Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 262 Xoves, 31 de decembro de 2020 Páx. 51295

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sostible para tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2021, este procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE119A).

BDNS (Identif:): 541629.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os pescadores enrolados en buques pesqueiros ou, segundo o caso, con titulación que permita desenvolver a actividade pesqueira.

Segundo. Finalidade

As axudas terán como finalidade:

A primeira adquisición dun buque de pesca.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sostible para tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2021, este procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE119A).

Cuarto. Importe

Para o ano 2021 as axudas concederanse con cargo á seguinte aplicación orzamentaria que figura dotada no orzamento de gastos da Consellería do Mar para o ano 2021. O importe total máximo das subvencións que se concedan neste exercicio orzamentario é o seguinte:

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.780.0.

Importe: 300.000 € para a adquisición dun buque de pesca.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Entenderase como último día do prazo para a presentación de solicitudes o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2020

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar