Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 11 de xaneiro de 2021 Páx. 1146

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO de nomeamento de funcionarios/as de carreira.

A Concellería Delegada do Servizo de Persoal e Cultura mediante resolucións do 6.11.2020, 9.11.2020, 27.11.2020 e 1.12.2020 nomeou funcionarios/as de carreira deste concello a:

– Mónica Pardo Lázara, con DNI ***1793**, para ocupar unha praza de administrativa da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema oposición libre.

– Carlos Álvarez Amoedo, con DNI ***0193**, para ocupar unha praza de administrativo da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema oposición libre.

– Beatriz Norma Diz Martínez, con DNI ***4624**, para ocupar unha praza de administrativa da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

–  Marta Elisa Collazo López, con DNI ***1775**, para ocupar unha praza de administrativa da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Manuel Carlos Castiñeiras Fernández, con DNI ***1876**, para ocupar unha praza de administrativo da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Hanoi Elvira Castellanos Seijas, con DNI ***6248**, para ocupar unha praza de auxiliar administrativa da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Daniel Balije García, con DNI ***7866**, para ocupar unha praza de auxiliar administrativo da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– María Dolores Pérez Portela, con DNI ***2683**, para ocupar unha praza de auxiliar administrativa da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Adrián Villa Mújico, con DNI ***3189**, para ocupar unha praza de auxiliar administrativo da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Ana Isabel Martínez González , con DNI ***1478**, para ocupar unha praza de técnico/a medio/a xestión da escala de Administración xeral, integrada dentro do grupo A, subgrupo A2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Daniel García Crespo, con DNI ***2797**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

– Andrés Sanmartín Otero, con DNI ***0227**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

– Diego Rodríguez Pedrido, con DNI ***6994**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

– Sergio Domínguez Maya, con DNI ***1099**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

– Jorge Rodríguez Núñez, con DNI ***7073**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

– David Blanco Fernández, con DNI ***0838**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, encadrada dentro da subescala servizos especiais, integrada dentro do grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de selección de oposición quenda libre.

Os devanditos nomeamentos efectuáronse segundo propostas dos tribunais cualificadores, aos cales se lles dá publicidade de conformidade co disposto no artigo 17 do Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

Contra as devanditas resolucións de nomeamento, que poñen fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer ben o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ao abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

Non obstante, o interesado tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime procedente consonte a dereito.

Pontevedra, 14 de decembro de 2020

O alcalde
P.D. (Acordo da Xunta de Goberno Local do 15.6.2019)
María del Carmen Fouces Díaz
Concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura