Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 262 Xoves, 31 de decembro de 2020 Páx. 51297

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023 (códigos de procedemento PE403A, PE403C, PE403D e PE403E).

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, establece que a política da Administración autonómica terá, en relación coa conservación e a xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros, entre outros obxectivos, o establecemento e a regulación de medidas dirixidas á conservación, á xestión e á explotación responsable, racional e sustentable dos recursos mariños vivos. Entre as medidas de conservación e xestión que recolle a dita lei figura a adopción, logo de audiencia do sector afectado, de plans de xestión definidos como medidas reguladores da actividade pesqueira e marisqueira.

Os plans de explotación marisqueira tiveron o seu desenvolvemento normativo no Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños. Na actualidade, o Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas, establece que a extracción dos recursos xerais estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter trianual pola Consellería do Mar e regula os plans de xestión.

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice coas garantías de desenvolver unha explotación sustentable dos recursos marisqueiros xerais, e tendo en conta aspectos de carácter ambiental, social e económico.

Os plans de xestión incluídos no Plan xeral recollen obxectivos biolóxicos, ecolóxicos, económicos e sociais a tres anos, niveis de referencia e indicadores, así como estratexias de actuación. Os plans de xestión atenden a obxectivos biolóxicos relacionados co uso sustentable e a longo prazo dos recursos marisqueiros. Dentro dos obxectivos ecolóxicos destacan a participación das persoas mariscadores en actividades relacionadas coa protección da biodiversidade e ecosistemas mariños, en particular mediante a recollida pasiva de residuos. Finalmente, os obxectivos socioeconómicos están maioritariamente relacionados coa mellora dos ingresos e o mantemento ou creación de emprego.

Os plans de xestión son o resultado dun estudo continuado da evolución dos recursos e do hábitat. Moitos dos traballos realizados para a elaboración e desenvolvemento dos plans de xestión achegan información estandarizada que pode ser encadrada nos descritores 1, 2, 3, 6 e 10 definidos pola Directiva marco sobre a estratexia mariña (DMEM) como criterios para definir o bo estado ambiental.

As entidades do sector, titulares dos plans de xestión, realizan de forma coordinada e continua no tempo, a recollida de información estandarizada dos descritores mencionados, e en coordinación co persoal técnico da consellería lévase a cabo a monitorización e mantemento do estado dos recursos marisqueiros e do ecosistema ao longo do litoral e zona marítima de Galicia. Isto permite que as áreas xestionadas mediante os plans de xestión conformen unha rede planificada de zonas naturais, deseñada e xestionada para proporcionar un amplo abano de servizos ecosistémicos e protexer a biodiversidade, o que atende ao concepto de infraestrutura verde (azul no medio acuático).

Como novidade, os plans de xestión poden incluír a realización de actividades de turismo mariñeiro por parte das persoas mariscadoras en apoio do uso sustentable dos recursos, de acordo co recollido nos artigos 112 e 113 da Lei 11/2008, do 3 de decembro.

Os plans manteñen o enfoque baseado na coxestión e gobernanza dos recursos, coa participación do sector produtor do marisqueo na súa elaboración e na asunción de responsabilidades na xestión sustentable dos recursos.

O mecanismo de elaboración do Plan xeral permite ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de xestión para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo en que procuran unha mellora da explotación con respecto ás normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de conservación, entre as cales se inclúen a implementación de actividades de semicultivo, o establecemento de puntos de control da actividade extractiva e o control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros, elementos fundamentais para a recuperación e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración avalía o réxime de conservación e explotación dos recursos tendo en conta as variables biolóxicas e a saúde dos stocks, así como as variables ecolóxicas e socioeconómicas da xestión e, se procede, introduce as melloras necesarias, co fin de asegurar unha explotación sustentable tendo en conta aspectos ambientais e acadar unha maior rendibilidade económica e a creación de emprego.

A orde regula as solicitudes e os prazos dos plans zonais e plans de xestión de recursos marisqueiros xerais e o desenvolvemento dos plans de xestión, que adoita realizarse mediante autorizacións das xefaturas territoriais da Consellería do Mar. A experiencia do sector na xestión e conservación dos recursos e o seguimento técnico da actividade permite que, actualmente, que estean delimitados os bancos marisqueiros por especie comercial, se coñezan os niveis de capturas de cada unha, e poida analizarse o resultado do esforzo pesqueiro a que están sometidos os ditos bancos.

As xefaturas territoriais, no marco do desenvolvemento dos plans de xestión, poderán adaptar medidas para favorecer o cumprimento dos obxectivos dos plans, logo de consulta coas entidades titulares destes. Ademais, tamén poderán realizar adaptacións, logo de solicitude das entidades titulares dos plans de xestión, cando se dean circunstancias que dificulten ou potencien o seu desenvolvemento, e tendo en conta aspectos biolóxicos, socioeconómicos e de creación de emprego.

A orde tamén regula, como medida para unha mellor conservación, os períodos autorizados para a extracción dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles no momento actual, e sen prexuízo de que o órgano xestor poida realizar modificacións en función do estado dos recursos.

As medidas de xestión para a explotación da centola, do boi e do polbo desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras. De igual xeito, o uso do bou de vara e o bou de man para a extracción de moluscos bivalvos autorizarase a través dun plan de xestión para estas modalidades.

As entidades asociativas do sector, no ámbito dos plans de xestión marisqueira, poden reservar zonas en que as persoas titulares de licenzas marítimas de pesca recreativa poidan capturar ata 50 poliquetos ao día, sempre que non interfiran coa actividade marisqueira. As entidades asociativas titulares de plans de xestión poderán levar a cabo o control destas actuacións no marco das operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies que están a realizar.

Na orde figura recollido o punto terceiro establecido na Orde da Consellería do Mar do 28 de setembro de 2020 pola que se modifican determinados plans de explotación marisqueira con motivo das obras de dragaxe na ría do Burgo (DOG nº 197, do 29 de setembro), polo que a cláusula referida no punto segundo quedará incluída nos futuros plans marisqueiros que se aproben á Confraría de Pescadores da Coruña cando a actividade desenvolta se realice no espazo afectado polo proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría do Burgo (A Coruña).

Polo tanto, examinadas as propostas de plans de xestión remitidos polas entidades asociativas do sector, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo e nos períodos autorizados para a extracción de especies de crustáceos, vistos os informes emitidos polo persoal técnico desta consellería e as propostas das xefaturas territoriais, e de conformidade co disposto no Decreto 153/2019, do 21 de novembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a conservación e explotación sustentable dos recursos marisqueiros xerais para o trienio 2021-2023.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación dos plans de xestión de marisqueo.

b) A presentación dos plans zonais.

3. Os procedementos administrativos regulados nesta orde son os seguintes:

a) Plans de xestión de marisqueo (PE403A).

b) Plans zonais (PE403C).

c) Autorización para o desenvolvemento dos plans específicos de xestión marisqueira (PE403D).

d) Autorización para o desenvolvemento dos plans de xestión para autorizacións ou concesións marisqueiras (PE403E).

Artigo 2. Plans de xestión para autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de xestión para o trienio 2021-2023, para as zonas de autorización, presentados polas entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo, que se relacionan no cadro A. Os plans de xestión desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as que non se presentaron plans de xestión ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3. Plans específicos de xestión para as zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de xestión para o trienio 2021-2023, para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo que se relacionan no cadro B. Os plans de xestión desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das zonas para as que non se presentaron plans específicos de xestión ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 4. Normas de explotación para as zonas de libre marisqueo para o trienio 2021-2023

1. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, nos seguintes períodos:

a) Ría de Arousa:

i. Primeiro trimestre do ano:

1º. Ano 2021: do 4 de xaneiro ao 31 de marzo.

2º. Ano 2022: do 3 de xaneiro ao 31 de marzo.

3º. Ano 2023: do 2 de xaneiro ao 5 de abril.

ii. Último trimestre do ano:

Para os anos 2021, 2022 e 2023, e co obxecto de garantir a conservación e explotación sustentable do conxunto das especies e zonas, a data de inicio da actividade extractiva no último trimestre do ano coincidirá coa autorización de apertura da xefatura territorial para o plan específico de xestión aprobado para os bancos marisqueiros de Lombos do Ulla, Boído e Cabío, e a data de remate será o 31 de decembro de cada ano.

A data de inicio da explotación das zonas de libre marisqueo no último trimestre do ano será establecida por resolución da dirección xeral competente en materia de marisqueo acompasando a actividade extractiva nas zonas de libre marisqueo coa autorización de apertura da xefatura territorial correspondente para o plan específico mencionado, co obxecto de acadar unha xestión equilibrada dos recursos.

b) Resto das zonas:

i. Ano 2021: do 4 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

ii. Ano 2022: do 3 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de outubro ao 31 de decembro.

iii. Ano 2023: do 2 de xaneiro ao 5 de abril e do 2 de outubro ao 31 de decembro.

2. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo na Ría de Arousa serán as recollidas no cadro C, e para o resto das zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro D. As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo dependendo do estado do recurso e dos informes emitidos polo persoal técnico.

3. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo remitirase unha solicitude mensual á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, especificando a relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto o artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

5. No caso de aprobación dun plan específico de xestión en zonas de libre marisqueo, as normas de explotación para zonas de libre marisqueo establecidas no Plan xeral de explotación marisqueira non resultarán de aplicación na zona de traballo do plan de xestión, de conformidade co establecido no artigo 11.4 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

Artigo 5. Crustáceos

Os períodos autorizados nos anos 2021, 2022 e 2023 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E. Os períodos poderán modificados pola dirección xeral competente en materia de pesca dependendo do estado do recurso e dos informes emitidos polo persoal técnico.

Artigo 6. O desenvolvemento dos plans de xestión

1. As entidades titulares de plans de xestión aprobados dirixirán as solicitudes para o desenvolvemento da actividade ás xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar.

2. As entidades poderán presentar solicitudes para desenvolver a actividade marisqueira durante un período mínimo dun mes e máximo de tres meses. A presentación de solicitudes realizarse de conformidade co artigo 14.

Á data da presentación da solicitude, as entidades que conten con persoal técnico terán que ter actualizados os datos da explotación na ferramenta para o seguimento dos plans de xestión habilitada pola consellería.

3. Os formularios normalizados a que se refire o número anterior correspóndense co anexo IV (PE403E), para os plans nas autorizacións marisqueiras, e co anexo III (PE403D), para os plans específicos en zonas de libre marisqueo.

4. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.1 desta orde.

5. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de xestión, ditarán resolución en que autoricen as actividades de marisqueo ou as deneguen, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de xestión.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade sempre que a solicitude se presente de acordo co sinalado no número 2 deste artigo e cunha antelación mínima de 15 días á data de inicio da actividade solicitada. De incumprir estes requisitos, a solicitude considerarase desestimada.

6. Os rareos e traslados de semente, as sementeiras, así como as actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción, agás as limpezas, requirirán de autorización e poderán levarse a cabo durante todo o ano, conforme o establecido no artigo 20.2 e 3 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas.

7. Os traballos de limpeza dos bancos marisqueiros requirirán de comunicación previa á xefatura territorial e á subdirección xeral de Gardacostas de Galicia, e poderán levarse a cabo durante todo o ano, conforme o establecido no artigo 20.3 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

Artigo 7. Adaptación das medidas de xestión durante o desenvolvemento do plan

1. As xefaturas territoriais poderán adaptar as medidas do plan de xestión establecidas no artigo 21 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro.

2. As xefaturas territoriais adaptarán as medidas do plan de xestión, logo de consulta ao sector, en función dos datos de seguimento dos obxectivos establecidos no plan, e cando exista:

a) Informe emitido polo persoal técnico da consellería.

b) Proposta de adaptación da xefatura territorial á/ás entidade/s titular/es do plan de xestión.

3. As xefaturas territoriais adaptarán as medidas do plan de xestión, logo de petición do sector, ante circunstancias que dificulten ou ben permitan potenciar o desenvolvemento do plan de xestión, e tendo en conta aspectos biolóxicos, socioeconómicos e de creación de emprego, cando exista:

a) Solicitude motivada da entidade titular do plan de xestión avalada por informe do seu persoal técnico.

b) Informe favorable emitido polo persoal técnico da consellería.

Artigo 8. Dos plans zonais

1. A Consellería do Mar poderá adoptar plans zonais, que conterán medidas reguladoras da actividade pesqueira aplicadas nunha zona e nun período de tempo determinado, que teñan por obxecto, entre outros, novas especies, novas artes, modificación ou uso diferente do establecido nos plans de xestión, así como novas medidas de xestión, incluíndo limitación de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro, de acordo co establecido no artigo 7.2.a) da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

2. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as solicitudes de plan zonal de marisqueo á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de dous meses á data prevista para o inicio da actividade.

3. A presentación de solicitudes realizarse de conformidade co artigo 14.

4. O formulario normalizado correspóndese co anexo II (PE 403C) desta orde.

5. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.2 desta orde.

Artigo 9. Emenda da solicitude dos plans zonais

1. A dirección xeral competente en materia de marisqueo, como órgano responsable da tramitación da solicitude, comprobará que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar a solicitude do plan zonal. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Non se aplicará o disposto no número 1 a aquelas solicitudes que non acheguen na documentación complementaria, como mínimo, os aspectos que se indican a continuación, que serán inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Xustificación do plan zonal.

b) Obxectivos xerais e operacionais que englobarán obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos, así como niveis de referencia, indicadores para o seguimento e estratexias de actuación.

c) Avaliación do recurso realizada e/ou valoracións realizadas sobre o uso e as características dos útiles, equipamentos e técnicas para o marisqueo.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 10. Resolución

1. A resolución das solicitudes presentadas correspóndelle á persoa titular da Consellería do Mar.

2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de catro meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes, de conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 11. Dos plans de xestión

1. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as súas solicitudes de plans de xestión para o trienio 2024-2026, á dirección xeral competente en materia de marisqueo antes do 1 de novembro de 2023.

2. As entidades de interese colectivo do sector produtor do marisqueo dirixirán as súas solicitudes para plans de xestión de nova incorporación á dirección xeral competente en materia de marisqueo nos seguintes prazos:

a) Plan de xestión para 2022-2023: antes do 1 de novembro de 2021.

b) Plan de xestión para 2023: antes do 1 de novembro de 2022.

3. A presentación de solicitudes deberá realizarse de conformidade co artigo 14.

4. A solicitude deberá presentarse a través de formulario normalizado recollido no anexo I (PE403A) desta orde.

5. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.3 desta orde.

Artigo 12. Emenda da solicitude

1. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Non se aplicará o disposto no número 1 a aquelas solicitudes que non acheguen na documentación complementaria, como mínimo, os aspectos que se indican a continuación, que serán inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Obxectivos xerais e operacionais que englobarán obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos, así como niveis de referencia, indicadores para o seguimento e estratexias de actuación.

b) Avaliación do recurso.

c) No caso de plans en zonas de libre marisqueo que no fosen aprobados con anterioridade, a definición as medidas de conservación que suporán unha mellora significativa na explotación do banco natural.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 13. Aprobación dos plans de xestión

1. As xefaturas territoriais son os órganos instrutores do procedemento e efectuarán unha avaliación das propostas presentadas. Unha vez realizada á avaliación, as propostas avaliadas trasladaranse ás entidades do sector para que poidan presentar alegacións e elevaranse á dirección xeral competente en materia de marisqueo.

2. A dirección xeral competente en materia de marisqueo determinará as medidas reguladoras da actividade marisqueira e, de ser o caso, proporá a aprobación do plan.

3. Os plans de xestión para o trienio 2024-2026 serán aprobados mediante orde da Consellería do Mar.

4. Os plans de xestión de nova incorporación será aprobados por resolución da persoa titular da Consellería do Mar en que se determinará o período de vixencia, que será inferior a tres anos, e non poderá superar o período de aprobación da orde pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira que estea en vigor.

O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de catro meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes, de conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 14. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 15. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de desenvolvemento do plan de xestión en zonas de autorización (anexo III-PE403D) ou de plans específicos de xestión en zonas de libre marisqueo (anexo IV-PE403E), os datos da explotación anteriores necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións do persoal técnico da consellería responsables de informar a solicitude. Non será necesaria a achega destes datos sempre e cando estean dispoñibles na ferramenta para o seguimento dos plans de xestión habilitada pola consellería para a consulta desta información.

2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan zonal (anexo II-PE403C), o plan para o ano correspondente.

3. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan (anexo I-PE403A), o plan de xestión, para o cal se empregará o modelo que se pode consultar na páxina web da Consellería do Mar: http://mar.xunta.gal/es/o-mar/o-sector/plans-de-xestion-e-biodiversidade

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se vai presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 16. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Disposición adicional primeira. Actualización de modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, o/s modelo/s normalizado/s aplicable/s na tramitación do/dos procedemento/s regulado/regulados nesta disposición poderá/n ser actualizado/s co fin de mantelo/s adaptado/s á normativa vixente. Para estes efectos será suficiente a publicación do/dos modelo/s actualizado/s na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estará/n permanentemente accesible/s para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional segunda. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de xestión aprobado pola Consellería do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional terceira. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de xestión en que os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de xestión.

O incremento dos/das participantes aprobados/as nos plans de xestión de marisqueo con vara realizarase segundo a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro do 22 de outubro de 2013, pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión.

Disposición adicional cuarta. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 2.1 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional quinta. Extracción de mexillón silvestre

1. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

2. No marco dos plans de xestión poderase autorizar a extracción de mexillón silvestre cando a súa proliferación provoque efectos adversos na produción marisqueira e sempre que proceda de accións de mellora, acondicionamento ou recuperación de bancos marisqueiros.

Disposición adicional sexta. Suspensión da actividade extractiva de acordo co proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría de O Burgo (A Coruña) para asegurar a normal execución do contrato de obras

Cando a actividade marisqueira se realice no espazo afectado polo proxecto de dragaxe ambiental dos sedimentos da ría do Burgo (A Coruña), non poderá exercerse a actividade marisqueira desenvolta ao abeiro dos plans de xestión aprobados á Confraría de Pescadores da Coruña unha vez que se inicie a execución do contrato de obras correspondente ao proxecto mencionado, de acordo coas súas previsións.

Disposición adicional sétima. Zonas de extracción de poliquetos por persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie

Dentro do ámbito dos plans de xestión de marisqueo poden considerarse zonas para que as persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade extractiva.

Na páxina web https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos publicaranse as zonas que as entidades asociativas do sector titulares de plans de explotación marisqueira, de ser o caso, reservarán para a extracción de poliquetos para pesca marítima de recreo en superficie.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de xestión

Os plans de xestión presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e que, co obxecto da mellora da conservación e xestión dos recursos marisqueiros diferentes aos crustáceos, e na procura dunha explotación sustentable, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polo persoal técnico.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Mar

CADRO A: PLANS DE EXPLOTACIÓN EN AUTORIZACIÓNS MARISQUEIRAS

PROVINCIA DA CORUÑA

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV

Lagoas de Baldaio

35

De xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena (caseta)

A.M Esteiro do río Anllóns

A pé

B, AX

Zona de autorización: marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua

115

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, OX, Abc

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

80

De xaneiro a decembro

Casa dos vixiantes no antigo parque Abella

C.P. A Coruña

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX, Abc

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

75

De xaneiro a decembro

Baixo do edificio Copigal (Oleiros)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, LonV, R, Abc

De punta Galduario a punta Peralto

183

Xaneiro a decembro

Praia Areal, Raposiños, punta Merced

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc AR, C, R

De punta Galduario a punta Peralto

160

Xaneiro, abril a setembro, e decembro

Embarcación de vixilancia, rampla peirao Onza de Oro e porto da Pobra (pantalán atraque)

C.P. Aguiño

Embarc.

AB, AR, C, R, Abc, AF, Cn, Am, Ch

Zona de autorización

200

De xaneiro a decembro

Zona de traballo (lancha vixilancia), peirao de Aguiño (rambla anexa á lonxa). En condicións do mar adversas: peirao de Ribeira e, peirao do Castro (Castiñeiras)

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc, Cm, OX, L, N

Praias de Barallobre e Maniños

144

De xaneiro a decembro

Río de Paca para a praia de Maniños, Barallobre para a praia de Barallobre, e Lonxa de Barallobre

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, LonV, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

202

De xaneiro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde e baixada a Xión. Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta, baixada aos Baos. Ladeira do Chazo: punta do Chazo, rampla de Angazos e ladeira do Chazo. Praia de Mañóns: baixada de Triñáns, baixada de Carmón, aparcamento de Mañóns e baixada ás Redondas

C.P. Cabo de Cruz

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a decembro

Embarcación da confraría nas zonas de traballo

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B, LonV, Lon, Cm

De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa

160

Solén: 30

Cm: 30

De xaneiro a decembro

Ariño, Leis, Punta Fraga do Medio ou camo do Turco, Ponte de Arroyo-Trasteiro ou caseta de Gonzalo, A Paxariña ou viveiro de Pepita, Area da Vila e Linguade.

C.P. Cariño e A.M de Cariño (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, LonV, OX

Autorizacións (marxe esquerda da Ría de Ortigueira): entre punta Figueiroa e punta Leixa

180

De xaneiro a decembro LonV: de xullo a setembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, porto Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Cedeira

A pé

B, AF, Cm, AB

Enseada de Esteiro e Enseada de Pantín

198

De xaneiro a decembro

O Cubilote na enseada de Esteiro, o Alfunil na enseada de Pantín, e caseta de Villa Herminia en Vilarrube

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B,LonV, Cm, L, O, OX

Desde o sur peirao de Ortigueira - punta do Pinar - punta Pedrouselo; peirao de Ortigueira - punta Mouras - punta Canteira - punta Cabalar - praia San Martín, entre peirao de Ortigueira e punta Gándara e a Enseada de Ladrido, entre Pena de Foz e Pena de S. Pedro

150

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar, Lagarea

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B, C, R, Abc, O, OX

As Pías externa: desde a ponte das Pías ata a liña imaxinaria que une o pantalán da Gándara e unha punta ao sur do Puntal. Desde a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías ata a ponte das Pías. Entre a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta O Montón. Liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte de As Pías coa punta O Montón e a liña imaxinaria que une a punta do Montón coa punta das Pías. As Pías interna: entre a liña imaxinaria que une o pantalán da Gándara e unha punta ao sur do Puntal cara o interior, incluído o Lombo de Neda. Penas Brancas.

200

De xaneiro a decembro

Pontona e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol

A pé

AF, AB, AX, B, O, N, OX, C,R, Abc

Entre punta das Vellas e castelo de San Felipe (enseada de Laxe, San Felipe, enseada de Lousada), praia da Graña, enseada Cabana-A Malata, enseada de Caranza e ata punta Montón, de escollera do Ponte Pías ata ponte da autoestrada

180

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, O, AX, LonV, Cm, OX

Entre final da praia grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás (arriba do banco do Souto) e punta Curbeiros

150

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF, AXB, Abc, O, OX,Cm, N, Lon, R

Punta Promontoiro-Rampa do Seixo (enseada da Barca), Punta Redonda-Punta Leiras (enseada do Baño), Punta Leiras-punta Promontoiro (enseada de Santa Lucia), Beiramar, Torres San Martiño-Punta Redonda (enseada de Nande), Cabalo-Cabaliño 1,2.

132

De xaneiro a decembro

A Barca para a enseada da Barca e Punta Ratón para o resto das zonas

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn, Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

55

De xuño a setembro

Anido e rampa da Virxe, na praia da Virxe. Bornalle, Liñares e Mondelo na praia da Abelleira

C.P. Muros

Embarc.

AB, AF, AX, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

50

De xaneiro a maio e decembro

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, peiraos e lonxa de Esteiro, peirao de Muros (rampa dos bateeiros e rampa do Castillo) e lonxa de Muros

C.P. Noia

A pé

Embarc.

AF, AB, AX, B, Cn, Ch, Abc, AR

Zona de autorización

123

De xaneiro a abril, de setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña.Embarcación: bateas no peirao de Testal e peirao do Freixo. Lonxas de Testal e O Freixo

C.P. Noia

Embarc. (rastro de vieira ou voandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

De xaneiro a abril, novembro e decembro

Bateas de control preto de punta Testal e porto do Freixo e lonxas de Freixo e Testal

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX. LonV, Cm

Zonas de autorización: Salgueira-Pena Ourada, Area da Ponte-punta Cereixeira-punta Preguntoiro, Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 95

De xaneiro a decembro

Praia da Lama, Cabeceira do peirao de San Fiz, Ponte Vella, Fabriquín e peiraos N e S do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, C, R

De Punta Aguiuncho, por illote de Grades, a pedras Pallares

156

De xaneiro a decembro

Praias de Cambra, Insuela e Cruces

C.P. Palmeira

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, C, B, R, AX

Punta Aguiuncho, illote de Grades, e pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX, AB, B, OX

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

168

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume

C.P. Pontedeume

Embarc.

AF, AX, AB, B, O, OX

Entre praia Almieiras e punta Carboeira

190

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

De punta Portomouro a Bodión, de punta Bodión a punta Leixón, de punta Leixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, e de punta Fincheira a punta Palleiro

205

De xaneiro a decembro

Bodión, Agüeiros, Ladeira Quinteiro, Porto-Beluso, A Torre, peirao Rianxo, Tanxil, As Cunchas, Sertaxes e peirao Leiro

C.P. Rianxo

Embarc.

AF, B, AB, AX

De punta Portomouro a Bodión, de Bodión a punta Leixón, de Leixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, de punta Fincheira a punta Palleiro

143

De abril a outubro e decembro

Batea de control, lonxa de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarc.

AB, AR, AF, AX, C, B, R Ch, Rb, S, M

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

190

De xaneiro a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo (entrada dársena a porto Ribeira, Laxas e Pías de Castiñeiras, Airós e Carabancelos) e lonxa de Ribeira (vendeduría confraría)

Ría de Arousa, S. Coop. Galega

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B, Cm

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

A pé: 107 Emb: 150

De xaneiro a decembro

Punto de vixilancia, punta Pedra Rubia, baixada de Portomouro

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, N, L, Cp

Intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme (incluído ata Espiñeiro) no sentido das agullas do reloxo

160

De xaneiro a decembro

Sapeira, Riasón, Canteira, O Bao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e a lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB,AR, Abc, AX, B, C, R

De Punta Aguiuncho a punta Furado e submareal desde As Sapeiras de terra ata punta Quilme (excluídas As Aceñas) no sentido das agullas do reloxo

119

Xaneiro, de abril a setembro e decembro

Arnela, Concerrado, Bao, lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66 L,

Cm: 48

De xaneiro a abril e de xullo a decembro.

L: xaneiro, febreiro, de maio a decembro

Cm: de xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B, R, Cm, C

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, Paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira

Zona B: 90

Zona C: 40

De xaneiro a decembro

Rampa de Ruíz, rampa da Chabola, peirao de Santa Marta, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarc.

AR, AB, Cn, C, AF, Abc, R, AX, B, Am, S

Autorización administrativa (zonas marítimas)

70

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría na zona de producción, pantalán embarcacións profesionais e lonxa de Baiona

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, L, O

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e o límite da explotación da confraría do Grove

185

De xaneiro a decembro

Ribeira de Mouta, lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarc.

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R

De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

70

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcacións na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, B, Abc

A Fangueira

60

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa de Carril

C.P. Carril

A pé

B, AB, AX, AF

Zona de autorización A Fangueira

60

De xaneiro a decembro

Zona de produción (Fangueira-delegación)

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R, Cm, L, Ce, Bu

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

O Facho (en Castrelo), lonxa do Grove e vehículo de vixilancia

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R, Ce, Bu,

Zonas de autorización

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta Castrelo-O Facho, embarcación de vixilancia

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B

De regato Aduana a Rego do Alcalde

185

De xaneiro a decembro

As Sinas: Con do Caramuxo e Con Grande. Esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro no lado do Terrón, rampa do Esteiro (polideportivo) e rampa do Esteiro (fábrica de La Fuente). As Carballas-O Bote: praia Nova, praia do Barro. Castelete: Con do Castelete. Lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Lombo das Sinas

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm

De punta Ferrazo a Regato Aduana

175

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros, e praia de Corón

CADRO A: PLANS DE EXPLOTACIÓN EN AUTORIZACIÓNS MARISQUEIRAS

(continuación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadores

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cp

Crepipatella dilatata

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

M

Marolo

Acanthocardia tuberculata

Am

Ameixón

Callista chione

N

Navalla

Ensis magnus(=arcuatus)

Ar

Arola

Lutraria spp

O

Ostra

Ostrea edulis

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

Bu

Cornecho truncado

Phyllonotus trunculus

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

C

Carneiro

Venus verrucosa

R

Reloxo

Dosinia exoleta

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

S

Saltón

Laevicardium crassum

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

V

Vieira

Pecten maximus

Ch

Chirla

Chamelea gallina

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cn

Cornicha

Spisula solida

CADRO B: PLANS ESPECÍFICOS EN ZONAS DE LIBRE MARISQUEO

PROVINCIA DE LUGO

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

AF, B, LonV, Cm, L, OX, AX

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

100

De xaneiro a decembro

Fondás, Fontorto, O Taro, Astillero

C.P. Celeiro

A pé

AF, OX, Cm, L, B, AX

Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; Praia de Covas, ponte da Misericordia e Canle; dos Castelos ata a praia da Abrela

40

De xaneiro a decembro

A Ponte Nova, canle da ría, praia de Sacido, praia de Covas, Viveiros

C.P. O Vicedo

A pé

AF, AX, ABB, OX, LonV, Cm

Desde debaixo das pontes ata o Rego Seco, illa San Martiño, praia de Villabril, praia de Moledos, praia de Fomento, praia Creiximil e Mexilloeira

100

De xaneiro a decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, Cm, L, OX, AX, AB

Desde A Vilavella ata as Aceñas, Tesón Sur e Taro fronte as Aceñas

40

De abril a xuño e de setembro a novembro

Vilavella

PROVINCIA DA CORUÑA

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV

Lagoas de Baldaio

40

De xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena (caseta)

A.M. Esteiro do río Anllóns

A pé

B

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns (marxe esquerda)

110

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, C, Ch, Cn, AR, Abc

Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina) e praia de Oza

Parrote: 40

Valiña/Oza: 35

Parrote: de maio a agosto

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Caseta dos vixiantes no antigo parque Abella

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, OX, C, Abc

Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a boca da ría da Pasaxe, As Xubias, ata a ponte do Pasaxe, Canle da Ría 1 e 2

80

De xaneiro a marzo e de setembro a decembro

Caseta dos vixiantes no parque Abella

C.P. A Coruña

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX, Abc

Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

75

De xaneiro a decembro

Baixo do edificio Copigal (Oleiros)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, R, LonV, Abc, C

Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna

20

De xaneiro a decembro

Praia Lombiña

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, Abc, O, Cm, OX

Zona intermareal desde San Valentín ata a desembocadura do río Belelle

144

De xaneiro a decembro

Galpón do Puntal e lonxa de Barallobre

C.P. Cedeira

A pé

Cd

Praia de Vilarrube

21

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Caseta de Villa Herminia en Vilarrube

C,P. Cedeira

A pé

B, OX, LonV

Praia de Cedeira (ou Magdalena), praia da Villa-Area Longa, praia de San Isidro-Area Miña Señora

LonV: 40

B:30

OX:100

De xaneiro a decembro

Casa do Pescador en Cedeira, lonxa de Cedeira

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Cm, Am, R, Cd

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro)

110

Lon: 50

Cm, L: 12

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Corcubión

C.F. Fisterra

Emb

AB, AR, Am, Cn

Bancos infralitorais da praia de Langosteira

70

De xaneiro a decembro

Rampla Sur e pantalán do porto de Fisterra e lonxa de Fisterra

C.P. Espasante

A pé

AF, ABAX, B, Cd LonV, Cm, L, OX

Enseada de Ladrido (ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata a depuradora

150

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, ponte Ladrido

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B, AR, C, R, O, OX, Abc, S, Rb

Infralitoral do libre marisqueo da ría de Ferrol, desde a liña de referencia de Castelo de San Carlos a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une punta do Montón a punta das Pías, incluida Cabana-Malata e enseada de Caranza

250

De xaneiro a decembro

A flote e nas lonxas de Ferrol, Barallobre

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre (plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

Z

Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás a enseada de Cabana-A Malata) e a liña imaxinaria que une punta Redonda e punta do Vispón

150

De abril a novembro

Lonxas de Ferrol, Barallobre e Mugardos

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF, AX

Desde a desembocadura do río Xallas a punta Insua

76

Xaneiro, marzo a setembro e decembro

Praia da Berberecheira: estrada do Viso. Praias de Lagoa e Portocubelo: lonxa de Lira.

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, LonV, Cm, OX

A pé: Bañobre, xuncal do río Baxoi e río Bañobre, punta Xurela-ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido ata a cepa da autopista

Embarcación: de punta Curbeiros a punta Mauruxo; de punta Satareixa a punta Allo

150

De xaneiro a decembro

Punto de venda de O Pedrido

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R, Ch, S

Zonas de libre marisqueo entre Monte Louro e punta Uhia, entre punta Ornanda e punta Aguieira e banco da Creba 2

48

De abril a setembro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo, lonxa e peirao de Esteiro, lonxa e peirao de Muros (rampa de bateeiros e rampa da praia do Castelo)

C.P. Noia e Muros, (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cn

Praia do Castillo, praia de Esteiro e desembocadura do río Maior

25

Abril e maio

Peiraos e lonxas de Esteiro e Muros

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días probables extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Asociación de marisqueo a flote ría de Vigo, C.P. de Baiona e C.P. Arcade

Embarc.

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Sublitoral da ría de Vigo, agás a autorización de Baiona

220

De xaneiro a decembro con rotación de bancos

Zona de traballo mediante embarcación (zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroas, Barra, Cies, Liméns, enseada de San Simón) e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona

Asociación de marisqueo a flote da ría de Vigo

Rastro de vieira ou volandeira

VOL, Z

Liña imaxinaria que une Cabo Home con faro dos Carallóns e de faro dos Carallóns a punta Lameda, cara ao interior da ría

140

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e Enseada de San Simón. Lonxas de Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas, Vilaboa, Baiona e Arcade

A.M. Rañeiras/os da Ría de Arousa

Embarc.

B, AB, AR, AF, AX, Abc, R, C

Bancos marisqueiros de Lombos do Ulla, Boido e Cabío

151

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Zona de produción mediante batea ou embarcación de vixilancia

C.P. A Guarda

A pé

L

De punta dos Picos a punta Orelludas

48

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses

Peirao do porto Santa Mª de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, N, L, Cp

De punta Quilme (excluido ata Espiñeiro) a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Avilleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R, Rb

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón) e Areoso, de punta Quilme (incluídas Aceñas) a Punta Aguiuncho (cara oeste e noroeste da illa)

102

De abril a setembro

Campelo, Niño do Corvo, Roncadeiras Areoso e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B, O

Zona intermareal desde a caseta do Ceboleiro ata Pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais de punta Cabalo a pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

35

De xaneiro a decembro

Cunchido, Larache

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia Alada e Punta Couso

15

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou voandeira (para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas

60

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-Hío (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, Abc, AR, AX, C, Cn, B, Am, Rb,S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza.

229

De xaneiro a decembro, cunha veda dun mes entre abril e maio

Lonxas de Portonovo, Aldán e Bueu

C.P. Cambados

Embarc.

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas

150

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, L, Abc, Cm, C

Intermareal desde punta Rodeira ata punta Couso

120

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cangas e zona de traballo

C.P. Cangas

A pé

L

De punta Rodeira á praia de Canabal

30

De agosto a decembro

Lonxa de Cangas e Illa dos Ratos

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira, illas Cíes

40

Xaneiro e de agosto a decembro

Zona de produción e rampla da lonxa de Cangas

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela-A Concha

180

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha (Ramal, Calexón de Rei, Calexón da Ola, Calexón Mobles), Lombos do Ulla (expranada da igrexa e fangueira-delegación)

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corbeiro

150

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa de Carril

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R, Ce, Bu

Delimitado na resolución de apertura (Moreiras, Meloxo, Migalliñas, Rons, Cantodorxo)

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove e embarcación de vixilancia

C.P. Moaña

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, N, LonV, Cm, C, Cn

Zona intermareal entre punta Travesada e a praia de Canabal

190

De xaneiro a decembro

Punta Travesada-peirao do Forno do Cal; Domaio, Tella, Meira, Xunqueira, lonxa de Meira; Borna, Con, Tirán ou ben nas zonas rochosas traballadas

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm, Abc, C

De punta Rodeira ata a praia de Canabal: illa dos Ratos

60

De xaneiro a decembro

Illa dos Ratos

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, Cm, L, LonV, C , R

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da escollera da canalización do río Lérez

160

De xaneiro a decembro

Caseta de control en Placeres, Ameixal, na Seca (Combarro); Zonas de produción de Raxó (punto móbil)

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AX, AR, B Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría e desde punto ata o faro verde da escolleira da canalización do río Lérez

153

Xaneiro, de marzo a decembro

Embarcación na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, Cm, R, LonV

Zona intermareal desde a Caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída)

160

De xaneiro a decembro

Sobreiro-Soutoxuste, O Regato, Punta do Cabo, praia de Cesantes, lonxa de Cesantes, A Portela, Portocedeira, Rande, Arealonga

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, Cn, L, Cm

Zona intermareal entre o puntal da Serra e praia de Arealonga (excluída)

168

L,Cm:40

Moluscos: xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos e rotación de bancos. L e Cm: xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos

Toralla, Areiño (A Guía), Bouzas, e lonxas de Vigo e Canido

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B

Zona intermareal desde punta Travesada ata Punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, Lonxa de Santa Cristina, Claudio, Ostral, San Adrián, punta de San Adrián, punta de Travesada

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde

130

Xaneiro, de abril a setembro, e decembro

Lombo das Carballas

C.P. Vilaxoán

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete á punta Ferrazo

160

De xaneiro a decembro

Embarcacións nas escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

CADRO B: PLANS ESPECÍFICOS EN ZONAS DE LIBRE MARISQUEO

(Continuación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

L

Cornicha

Spisula solida

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

L

Lapa

Patella vulgata

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

Lon

Longueirón

Ensis ensis

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Am

Ameixón

Callista chione

N

Navalla

Ensis magnus(=arcuatus)

Ar

Arola

Lutraria spp

O

Ostra

Ostrea edulis

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

Bu

Cornecho truncado

Phyllonotus trunculus

RB

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bb

Berberecho bravo

Acanthocardia echinata

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Cp

Crepipatella dilatata

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Ch

Chirla

Chamelea gallina

CADRO C: ZONAS DE LIBRE MARISQUEO DA RÍA DE AROUSA NON SOMETIDAS A PLAN DE EXPLOTACIÓN

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III)

Especies 

Cotas máximas de captura

kg/tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

50

150

Voandeira (Aequipecten opercularis)

Berberecho (Cerastoderma edule)

15

45

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

2

6

Ameixa babosa (Venerupis corrugata) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

15

Carneiro (Venus verrucosa)

5

15

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

75

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será a indicada no cadro de equivalencias

(2) A extracción do reló estará autorizada so para individuos do rango de tallas 30-35 mm de lonxitude antero-posterior nas zonas de libre marisqueo dentro da liña imaxinaria que une Punta Centoleira con Punta Salgueiriño e Punta Grades. A extracción noutros bancos diferentes requerirá unha autorización expresa.

CADRO C: ZONAS DE LIBRE MARISQUEO DA RÍA DE AROUSA NON SOMETIDAS A PLAN DE EXPLOTACIÓN

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III).

Equivalencias entre ameixa babosa e ameixa rubia

Cotas máximas de captura: kg/tripulante enrolado e a bordo/día

Ameixa babosa

(Venerupis corrugata)

Ameixa rubia

(Venerupis rhomboides)

5

5

4,5

6

4

7

3,5

8

3

9

2,5

10

2

11

1,5

12

0,5

14

0

15

Marisqueo a pé. Ría de Arousa (zona III)

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis corrugata)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

CADRO D: ZONAS DE LIBRE MARISQUEO

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

kg/tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

Voandeira (Aequipecten opercularis)

50

150

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis corrugata) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

---

Carneiro (Venus verrucosa)

8

---

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

---

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (Ostrea edulis) (3)

250 ud

500 ud

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

CADRO E: OUTROS CRUSTÁCEOS

Especie

Períodos autorizados para os anos 2021, 2022 e 2023

Nécora (Necora puber)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lagosta (Palinurus elephas)

Do 1 de xaneiro ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo (Carcinus maenas)

Todo o ano

Conguito (Macropipus corrugatus)

Todo o ano

Patulate (Macropipus depurador)

Todo o ano

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file