Coruña, A

-

***2414**

VIDAL CASTIÑEIRA, ISABEL

38400541

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Bolo

Mañá

Bolo, O

-

***2998**

VILLAR RODRIGUEZ, MARIA FE

923600541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

SI

***2866**

YEGUAS SANCHEZ, MARIA INES

23600541

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

-

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9969**

ALVAREZ MOITAL, ISABEL

369900550

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***3600**

BOLAÑO VEIRAS, SONIA

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8981**

CASARIEGO RICOY, FATIMA

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3090**

DEL RIO MARTIN, PAULA

157100550

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7738**

DIAZ MARTINEZ, ELENA

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4902**

DIEGUEZ PEREZ, SILVIA

361000550

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2081**

FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA ESTHER

159900550

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6749**

FOLGAR LEIRA, BEATRIZ ARACELI

361000550

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2518**

FRA PEREZ, MARIA BELEN

271600550

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***5016**

GARCIA VILLAR, EVA

360300550

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3088**

LOMBARDIA CORTIÑA, MONICA

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7942**

LOPEZ FERNANDEZ, INES

271100550

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5615**

MARTINEZ FEIJOO, ALMUDENA

360300550

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1040**

MOSQUERA FARALDO, SANTIAGO

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9020**

PENA LOPEZ, ANA VANESSA

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4802**

RIVAS VILAS, MARIA DIGNA

361000550

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7061**

RODRIGUEZ GONZALEZ, BRUNO

150000550

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***5361**

RODRIGUEZ MENDEZ, JUAN JOSE

271700550

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***2120**

ROMAY VAZQUEZ, CLAUDIA BEATRIZ

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5046**

SANTAMARIA VALLADOLID, JESUS

360300550

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6963**

TOBA ALONSO, FERNANDO

150100550

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1356**

UCHA SOUTO, MARIA DOLORES

361000550

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6769**

VAZQUEZ BLANCO, MANUEL

157100550

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

ODONTÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3406**

LEIRA ABELLA, MARIA CARMEN

14100781

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***1308**

LIRES FERNANDEZ, MARIA JOSE

54900781

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

***3430**

MOHEDANO MIRA, MARIA DE LOS ANGELES

2600782

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

***7739**

RAPOSO GONZALEZ, BLANCA

15500781

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Casa do Mar-Marín

Mañá

Marín

***1404**

RUIZ EGUIZABAL, MARIA JESUS

35800781

A.S. de Ferrol

Narón

Mañá

Narón

***6068**

TARRIO BARRAL, JUAN JOSE

61300781

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***6643**

TRAVIESO ALVAREZ, BEATRIZ CONCEPCION

49800781

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4445**

ABAD RODRIGUEZ, SAGRARIO

54000671

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***0037**

ARES ALVAREZ, JOSEFA

62800671

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***4083**

BUJAN PEREZ, LUISA MARIA

51900671

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***8125**

CAMPUZANO MARTIN, SAMUEL HECTOR

15600671

A.S. de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

***0530**

DIZ-LOIS PALOMARES, CRISTINA

22200671

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***5434**

DOMINGUEZ PEREZ, MARIA JOSE

1200671

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***2953**

FERNANDEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL

5400671

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

***4846**

GALLEGO MAYO, MARIA ENCINA

19700673

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***5554**

GARCIA IGLESIAS, MARIA DOLORES

37800671

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***5365**

GONZALEZ PEREIRA, MARIA JESUS

5100671

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***7220**

IRANZO SCOBINO, LILIAN CECILIA

13900671

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***4286**

LORENZO LEGEREN, CRISTINA

17000671

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Mañá

Celanova

***8177**

LUACES MENDEZ, CRISTINA

53100673

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

***4773**

MARTIN CUESTA, MARIA BEATRIZ

43000671

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***0681**

MEDINA POMARES, JOSE

19600671

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***6102**

MUIÑO VIDAL, MARTA

43200673

A.S. da Coruña e Cee

Os Rosales

Desprazable

Coruña, A

***4621**

OTERO SUAREZ, IRIA

19700673

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***3851**

PEREZ MOURELOS, BELEN

53300671

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

***1662**

PLASENCIA FERNANDEZ, EDUARDO

13300671

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7363**

ADAN CALANCHA, JORGE JAVIER

22200161

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***5994**

AGUIRRE ROJAS, DIANA LORENA

1200163

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Desprazable

Estrada, A

***7882**

ALVAREZ BOUZA, VICTORIA

41000164

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros PAC

PAC

Oleiros

***1106**

ALVAREZ SANMARTIN, SUSANA

19600163

A.S. de Vigo

Colmeiro

Desprazable

Vigo

***1673**

ARIAS AFONSO, FRANCISCO

64100161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xunqueira de Ambía

Mañá

Xunqueira de Ambía

***8666**

BALSEIRO PEREZ, JOSE ANTONIO

54300164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

PAC

Santa Comba

***1199**

BARROS ALEN, MARIA DEL CARMEN

13700164

A.S. da Coruña e Cee

Cambre PAC

PAC

Cambre

***9655**

BLANCO ESTEIRO, DAVID

9100161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá

Mañá

Becerreá

***0023**

BOO MALLO, MARIA EUGENIA

47000161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Pontecesures

Mañá

Pontecesures

***7992**

BRAVO VILLAR, ISABEL MARIA

49400164

A.S. de Vigo

Redondela PAC

PAC

Redondela

***0682**

BUJIA GONZALEZ, MARIA CONSUELO

47900164

A.S. de Vigo

Porriño PAC

PAC

Porriño, O

***6479**

CANSINO DOCAMPO, CARLOS

5200164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

PAC

Allariz

***6796**

CARNOTA CARNEIRO, MARIA MAGDALENA

85700161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

***3874**

CARRERA VALIN, JOSE ANTONIO

25400164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz PAC

PAC

Guitiriz

***4532**

CASAS GONZALEZ, JOSE MANUEL

58800161

A.S. de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

***4071**

CASTRO CARDIEL, RUTH

34100161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monterroso

Mañá

Monterroso

***2076**

CASTRO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR

23600161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

***5683**

CATOIRA MARIÑO, MARIA BEL

49600161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***9691**

CERRADELO CARBALLO, CRISTINA

18500161

A.S. da Coruña e Cee

Cesuras

Mañá

Oza-Cesuras

***4036**

CRESPO VILLAVERDE, MARIA GLORIA

53100163

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

***5359**

DEBESA GIL, ENRIQUE JAVIER

56500163

A.S. de Vigo

Teis

Desprazable

Vigo

***6846**

DEPRADO LAHOZ, RAMONA

43800161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Outes

Mañá

Outes

***6164**

DIAZ SEOANE, MARTA MARIA

42100164

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

PAC

Cariño

***5004**

DOPAZO BODAS, OLIVERIO

51800163

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***4213**

DUBERT CASTRO, MARIA VICTORIA

37300161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***6831**

FABEIRO DOSIL, JOSEFINA

63000161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

***3248**

FERNANDEZ CRUZ, MARIA JOSEFA

26200161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***7891**

FERNANDEZ DO CAMPO, JUDIT

29100161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Mañá

Maceda

***9914**

FERNANDEZ NUÑEZ, JOSE EUSEBIO

27700162

A.S. de Vigo

Lavadores

Tarde

Vigo

***1663**

FUENTES BLANCO, VICENTE

10900164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

PAC

Boiro

***9862**

FUENTES VEIGA, MANUELA

19700162

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***7153**

GESTOSO PAZO, JUAN FRANCISCO

1300164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

PAC

Estrada, A

***0751**

GIRALDEZ CARRACEDO, EVA MARIA

47800163

A.S. de Vigo

Porriño

Desprazable

Porriño, O

***7100**

GOLDAR FERRO, CARMEN

56800164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Terra de Montes PAC

PAC

Cerdedo

***9986**

GONZALEZ MORGADE, DANIELA

63700161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***5257**

HERMIDA VILLANUSTRE, HERMINIA JOSE

52200164

A.S. da Coruña e Cee

Sada PAC

PAC

Sada

***5067**

HERNANDEZ GRAÑA, JUAN CARLOS

19200163

A.S. de Vigo

Coia

Desprazable

Vigo

***2446**

IGLESIAS FIGUEROA, ISABEL

60400164

A.S. de Vigo

Vigo PAC

PAC

Vigo

***3178**

IGLESIAS MENDEZ, MARIA DOLORES

55300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***3057**

IGLESIAS VAZQUEZ, VICTOR

58700164

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

PAC

Nigrán

***0319**

LEMA PASANTES, JOSE RAMON

38600164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

PAC

Carballiño, O

***7543**

LEMA PENA, BEATRIZ

100161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Baña

Mañá

Baña, A

***3401**

LOPEZ ARIAS, JUAN LUIS

48400161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

***2004**

LOPEZ BANDE, ANA

9200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

PAC

Becerreá

***0808**

LOPEZ GOMEZ, MARIA JOSE

28900164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***4502**

LOPEZ GORGOSO, ADRIAN

10100161

A.S. da Coruña e Cee

Bergondo

Mañá

Bergondo

***8712**

LOPEZ LISTE, MARIA

54700164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

PAC

Santiago de Compostela

***6172**

LOPEZ LOPEZ, MARIA TERESA

55400164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria PAC

PAC

Sarria

***2176**

LOPEZ OTERO, JOSE JUAN

18700161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

***9647**

LORENZO GONZALEZ, MARIA SOLEDAD

37800161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***7646**

MALLON PAREDES, ROSALIA

11600161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Brión

Mañá

Brión

***2975**

MEIJOMIL LOPEZ, CONCEPCION

5600161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Antas de Ulla

Mañá

Antas de Ulla

***4251**

MENDEZ SANJURJO, MARIA BENIGNA

63200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

PAC

Viveiro

***5951**

MOURE RODRIGUEZ, MARIA LUZ

11500161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Bóveda-Rubián

Mañá

Bóveda

***6069**

NOGUEROL NOGUEROL, MARCELINO

44600164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

PAC

Palas de Rei

***5647**

OZORES GONZALEZ, MARIA MERCEDES

61900161

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

***1861**

PASTORIZA ALFONSO, JOSE JUAN

58100164

A.S. de Vigo

Tui PAC

PAC

Tui

***6682**

PAZ SANTOS, JUAN CARLOS

11800164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

PAC

Bueu

***1644**

PEDREIRA CAJARAVILLE, PAULA

5300161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

***5847**

PEREZ ARIAS, RAMON

18800164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada PAC

PAC

Chantada

***3622**

PEREZ FERNANDEZ, MARIA REMEDIOS

22200161

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***9408**

PEREZ PREGO, CARLOS

60400164

A.S. de Vigo

Vigo PAC

PAC

Vigo

***8890**

PEREZ RODRIGUEZ, ROBERTO

5200164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

PAC

Allariz

***0388**

PIÑEIRO BUSTO, MARIA LUISA

26200161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***6421**

PIÑEIRO PAZOS, MARIA JESUS

50500161

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

***5108**

POZAS PEREZ, MANUELA

3400164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal PAC

PAC

Pobra do Caramiñal, A

***4518**

PRADA ALBA, JACINTO

41000164

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros PAC

PAC

Oleiros

***6727**

PROL PROL, FRANCISCO JAVIER

39500164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

PAC

Grove, O

***1284**

RAMOS BRAVO, RICARDO

26800164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

PAC

Lalín

***2257**

REJO PORTELA, EDUARDO

47700164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

PAC

Pontevedra

***5354**

RODRIGUEZ FRANCO, MARIA ESTELA

41200161

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

***7390**

RODRIGUEZ GONZALEZ, ABEL

46500164

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

PAC

Ponteareas

***6122**

RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA CRISTINA

40200161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Mañá

Saviñao, O

***1078**

RODRIGUEZ LOUZAN, ANA MARIA

9600161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Begonte-Baamonde

Mañá

Begonte

***9341**

RODRIGUEZ OJEA, MIGUEL ANGEL

17100164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

PAC

Celanova

***6218**

RODRIGUEZ SOMOZA, GARDENIA

13400164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

PAC

Cambados

***4772**

SANCHEZ VAL, MARIA JOSE

31200161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

***2258**

SEIJAS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

55800161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

***6981**

SEOANE LORENZO, ELOISA

1800164

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

PAC

Guarda, A

***2155**

TABOADA LOPEZ, CRISTINA

48400162

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Tarde

Lugo

***2285**

URIZ CASTELO, MARIA DEL MAR

37700161

A.S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***8530**

VALCARCEL GARCIA, OLGA

19700161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***3446**

VARELA VIÑA, JAIME

25500161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

***8755**

VAZQUEZ LAMAS, MARIA FE

39000161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Corgo

Mañá

Corgo, O

***8527**

VILA DA ROCHA, EVA

56400161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Taboadela

Mañá

Taboadela

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3965**

FERNANDEZ TEIJEIRO, MARTA

271713220

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

PINCHE

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9143**

CHISCA ABEIJON, ANA MARIA

74800170

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***0295**

SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA

74300170

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8192**

ALCOLEA RODRIGUEZ, LUCIA

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6428**

ATANES SOMOZA, MARIA DOLORES

81200020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS- Santiago

-

Santiago de Compostela

***9687**

BARREIRO BARROS, MARIA ISABEL

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4739**

BARRERA GROBA, NIEVES

52400021

A.S. de Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

***5568**

BESADA MARTINEZ, MARIA CRUZ

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3498**

BUCETA ABALO, JOSEFA

2600021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

***4475**

CABANAS PENABAD, MARIA LUISA

60900021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***6143**

CAINZOS AYERBE, MARIA BEGOÑA

43000021

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***7962**

CAMPO RODRIGUEZ, CRISTINA

271100020

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5894**

CARNOTA MOSQUERA, MARIA LUZ

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3188**

CEDEIRA SOUTO, JOSEFINA DOLORES

15300021

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***2748**

COBAS SEOANE, MARIA JESUS

42800021

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***1847**

COUCEIRO BARROS, MARIA VICTORIA

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6941**

DIZ PAZ, ANABEL

369900020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***3060**

DUARTE FERREIRA, MARIA EUGENIA

33700021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Monteporreiro

Mañá

Pontevedra

***7212**

FERNANDEZ CASTRO, MARIA BELEN

150500020

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***5932**

FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA LUISA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***0693**

FERNANDEZ PENAS, PAZ

157100020

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5905**

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR

63700021

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***3483**

FIGUEIRAS VARELA, OLGA

19200021

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***8428**

FREIRE PEREZ, PALOMA

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4614**

GALIÑA ROMERO, MARIA ANGELES

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1243**

GOMEZ REYES, CONCEPCION

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9000**

GONZALEZ AGRA, SUSANA

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7550**

GONZALEZ FREIRE, RAMONA

157100020

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4809**

GRANDIO SANJURJO, MARIA MARGARITA

61300021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***9882**

HERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCA TERESA

13900021

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***5398**

LOPEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN

55300021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***8530**

LOURIDO CASTIÑEIRAS, DIANA MARIA

81300020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - A Coruña

-

Coruña, A

***2268**

MARCH GOMEZ, ELISA ISABEL

17300021

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-Bande

Mañá

Celanova-Bande

***2133**

MERA COSTA, MARIA CONCEPCION

51800022

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Tarde

Vigo

***0657**

MOREIRA MARTINEZ, ANA ISABEL

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7545**

MOSQUERA FERNANDEZ, ANA MARIA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6287**

MOSQUERA LIÑARES, MARIA MAGDALENA

19700021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***3331**

PAZ FERVENZA, MARIA TERESA

11700021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***8246**

PENA DOMINGUEZ, CLARA

320100020

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6089**

PEREIRA VAZQUEZ, ROSA MARIA

271100020

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5947**

PEREZ REGUERO, MARIA CARMEN

369900020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***4694**

PEREZ VIDAL, MARIA JESUS

150500020

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8758**

PICHEL DIZ, MARIA CONCEPCION

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1407**

PIÑEIRO AGUIN, MARIA JESUS

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6891**

RIOS NEIRA, SILVIA

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3388**

RIVAS BOUZAS, ANGELA SARAI

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1123**

RIVAS SANTOME, SONIA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5508**

RODRIGUEZ CABADO, M. MERCEDES

63000021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

***4867**

RODRIGUEZ CASANOVA, ROSA

271700020

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

***4678**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ISABEL

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5130**

RODRIGUEZ GALLEGO, MARIA JOSE

59700021

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

***8408**

RODRIGUEZ GARCIA, ESTRELLA

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2003**

RODRIGUEZ PITA, MARIA DE LAS MERCEDE

14100021

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***0017**

RODRIGUEZ VALVERDE, MARIA JESUS BERNARDA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2986**

SAN GREGORIO CORDERO, MARIA JOSE MANUELA

2400021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***3678**

SANCHEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN

34500021

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***0126**

SILVA VALES, ROCIO

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4869**

SOUSA FERNANDEZ, MARIA JOSE

150500020

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***1879**

SOUSA GONZALEZ, MARIA PAZ

320100020

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***7302**

SOUTO SEARA, TAMARA

320100020

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1173**

SUAREZ BOULLOSA, MARIA DEL PILAR

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***2947**

TORRES VEIGA, MARIA LIRIA

28500021

A.S. de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***3017**

TUÑAS DUGNOL, MARIA LUISA

2400021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***3980**

VAZQUEZ ALVAREZ, MARIA MONTSERRAT

11200021

A.S. de Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

***6156**

VICENTE VAZQUEZ, M DE LA CONCEPCION

329900020

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***6125**

VIDAL CORBAL, MARGARITA

27700021

A.S. de Vigo

Lavadores

Mañá

Vigo

***6072**

ZARZA RODRIGUEZ, MARIA PURIFICACION

63100021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7231**

CANDAL GOMEZ, JAVIER

74300200

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***9780**

CARRACEDO MARTINEZ, DAVID

74400200

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***1410**

GONZALEZ SOBRAL, GUADALUPE

74700200

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9019**

MUÑOZ RAYA, DAVID

361000190

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8113**

OZON CORES, ANA MARIA

360300190

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4768**

RODIL ALVAREZ, MARIA DE LA CRUZ

271100190

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6993**

ROEL PEREZ, MARIA SILVIA

150100190

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIXIENE BUCODENTAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4814**

FERNANDEZ ARES, MARIA LUISA

10400212

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Tarde

Betanzos

***5940**

GARCIA FREIJOMIL, ANGELA MARIA

11700211

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

***8980**

MARTINEZ QUINTELA, MARIA DEL MAR

40500211

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***4051**

QUINTIA YAÑEZ, MARIA YOLANDA

7100211

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***4546**

RAMOS BELLO, MARIA AUREA

47100211

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

***0215**

REGUEIRO FARIÑAS, BARBARA

41500211

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***0977**

RODRIGUEZ ESCUREDO, CRISTINA

38200213

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco-A Rúa

Desprazable

Barco de Valdeorras,O–Rúa, A

***7895**

RUIZ MORAN, GEMA

11000211

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro-Rianxo

Mañá

Boiro- Rianxo

***5305**

SUAREZ GARCIA, HUMILDAD

60900211

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***7804**

TABOADA COUCEIRO, ESPERANZA

21100211

A.S. da Coruña e Cee

Culleredo

Mañá

Culleredo

TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3467**

DEUS COLLAZO, LAURA MARIA

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5647**

FONTAN PEREZ, RAQUEL

361000230

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***6026**

GONZALEZ PEREZ, YOLANDA

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9833**

LEMA LEMA, DIEGO

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3394**

LEMA POSSE, MARIA DE LOS ANGELES

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0165**

LOPEZ VAZQUEZ, PAULA

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7650**

MONTENEGRO DIAZ, MARIA DEL PILAR

369900230

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7260**

PATIÑO COTON, MARIA MAR

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2259**

PAZ COLLAZO, DAVID

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3211**

PEREZ VILAS, ALBA MARIA

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2620**

RAMOS SUEIRO, MARTA

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0544**

REDONDO GARCIA, AROA

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6857**

RUZO BARRAL, VANESSA

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4672**

SANCHEZ LOUREIRO, PATRICIA

271100230

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3209**

VAZQUEZ LAGO, MARIA TERESA

157100230

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

TÉCNICO/A SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2222**

ALONSO MEIRA, NATALIA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5747**

ARROJO ALFREDO, MAYRA

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9011**

BARREIRO GARCIA, CRISTINA

159800220

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

***4036**

BESTILLEIRO SOUTO, SILVIA MARIA

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7732**

CASAS FONTICOBA, ROSARIO ANA

150500220

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8585**

DAPENA PEREZ, YESICA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9477**

DIAZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN

271100220

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7529**

FERNANDEZ RIVAS, RAQUEL

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***0943**

FRAGA PATIÑO, MARTA

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8758**

JANEIRO VARELA, PATRICIA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4045**

MARTINEZ DOCAMPO, ARACELI

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9617**

MARTINEZ LOPEZ, AMALIA

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3440**

OTERO MOLEDO, MARIA TERESA

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3173**

PERMUY FONTAO, JULIO

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9841**

PITA GRANDAL, BEATRIZ

150500220

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***0645**

RIVERO RODRIGUEZ, MARIA BENITA

329900220

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***2664**

RODIL FERREIRO, REBECCA

271100220

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1882**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARTA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9055**

SANCHEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1469**

SEOANE PAZOS, MARTA

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0144**

SOTO SANJUAN, LORENA

150500220

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3325**

TRILLO LAVANDEIRA, MERCEDES

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9439**

VARELA CANOURA, PATRICIA

150100220

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RADIOTERAPIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1443**

ALVAREZ JARDON, DAVID

320100240

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6269**

PEREZ HERMIDA, MARTA

70500240

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Vigo

-

Vigo

TELEFONISTA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5521**

VALES GONZALEZ, FLORIANA

74600250

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

TERAPEUTA OCUPACIONAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6861**

LOPEZ PAYO, OLALLA

150500260

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8692**

SEOANE PONTE, JOSE LUIS

150100260

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

TRABALLADOR/A SOCIAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2398**

CAPEANS FERNANDEZ, ANA

74800960

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***9595**

PORTABALES PESQUEIRA, AGUSTINA

74900960

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***7594**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS

37300961

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***8971**

TRILLO DIAZ, SUSANA

74800960

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela