Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2021 Páx. 2387

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2020 pola que se publica a Resolución do 30 de decembro de 2020 respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas ao abeiro da Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

Mediante a Orde do 11 de setembro de 2020 (DOG núm. 191 do 21 de setembro) publicáronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 15 da antedita orde, a resolución será ditada pola persoa titular da consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de política social por proposta da comisión instrutora, segundo o previsto no artigo 13, logo da fiscalización pola intervención delegada.

Así mesmo, o artigo 16 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 30 de decembro de 2020, ditada no procedemento BS623D, respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D), que se xunta á presente resolución no anexo.

Coa resolución notifícase a corrección de erros materiais ditada na mesma data coa revisión da referencia errónea ao artigo 13.6 no punto primeiro en vez do cuarto e a revisión do emprego do termo proposta nos títulos dos anexos I, II e IV.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 30 de decembro de 2020 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez días (10) hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, a súa aceptación comprometéndose a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non comunicar o devandito no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2020

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO

Resolución da conselleira de Política Social respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas ao abeiro da Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D), xunto coa Corrección de erros do 30 de decembro de 2020.

A través da Orde do 11 de setembro de 2020 (DOG núm. 191, do 21 de setembro) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes pola comisión instrutora e examinadas pola comisión de valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polas persoas titulares das direccións xerais competentes por razón da materia en función dos colectivos destinatarios dos programas que se van desenvolver e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 4 da orde de convocatoria ou por non reuniren os requisitos mínimos exixidos para a presentación de solicitudes de acordo co establecido nos artigos 7 e 8.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14, por un importe total de 15.810.640,72 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Aplicación

Crédito inicial

Ampliación

Total

13.02.312B.481.1

974.693,00 €

357.687,54 €

1.332.380,54 €

13.03.313C.481.6

3.946.165,00 €

1.448.140,97 €

5.394.305,97 €

13.04.312E.481.1

4.934.661,00 €

865.824,35 €

5.800.485,35 €

13.04.312E.781.1

1.131.872,00 €

1.351.825,20 €

2.483.697,20 €

13.05.313A.481.0

305.021,00 €

107.350,00 €

412.371,00 €

13.05.312F.481.0

280.047,00 €

107.353,66 €

387.400,66 €

Total

11.572.459,00 €

4.238.181,72 €

15.810.640,72 €

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e/ou programas recollidos no anexo IV por non acadaren a puntuación mínima establecida ou non acadaren o importe mínimo da axuda de acordo co establecido no artigo 13.6 da orde.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza que outorgue a Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para a presentación da documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de febreiro de 2022.

As entidades que ao abeiro desta convocatoria reciban un importe igual ou superior a 30.000 € realizarán a xustificación a través de conta xustificativa que incorpore unha memoria de actuación e unha memoria económica abreviada, con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.5 da orde de convocatoria.

As entidades que reciban un importe inferior a 30.000 € poderán optar, á súa elección, por realizaren a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría nos termos previstos no citado artigo 23.5 ou a través da conta xustificativa simplificada, regulada no artigo 51 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto dos bens.

e) Comunicar ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

l) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeiro. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 16 da Orde do 11 de setembro de 2020.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2020

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Solicitudes inadmitidas

Número

expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Causa

2020/26

Cooperacion Internacional ONG

G80829641

Programa Máis familia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

Programa Escola para todos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

Programa Un futuro para a infancia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/41

Fundación Lar pro salud mental

G36302776

Programa Hazte voluntario

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/80

Asociación Agalure

G15462633

Programa de prevención de adiccións sen substancia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

Programa Na procura de emprego

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/93

Asociacion Mulleres Rurais de Galicia

G70453584

Programa Tic na terceira idade

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2020/102

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Mozos pola saúde: hábitos de vida saudable e promoción do voluntariado xuvenil

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/103

UATAE Mujer

G86223153

Autoemprégate. fomento do emprendemento entre as persoas mozas

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/113

Asociación natural Ardai

G32456097

Programa Miño-Seven

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.c)

Programa Animalando inclusión

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.c)

Programa Animalando socioeducativo

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.c)

Programa Animola formativo

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.c)

2020/139

Asociacion Raíña

G70461009

Programa Mobilitas Rural

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

Programa Companio-Compartir o mesmo pan

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2020/160

Fundación Educación y Cooperación Educo

G60541554

Programa de dereito á participación infantil en tempos de COVID-19

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/164

Fundacion Nortempo

G70009949

Programa CAPACITAT

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

Programa de formacion prelaboral

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/165

Asociación Cultural Ingalicia

G70143342

Programa Web Radio Escola

Incumprimento do establecido no artigo 7.3

2020/168

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Rede Escolar contra o Bulling

Incumprimento do establecido nos artigos 4.1.c), 7 e 8

Programa Concilia no Muíño de Pedroso

Incumprimento do establecido nos artigos 4.1.c), 7 e 8

Programa Respiro Familiar persoas con discapacidade intelectual

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.c)

Programa de formación integral na educación non formal

Incumprimento do establecido nos artigos 4.1.c), 7 e 8

Promoción voluntariado no monitorado de tempo libre

Incumprimento do establecido nos artigos 4.1.c), 7 e 8

Programa Campo de Traballo de Medio Ambiente

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2020/169

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa O Moño de Rosa

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

Programa Xuventude

incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2020/170

Asociación de ayuda y atención al preso

G15414667

Programa inclusión

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

Programa Inclusion

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2020/172

Asociación centro cult., art. e recr. Valladares

G36617082

Programa Formateando Moz@s

incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

ANEXO II

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

2020/14

Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

G27441153

Programa RESIDE

2020/50

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Máis alá do párkinson, nova normalidade

2020/56

Federacion Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de adquisición de vehículos adaptados

2020/119

Mensajeros de la Paz

G45482023

Proxecto de equipamento. Ferrol-Fase III

ANEXO III

Programas susceptibles de obter subvención

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/1

Asociación Arela

G36846152

Atención individual a nen@s e adolescentes residentes en casa de familia Arela

74,75

12.375,92 €

2020/2

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de apoio familiar terapeutico

68,25

11.299,75 €

Programa Competencia familiar

71,25

11.796,45 €

2020/4

Fundación Yehudi Menuhin España

G82260282

Programa MUS-E inclusión

79,50

22.500,00 €

2020/13

Acción familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Proxecto de Educación Familiar

69,00

11.423,93 €

2020/20

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa O noso espazo

89,00

44.205,66 €

Programa Concilia rural

84,00

27.814,79 €

2020/21

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Dixitalízate con nós

69,50

11.506,71 €

Programa En igualdade dende a escola

70,00

11.589,49 €

2020/22

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Intervención para fillos e fillas de mulleres víctimas de violencia de xénero

73,75

12.210,36 €

Prevención para nenos e nenas menores de 14 anos en conflicto social

73,75

12.210,36 €

2020/23

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa de apoio ás familias

75,00

20.450,00 €

Programa Quiero que te quiero!

71,00

11.755,06 €

2020/24

Fundación Ingada

G70394374

Programa de Apoio e conciliación no TDAH

60,00

9.933,85 €

2020/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á infancia

79,25

26.241,94 €

Programa Familias en desventaxa

73,25

12.127,58 €

Programa de intervención educativa

61,25

10.140,81 €

2020/35

Plataforma orgs infancia de Galicia

G70556360

Programa Redeir@s: os dereitos da infancia en rede

66,00

10.927,23 €

Dereitos da infancia: aprenden e participan nos seus dereitos

66,00

10.927,23 €

2020/38

Asociacion Amino Galicia

G27805522

Programa formación en ASI para profesionais de centros de menores en Galicia

60,00

9.933,85 €

Programa de formación de ASI para estudantes

60,00

9.933,85 €

Programa Poñendo os lentes no deporte

60,00

9.933,85 €

2020/43

Asociación galega de familias numerosas

G15428600

Programa de apoio ás familias numerosas para a inclusión social

67,50

11.175,58 €

2020/46

Fundación ANAR

G80453731

Programa de Teléfono ANAR de axuda a nenos e adolescentes en risco de Galicia

65,75

10.885,84 €

Programa Chat ANAR e as novas tecnoloxías en Galicia

72,50

12.003,40 €

Programa Teléfono ANAR para nenos desaparecidos 116000 de Galicia

67,75

11.216,97 €

Programa teléfono ANAR de familia e centros escolares de Galicia

66,50

11.010,02 €

2020/51

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Mantemento do servicio de apoio ao acollemento en familia extensa

88,50

43.957,32 €

Programa de atención terapéutica para o fortalecemento familiar

84,50

27.980,36 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Eixo

91,00

45.199,04 €

Programa Centro Vagalume

86,00

42.715,58 €

Programa Medrando en familia

86,75

43.088,10 €

Programa Casiña-areté

80,75

26.738,62 €

Programa Abeiro

85,00

42.218,89 €

2020/65

Fundación Secretariado gitano

G83117374

Programa Promociona+ para alumnado en estudos postobrigatorios

74,75

12.375,92 €

2020/71

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Programa Escolas rurais resilientes

72,00

11.920,62 €

Programa Espazos en calma

64,00

10.596,11 €

2020/72

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Seixo 3.0

76,50

25.331,33 €

Programa Vínculo +

76,50

16.128,14 €

2020/81

Asoc. ayuda a niños oncológicos de Galicia

G70349360

Programa de apoio psicosocial e económico a nenos con cancro

80,00

26.490,28 €

2020/85

Congregación de religiosos terciarios capuchinos

R1500230F

Proxecto Andró Nebó-Camino Nuevo

64,25

10.637,49 €

2020/89

Fundación Amigó

G81454969

Proxecto Crecendo

60,50

10.016,63 €

Proxecto Convivindo

60,50

10.016,63 €

2020/94

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa de atención prenatal para nais en situación de vulnerabilidade social

85,00

42.218,89 €

Programa Viaxe ao reino das emocións para a educación emocional infantil

78,00

25.828,02 €

2020/98

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de iniciación á búsqueda de emprego

64,50

8.815,16 €

Intervención familiar nas casas de familia Ciudad Jardín e Breogán

68,50

11.341,14 €

2020/102

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Atención integral a familias de nenos/as diagnosticados/as de cancro

82,00

27.152,54 €

2020/108

Fundación Abrente

G70397849

Programa xornadas de sensibilización en centros educativos ENKI

62,25

10.306,37 €

Programa de campamentos inclusivos ENKI

67,25

11.134,19 €

2020/110

Federación galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa Empoderamento das familias residentes na contorna rural

69,00

11.423,93 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de promoción do éxito escolar de nenos e nenas en dificultade social

85,00

42.218,89 €

Programa de atención á infancia hospitalizada

87,25

43.336,45 €

Programa de intervención familiar con infancia en risco

93,25

46.316,94 €

Programa Apoio á parentalidade positiva

71,25

11.796,45 €

Programa Avós e avoas educadores

92,25

45.819,92 €

2020/125

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Infancia conectada: Intervención educativa no tempo libre

60,25

9.975,24 €

2020/126

Faiben Fundación apoio a infancia e ao benestar

G27713379

Programa de Experiencias familiares de referencia

66,50

11.010,02 €

2020/132

Asociación Manaia

G36975944

Preparación, apoio e acompañamento ás familias adoptivas

64,25

10.637,49 €

2020/145

Asociación Xarela formación-animación

G32261307

Programa Son familia

61,75

10.223,59 €

2020/148

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Espabila, goza do tempo libre

80,50

26.655,84 €

2020/150

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Enfoque Centrado na Familia: Apoio en contextos naturais e tele-intervención

68,00

11.258,36 €

Atención Terapéutica a persoas con TEA/TCS e as súas familias no medio rural

61,00

10.099,41 €

Programa San Xerome aposta pola atención

69,00

11.423,93 €

2020/156

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Promoción da calidade de vida infantil

91,00

45.199,04 €

Programa Obradoiros educativos familiares

79,00

18.988,62 €

2020/167

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Ti Concilias

75,00

24.834,64 €

2020/172

Asociación centro cult., art. e recr. Valladares

G36617082

Programa Xogoteca

69,00

11.423,93 €

Liña II. Actuacións de inclusión social.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/5

Asociación patronato Concepción Arenal

G15030372

Programa Malala. técnicos e mediadores interculturais

60,50

34.752,16 €

2020/14

Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

G27441153

Programa Emprega II: formación, traballo e igualdade; a túa liberdade

73,00

40.000,00 €

Programa Inserta: formación e emprego

64,00

36.762,63 €

2020/15

Fundación Érguete-integración

G36861078

Atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social

65,50

29.400,00 €

2020/17

Aliad-Ultreia

G27021120

Programa Preparados, listos, xa!

61,25

35.182,99 €

2020/20

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de atención ás necesidades básicas de persoas do medio rural

73,25

74.684,77 €

Programa integral de intervención comunitaria no medio rural

82,25

94.491,47 €

Programa Galicia acolledora-terra e xente

75,25

86.449,64 €

2020/21

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención ás necesidades básicas-Primeira Atención

75,00

148.255,48 €

2020/31

Asociación SOS racismo Galicia

G15651508

Oficina de Información e Denuncias (OID) en materia de racismo e xenofobia

66,50

38.198,67 €

2020/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acollida e asistencia a marxinados e excluídos

75,00

152.938,11 €

Programa Emprego Cáritas Diocesana de Lugo

75,25

86.449,64 €

Programa Competencias clave

72,25

37.254,50 €

Programa Inmigrantes contade con nós

74,25

42.650,40 €

Programa Participa con nós

73,25

42.075,99 €

2020/44

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

G79963237

Programa de atención na rúa e provisión de recursos básicos

70,50

60.003,96 €

Programa de apoio á inclusión básica 2021

67,50

37.520,06 €

Programa Centro de acollida a mulleres migrantes

75,50

116.423,58 €

Programa Gadea

69,50

39.921,93 €

2020/45

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives emplea Pontevedra y Vilagarcía de Arousa

68,00

39.060,30 €

2020/51

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa para mocidade

73,50

42.219,58 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Necesidades básicas

91,00

278.347,44 €

Programa Inclúete. Programa de Apoio á Inclusión Básica

83,75

96.214,73 €

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

85,75

147.768,59 €

Programa Laborando-Caló

84,00

96.501,93 €

Programa Afouteza

90,00

160.000,00 €

Programa Redes

86,00

160.000,00 €

Programa Asistencia Migrante-Berce

80,00

91.906,60 €

2020/55

Asociación nacional Presencia Gitana

G28688638

Kamelamos Chanelar, apoio e seguimento da escolarización obrigatoria

60,50

34.752,16 €

2020/58

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Cidadanía en feminino

60,75

22.551,09 €

2020/64

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Aulas TIC

68,00

36.066,27 €

2020/65

Fundación Secretariado gitano

G83117374

Programa de apoio á inclusión social Empregando

76,75

88.172,89 €

2020/66

Fundación apoyo integración sociolaboral (RAIS)

G83207712

Exclusión e emprego: do acompañamento individual á empregabilidade

65,50

50.501,60 €

2020/68

Asociación Promoción e integración gitana

G27017987

Programa de fomento da educación na poboación xitana

61,50

35.326,59 €

Programa de acompañamento ás familias xitanas

62,50

29.620,00 €

2020/79

Fundación Ronsel

G15752660

Camiño Migrante. Inclusión sociolaboral a través de itinerarios de autoemprego

62,25

35.757,41 €

2020/85

Congregación de religiosos terciarios capuchinos

R1500230F

(Pre)andaina integración e apoio a familias en grave risco de exclusión

60,25

34.608,57 €

2020/88

Comité cidadán AntiSida de A Coruña (Casco)

G15279219

Programa de inclusión de persoas en risco de exclusión social

60,00

40.000,00 €

2020/91

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Achega saúde mental

72,50

41.645,17 €

Programa Incorpora social

69,50

11.171,48 €

Programa PSH inclusión-saúde mental

69,50

17.000,00 €

2020/98

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de apoio á inclusión residencial a persoas sen fogar

64,50

24.251,72 €

2020/102

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de apoio social de emerxencia para familias vulnerables con cancro

76,00

60.000,00 €

2020/106

Asociación Provivienda

G79408696

Habitat. Alianza para el desarrollo del modelo housing first en A Coruña

82,00

126.446,84 €

Fogares (agrupación emaus) vivenda baixo o enfoque housing led

80,00

123.362,74 €

2020/116

Cogami

G32115941

Programa de Servizo de inclusión e transición ao emprego

75,00

86.162,44 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención urxente ás necesidades básicas

88,25

269.935,79 €

Programa de inclusión social para nenos e nenas en risco de exclusión

87,25

150.353,53 €

Programa de inclusión social e activación laboral en zonas desfavorecidas

85,25

86.683,98 €

Programa de atención integral a persoas sen fogar

93,25

160.000,00 €

Programa integración de inmigrantes a través do asesoramento xurídico e social

87,25

150.353,53 €

Programa de integración de persoas inmigrantes a través da participación

87,25

150.353,54 €

2020/122

Médicos do mundo

G79408852

Programa de Atención a necesidades básicas

67,00

68.312,35 €

Programa de formación para a inclusión

67,00

38.485,88 €

2020/124

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

G36642726

Programa AUTO-T

72,00

8.243,00 €

Programa vivendas de apoio á inclusión de persoas con conductas adictivas

76,00

40.000,00 €

2020/125

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Nós interculturais a través das TIC: alfabetización dixital para a convivencia

61,50

32.001,05 €

2020/133

Asociación Mestura

G15940414

Programa axudas de inclusión-PAI

62,25

39.633,11 €

2020/138

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de Formación de inclusión social

69,00

39.634,71 €

2020/139

Asociacion Raíña

G70461009

Programa Xardín INC-ECO II

60,50

33.310,00 €

Programa Horta INC-ECO III

61,50

35.326,59 €

2020/140

Remar Galicia

G36786986

Programa Íntegra. Detección, información e acollida en vivendas

65,50

43.179,00 €

Vivendas de apoio á incorporación social para persoasl con trastornos adictivos

65,00

30.575,00 €

2020/146

Fundación Monte do Gozo

G15258213

Programa Avanza de Inserción Sociolaboral

85,00

146.476,15 €

2020/147

Diaconía

R2802129C

Programa SAUSD: Servicio de atención á urxencia social de Diaconía

61,00

62.194,83 €

Programa Xenera Emprego

61,00

35.039,38 €

Porgrama de Compensación de desigualdades educativas

62,00

35.613,79 €

2020/148

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga Emancipación

75,50

80.267,04 €

Programa Teranga Xurídico

68,50

39.347,51 €

Programa Teranga Social

71,50

41.070,75 €

2020/150

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Collendo Impulso cara á inclusión social

60,00

61.175,24 €

2020/153

Emaús Fundación Social

G20486825

Participa. Xeración de vínculos e inclusión en contornos comunitarios de Vigo

79,00

38.519,42 €

2020/156

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de inclusión social para infancia e mocidade

68,00

39.060,30 €

2020/167

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Taxbaldeiro

60,75

61.939,92 €

Programa Hábitat rural

71,00

40.783,55 €

Programa Ciberespect link (III)

70,75

40.639,94 €

2020/172

Asociación centro cult., art. e recr. Valladares

G36617082

Programa Aprendoteca

60,00

18.500,00 €

2020/173

Fundación Centro Galego de Solidariedade

G70226311

Programa inserción social agrogandeiro

60,00

34.464,97 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/6

Asoc. coruñesa de promocion del sordo (Acopros)

G15048762

Programa Servicio de intervención logopédica

73,75

21.250,00 €

Programa de atención e apoio a familias con discapacidade auditiva

77,75

26.614,05 €

Programa de estimulación cognitiva

70,25

21.503,95 €

2020/8

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa de atención estrés relacional

60,00

13.906,03 €

2020/9

Asociación Párkinson Lugo

G27382027

Programa de asistencia integral para enfermos de párkinson

60,75

18.386,50 €

2020/10

Asociación Participa para la inclusion social

G15870173

Programa de adestramento emocional e cognitivo

64,50

17.502,83 €

2020/20

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de servizos de proximidade no medio rural (O Viso-Ancares)

87,00

82.731,55 €

Programa de capacidade inclusiva-Rural Activa (O Viso-Portas Abertas-Ancares)

84,25

50.109,65 €

Programa Aldeas activas e saudables (O Viso-Euroeume-Portas Abertas-Ancares-Fisa Boa Vida)

82,75

52.460,04 €

Programa Cos meus (O Viso-Portas Abertas)

81,75

51.826,07 €

Programa Vou contigo (O Viso-Ancares-Portas Abertas)

81,00

51.350,61 €

2020/23

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Coaching envellecer activo

74,50

22.530,00 €

Programa de acompañamento aos séniors na TIC. Nómades dixitais

71,00

21.000,00 €

Programa Conectando xeracións

78,00

20.960,00 €

2020/25

Federacion Autismo Galicia

G15549306

Autonomía persoal (Aspanaes-Autismo Vigo-Apacaf-F. Menela-Asperga-Fagal)

80,00

47.581,86 €

Protección social e xurídica (F. Autismo Coruña-F. Menela-Fagal)

82,00

48.771,41 €

Atención temperá (Aspanaes-A.P.Menela-F. Menela-Asperga-Fagal)

80,00

47.581,86 €

Participación social, cultural e deportiva (A.P Menela-F. Menela-Fagal)

74,50

22.155,30 €

Programa Rede de accesibilidade cognitiva (Fagal)

74,50

22.155,30 €

Envellecemento TEA (Aspanaes-Autismo Vigo-F. Menela-Apacaf-Fagal)

71,00

21.114,45 €

Formación e apoio a familias TEA (F. Menela-Asperga-Fagal)

73,00

21.709,22 €

Respiro familiar (Asapanaes-Apacaf-Castro Navás-A.P. Menela-F. Menela-Asperga-Os Mecos-Fagal)

80,00

47.581,86 €

2020/28

Asociación Solidaridad Intergeracional

G49225980

Programa de servizos de atención social de proximidade para o medio rural

67,00

21.237,59 €

Programa Conta conmigo

60,50

19.177,23 €

2020/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención a persoas con discapacidade

83,75

49.812,27 €

Programa maiores vivir na casa SAD

83,75

53.093,99 €

Programa maiores vivir na casa

84,25

53.410,98 €

2020/34

Fed. enfermidades do ril (ALCER Galicia)

G70474556

Sinerxias. Programa de fortalecemento da atención integral ás persoas con ERC

63,00

18.735,36 €

2020/41

Fundación Lar pro salud mental

G36302776

Programa de apoio á inclusión socio laboral e TIC

64,00

19.032,74 €

Programa de apoio e atención integral a familias

74,00

12.920,00 €

2020/44

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

G79963237

Programa de apoio a persoas con alteracións de saúde mental

68,00

20.222,29 €

2020/47

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de envellecemento activo

76,00

21.700,01 €

Programa de psicoestimulación integral (Residencia Paz y Bien)

71,50

22.664,01 €

Programa de estimulación cognitiva (Nosa Señora dos Anxos)

64,00

20.286,65 €

Programa de terapia de reminiscencia (Divina Pastora)

69,50

22.030,04 €

Programa de musicoterapia para os maiores (Fundación Raiola)

61,00

19.335,72 €

Programa de estimulación (Fundación Hospital Asilo de Villalba)

68,50

21.713,06 €

Programa de protocolos adaptados á situación COVID-19 (APALC)

73,75

23.377,20 €

Programa Visitas seguras (Fundación Romero Blanco Monroy)

62,25

19.731,94 €

2020/50

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Mais alá do Párkinson. Continuando o camiño

61,00

18.140,58 €

2020/52

Fed. mulleres rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa Sumando anos

60,50

11.685,36 €

Programa MaiorTIC

64,50

11.685,36 €

Programa Coidándonos

60,50

11.685,36 €

2020/53

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de servizo de intervención social

83,25

49.514,87 €

Programa de mediación para a comunicación e o fomento da autonomía persoal

84,75

50.407,03 €

Programa de servizo de atención psicolóxica para persoas xordas

85,75

76.502,72 €

Programa de servizo de intérpretes e guías intérpretes

87,25

77.840,96 €

Programa de envellecemento activo para persoas xordas maiores

83,75

49.812,27 €

Porgrama de orientación e apoio educativo ao alumnado

87,75

78.287,05 €

Programa de servizo de Logopedia

74,25

22.080,96 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Entorno maior II

86,50

82.256,08 €

Programa Entorno maior I (Acompáñote)

84,00

53.252,49 €

Programa Cuarto sector

85,00

80.829,67 €

Programa Bufarda

72,75

23.060,22 €

Programa Entorno maior III (Comedor sobre rodas)

77,50

49.131,76 €

Programa Apóiote: axudas técnicas a domicilio

84,50

43.700,00 €

Programa Entorno maior IV (Acompáñote: vivendas comunitarias para maiores)

79,50

50.399,67 €

Programa Con-vivindo

85,25

81.067,41 €

2020/56

Federacion Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de benestar físico e emocional (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

84,75

50.407,03 €

Programa de relacións interpersoais (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

84,25

50.109,65 €

Programa de desenvolvemento persoal (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

84,75

50.407,03 €

Programa Promove, Entende, Actúa (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

78,25

46.541,01 €

Programa de mobilidade e accesibilidade (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

78,75

46.838,40 €

Programa STOP Fenda Dixital (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

79,25

47.135,79 €

Programa de apoio psicolóxico (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

88,25

78.733,12 €

Programa de información e apoio (Adace-Adacace-Alento-Renacer-Sarela)

88,25

78.733,12 €

2020/57

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de accesibilidade

67,75

20.147,94 €

Programa de apoio a familias

81,25

48.325,33 €

Programa de apoio e intervención no proceso de envellecemento

74,25

22.080,96 €

Programa de apoio psicolóxico

71,75

21.337,49 €

Programa de inclusión educativa

70,75

21.040,10 €

Programa de sensibilización

73,25

21.783,56 €

Programa de estimulación cognitiva

70,75

21.040,10 €

Programa de ocio e vida saudable

75,25

44.756,69 €

2020/61

Institución benéfico-social Padre Rubinos

G15074743

Proxecto de envellecemento activo

67,00

21.237,59 €

2020/62

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa Acompáñame

60,50

17.991,89 €

2020/72

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Ao seu lado

84,00

49.960,96 €

2020/74

Federación Predif Galicia

G15811524

Servizo Integral de asistencia persoal de Galicia (Predif Galicia)

63,75

18.958,39 €

Programa de atención persoal e vida autónoma (Aspaym Galicia)

66,25

19.701,86 €

2020/75

Asoc. persoas con discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa de Campamentos (épocas vacacionais) para a inclusión

64,00

19.032,74 €

Programa de mellora de servizos apoio

66,00

19.627,51 €

2020/76

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Naturalmente

66,00

19.627,51 €

2020/91

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Inclúe emprego-Saúde mental

68,25

18.277,84 €

Programa Atendo e apoio-Saude mental

77,50

30.260,56 €

Programa De par en par-Saúde mental

66,50

19.776,21 €

Programa Previr-saúde mental

68,50

20.370,98 €

Programa Ocio, benestar e respiro-Saúde mental

75,75

45.054,08 €

Programa Apoio e soporte integral para familiares-Saúde mental

78,50

46.689,70 €

2020/92

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

G70175666

Programa Adeus á soidade

68,00

21.554,57 €

Programa Dinamízate

66,50

21.079,10 €

Programa de formación ao longo da vida

66,50

21.079,10 €

Programa Rural TIC

65,50

20.762,12 €

Programa Relacionatic: relaciónate coas tecnoloxías

62,50

19.811,18 €

2020/95

Fundación ONCE

G85167385

Programa de mediación socioeducativa para persoas con xordocegueira

66,00

19.627,51 €

2020/102

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias

84,00

40.000,00 €

Programa Coidando o coidador: atención psicosocial

74,00

22.006,61 €

2020/105

Asociación socio cultural ASCM

G15161573

Programa TECIDIN

67,75

20.147,94 €

2020/107

Fundación Amicos

G70169610

Programa Servizo tutelar a persoas con discapacidade

62,00

18.437,96 €

Programa de ciencia e tecnoloxía inclusiva

61,00

18.140,58 €

2020/108

Fundación Abrente

G70397849

Programa de accesibilidade no ocio e no deporte

66,75

19.850,55 €

Programa ENKI

73,25

21.783,56 €

2020/109

Aspace Galicia

G36344950

Programa de alimentación segura e eficaz (Apamp-Amencer Aspace-Aspace Coruña)

79,75

47.433,17 €

Programa de atención especializada a domicilio (Amencer Aspace-Aspace Coruña-Apamp)

86,25

76.948,80 €

Programa de atención temperá (Apamp-Amencer Aspace-Aspace Coruña)

84,25

50.109,65 €

Programa de axudas técnicas e produtos de apoio (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

79,25

47.135,79 €

Programa de respiro familiar (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

84,75

50.407,03 €

Programa de integración social (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace-Aspace Lugo)

90,75

80.963,75 €

Programa de habilitación funcional e apoio educativo (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

84,50

50.258,34 €

Programa de atención e apoio ás familias (Apamp-Amancer Aspace-Aspace Coruña-Aspace Lugo)

79,50

47.284,48 €

2020/110

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de axudas técnicas

83,75

53.093,99 €

Programa de capacitación dixital

74,75

23.694,18 €

Programa de envellecemento activo

74,50

23.614,93 €

Programa de respiro familiar

72,50

22.980,98 €

Programa de redución da carga familiar en persoas coidadoras

70,75

22.426,26 €

Programa de prevención da deterioración cognitiva

74,75

23.694,18 €

Programa de atención diúrna

83,00

52.618,53 €

Programa de apoio e formación a persoas coidadoras

82,75

52.460,04 €

2020/112

Asoc. niños con hiperactividad y déficit atención

G36938272

Programa de terapias para nenos con TDAH

62,00

18.437,96 €

2020/114

Acción solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa Acompañando soidades

62,50

11.200,00 €

2020/116

Cogami

G32115941

Atención social I (Acadar-ACCU Ourense-ACEM-Asotrame-ACEM Santiago-Agademo-Cogami)

82,00

48.771,41 €

Atención social II (ALCER Coruña-ALCER Ourense-ALCER Pontevedra-Discafis-Cogami)

83,00

49.366,18 €

Programa de atención especializada (AGDQ-AFFOU-AGL-Cogami Pontevedra-Grumico-Cogami)

82,50

49.068,80 €

Programa de atención integral (Adapta-ALCER Lugo-Amizade-Avempo-Cogami)

83,00

49.366,18 €

Autonomía persoal (ASEARPO-ASEM Galicia-ConArtrite-DF Ferrol-Lirega-AODEM-Cogami)

83,00

49.366,18 €

Programa de atención temperá (Misela-Cogami)

78,75

46.838,40 €

Programa de lecer, cultura e deportes inclusivos (Cogami)

80,00

30.921,46 €

Programa de transporte adaptado (Vontade-Cogami)

77,50

46.094,93 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención a persoas coidadoras

86,25

82.018,35 €

Programa de atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

87,25

82.969,28 €

Programa de axuda a domicilio complementaria

90,25

85.822,09 €

Programa de transporte en vehículos adaptados

90,75

80.963,52 €

Programa saúde constante: envellecemento saudable

87,75

83.444,76 €

Programa de acompañamento dixital dirixido a persoas maiores

80,75

51.192,12 €

Programa rede social para persoas maiores

90,25

85.822,52 €

Antenas: proxecto detección situacións de soidade non desexada

79,75

50.558,16 €

2020/119

Mensajeros de la Paz

G45482023

Programa intervención e desenvolvemento da autonomía

60,75

19.256,47 €

2020/121

Fed. galega enfermidades raras crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de acollida

74,50

22.155,30 €

Programa de atención e rehabilitación fisioterapéutica

74,50

22.155,30 €

Programa de atención, información e visibilidade

70,50

15.800,00 €

Programa de intervención social

71,50

21.263,14 €

Programa de mediación e asesoramento xurídico

69,50

16.187,26 €

Programa de terapia ocupacional

71,00

18.094,52 €

2020/125

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa: TIC para o benestar das persoas maiores

65,25

20.682,88 €

2020/130

Asociación Integrados

G15973357

Programa de actividades de participación coa comunidade

60,50

17.991,89 €

2020/134

Fundación Mujeres

G80974702

Programa Servizo de apoio integral ás mulleres coidadoras (SAIC)

77,00

40.000,00 €

2020/135

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa de inserción laboral para persoas con discapacidade intelectual

60,50

17.991,89 €

Programa de calidade e seguridade na asistencia de pacientes

62,00

18.437,96 €

2020/150

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio familiar e persoal

84,50

50.258,34 €

Programa de cidadanía activa e accesibilidade cognitiva

84,00

49.960,96 €

Programa de saúde mental e envellecemento activo

82,00

48.771,41 €

Programa de apoio a mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

80,50

47.879,25 €

Atención temperá (Autismo Ourense-Asociación Raiolas Lugo)

77,50

46.094,93 €

Programa de apoio integral a familias con TEA (Autismo Ourense-Raiolas Lugo-Asociación Bata)

82,00

48.771,41 €

Programa Respiro familiar

84,50

50.258,34 €

Programa de apoio á inclusión social e laboral

84,50

50.258,34 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade.

Número

expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/8

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Proxecto de teletraballo en atención temperá

77,00

14.999,98 €

2020/20

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto de adquisición de ordenadores portátiles (Portas Abertas)

84,75

7.900,01 €

Proxecto de adquisición de equipamento (O Viso)

86,75

10.037,38 €

2020/25

Federacion Autismo Galicia

G15549306

Centro de recursos persoas con TEA (Fundación Menela)

78,50

49.324,68 €

Reforma de local para centro sociosanitario (ASPERGA)

73,50

23.091,48 €

Proxecto de equipamento (Aspanaes)

73,50

23.091,48 €

2020/27

Fundac protección discap psiquicos Comarca Verín

G32228124

Proxecto de ampliación e reforma de centro

60,00

18.850,19 €

2020/30

Asociación de viúdas María Andrea

G32014334

Proxecto de obra menor adaptación local

60,00

18.850,19 €

2020/47

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Proxecto de obras de mellora-Fase II (Divina Pastora)

82,00

51.523,87 €

Proxecto de obras-Fase III (APALC)

87,00

81.998,36 €

Proxecto de obras de módulo sanitario-Fase III (Fundación Hospital Asilo de Vilalba)

87,00

81.998,36 €

2020/53

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Proxecto de renovación de equipamento para o impulso da dixitalización

78,75

25.767,91 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Proxecto de obras na Vivenda Comunitaria Sagrada Familia

85,50

71.875,23 €

Proxecto Apóiote

89,00

83.883,37 €

2020/56

Federacion Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de subministracións enfocadas á cardioprotección

87,25

27.217,59 €

Proxecto de adquisición de equipamentos especializados

84,50

53.094,72 €

2020/57

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto de acondicionamento e mellora de recursos materiais

77,25

33.368,15 €

Proxecto de reparación de humidades na sede da fundación Down Compostela

78,75

45.000,00 €

Proxecto de ampliación e acondicionamento de local (Down Lugo-Fase III)

79,75

50.110,10 €

Proxecto de implantación e renovación de equipamento informático e audiovisual

78,25

47.203,54 €

2020/60

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Proxecto de adquisición de vehículo adaptado

63,00

19.792,69 €

2020/61

Institución benéfico-social Padre Rubinos

G15074743

Proxecto de modernización da residencia de persoas maiores Padre Rubinos

68,00

21.363,54 €

2020/62

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Proxecto de reforma e adaptación de espazos de ocio

73,00

22.934,39 €

2020/73

Fundación de Daño Cerebral

G27293505

Proxecto de ampliación Centro Daño Cerebral

66,00

20.735,20 €

2020/76

Asociación Xaruma

G27746486

Proxecto Autonomamente

73,50

23.091,48 €

2020/91

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Alba

71,50

22.463,14 €

Proxecto de adquisición de vehículo para programa de inclusión con PSF (ALUME)

74,25

14.570,50 €

Proxecto Inviste Saúde Mental Aspaneps

71,50

22.463,14 €

2020/105

Asociación socio cultural ASCM

G15161573

Proxecto REFOR+

78,25

11.178,00 €

2020/107

Fundación Amicos

G70169610

Proxecto de acondicionamento Espazo anti-covid-visítame

70,00

21.991,88 €

2020/108

Fundación abrente

G70397849

Proxecto de adquisición material deportivo adaptado

82,50

16.500,00 €

2020/109

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de ampliación e reforma do Centro Princesa Letizia (Amencer Vilagarcía)

87,00

81.998,36 €

Proxecto de reforma e rehabilitación do centro de día Aspace Coruña

88,75

83.647,75 €

2020/110

Federación galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Construcción Espazo Demenza (AFAGA-Vigo)

74,50

23.405,66 €

Proxecto de Centro de día con unidade de Alzhéimer (AFAFES-Cee)

79,50

49.953,02 €

Proxecto de estancia diúrna terapéutica (AFAMO-Moaña)

77,75

34.981,47 €

Proxecto de adecuación de local (AFA Chantada)

85,50

74.775,05 €

Adquisición de local Centro de Día en Ferrol (AFAL Ferrolterra)

78,50

49.324,68 €

Proxecto de servizo de transporte adaptado (Afaco-Agadea-Afaor)

78,50

49.324,68 €

Proxecto de adquisición de equipamento (AFAN Burela)

79,75

5.497,64 €

2020/112

Asoc. niños con hiperactividad y déficit atención

G36938272

Proxecto de reforma e equipamento de local

76,50

11.358,60 €

2020/116

Cogami

G32115941

Proxecto de obras de acondicionamento (ASPAMITE-Teo)

79,50

49.953,02 €

Proxecto de construción da nova sede da-Fase 1 (Cogami)

78,00

49.010,51 €

Proxecto de mellora das instalacións do centro FINGOI (Cogami)

79,00

49.638,85 €

Proxecto de melloras de infraestructuras do CDR de AMARAI

84,50

31.471,66 €

Proxecto UnióNet: plataforma web interactiva de AODEM

80,50

5.036,50 €

Proxecto de equipamento de talleres (ADISBIMUR)

83,00

7.092,92 €

Proxecto de instalación de produtos de apoio (AMBAR)

77,00

5.635,41 €

Proxecto de mellora do servizo de transporte adaptado (Cogami)

88,00

82.940,87 €

Proxecto Dixitalizando o rural (Agora)

89,00

14.110,79 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Proxecto de adquisión de equipos para formación en competencias dixitais

93,75

88.360,51 €

2020/119

Mensajeros de la Paz

G45482023

Proxecto de equipamento. Mondoñedo-Fase III

77,25

29.713,31 €

2020/128

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

R7700028I

Proxecto de inverstimento en equipamento adaptado para persoas con discapacidade

65,00

14.520,68 €

2020/130

Asociación Integrados

G15973357

Proxecto de adquisición de equipamento

72,00

15.625,79 €

2020/135

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Proxecto de equipamento e adquisición de furgoneta

69,00

21.677,71 €

2020/150

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de Centro Día Autismo Bella Otero (Autismo Ourense)

84,00

52.780,55 €

Proxecto de rehabilitación (San Xerome Emiliani)

82,00

51.523,87 €

Proxecto de Escola Profesional: Fase I (ACEESCA)

82,00

51.523,87 €

Mellora do Centro Residencial AMICOS tras impacto COVID 19

84,00

25.363,56 €

Rehabilitación de edificio para Centro de Formación Ambiental (Aspaber)

83,00

52.152,21 €

Adecuación de acceso a edificio de centro de día para persoas con autismo (BATA)

82,50

8.000,00 €

Proxecto de equipamento diverso dos centros San Francisco (AGRASFA)

84,00

6.303,84 €

Adquisición de furgoneta para transporte e PCDI (APADER)

90,00

11.657,14 €

Proxecto de investimento en centro de día (RAIOLAS Lugo)

80,00

13.738,45 €

Proxecto de substitución de portas (ASPANAS)

85,00

5.009,40 €

Equipamento dunha lavandaría de barreira sanitaria (ASPANAEX)

82,00

24.358,10 €

Proxecto Juan María en forma!! (La Esperanza del Valle Miñor)

83,00

11.212,19 €

Implantación dun sistema de xestión integral de documentación (Asociación C.R. As Burgas)

82,00

13.459,35 €

Vehículo adaptado para o servizo de transporte (Centro Ocupacional AMIPA)

91,00

8.000,00 €

Equipamento Mobiliario Centro Residencial (Aspanais)

82,00

11.615,61 €

Proxecto de equipamento Residencia e Centro de Día (Juan XIII)

82,00

51.523,87 €

Proxecto de adquisición de vehículo adaptado (Asociación ASPAS)

82,00

27.372,00 €

Instalación de motores auxiliares para transformar cadeiras de rodas (Aspronaga)

83,00

18.931,90 €

Adquisición dun vehículo adaptado (Aspanane)

87,75

32.217,81 €

2020/152

Casa nuestra señora de Fátima y Cristo Rey esclavas de la Virgen Dolorosa

R3600113I

Proxecto de adquisición de vehículo accesible no rural

70,00

21.991,88 €

2020/155

Congregacion Hermanitas Ancianos Desamparados Vigo

R3600099J

Construción de novas escaleiras de emerxencia na residencia Santa Marta

62,50

19.635,61 €

Liña V. Actuacións destinadas á xuventude.

Número

expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/12

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Como contribuír a un mundo máis xusto desde a comunicación e o xornalismo

64,00

7.416,24 €

Programa Mocidade contra o discurso do odio nas redes sociais

65,00

7.532,12 €

2020/22

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa de prevención do ciberacoso Ponte alerta

61,75

7.155,51 €

2020/26

Cooperacion Internacional ONG

G80829641

Programa Escola solidaria

75,00

17.381,81 €

Sensibilización contra o racismo a favor dos dereitos humanos

76,00

17.613,57 €

Programa SCALE UP

71,00

8.227,39 €

2020/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á xuventude

61,25

7.097,56 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

En movemento

86,00

29.896,72 €

Programa AIO

77,00

17.845,33 €

Programa Forward

86,00

29.896,85 €

Programa QUEDA-T

81,00

18.772,36 €

2020/58

Asociación Viraventos

G70136429

MAY YAW. Proxecto para a prevención do racismo entre a mocidade galega

61,00

7.068,60 €

2020/64

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Red Labora

80,00

18.540,61 €

Programa Talento emprendedor

69,00

7.995,63 €

2020/79

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Youth Business Spain-Xuventude Activa

71,25

8.256,36 €

2020/90

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de educación para a saúde e fomento de hábitos de vida saudable

68,00

7.879,75 €

Programa educativo para a transmisión de valores solidarios entre a mocidade

64,00

7.416,24 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Educación para a saúde

85,25

29.636,00 €

Programa Prevención de conductas adictivas

77,25

17.903,27 €

Programa Prevención de conductas violentas

88,25

30.000,00 €

Programa Prevención do acoso escolar

80,25

18.598,54 €

2020/138

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Itinerarios para a xuventude

66,00

7.647,99 €

Programa de formación Competencias clave Nivel II

63,00

7.300,36 €

2020/141

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa Promovendo liderados xuvenís transformadores en contextos non formais

71,00

8.227,39 €

2020/142

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Adestro conciencia: deporte, comercio xusto, igualdade de xénero e DDHH

70,25

8.140,48 €

2020/154

Amigos Da Terra

G32242422

Programa Mestría en compostaxe para xuventude

65,50

7.590,05 €

2020/156

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Promoción da igualdade na mocidade

69,00

7.995,63 €

Programa Educación para a saúde de xuventude en risco de exclusión

75,00

17.381,81 €

Programa de formación e axuda ao emprego para a xuventude

75,00

17.381,81 €

Programa Educación en valores para a integración social da mocidade

74,00

8.575,02 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado.

Número

expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2020/12

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa de fomento do voluntariado na comunicación para o cambio social

60,00

5.712,98 €

Programa Dinamización do rural a través da radio comunitaria

60,00

5.712,98 €

2020/20

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa voluntariado ambiental coñecer, conservar e coidar a nosa contorna

66,25

6.308,08 €

Programa de voluntariado social Implícate na túa comunidade

64,25

6.117,65 €

2020/21

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de acción voluntaria

60,00

5.712,98 €

2020/23

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Ponte en Xogo

60,00

5.712,98 €

2020/26

Cooperacion Internacional ONG

G80829641

Formación e promoción de voluntarios que traballan con persoas sen fogar

70,00

6.665,15 €

programa Living for others: programa de formación e promoción do voluntariado

69,00

6.569,94 €

2020/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de formación do voluntariado

63,25

6.022,44 €

Programa de sensibilización do voluntariado

63,25

6.022,44 €

2020/37

Xeración Asociación Cultural

G70385091

Progama de plataforma de ecovoluntariado

64,50

6.141,45 €

2020/40

Fundación tierra de hombres españa

G80956733

Programa de xestión voluntariado do programa viaxe cara á vida

60,00

5.712,98 €

2020/44

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

G79963237

Programa de promoción do voluntariado

62,50

5.951,02 €

Programa de formación do voluntariado e sensibilización

60,00

5.712,98 €

2020/47

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de formación e promoción do voluntariado

64,50

6.141,45 €

2020/51

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de voluntariado

69,50

6.617,54 €

2020/54

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Vínculos

83,00

15.805,94 €

Programa Edacfo I Santiago e Tui-Vigo

80,00

15.234,64 €

2020/64

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Profesionaliza-t

62,00

5.903,42 €

2020/65

Fundación Secretariado gitano

G83117374

Programa HALOVAV

70,75

6.736,57 €

2020/90

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de mellora das capacidades do voluntariado de Scouts de Galicia ECG

60,00

5.712,98 €

2020/91

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Volunta-saúde mental

60,50

5.760,59 €

2020/92

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

G70175666

Programa Voluntarios TIC

61,50

5.855,81 €

2020/102

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de apoio e acompañamento ao doente de cancro e á súa familia

90,00

15.000,00 €

Sensibilizar, selección, formación e mantemento do voluntariado AECC en Galicia

75,00

14.282,47 €

2020/110

Federación galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de voluntariado con persoas con demencia

66,25

6.308,08 €

2020/114

Acción solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de formación do voluntariado

61,50

5.855,81 €

2020/117

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de fomento da participación social a través do voluntariado

95,25

27.208,38 €

Programa de formación do voluntariado en áreas rurais

95,25

27.208,12 €

2020/122

Médicos do mundo

G79408852

Orientación sanitaria e psicosocial de persoas vulnerables pola COVID19

83,00

15.000,00 €

2020/133

Asociación Mestura

G15940414

Programa A túa voz edición II

77,25

7.075,34 €

2020/138

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de formación do voluntariado

75,00

14.282,47 €

2020/141

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa Do envellecemento activo ao envellecemento activista

68,00

6.474,71 €

2020/142

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Formación: Instrumento de cambio e transformación social con Axentes Deportivos

74,25

7.069,82 €

2020/148

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Acompañando Soños, Transformando Realidades

70,50

6.712,75 €

2020/150

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Promoción e xestión da acción voluntaria

68,00

6.474,71 €

2020/154

Amigos da Terra

G32242422

Programa A universidade en acción polo residuo cero

62,50

5.951,02 €

2020/156

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de formación e promoción do voluntariado

82,50

15.710,73 €

Proxecto Reconoce

81,00

15.425,07 €

2020/158

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Programa Transformando: sentires do voluntariado

62,00

5.903,42 €

Programa Formando: saberes do voluntariado

62,00

5.903,42 €

2020/167

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Redución da fenda dixital e mellora da soberanía dixital das familias

74,00

7.046,01 €

Proxecto Dar

77,00

14.663,34 €

ANEXO IV

Entidades e/ou programas non susceptibles de obter subvencións

Número

expediente

Entidade

CIF

Actuación

Puntuación

2020/3

Asociacion Helsinki Espana-Dimension Humana

G80540552

Programa Mozos para mozos: educando en DDHH e ODH

48,00

2020/7

Asociación Alar Galicia

G15775901

Proxecto GAMFA: gabinete de asesoramento e mediación

47,00

Proxecto Súmate: programa de asesoramento e acompañamento

50,00

Proxecto Coaching Menores: reforzo socioeducativo a menores

49,00

Proxecto Omega: promoción da participación social

50,00

2020/11

Bicos de papel

G27847672

Programa de atención integral ao neno con patoloxía oncolóxica

37,50

2020/14

Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

G27441153

Programa IMPLÍCATE: xuntos transformamos a sociedade

37,50

2020/15

Fundación Érguete-integración

G36861078

Proxecto Fíos

37,50

2020/16

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Programa de contratación de coidadores/as

48,00

Proxecto de dotación sala de terapias

52,75

2020/18

Asociación banco de alimentos rias baixas pontevedra

G94074051

Programa de repartición gratuíta de alimentos

47,00

2020/19

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

G15730625

Programa FORMATÉATE! Coruña e área de influencia 2021

41,50

Modelos alternativos e innovadores de participación derivados da COVID-19

36,50

2020/29

Asociación Renacer

G15121254

Programa Servicio de ropero Renacer A Coruña

28,00

2020/30

Asociación de viúdas María Andrea

G32014334

Programa de promoción da autonomía e apoio a mulleres maiores soas

47,00

2020/31

Asociación SOS racismo Galicia

G15651508

Programa de dinamización comunitaria e participación social

45,75

2020/32

Asociación diagnosticadas de cancro de mama

G36380301

Programa cancro e discapacidade

53,25

2020/36

Asoc banco de alimentos Rias Altas (Balrial)

G70260906

Programa de formación do voluntariado

41,75

Programa de atención ás necesidades básicas

55,25

2020/38

Asociacion Amino Galicia

G27805522

Progama de prevención de abuso sexual infantil en adolescentes

42,00

2020/39

Asoc. Liberdade Afectiva e Sexual A Coruña (Alas)

G70249461

Programa de acompañamento a migrantes LGTBI saudade

56,25

Programa Saúde integral Trisquel

56,25

Programa de pares LGTBI colonia

47,25

2020/42

Asociación ferrolá de drogodependencias (Asfedro)

G15072010

Programa O Confurco. Formación sociolaboral para persoas en risco da CT

57,75

Proxecto de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

54,75

2020/45

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives emprende emprendimiento inclusivo con impacto social

48,75

2020/48

Asociación Ocionautas

G94114022

Programa Fagamos o que fas

38,50

Programa Feira da xuventude (FX)

40,00

Programa Día do cambio

55,00

Programa Mocidade en rede (MORE)

57,00

2020/50

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Mais alá do Párkinson. Iniciando o camiño

57,50

2020/55

Asociación nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Saúde e educación, esperanza e plenitude debidas

32,00

Programa de instrucción xeral básica para a vida (IGBV)

18,00

2020/59

Fundación Aspace Coruña

G70338074

Programa de protección e tutela de persoas con parálise cerebral

38,00

2020/60

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa de desenvolvemento educativo e sociofamiliar da infancia

47,50

Programa de atención cognitiva e psicomotriz da poboación maior

43,00

2020/62

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa Vivenda asistida

44,00

2020/63

Fundación Integra, discapacidad intelectual

G36880615

Programa APPS reeducadoras

30,50

Programa Acende

59,00

2020/67

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (ASFEGA)

G15340474

Programa de orientación, asesoramento e distribución de alimentos dietéticos

56,00

2020/68

Asociación Promoción e integración gitana

G27017987

Programa de atención á discapacidade

57,00

Proxecto de atención na etapa infantil

49,00

2020/69

Asociación bulimia y anorexia de La Coruña

G15582695

Programa de atención psicolóxica integral a persoas con TCA

41,50

2020/70

Asociación galega de pais e nais separados

G15483365

Ruptura de parella, non de familia; mediación familiar (extraxudicial)

39,50

2020/72

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Bota a man II

38,00

2020/74

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de actividades deportivas e culturais (Aspaym-Predif-Auxilia Lugo-Sodináutica)

48,00

Programa de licencias de navegación (Sodináutica)

59,00

Programa de envellecemento activo (Aspaym)

57,50

Programa de apoio a familias coidadoras (Auxilia Lugo)

