Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Mércores, 25 de novembro de 2020 Páx. 46539

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de Matemática Aplicada.

De conformidade coa proposta da comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade mediante a Resolución do 28 de xullo de 2020 (BOE do 10 de agosto), para a provisión da praza número 20/041, de profesor titular de universidade da área de coñecemento de Matemática Aplicada, Departamento de Matemáticas desta universidade, a favor de Marco Antonio Campo Cabana, con DNI núm. ***7767**, e unha vez que a persoa interesada acreditou os requisitos establecidos na convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Marco Antonio Campo Cabana profesor titular de universidade da área de coñecemento de Matemática Aplicada, Departamento de Matemáticas desta universidade.

No prazo máximo de vinte (20) días, contado desde o día seguinte ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata deberá tomar posesión do seu destino.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderá interpoñer un recurso de reposición, ante esta reitoría, no prazo dun (1) mes, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 16 de novembro de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña