Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Mércores, 2 de decembro de 2020 Páx. 47598

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (SI440A).

Mediante a Resolución do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 114, do 12 de xuño), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2020 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Estas subvencións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8 (promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral); prioridade de investimento 8.4 (a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e da vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo); obxectivo específico 8.4.2 ((re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral).

Segundo o artigo 16.3 das bases reguladoras, e de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 14 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 15 e segundo o establecido no artigo 7 das bases reguladoras, por un importe total de 450.714,65 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 05.11.312G.480.0, código de proxecto 2016 00018, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2020.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 13.4, ao existiren solicitudes susceptibles de axuda, pero que non se inclúen entre os expedientes do anexo I por terse esgotado o crédito dispoñible, os expedientes relacionados no anexo II quedan en lista de agarda para seren atendidas, ben co crédito que quede libre por producirse algunha renuncia ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderanse realizar sucesivas propostas de resolución complementarias seguindo a orde de puntuación obtida.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 12.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumprir algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución de que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 17 de decembro de 2020, de acordo co artigo 21.1 das bases reguladoras. A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido levará consigo a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 21.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte:

a) Anexo IV. Solicitude de pagamento da axuda concedida, na cal conste, entre outras, unha declaración complementaria e actualizada das axudas concedidas ou percibidas para a mesma actuación, así como a de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma.

b) Folla de recollida de datos de indicadores de produtividade e resultados (no modelo dispoñible na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade).

Así mesmo, infórmanse de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. E lémbraselles que deben cumprir cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e coas obrigas establecidas no artigo 21 das bases reguladoras.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2020

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Núm. de

expediente

Persoa solicitante

NIF

Suma de puntos de baremo (art. 15)

Importe de

concesión

165

Estévez Domínguez Carmen

***2688**

55

3.700,00 €

427

Delgado García Verónica

***0604**

55

3.100,00 €

170

Iglesias Granja José Luis

***1172**

50

3.400,00 €

238

Veiga Rodríguez Margarita

***1386**

50

2.000,00 €

237

Collazo Aira Alexandra

***0725**

50

3.400,00 €

382

Dapena Iglesias María

***7426**

50

828,41 €

553

Sierra Cardona Inés

***6248**

50

2.332,50 €

564

Rivas Pena Raquel

***6145**

50

2.000,00 €

582

Devesa Diéguez María Estela

***0032**

50

3.400,00 €

002

Carracedo Liñares Celestino

***0626**

50

3.700,00 €

401

Solla Crespo Alberto

***1744**

50

2.300,00 €

541

Picado Vázquez Francisco José

***9380**

50

3.400,00 €

032

Diéguez Gómez María Cristina

***1756**

45

1.700,00 €

057

Lamadrid Nazar Laura

***0336**

45

1.700,00 €

087

Carballo Fernández Yolanda

***7984**

45

1.700,00 €

093

Evangelista Charro María Victoria

***0171**

45

2.181,67 €

147

Rodríguez Martínez Sergio

***7663**

45

3.100,00 €

183

Martínez Sabio Verónica

***2957**

45

2.765,00 €

193

Vigo Oneto Octavio Marcelo

****4784*

45

587,92 €

212

Ayán Peleteiro María José

***6414**

45

735,00 €

217

Pérez García Cristina

***1805**

45

1.050,00 €

242

Gómez Abeleira Tatiana

***6831**

45

1.700,00 €

341

Álvarez Ferro Andrea

***8915**

45

1.700,00 €

365

de La Fuente Pérez Araceli

***0522**

45

1.643,33 €

447

López Seoane Mónica

***3677**

45

1.700,00 €

520

Díaz Fidalgo Dora

***1899**

45

1.430,83 €

513

García Francos Carina

***4206**

45

1.700,00 €

559

Valdés Martínez María Elena

***6819**

45

1.700,00 €

615

Pardo Cacheiro Ángela María

***5451**

45

1.035,30 €

065

Coello Fernández Alberto

***1338**

45

2.000,00 €

106

García Veiga Yago

***7100**

45

1.916,67 €

150

Retamal Muñiz Áurea

***3115**

45

1.480,42 €

156

Franco Brandariz Diego

***6569**

45

2.000,00 €

181

Rotea Costas Sergio

***4562**

45

708,33 €

221

Castiñeira Díaz Iria

***6535**

45

2.000,00 €

234

Riveiro Bautís Carlos Alberto

***0626**

45

2.000,00 €

250

Torea Figueiras Juan José

***8537**

45

3.100,00 €

257

Piñeiro Vilas Adrián

***6742**

45

1.958,33 €

259

Navarro Hernández Rubén José

***2413**

45

3.100,00 €

358

Villamisar Martínez María del Pilar

***9179**

45

1.059,17 €

390

Martínez Troncoso María Victoria

***1425**

45

1.700,00 €

371

Placer Rioboo Alberto

***3721**

45

2.000,00 €

397

Seoane Rodríguez José Ángel

***6663**

45

2.000,00 €

405

Murias Lamelas Víctor Hugo

***0856**

45

1.808,33 €

413

Pedreira Rico Julio

***2711**

45

1.058,33 €

417

López Pazos Iván

***6570**

45

2.000,00 €

452

Monje Barcia Mónica

***6684**

45

1.700,00 €

485

Parada Coto Marcos Javier

***4291**

45

2.000,00 €

500

Couñago Magariños Genaro

***7164**

45

3.400,00 €

488

Pérez Vargas Roberto

***8234**

45

2.000,00 €

543

Tabernero Vidal Pablo

***3450**

45

2.000,00 €

552

Cancela Barreiro Carmen Consuelo

***4252**

45

1.625,00 €

573

Cameán López Juan Manuel

***6776**

45

1.908,33 €

585

Quintás Vázquez Óscar

***6371**

45

2.000,00 €

597

Rabina Quijada Marta

***9509**

45

3.100,00 €

614

Campos Ferreiro Adrián

***9051**

45

2.480,00 €

684

García Fernández José Manuel

***0046**

45

1.700,00 €

088

Sueiro Varela Álvaro

***0160**

45

1.474,88 €

070

Miguélez Fandiño Miguel Anxo

***1856**

45

3.400,00 €

309

Diéguez Pose David

***9925**

45

2.000,00 €

348

Suárez Durán Daniel

***0525**

45

2.000,00 €

385

Couñago González Juan Ángel

***0636**

45

2.337,50 €

445

González Amoedo Ángel

***0768**

45

3.400,00 €

180

González Novas Diego

***7703**

45

3.100,00 €

063

Díaz del Río Tapias Carolina

***6806**

40

1.197,08 €

041

Otero Espiñeira Verónica

***0332**

40

1.700,00 €

086

Rial Blanco Miguel

***2954**

40

1.700,00 €

686

Vázquez Lorenzo Fernando

***6578**

40

449,43 €

077

Lemos del Río María del Pilar

***7699**

40

1.700,00 €

004

Guerreiro Rego Marta

***2667**

40

1.700,00 €

022

Costas Torres David

***3916**

40

1.700,00 €

030

Vila Vázquez Begoña

***7142**

40

3.100,00 €

053

Maceiras López Bruno

***0140**

40

1.700,00 €

094

Medina Vivas Fabián

***7241**

40

1.700,00 €

005

Tourís Pereira Daniel Alejandro

***8674**

40

1.700,00 €

163

Dios Graña Paula

***5135**

40

3.100,00 €

175

Pollán Guisasola Carolina

***3172**

40

2.535,41 €

200

Fajardo Filgueira Eva María

***6806**

40

1.700,00 €

206

Santos Pazos Alejandro

***7509**

40

1.700,00 €

211

Vila Mariño Diana

***7288**

40

1.700,00 €

232

Durán Martínez Álvaro

***4706**

40

2.061,61 €

247

Rico Martínez Adrián

***1619**

40

1.700,00 €

249

Mateo Gayoso Óscar

***0425**

40

1.700,00 €

253

Flores Santos Antonio

***6676**

40

1.112,08 €

266

Pérez Galovart Claudia

***5438**

40

1.700,00 €

261

Camiño Quintela Susana

***3505**

40

3.100,00 €

263

Fernández Leborán Rocío

***3237**

40

1.700,00 €

279

Fumega Damián Diego

***2081**

40

1.700,00 €

288

Martínez Sánchez Mónica

***1015**

40

2.800,00 €

292

Valencia García Palomares

***3102**

40

1.700,00 €

293

López Barbeito Pablo

***0039**

40

1.700,00 €

312

Seoane Peteiro Silvia

***9810**

40

711,67 €

317

Felpeto Bello María Elena

***2808**

40

1.700,00 €

340

Martínez Guerra Armando Luis

***1890**

40

1.479,00 €

353

García Gil Arianna

***8432**

40

481,67 €

398

Paz Covela Juan Carlos

***7983**

40

1.133,33 €

467

Canosa Torres Rubén

***1041**

40

1.360,00 €

469

Penabella Domínguez Lucía

***7842**

40

1.700,00 €

503

Domínguez Buján Alejandra

***8100**

40

3.100,00 €

557

Gómez Rodríguez Antonio

***1270**

40

1.048,33 €

562

Iglesias Alonso Davinia

***6998**

40

1.679,17 €

580

Casar Rodríguez Borja

***6504**

40

1.700,00 €

664

González Estévez José Raúl

***9994**

40

552,50 €

045

Vázquez Pita David

***6747**

40

2.000,00 €

084

Acea González Rubén

***7893**

40

1.158,33 €

028

Sánchez Rilo Marcos

***9727**

40

2.000,00 €

054

Galán Cendán Víctor Miguel

***6125**

40

2.000,00 €

124

Bugallo Pérez Carlos

***6118**

40

2.000,00 €

194

Gándara Garrido Alberto

***7150**

40

808,33 €

214

Barreal Faginas Valoria Marcos

***3803**

40

2.000,00 €

244

Cordo Mariño José Antonio

***2369**

40

2.000,00 €

254

García Castro Juan

***0630**

40

1.458,33 €

299

Lamas Gómez María Elisa

***3620**

40

1.188,33 €

351

Muñiz Vilas Paula

***3729**

40

2.389,58 €

379

Pombo Pereira Gerardo

***3494**

40

3.100,00 €

399

Freiría Martínez José Luis

***9486**

40

3.100,00 €

402

Fernández Quinteiro David

***4046**

40

3.100,00 €

495

Leira Pena Miguel

***1529**

40

2.000,00 €

489

López Bolado Alberto

***8370**

40

2.000,00 €

558

García Rodríguez Marco Antonio

***0122**

40

2.000,00 €

603

Ramilo Gómez Diego

***4730**

40

1.766,67 €

031

Pernas Rico Yago

***3616**

40

872,08 €

459

Gómez Gómez Adrián

***3824**

40

2.497,50 €

641

Aguiar Fouces Pablo

***8321**

40

1.537,92 €

082

González Blanco Pablo

***3116**

35

2.800,00 €

026

Pérez Bardanca Margarita

***3023**

35

1.190,00 €

066

Daponte Thomas Manuel

***6972**

35

1.700,00 €

101

Reboredo Núñez Sergio

***1546**

35

1.700,00 €

162

Gil Eiriz Carlos

***7082**

35

1.700,00 €

182

Lorenzo Comesaña Iago

***3485**

35

1.700,00 €

226

Montero Gómez Rubén

***5387**

35

701,25 €

255

Esmorís Lema Jairo

***3538**

35

1.795,42 €

311

Fernández González María

***7186**

35

1.575,83 €

376

Segade Varela Antón

***9967**

35

2.228,33 €

414

Jiménez Núñez María Teresa

***3356**

35

1.700,00 €

499

Seselle Fernández María

***9819**

35

1.411,67 €

523

Prado Meis María del Carmen

***7187**

35

3.100,00 €

616

Rodríguez López Manuel Antonio

***0820**

35

1.700,00 €

643

Hervés Alonso Roberto Luis

***0756**

35

1.452,08 €

033

Aldrey Prieto Gerardo

***3857**

35

2.000,00 €

039

Araújo Lobariñas José Ángel

***7581**

35

2.000,00 €

046

Picáns Cerviño Ricardo

***0794**

35

3.400,00 €

051

Álvarez Amoedo Yago

***0194**

35

2.000,00 €

003

Figueroa Vilela José Antonio

***6013**

35

3.100,00 €

067

González Cadavid Marcos

***5854**

35

1.508,33 €

085

Vila Fernández Micael

***8113**

35

2.000,00 €

043

Cid Campos José

***9278**

35

2.132,91 €

119

Paredes Rodríguez César

***6181**

35

814,16 €

125

Rodríguez Fernández Ricardo

***1886**

35

3.100,00 €

130

Collada Gómez José Javier

***6427**

35

1.683,33 €

143

Varela Costas Emmanuel

***3765**

35

2.000,00 €

179

Dono Lamela Gustavo

***1037**

35

2.000,00 €

262

González López Juan Pablo

***7800**

35

1.756,67 €

301

García Fernández Daniel

***2644**

35

958,33 €

349

Castro Alonso Generoso

***9934**

35

2.000,00 €

428

Castro Rodríguez Jesús

***3732**

35

3.400,00 €

502

Lancina Rouco José Alberto

***6561**

35

2.000,00 €

627

Nerga Salgado Alberto

***0148**

35

2.337,50 €

630

Pérez López Héctor

***5070**

35

2.968,34 €

680

Malvido Gregorio Javier

***3567**

35

2.000,00 €

256

López Rey David

***2011**

35

3.300,83 €

321

Vázquez Fernández Juan

***6601**

35

1.092,50 €

419

López Fernández Antonio Luis

***4678**

35

2.300,00 €

458

Porto Ponte Marcos

***2318**

35

603,75 €

465

Mouriz Lamas Roberto

***2948**

35

3.400,00 €

476

García Fernández Pascual

***9336**

35

2.098,75 €

583

Rivera Méndez Cristóbal

***2641**

35

2.300,00 €

025

Suárez Garrido Manuel

***4763**

30

1.558,33 €

110

Cartelle Pico Rubén

***9178**

30

743,75 €

072

Correa Rodríguez David

***7557**

30

793,33 €

027

Castro Fernández Javier

***7563**

30

1.700,00 €

011

Castro Amorim Marcus Vinicius

***6985**

30

2.800,00 €

055

Rey Souto Pablo

***0064**

30

3.100,00 €

012

De Abreu Abalo José Alejandro

***4802**

30

2.461,67 €

159

Pérez Pérez Alejandra

***3256**

30

2.473,33 €

166

Castro Pajarín Diego

***7161**

30

1.096,50 €

243

Gayoso Tomé Jesús Alejandro

***3632**

30

1.567,40 €

258

Martínez González Damián

***7013**

30

1.700,00 €

322

Saavedra Toral Daniel

***9475**

30

1.381,25 €

324

Becerra Burgos Ricardo

***9505**

30

1.700,00 €

380

Costas Lino Celso

***1917**

30

531,25 €

566

Morales Aguilar Ismael

***1609**

30

1.700,00 €

586

Sampaio Barbosa Nuno Miguel

***6805**

30

1.076,67 €

592

Soñora Neu Isidro

***9409**

30

3.100,00 €

577

Fernández Castro María José

***0095**

30

3.100,00 €

579

Quinteiro González Iván

***2569**

30

644,58 €

595

Fernández Vázquez Gabriel

***7599**

30

2.363,75 €

611

Rodríguez Lameiro Miguel Ángel

***6062**

30

947,09 €

001

Dobarro Ansede Alejandro

***1812**

30

2.000,00 €

089

Sánchez Álvarez Iván

***2450**

30

2.000,00 €

095

Prieto Soliño Jorge

***9879**

30

2.000,00 €

100

Santás Álvarez Emilio José

***2347**

30

2.000,00 €

059

Posada Lorenzo Antonio

***5795**

30

2.000,00 €

014

López Pardo Diego

***1389**

30

2.000,00 €

036

Gil Rocha Norberto

***0100**

30

2.000,00 €

016

Pérez González David

***4430**

30

1.833,33 €

058

Pérez Álvarez Sergio

***0082**

30

2.000,00 €

052

Granda Formoso José Manuel

***1674**

30

1.629,17 €

128

Silva Freire Esteban

***0808**

30

2.000,00 €

145

Ameneiro Otero Jorge

***9221**

30

1.441,67 €

152

Durán Rey Antonio

***9830**

30

1.048,01 €

148

Cabero Macías Víctor

***8461**

30

2.000,00 €

184

Dieste Ferreiros Adolfo

***8071**

30

1.175,00 €

190

Vila Fernández Óscar

***7029**

30

821,67 €

199

Torres Gómez Rubén

***6344**

30

1.700,00 €

205

Leira Canedo Jacobo

***1503**

30

2.000,00 €

274

Gómez Lavandeira Carlos

***1972**

30

2.000,00 €

315

Pazos García Pablo

***0991**

30

1.175,00 €

323

Sousa González Pablo

***5234**

30

2.000,00 €

334

Castro Vázquez José Pedro

***0681**

30

2.000,00 €

406

Anido Ferreiro Antonio Ricardo

***7126**

30

925,00 €

408

Rocha Fernández José Antonio

***1107**

30

3.099,99 €

426

Salgueiro González Antonio

***4813**

30

1.963,33 €

422

Nartallo Pampín José

***0419**

30

625,00 €

432

Rodríguez González Antonio

***7995**

30

2.000,00 €

434

Rodríguez Nieto José Antonio

***1399**

30

3.100,00 €

415

Papiri Villanueva David Ángel

***7588**

30

1.925,00 €

423

Costas Martínez José Manuel

***0072**

30

2.000,00 €

468

Fernández Varela Moisés

***4147**

30

3.400,00 €

455

Canosa Boedo Pablo Manuel

***3686**

30

1.700,00 €

483

Paredes Outumuro Rubén

***6111**

30

2.195,83 €

509

Freire Sarandeses Jorge

***6610**

30

2.000,00 €

516

Rodríguez Paz Daniel

***1049**

30

2.000,00 €

522

Suárez Rodríguez David

***5911**

30

825,00 €

567

Conde Mouriño Jorge

***0209**

30

2.000,00 €

587

Picón Dosil David

***2836**

30

2.000,00 €

602

García Beiro José Ángel

***0381**

30

2.000,00 €

623

Nogueira Moar Juan Carlos

***1189**

30

2.000,00 €

639

Martínez Lago Óscar

***1873**

30

2.000,00 €

667

Gómez Gómez Miguel

***6098**

30

1.530,00 €

099

Ares Mateos Carlos

***4380**

30

2.300,00 €

361

Ramilo Martínez Miguel Ángel

***3781**

30

613,33 €

074

López Vales Iago

***1389**

25

906,67 €

050

Quintián Freire Juan Carlos

***5702**

25

1.586,67 €

078

Castro Gómez Alberto

***0387**

25

1.062,50 €

Importe total concedido

450.714,65 €

ANEXO II

Lista de agarda

Núm. de expediente

Persoa solicitante

NIF

Suma de puntos de baremo (art. 15)

Importe segundo puntuación

115

Reinero González David

***6432**

25

1.936,67 €

131

González Mancebo Iván

***4063**

25

1.296,25 €

146

Obarrio Sánchez José Alberto

***3597**

25

1.508,75 €

157

Loiacono Antonio

***6178**

25

1.700,00 €

164

Mogica del Río Alejandro

***5660**

25

1.700,00 €

192

Vázquez Fernández de la Vega Pablo

***9587**

25

1.700,00 €

201

Mallo Lage Antonio

***4648**

25

3.100,00 €

207

Fernández Rodríguez Roi

***4782**

25

2.764,17 €

248

Villanueva Sanmartín Damián

***1222**

25

1.700,00 €

297

Cruz Flores Diego

***3710**

25

1.700,00 €

316

Porto Arriví Jorge

***8079**

25

1.700,00 €

343

Guimarey Espiño Diego

***3824**

25

1.700,00 €

369

Acuña Rial José María

***1393**

25

1.700,00 €

381

Cabana Picado Enrique

***1907**

25

1.204,17 €

431

Brea Mato Beatriz

***3693**

25

2.800,00 €

454

Viñas Carro David

***2907**

25

2.800,00 €

512

Páramos Vicente Xulio

***7224**

25

1.700,00 €

517

Salgueiros Quintás Francisco Manuel

***2170**

25

949,17 €

521

Rodríguez Rodríguez Luis

***3026**

25

432,08 €

527

Vieites Pérez Andrés

***7206**

25

850,00 €

599

González Fernández Brais

***7990**

25

1.069,58 €

593

Perdomo Fernández Diego

***0883**

25

488,75 €

601

Cespón Romero Rosa María

***7805**

25

913,75 €

622

Plaza Feal Rodrigo José

***9349**

25

1.061,67 €

634

Darriba Martínez Aítor

***9655**

25

1.218,33 €

105

Jove Neira Iago

***3842**

25

2.000,00 €

056

Paz Yanes Manuel

***3700**

25

3.400,00 €

215

Gallego Salgado Pablo

***6859**

25

2.945,00 €

357

Fraga Vázquez José Luis

***0499**

25

2.000,00 €

416

García Rivas Domingo

***6149**

25

2.000,00 €

441

Gude Teira Pedro

***3312**

25

2.000,00 €

504

Asensio Varela Óscar Antonio

***0127**

25

2.000,00 €

492

Conde Cameselle Javier Delio

***9779**

25

3.357,50 €

581

González López Francisco Javier

***1340**

25

533,33 €

618

Regueiro Barcia José

***2819**

25

1.250,00 €

113

Freiría González Román

***7261**

25

2.000,00 €

336

Casal López Marcos

***6842**

20

1.318,33 €

331

Pena Verdeal Sergio

***7872**

20

1.295,00 €

393

Díaz Resco César José

***2487**

20

1.700,00 €

411

Silva Pérez Roberto

***5746**

20

3.100,00 €

433

Flores Díaz Pablo

***5520**

20

1.700,00 €

075

Penabad Arnoso Jorge

***8814**

20

3.400,00 €

136

Blanco García Emilio

***1689**

20

2.000,00 €

155

Cedeira Suárez Jaime Francisco

***1943**

20

2.000,00 €

222

Costas Seoane Pablo

***7226**

20

733,33 €

278

Sola Fernández Alberto

***7225**

20

500,00 €

329

Esperón Martínez Santiago

***7772**

20

600,00 €

450

Muñoz García Óscar Daniel

***1684**

20

2.000,00 €

009

Serantes Villadóniga José Andrés

***9233**

15

1.700,00 €

240

Figueiras García Juan José

***6553**

15

1.700,00 €

280

Viñas Buceta Moisés

***7999**

15

1.700,00 €

294

Pérez Rodríguez Santiago

***6218**

15

1.700,00 €

346

Varela Varela Óscar

***1468**

15

1.700,00 €

518

Domínguez Vila Samuel

***9310**

15

1.593,75 €

532

Sánchez Carral Agustín

***9698**

15

1.147,50 €

640

Martínez García Luis Ángel

***3733**

15

1.700,00 €

ANEXO III

Solicitudes denegadas ou desistidas

Núm. de expte.

Persoa solicitante

NIF

Causa de denegación

ou desistencia

006

González Villar Iria

***4207**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

007

Carreira Rodríguez José Luis

***9776**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

008

Formoso González Liliana

***2235**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

010

Díaz Marcos Patricia

***6678**

Incumprimento do artigo 5.1.a) O/a solicitante non é un traballador/a por conta allea

013

Cancelo Rey Tania

***1257**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

015

Castro López Yolanda

***7126**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

018

Reyes Caneda Alejandro

***0894**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

019

Estévez Aldín María Luz

***0325**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

020

Cabaleiro Alonso Ruth

***5999**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

021

Gómez Díaz María Yolanda

***7211**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

023

Brea Mosquera Nuria

***3202**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

024

Sotelo López Sabela

***2444**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

029

Pérez Regueiro Ana Belén

***6464**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos
Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

034

Vidal Vicente Nuria

***1861**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

035

Blanco Cerviño Karina

***0324**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

037

López Martínez Fátima

***2611**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

038

Dib Paz Muna

***1972**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

040

Míguez Míguez Tania

***1179**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

042

Salgado Badás Francisco Javier

***5432**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

044

Fernández García María del Mar

***9972**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

047

Portolés Argüelles Manuel Horacio

***6632**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

048

Pérez Pavi Marcos

***7829**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

049

Franco Montes José Antonio

***2338**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

060

Polo Casabella Iria

***3835**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

061

Hernández Villaverde Óscar

***2793**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

062

García Carrara María Cecilia

***6994**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

064

Mallo Acha Aída Mercedes

***3624**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

069

Otero Pampín Darío Manuel

***4944**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

071

Pascual Costas María Dolores

***9033**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

073

Carracedo Constenla Paula

***3365**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

076

Villar Casal Francisco Javier

***6719**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos
Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

079

González Valverde Noelia

***6898**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

080

López Vázquez Begoña

***2824**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

081

Somoza Soage María Elvira

***1878**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

083

Balea Pérez Ana María

***4250**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

090

Cancela Estévez Iria

***3687**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

091

García Pazos María

***1372**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

092

Oya Vidal Susana

***4429**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

096

Otero Ogando Rosa

***3332**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

097

Vázquez Barroso Elena

***8904**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

098

Vázquez Rodríguez Edgar

***1512**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

102

Montero Varela Ana Belén

***0939**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

103

Rodríguez Leiras Isabel María

***0528**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

104

Méndez Sarmiento Izacar José

****8120*

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

107

Pombo Rey Francisco

***2763**

Incumprimento do artigo 5.1.a) O/a solicitante non é un traballador/a por conta allea

108

Castro López Nuria

***1034**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

109

Gómez López Inés

***3511**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

111

Bravo Quintás Beatriz

***8744**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

112

Martínez Lago Tamara

***0452**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

114

Landeira García Javier

***1286**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

116

Lamarca Doval Iris

***5154**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

117

Santos Teijeiro María Vanesa

***8769**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

118

Rojo Miraz María

***7932**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

120

Neves Dos Anjos Carla Marisa

***8032**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

121

Vilaboy Deus Emma María

***5859**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

123

Méndez Muíño María Isabel

***3585**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

126

Rodríguez Fernández María del Carmen

***1584**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

127

Sampedro Iglesias Jordana

***7695**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

129

Rivero Sanjuán Marta

***0461**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

132

Filgueiras Martínez Paula

***1765**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

133

Rodríguez Martínez María Isabel

***9363**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

134

Retis Ponce Virginia

***9266**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

135

Santos Cabanelas Diego

***8703**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

137

Durán Rey Antonio

***9830**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Desistencia expresa da solicitude

138

Rodríguez García Patricia

***1640**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

139

Vázquez Prieto Laura

***1251**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

140

Piñeiro García Gemma

***1643**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

141

Martínez Martínez María Isabel

***9940**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

142

Dacosta Salgado Rocío

***7311**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

144

Vieiro Rodríguez Sonia María

***0064**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

149

Fernández Marcos María

***8323**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

151

Germade Carleus Francisco Javier

***0140**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

153

Hermo Vila Sandra

***8305**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

154

Pérez López Lina

***6421**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

158

Cancelas Pequeño Silvia

***6965**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

160

Blanco Canosa Ana Belén

***8044**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

161

González Saborido Laura

***3366**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

167

Espinosa Casares Raquel

***8537**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

168

Calviño Ferradas Raquel

***6099**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

169

Cabañas López Lorena

***4734**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

171

Requejo Abal Sandra

***1953**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

172

Castro Conde Silvia

***7052**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

173

Dans Vidal Marta

***0198**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

174

Cobelo Casas Evangelina Judit

***8641**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

176

Pérez Rodríguez Antonia

***5766**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

177

Doval Fernández Ruth

***1219**

Incumprimento do artigo 7.1.a) Porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

178

Leira Canedo Pablo

***1503**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

185

Guisande Fernández María Lorena

***9885**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

186

Díaz Fidalgo Jesús María

***7526**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

187

Rodríguez Castro Rosa María

***5088**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

188

Flores Morejón Yaiza

***4652**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

189

García Pintos Jorge

***2191**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

191

Vidal Arruti María Felisa

***7635**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

195

Deán Cruz Elena

***8032**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

196

Soliño Fuentes Luis

***8948**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

197

Vázquez Belandria Erea

***7590**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

198

Fidalgo Giraldo Carmen Yadira

***5766**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

202

Budiño Mata Yolanda

***6180**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

203

López Zas Sandra

***1881**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

204

Romero Rodríguez Melanie

***7074**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

208

Bueno Salgado Estefanía

***4658**

Incumprimento do artigo 7.1.a) Porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

209

Baños Constenla Vanesa María

***8929**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

210

Souto Pérez Estefanía Cecilia

***7834**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

213

Cambeiro Méndez Ana M.

***1653**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

216

Lado Barrientos Vanesa

***0271**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

218

Martínez Pereiro Verónica

***7641**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

219

Estévez Fortes Beatriz

***8307**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

220

García Varela Silvia

***5173**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

223

Troncoso López María

***9589**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

224

Rodríguez Cardalda Silvia

***8396**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

225

Rendo Caneda José Antonio

***3154**

Incumprimento do artigo 7.1.a) Porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida
Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

227

Menéndez González Mónica

***6665**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

228

Castro Cruz Sara Isabel

***9720**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

229

González Rodríguez Óscar

***7360**

Incumprimento do artigo 5.1.a) O/a solicitante non é un traballador/a por conta allea
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

230

Viña Segura María

***2559**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

231

Zuaznabar Ogando Andrea

***4495**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

233

Eguia Villanueva Sonia

***5166**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

235

Álvarez Outeiro Iria

***7615**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

236

Casal Fernández Olga

***9273**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

239

Lorenzo Rodríguez Ángel

***0492**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

241

Rodríguez Parada Natalia

***7809**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

245

López Ferro Montserrat

***3776**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

246

Blanco Conde Dana

***6885**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

251

Arrojo Longueira Francisco Javier

***4151**

Incumprimento do artigo 6.2.b) Período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

252

Moura Pereiro Rosa

***6120**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

260

Martínez García Javier

***2765**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

264

García Prados María Pilar

***9789**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

265

Da Silva Pastoriza Susana

***1386**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

267

Fernández Álvarez Estefanía

***9798**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

268

Cividanes González Luis

***0210**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

269

Sío Valcarcel Mireia

***7718**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

270

Rebolo Taboada Maira

***5155**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

271

Cid Fernández Patricia

***9395**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

272

Vázquez López Diego

***5017**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

273

Rodríguez Sampayo Isabel

***8914**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

275

Sánchez Rodríguez Noelia

***9696**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

276

Carballo López Silvia

***4968**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

277

Trigo Vázquez Jéssica

***4826**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

281

Otero Soliño María

***3551**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

282

Pérez García Paula María

***0065**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

283

Peralejo Abeleira Bernardino

***0686**

Incumprimento do artigo 6.2.b) Período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

284

Rey Boullón María Luisa

***3259**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

285

Pensado Gude María

***6355**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

286

González Groba Rebeca

***0643**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

287

Alonso Núñez Silvia

***4422**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

289

Fariña Esmorís Ana Belén

***3283**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

290

Corral Martín Alba

***0176**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

291

Feijoo Paz María Esther

***7437**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

295

Ríos Bergantiños Silvia

***8284**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

296

Carreiro Carballal Susana

***1442**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

298

Lorenzo Loureiro Almudena

***6698**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

300

Fontarigo Freiría Rosa María

***3776**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

302

Tomé Pazos Lourdes

***0853**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

303

Herrera Arévalo Miriam

***6045**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

304

Faria Crespo Bianca María

***1206**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

305

Prieto Losada Silvia

***3725**

Incumprimento do artigo 5.1.a) O/a solicitante non é un traballador/a por conta allea

306

Bernárdez Pereiras Paula

***3255**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

307

Juncal Becerra Ana Belén

***5070**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

308

Torres Piñeiro Tania

***0967**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

310

Fernández Piñeiro María del Pilar

***2676**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

313

Cardeñoso Maneiro Marta

***7909**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

314

Freitas Costas Gonzalo

***8963**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

318

Domínguez Rodríguez Lorena

***1902**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

319

Engroba Folgueira Miguel

***2713**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

320

Romeu Ferreiro Diana María

***6150**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

325

Bastón Carballo Paula

***3790**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

326

Juliana Méndez Rafael

***5031**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

327

Rodríguez López Eva

***5615**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

328

Pérez-Salvatierra Barca Bárbara

***0530**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

330

Álvarez Espiño Marta

***3925**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

332

Calzon López Patricia

***5685**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

333

Quiros García Jaime

***1095**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

335

Gago Mariño Ana Belén

***5979**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

337

Fandiño Boullón Juan Manuel

***2379**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos
Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

338

Moreira Hermelo José Pablo

***6127**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

339

Tarrío Valcárcel Mara

***4734**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

342

Yáñez Brea María Inés

***0017**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

344

Freire Iglesias Sonia

***2334**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

347

Díaz Losada Carlos

***1628**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

350

Souto Pájaro Samantha

***0633**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

352

Ramos López Miguel

***7852**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

354

Ramas Noya José

***8478**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

355

Rodríguez Varela María Eva

***6726**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

356

Pena Martínez María Belén

***1690**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

359

Fraguela Lozano Diana

***0728**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

360

Bañón Moreiras María Carmen

***7972**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

362

Cuellas Vázquez Rubén

***7000**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

363

López Canal Rosa María

***7898**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

364

Caramés Hermo José Luis

***3363**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

366

Pardo Manjón Bárbara

***5354**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

367

Stumpf Ferreira Marta

***6283**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

368

Varela Gómez Silvia Belén

***3745**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

370

Paredes Fernández Leticia

***7192**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

372

Prieto Martínez Iria

***1382**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

373

Fernández Ferreiro Belén

***4237**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

374

Rodríguez Gómez Carina

***6416**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

375

Estévez Barros Manuel

***0247**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

377

Vázquez Bermúdez Sofía

***4632**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

378

Nieto Álvarez Silvina Andrea

***6219**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

383

de la Torre Quintás Laura

***9721**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

384

Montes Vázquez Purificación

***9975**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

386

Rodríguez Pazos Adriana

***7245**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

387

Casal Duarte Javier

***0145**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

388

Blanco Bascoy Sonia

***1638**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

389

Tato Blanco Lucía

***1363**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

391

González Rúa Juan Carlos

***7842**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

392

Lamas Lamas María Rocío

***3321**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

394

Pereira Gutiérrez Ana

***8636**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

395

Padín Martínez Alicia

***3839**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

396

Zas Mallo Shaila María

***3422**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

400

Hermida Bello María José

***7103**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

403

Molina Eiras Vanessa

***7359**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

404

Belandria Cerdeira Rocío

***4750**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

407

Abeleira Carballo María

***6317**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

409

Prieto Meis Sonia

***7615**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

410

Reinaldo Rodríguez Vanessa

***1839**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

412

Prado Martínez María Leticia

***0051**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

418

Rodríguez Villar María Elena

***8827**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

420

Pérez Costas Héctor

***1939**

Incumprimento do artigo 5.2.d) Ingresos do ano 2018 superiores a 7 veces o Iprem 2019

421

Lago Rivero Leticia

***7157**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

424

Blanco Domínguez Laura

***6726**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

425

Diéguez Gómez María Romina

***1756**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

429

Rodríguez González Ana

***6827**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

430

Diz Rubianes Miryam

***0036**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

435

Irago Rodríguez Pablo

***8001**

Incumprimento do artigo 6.2.b) Período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

436

Casas Pena Iria

***8158**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

437

Conde Costas Vanesa

***6890**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

438

Ferreiro González Beatriz

***0603**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

439

Mingotes Rodríguez Fernando

***5022**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

440

Acosta Couceiro María Esther

***6621**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

442

Andrade Teixeira Marisa Augusta

****2767*

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

443

Vázquez Fernández Miguel

***0430**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

444

Caldas Núñez Silvia

***6986**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

446

Feijoo Álvarez Beatriz

***8604**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

448

González Rodríguez Lois Anxo

***1352**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos
Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

449

Caamaño Vilar Cristina

***1132**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

451

García Pérez Lidia

***6400**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

453

Golán Becerra Tania

***6517**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

456

Álvarez Fernández Nuria

***5743**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

457

Leiva Rosales María Nieves

***1168**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

460

Gómez Fernández Belén

***5813**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

461

Arias Pérez María Sol

***7183**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

462

Bello Fariña Consuelo

***0191**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

463

Feijóo López Ana

***8669**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

464

Cabana Rouco Lucía

***4632**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

466

Cabado Modia María Josefa

***8784**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

470

Graña Ogando Ángela

***0800**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

471

Vázquez Meilán Ana

***4443**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

472

Pérez Román Eva María

***6757**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

473

Rey Rivero María Ana

***4114**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

474

López Framiñán Vanesa

***4379**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

475

Vázquez Álvarez Alejandro Anibal

***6920**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

477

Dopico López Natalia

***1424**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

478

García Carreira Tamara

***5105**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

479

Gil Álvarez Melania

***0661**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

480

Raris Calvo Eva María

***9457**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

481

Fernández Varela Teresa

***3693**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

482

Pedreira Eiroa Vanessa

***6970**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

484

Pérez Cancelas Emma

***1913**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

486

Somoza Monteagudo Mónica

***5565**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

487

Vijande Llanes Noelia

***4698**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

490

Trigo Vázquez Iria

***4826**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

491

González Álvarez María Soledad

***5862**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

493

Godoy Rivera Aldana

***5921**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

494

Figueira Iglesias María del Carmen

***3874**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

496

Tizón Rodríguez María

***0652**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

497

Santalices Cuña María José

***7595**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

498

Couñago Mediero Olalla

***9249**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

501

Valea Fernández Susana

***3608**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

505

Gómez Gómez Beatriz

***7022**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

506

Estévez Malvar Jesús Rubén

***7815**

Incumprimento do artigo 7.1.a) Porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