38,50

2020/77

Asociación Rexurdir Provincial

G36208387

Vivenda de apoio á reinserción

51,00

2020/78

Centro social San Xoán Bautista

V15593668

Formación atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións

51,25

Formación en costura, corte e confección industrial

57,25

2020/80

Asociación Agalure

G15462633

Programa Contamos todas e todos

36,00

2020/82

Plataforma polo emprego

G15795818

Programa Insire-itinerarios de apoio á inclusión social

36,00

Programa Insire-itinerarios de inclusión e transición ao emprego

59,50

2020/83

Asociación patoloxía dual psíquica Cadabullo

G32359218

Programa de atención psicosocial a persoas con patoloxía dual

42,50

2020/84

Arelas asociación de familias de menores trans

G27820182

DIVA: servizo de atención integral a menores lgtbi+, familias e contorno social

57,50

2020/86

Fundación eomaia

G27729326

Programa Natureza, arte e saúde mental

44,75

2020/87

Asociación Educando en familia

G27437581

Programa Educa: Aprende en familia

54,25

2020/88

Comité cidadán AntiSida de A Coruña (Casco)

G15279219

Programa de mediación penal pre/post-sentencial para menores infractores

38,75

2020/89

Fundación Amigó

G81454969

Programa Educa Amigó

56,75

Programa Incluíndo Galicia

53,75

2020/93

Asociacion Mulleres Rurais de Galicia

G70453584

Programa Todos aprendemos de todos

34,00

Programa +familia para mellorar os contornos familiares

46,50

2020/96

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa prelaboral e de inserción con luffas

38,00

Proxecto prelaboral e de inserción lavandaría

44,00

2020/97

Fundación Gavela

G32416547

Programa TUTELAR

40,00

2020/99

Asociación ciudadana Lucha contra la droga

G36624963

Programa REFORZA

58,00

Programa COMPOR

52,00

2020/100

Asociación Párkinson Galicia-Coruña

G15582224

Programa de información e atención psicolóxica

45,00

2020/101

Asociación de mayores de Puenteareas

G36341113

Programa de información, asesoramento e xestión de recursos sociais

46,50

Programa Activación física

48,00

Programa Activación cognitiva

50,50

2020/104

Manos unidas

G28567790

Programa de fortalecemento do voluntariado de MU en EPDCG

46,50

2020/105

Asociación socio cultural ASCM

G15161573

Programa Xuntos sí, ASCM

52,50

2020/108

Fundación abrente

G70397849

Programa plan promoción e formación de voluntariado ENKI

37,00

2020/111

Fundación de solidaridad Amaranta

G84913946

Mulleres vítimas de violencia e en situación de vulnerabilidade

43,50

2020/113

Asociación natural Ardai

G32456097

Programa Animalando inclusión

57,00

2020/114

Acción solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de apoio socioeducativo a menores en risco de exclusión social

54,00

Programa de tecnoloxía para maiores fronte á COVID-19

38,50

Programa campaña promoción do voluntariado

36,50

2020/115

Federacion gallega de bancos de alimentos

G32375115

Programa Banco de alimentos

28,50

2020/118

Asociación Diversidades

G27783950

Programa B-TEAM

30,50

Programa Matria nova-Parentalidade positiva para familias migrantes

57,25

Programa Acolle-acollida integral de persoas inmigrantes

34,25

Programa ALL IN

31,25

2020/119

Mensajeros de la Paz

G45482023

Programa intervención Covid-19

38,25

2020/120

Federc. Escuelas familiares agrarias Galicia EFA

G15299357

Programa Escola de pais e nais

39,75

2020/123

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Programa Empoderando familias 2021

39,25

Programa Empoderando persoas 2021

56,00

2020/127

Fundacion Amigos de los Mayores

G83625509

Programa de acompañamento a persoas maiores

59,50

2020/129

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Ventana social

46,00

2020/131

Asociación Itínera

G15983570

Programa de integración e dinamización cultural Agora

44,50

Programa educativo de persoas adultas Minerva

29,00

2020/133

Asociación Mestura

G15940414

Programa socioeducativo Aulas de Babel

29,00

2020/136

Fundación Paideia Galiza

G15798655

Programa ANTEAR: inserción laboral de persoas con discapacidade

54,50

2020/137

Asociación Párkinson de Vigo

G36962447

Programa de atención integral

51,50

2020/138

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de formacion Competencias clave nivel II

41,75

Programas de formación en Habilidades Lingüisticas para Estranxeiros

46,00

2020/139

Asociacion Raíña

G70461009

Programa Raíña LUDUS

47,00

2020/143

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Escolas Ocorrentes, Intervención Socio-Educativa e Prevención

52,00

Programa Punto Familiar Áxil Arroupa, Mediación, Coaching, Familia

48,00

Programa # YomeQuedoenCasa_con valoresc

58,50

Programa Valoresc Estranxería

52,50

Programa Valoresc Talento. Deseña o teu futuro. Sei quen es

50,50

Programa @S Extraordinari@s / Ikigai Clube de Talento Senior

53,00

2020/144

Asociación West Galicia

G70419940

Programa Urban WEST

49,50

2020/145

Asociación Xarela formación-animación

G32261307

Programa EDUSENDA

52,00

Programa APIS

56,50

Programa ASESORA-T

41,50

Programa CULTIVA-T

58,50

Programa FUSIÓN

56,50

2020/147

Diaconía

R2802129C

Programa Pasarela Galicia: Pisos de transición á autonomía

52,50

2020/149

Fundación Cume desarrollo de culturas y pueblos

G36797579

Programa CUME-COVID Atención integral a mulleres (Programa CATIM)

54,00

2020/151

Asoc. de ayuda a familias de drogodependientes

G15487838

Prevención e Atención a Menores: violencia de irmáns ou irmás contra nais e pais

44,75

2020/152

Casa nuestra señora de Fátima y Cristo Rey Esclavas de la Virgen Dolorosa

R3600113I

Proxecto Obradoiro Terapéutico de Xabóns

49,50

Programa Multisensorial

56,00

2020/157

Asemblea de Cooperación Pola Paz

G80176845

Programa Do des-equilibrio á des-carbonización

57,00

2020/159

Fundacion Eduardo Pondal

G70262951

Programa Ponteceso encontro de xentes, saberes e camiños

48,00

2020/161

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Programa de intervención. Sexualidade e discapacidade

42,00

2020/163

Hogar Santa Lucía para mujeres sin techo

G15561301

Programa de acollida de mulleres sen fogar

42,00

2020/165

Asociación Cultural Ingalicia

G70143342

Programa Marca Persoal e Emprego 4.0

53,50

Programa Incubadora de emprendimiento social

47,00

2020/166

Asociación de xordos de Galicia XOGA

G94123064

Programa Manciñas

46,50

Programa Mediando as diferenzas

46,50

Programa Capaces coa Discapacidade

57,50

2020/167

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Proxecto Ocúpate

50,50

Proxecto Lar

47,00

2020/169

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Entretelas

51,50

2020/171

Asociación Faraxa pola abolicion da prostitución

G27728658

Programa IMPULSA 2

45,00

2020/172

Asociación centro cult., art. e recr. Valladares

G36617082

Programa Atendendo a quen nos atendeu

59,50

Programa Re-formándonos dixitalmente na ruriurbe

57,50

Programa Posta a punto corporal: Facéndolle fronte á vellez

40,50

Programa 50 Anos traballando voluntariamente pola parroquia

41,50

2020/174

Asociación Redmadre Coruña

G70180229

Programa de emerxencia social

58,75

2020/175

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Programas de apoio á inclusión sociolaboral

58,75

Programa de Asesoramento, Apoio e Acompañamento a persoas en Risco

57,00

Número

expediente

Entidade

CIF

Actuación

Causa

2020/74

Federación Predif Galicia

G15811524

Proxecto de adquisición de ordenadores portátiles (Aspaym)

Artigo 13.6 da orde

2020/105

Asociación socio cultural ASCM

G15161573

Programa EQUIPA +

Artigo 13.6 da orde

2020/161

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Proxecto de habilidades laborais e prelaborais

Artigo 13.6 da orde