Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Venres, 11 de decembro de 2020 Páx. 48559

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 30 de novembro de 2020 pola que se establece a compensación económica aos colexios de procuradores de Galicia polas actuacións dos seus colexiados no ámbito da asistencia xurídica gratuíta durante o cuarto trimestre de 2020 e o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2021.

O artigo 24 da nosa Constitución garántelles a todas as persoas o dereito fundamental a obteren a tutela efectiva dos xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos. Este dereito fundamental compleméntase co disposto no artigo 119 da Carta Magna, onde se establece que a xustiza será gratuíta cando así o dispoña a lei e, en todo caso, respecto de quen acredite insuficiencia de recursos para litigar.

Coa entrada en vigor da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, esta materia foi obxecto dunha fonda reforma, e como consecuencia do Real decreto 2166/1994, do 4 de novembro, polo que a Administración do Estado lle transferiu a Galicia os medios materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza, entre os cales se encontra o aboamento da indemnización económica para compensar os colexios de avogados e de procuradores dos tribunais polas actuacións dos seus colexiados no ámbito da asistencia xurídica gratuíta, a Comunidade Autónoma galega realizou o desenvolvemento normativo da dita Lei 1/1996, nun primeiro momento a través do Decreto 146/1997 e posteriormente, coa pertinente reforma deste para a súa necesaria adaptación ao contexto actual, mediante o vixente Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia, modificado polo Decreto 138/2012, do 21 de xuño.

Por outra banda, con data do 29 de novembro de 2017 a Xunta de Galicia e o Consello Galego dos Procuradores asinaron un acordo para establecer o baremo da compensación económica da asistencia xurídica gratuíta destes profesionais, cun ámbito temporal que abrangue desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2021. O dito acordo establece que, para o período comprendido estre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2021, as bases e módulos de compensación se actualizarán conforme o IPC galego do ano anterior, que no ano 2019 foi do 0,7 %.

Así mesmo, a Orde do 2 de agosto de 2012 desenvolve a regulación das certificacións e xustificacións trimestrais establecidas no Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia.

En consonancia co anteriormente exposto,

DISPOÑO:

Primeiro. Durante o cuarto trimestre do ano 2020 e o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2021 as cantidades do baremo da compensación económica da asistencia xurídica gratuíta serán as especificadas no anexo da presente orde. Estas cantidades deberán ser certificadas trimestralmente polos colexios de procuradores, seguindo estritamente a ordenación de tipoloxías recollidas no modelo que figura no anexo da presente orde, de acordo cos artigos 38.3 e 44 do Decreto 269/2008, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia, e tendo en conta o disposto nos puntos primeiro, segundo e terceiro da Orde do 2 de agosto de 2012.

Segundo. Os procuradores percibirán o 100 % da compensación económica correspondente á súa actuación profesional cando acrediten a realización dalgún dos seguintes trámites procesuais:

a) Nos procesos penais, a presentación da copia da dilixencia ou solicitude da actuación procesual en que interveña o procurador, ou a apertura do xuízo oral.

b) Nos procesos civís, a presentación da copia da resolución xudicial de admisión da demanda ou de ter por formulada a contestación dela.

c) Nos demais procesos, a presentación da copia da dilixencia xudicial acreditativa da intervención do procurador dos tribunais.

d) Nas apelacións civís, a presentación da copia da resolución xudicial pola que se admite a trámite o recurso ou, se procede, a comparecencia ante a sala.

e) Nas apelacións penais, a presentación da copia da resolución xudicial en que se teña por formalizado ou impugnado o recurso ou o sinalamento para a vista.

f) Nos recursos de casación formalizados, a presentación da copia da resolución xudicial pola que se teña por interposto o recurso.

g) Nos anuncios de recurso de casación que non chegan a ser formalizados, a presentación da copia do anuncio do recurso, debidamente xustificada.

h) Nas execucións de sentenzas que se produzan transcorridos máis de dous anos despois de ditada a resolución xudicial, a presentación da copia de petición de execución, debidamente acreditada.

Os documentos referidos poderán ser substituídos por copia selada polo órgano xudicial da primeira folla do escrito presentado.

Terceiro. En cumprimento do establecido no artigo 44.1 do Decreto 269/2008, do 6 de novembro, e do disposto na Orde do 2 de agosto de 2012, dentro do mes natural seguinte ao da finalización de cada trimestre o colexio de procuradores remitirá á Dirección Xeral de Xustiza unha certificación que conteña os datos relativos ás actuacións realizadas polos profesionais durante ese período nas cales exista recoñecemento expreso do dereito á asistencia xurídica gratuíta, así como a relación desagregada a que fai referencia a Orde do 2 de agosto de 2012.

Cuarto. En cumprimento do establecido no artigo 48 do Decreto 269/2008, do 6 de novembro, e segundo o disposto na Orde do 2 de agosto de 2012, os colexios de procuradores deberán remitir a xustificación trimestral dos fondos percibidos a que se refire o artigo 47 do dito Decreto 269/2008.

Disposición adicional

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto na Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto (modificada polas do 27 de novembro de 2000 e 25 de outubro de 2001), e a súa eficacia queda sometida á condición suspensiva da existencia de crédito suficiente para financiar as obrigas derivadas dela.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2020

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Turismo

ANEXO

Módulos e bases da compensación económica

Baremos para o período comprendido entre o 1 de outubro de 2020
e o 30 de setembro de 2021

Xurisdición penal.

Código

Denominación

Módulo

101

Procedemento ante o xulgado de instrución en sumarios ou causas perante o tribunal do xurado

42,72 €

102

Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados de especial complexidade (actuacións de máis de 1.000 folios) e en procedementos abreviados de violencia de xénero

30,51 €

103

Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados

20,34 €

104

Intervención ante o xulgado de instrución en xuízos rápidos

30,51 €

105

Xuízo oral ante a audiencia provincial

25,43 €

106

Xuízo oral ante o xulgado do penal

25,43 €

107

Procedemento sobre delitos leves (*)

31,53 €

108

Recurso de apelación

36,61 €

109

Procedemento ante o xulgado de vixilancia penitenciaria (*)

30,51 €

Xurisdición civil.

Código

Denominación

Módulo

201

Procedemento ordinario

50,85 €

202

Xuízo verbal e procesos especiais en que resulte preceptiva a intervención de procurador

40,68 €

203

Proceso familia contencioso (completo)

55,94 €

204

Proceso familia de mutuo acordo

40,68 €

205

Medidas provisionais previas e coetáneas en procesos de familia

20,34 €

206

Modificación de medidas definitivas en procesos de familia

52,89 €

208

Execución de títulos xudiciais con oposición ou posteriores a dous anos

35,60 €

209

Recurso de apelación tramitación ante a Instancia

21,36 €

210

Recurso de apelación tramitación ante a Audiencia

15,26 €

211

Execución de títulos non xudiciais

35,60 €

212

Xurisdición voluntaria cando a súa intervención resulte preceptiva

35,60 €

Xurisdición contencioso-administrativa.

Código

Denominación

Módulo

301

Recurso contencioso-administrativo (*)

40,68 €

302

Recurso de apelación (*)

36,61 €

Xurisdición social.

Código

Denominación

Módulo

401

Proceso da xurisdición social (*)

40,68 €

402

Recurso de suplicación (*)

36,61 €

Xurisdición militar.

Código

Denominación

Módulo

501

Proceso íntegro

40,68 €

Recursos de casación e outros extraordinarios.

Código

Denominación

Módulo

606

Recurso de casación e outros extraordinarios ante tribunais de Galicia

40,68 €

Normas xerais.

Código

Denominación

Módulo

701

Execución de sentenza posterior aos dous anos de ditada a resolución xudicial, agás a xurisdición civil

25,43 €

702

Medidas cautelares e dilixencias preliminares cando a súa intervención resulte preceptiva

20,34 €

(*) Cando a intervención do procurador sexa requirida expresamente pola autoridade xudicial de conformidade co artigo 6.3 da Lei 1/1996, de asistencia xurídica gratuíta.

Compensación aos colexios de procuradores por designacións excepcionais:

Naqueles supostos en que non fose posible a atención ordinaria da representación gratuíta por procuradores con despacho no propio partido xudicial, compensarase anualmente o colexio respectivo, a través do Consello Galego de Procuradores, na cantidade de 10 € por expediente –ata un máximo de 600 € anuais para todos os colexios–, polo desprazamento que supón a designación de procuradores doutro partido xudicial para garantir a prestación continuada do servizo.