507

Criado Filgueiras Adrián

***8683**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

508

Ansede García Miriam

***6673**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

510

Díaz Bellón Gemma

***8443**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

511

González Álvarez Natalia

***1789**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

514

Fernández Barros Javier

***3494**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

515

López Justo Raquel

***2493**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

519

Acuña Cortegoso Héctor

***0883**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

524

Alvela Fernández Natalia

***4122**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

525

Fernández Dorado Cristina

***3948**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

526

Gómez Vilariño Patricia

***0549**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

528

García Giráldez Andrea

***6864**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

529

González González María Elena

***4633**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

530

Gómez Duarte Patricia

***0550**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

531

García Tomé Patricia

***8033**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

533

Álvarez Lourido Cristina

***7730**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

534

Martínez García José Francisco

***3384**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

535

Maneiro Caamaño María del Carmen

***2824**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

536

Almón Fontenla Lorena

***1359**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

537

Valiño Alamancos María Teresa

***8930**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

538

Mariño Gómez Raíña María

***6996**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

539

Barbi Pérez Laura

***2373**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

540

Rey Liñares Nuria

***5611**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

542

Bouzón Díaz Sandra

***4927**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

544

Costas Vila Tania María

***7917**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

545

Carou Suárez Patricia

***3022**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

546

Álvarez Nogueira Rebeca

***3625**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

547

Coego Roibás Begoña

***2894**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

548

Ferreira González María del Carmen

***0855**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

549

Sanabria Acosta Natalia Soledad

***5103**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

550

Costa Álvarez Raquel

***9726**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

551

Mateos Baroja Yolanda

***5200**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

554

Queiruga Brion Giovanna

***8437**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

555

Maseda Paz Rosana

***5200**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

556

Santos Cabado María del Carmen

***3126**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

560

Regojo García Santiago

***3058**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

561

Cabaleiro Rouco María Alicia

***6169**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

563

Iglesias Pastoriza Belén

***2461**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

565

Blanco Serramito Jennifer

***8184**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

568

Díaz Couto Dorotea María

***1439**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

569

López López Adrián

***5568**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

570

Vila Fondo Vanessa

***3237**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

571

Pérez García Mónica Georgina

***2254**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

572

Álvarez Fernández Noelia

***6202**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

574

Caamaño Lado Carina

***7047**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

575

Comesaña Diego María Lorena

***5807**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

576

Sío Valcárcel Mariano

***8536**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

578

Trillo Alonso Tamara

***0420**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

584

Álvarez Troitiño Jéssica

***0350**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

588

Allo Moreira Berta

***6712**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

589

Alonso García Judith

***3642**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

590

García Cernadas Raquel

***2834**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

591

Lorenzo Parada Belén

***0561**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

594

Parra Alcántara Fátima

***3365**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

596

Valero de Santos María del Carmen

***1601**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

598

Rioseco Castro Nuria

***2384**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

600

Naveiro Casal Mª Begoña

***0928**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

604

Pernas Puente Lucía

***4845**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

605

Lago Lago Andrea

***8273**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

606

Fernández Díaz Natividad

***1365**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

607

Rodríguez Martínez Noelia

***0984**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

608

Martínez Domínguez Sandra

***8672**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

609

Oural Rodríguez María José

***9889**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

610

Ramos Penabad Marta

***9322**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

612

Rodríguez Toucedo Marta

***3316**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

613

Pérez Iglesias Sofía

***9898**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

617

Meira Rodríguez María de la Paz

***7343**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

619

Novás Maseda María Ana

***9721**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

620

Rey Chas Eva

***2347**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

621

González Rodríguez Ana

***7113**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

624

Otero López María Concepción

***3840**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

625

Gil de Garate Hernández Juan Bosco

***7570**

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible
Incumprimento do artigo 6.2.b) Período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

626

Couto Pazos María Pilar

***0885**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

628

González Álvarez Patricia

***0940**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

629

De Fernando Díaz Carmen

***9078**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

631

Román Durante Eva María

***7655**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

632

Arnedo Baeza Tania

***1191**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

633

Espinoza Máñez Dougleisy Yetzabet

****2912*

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

635

Villaverde Iglesias Virtudes

***3815**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

636

López Rodríguez Isabel

***8555**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

637

Lago Lado Mónica

***2508**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

638

Rodríguez Timaraos María Isabel

***6972**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

642

Herrera Álvarez Patricia

***8380**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

644

Riveiro Pazos María del Rocío

***2730**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

645

Fernández Fernández Tania

***9134**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

646

Rodríguez Miguélez Ana María

***2700**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

647

Velado García Laura

***5707**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

648

Refojo Franco Noelia

***2327**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

649

Pérez Rodríguez María José

***0761**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

650

López Lugilde Marta

***4322**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

651

Santiso García Gema María

***7420**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

652

Varela Díaz Jacobo

***4512**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos
Incumprimento do artigo 7.1.a) Porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

653

Álvarez Iglesias Olalla

***8735**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

654

Sánchez García Noelia

***5919**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

655

Alonso Toledo David

***1900**

Incumprimento do artigo 5.2.c) O cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera o 5 % do período subvencionado

656

Fouz López Isabel

***4164**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

657

Arceu García Verónica

***8244**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

658

Pita Ourens Tamara

***3802**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

659

Andrey López Laura

***3838**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

660

Martínez Salmerón Fernando José

****6691*

Incumprimento do artigo 6.2) Período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

661

Cartemil Santamariña María José

***3358**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

662

Abalo Acha María del Carmen

***7110**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

663

Saa Graña María Teresa

***0090**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

665

de Dios Hernández Manuel

***7793**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

666

González Fernández Verónica

***8223**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

668

Alba Abal Vanesa

***7639**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

669

López Martínez Alejandro

***7814**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

670

Ben Ageitos Paula

***0510**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

671

Zas Mosquera Yolanda

***3974**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

672

Maldonado Flores Mirian

***6016**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

673

Veiras Vidal Beatriz

***8149**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

674

Varela Vázquez Diego

***4204**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

675

López Dans María

***3357**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

676

Ruibal Santos Arantxa

***3231**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

677

García González Alicia

***8200**

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

678

Amorín Rodríguez Anabel

***7289**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

679

García Caride Noelia

***4698**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

681

Blanco Tembra Irene

***3722**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

682

Adrover Baz Ana

***7045**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

683

Tizón Garea Laura María

***1975**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

685

Ferreira Salgado Sergio Paulo

****6753*

Incumprimento do artigo 6.1) Fillo/a maior de tres anos

687

Álvarez Aponte Abbelane

***3471**

Incumprimento do artigo 12) Requisito de emenda e/ou

achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

688

López Veiga María Carmen

***6857**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

689

Parga Rodríguez Diana

***7107**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

690

Chicho Chávez María del Carmen

***7689**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

691

Barreiro Santos Alicia

***1621**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

692

Arjona Otero Esther

***8047**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

693

Tejo Posada Pablo

***4850**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

694

Estévez Baña Mónica

***6372**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

695

Ameijeiras Tajes Carolina

***0267**

Incumprimento do artigo 5.1.b) Non é familia monoparental

696

García García Raquel

***3194**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

697

Martínez Salgado María Isabel

***2290**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

698

Cachaldora Rivera Vanesa

***9121**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

699

Salpurido Castiñeiras Ana

***6628**

Incumprimento do artigo 9.2) A solicitude non foi presentada por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia