Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 256 Martes, 22 de decembro de 2020 Páx. 50254

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Vigo

EDICTO (PO 55/2019).

Eu, Pilar Sande González, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Vigo, dou fe de que no procedemento ordinario seguido ante este xulgado co número 55/2019 se ditou sentenza, cuxo encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:

«Sentenza

Procedemento: xuízo ordinario número 55/2019

Demandante: Prorifer, S.L.

Procuradora: María Santiago Arbones

Letrada: Paz Salaberri Arean

Demandado: José Luis Iglesias Neira (en rebeldía)

En nome do rei e pola autoridade que me confire o pobo español, dítase a presente sentenza en Vigo o vinte e oito de outubro de dous mil dezanove.

Vistos por Juan Carlos Carballal Paradela, maxistrado xuíz en comisión de servizos no Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Vigo e o seu partido, os autos de xuízo ordinario seguidos co número 55/2019, sobre reclamación de cantidade entre as partes arriba referidas, representadas e defendidas polos procuradores e letrados, así mesmo, sinalados, e constando como parte dispositiva

Que debo estimar e estimo parcialmente a demanda deducida pola procuradora Sra. Santiago Arbones, quen actúa en nome e representación de Prorifer, S.L. contra José Luis Iglesias Neira e, na súa virtude, condeno a José Luis Iglesias Neira a pagarlle a Prorifer, S.L. a cantidade de mil douscentos trinta e dous euros con oitenta e dous céntimos de euro (1.232,82 €), cos xuros sinalados no fundamento xurídico cuarto, e sen imposición de custas a ningunha das partes.

Modo de impugnación: contra esta sentenza cabe recurso de apelación dentro dos vinte días seguintes á súa notificación, que se interpoñerá ante este órgano xudicial.

Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo na data e lugar arriba indicados».

E encontrándose o demandado, José Luis Iglesias Neira, en paradoiro descoñecido, expido e asino o presente co fin de que lle sirva de notificación en forma a este.

Vigo, 13 de novembro de 2020

A letrada da Administración de xustiza