Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 254 Venres, 18 de decembro de 2020 Páx. 49703

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 2 de decembro de 2020 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 8 de setembro).

Mediante a Orde do 27 de agosto de 2020 convocáronse os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2019/20 (DOG do 8 de setembro). No artigo 14, a citada orde establece que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita pola comisión de selección á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, que recollerá a relación de códigos alfanuméricos dos premiados.

Vista a proposta feita pola comisión de selección, por proposta do secretario xeral de Educación e Formación Profesional, de acordo co establecido no artigo 14.2 da orde de convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2019/20, aos alumnos e alumnas que figuran na seguinte relación:

Código persoal do/da alumno/a

Cód. centro

Centro estudos

NFAWDKEN

36020374

IES Valadares

4QTIHFSJ

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

K6OKQHLC

15004642

CPR Plurilingüe Santa María del Mar

AKIRE1WZ

15001136

IES Francisco Aguiar

TJ6DFEGB

36020374

IES Valadares

LGK0EJHX

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

AT0PAISW

15004101

CPR Plurilingüe Cristo Rey

NMGK4SKS

32009131

IES Universidade Laboral

RGRB34CX

36020374

IES Valadares

SORPYGCV

36020374

IES Valadares

QKOEUYJF

15006791

IES Saturnino Montojo

DOCV9XYC

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

M9QL3M6Z

36014428

IES Val Miñor

KRMUHBFE

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

HRE4FSEB

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

F1OJOKSP

36020374

IES Valadares

TB2LLQXR

36006997

CPR Santo Tomás

GYM1KVVK

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

NCNKSKS6

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

1P55SMEN

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Segundo. Cada alumno ou alumna premiados recibirá 750 € que se farán efectivos con cargo á partida orzamentaria 10.20.423A.480.1 dos orzamentos do ano 2020.

Terceiro. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade