Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 18 de xaneiro de 2021 Páx. 2831

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 30, do 13 de febreiro).

O día 13 de febreiro de 2020, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 15 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3.1 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 9.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

1. A publicación do contido da Resolución do 15 de decembro de 2020 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B).

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes). O PDR 2014-2020 aprobouse pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. O anexo I relaciona o listado das axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II, das axudas que foron desestimadas coa indicación das causas de desestimación. No anexo III figura a priorización das solicitudes segundo o artigo 9 da orde. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas indicadas no anexo I deberán presentar por escrito, antes do 30 de xuño de 2021 para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L., etc.) e antes do 30 de agosto de 2021 para CMVMC e montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, unha única xustificación da realización do investimento subvencionado e solicitude de pagamento e deberá achegar a seguinte documentación, segundo o disposto no artigo 18.3 da devandita orde de axudas:

a) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

i) Contía da subvención para a cal solicita o cobramento (para o cálculo terase en conta a superficie de inventario e a superficie arborada que figuran no instrumento).

ii) Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). No caso de non telos, declaración expresa do beneficiario a este respecto.

b) Para os PO, DCX e DSX, os beneficiarios deberán cargar o instrumento na aplicación Xorfor e presentar a solicitude administrativa cursada para a súa aprobación polo órgano forestal (procedementos MR627A, MR627B e MR627C). Non serán válidos aqueles que se atopen en estado «Borrador» na Xorfor na data de presentación da solicitude de cobramento, deberán figurar como «Pendente de presentar». No caso das AMS, os beneficiarios deberán facer a adhesión a través do procedemento MR627D.

d) Xustificantes de gasto (facturas) e xustificantes de pagamento, no caso de non ter cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro. As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo VIII da orde de axudas.

f) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

i) Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo IX da orde de axudas. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade pero deberá constar o certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou expresamente o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

ii) Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público; xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

iii) Copia do DNI/NIE da persoa cesionaria (se for o caso).

iiii) Copia do NIF da entidade cesionaria (se for o caso).

iv) Copia do DNI/NIE da persoa representante da persoa cesionaria (se for o caso).

4. Realizarase unha única certificación final dos expedientes aprobados unha vez que se xustifique a realización do investimento subvencionado e se solicite o cobramento da subvención.

5. No caso de PO, DCX e DSX, tramitarase o pagamento da axuda cando o informe técnico realizado polo persoal da dirección xeral competente en materia de montes sexa favorable, estea completa toda a documentación establecida no artigo 18.3 e se cumpran todos os requisitos da orde. No caso das AMS, tramitarase o pagamento no momento en que estea completa toda a documentación establecida no artigo 18.3 e se cumpran todos os requisitos da orde.

6. As CMVMC que non puideron celebrar por motivos sanitarios as asembleas para renovar a xunta reitora e/ou para aprobar os acordos establecidos na orde de axudas que procedan, segundo o caso, deberán presentar a documentación acreditativa do cumprimento destes requisitos xunto coa solicitude de cobramento. De continuar a situación de emerxencia sanitaria, deberán presentar esta documentación en canto se poidan celebrar as asembleas pertinentes e non se tramitará o pago ata recibir a dita documentación.

7. O titular comprométese a dispor no prazo dun ano, ou dous anos no caso de avaliación de impacto ambiental, contado desde o día seguinte ao da solicitude de pagamento, da certificación forestal mediante, cando menos, un sistema internacionalmente recoñecido.

8. O titular comprométese a manter as condicións para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes durante cinco anos, contados desde a data da solicitude de pagamento final da axuda, excepto as que deriven da execución do plan especial aprobado, ou ben as debidas a causas excepcionais ou de forza maior indicadas no artigo 19.1.d) da orde de axudas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2020

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B).

A Coruña.

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborizada

Superficie inventariable

Axuda total aprobada

20150002/2020

***5576**

CMVMC Caldebarcos

11,21

0,00

3.345,61

20150003/2020

***2828**

CMVMC Veríns

228,70

31,41

7.984,00

20150004/2020

***3699**

CMVMC Bandín

62,71

0,00

3.823,26

20150005/2020

***2518**

CMVMC Cruces

40,05

9,86

4.449,24

20150006/2020

***7513**

CMVMC Marselle

23,15

0,00

3.463,27

20150007/2020

***5372**

CMVMC Seaxe

16,38

0,00

2.550,00

20150008/2020

***9658**

CMVMC Castelo

101,81

23,00

6.120,27

20150009/2020

***5873**

CMVMC Santa Uxía

61,70

60,81

8.946,04

20150010/2020

***6620**

CMVMC Alborés de Abaixo e de Arriba

9,19

0,00

3.336,23

20150011/2020

***3483**

CMVMC Sampaio, Taras e outros

94,20

13,41

5.241,62

20150012/2020

***3365**

CMVMC Feás

27,69

8,76

4.243,83

20150013/2020

***5699**

CMVMC Arou

129,89

0,00

4.425,50

20150014/2020

***2544**

CMVMC Arribas

48,21

9,63

4.504,08

20150015/2020

***3181**

CMVMC Vilas

68,65

0,00

3.877,22

20150016/2020

***5914**

CMVMC Afeosa

42,39

0,00

3.638,26

20150017/2020

***3350**

CMVMC San Miguel da Costa

107,78

15,13

5.510,00

20150018/2020

***1131**

CMVMC Vilariño, San Roque e outros

54,86

13,12

4.859,49

20150019/2020

***2899**

CMVMC Montañó, Montaña e outros

125,90

30,06

6.934,75

20150021/2020

***1047**

CMVMC Escabia

57,83

32,65

6.534,73

20150022/2020

***4393**

CMVMC Oín

66,50

48,02

7.910,76

20150023/2020

***3442**

CMVMC A Cuncheira

6,67

5,95

3.815,41

20150024/2020

***2512**

CMVMC A Figueira, Balteiro e outros

7,60

0,00

3.321,76

20150025/2020

***1116**

CMVMC Xestoso

41,91

2,29

3.826,95

20150026/2020

***1282**

CMVMC Artes

55,66

45,45

7.594,96

20150027/2020

***2558**

CMVMC Beade e Porto

44,80

0,00

3.660,19

20150028/2020

***2495**

CMVMC Zaramagoso

9,35

0,00

3.337,69

20150029/2020

***5473**

CMVMC Gandarela

54,32

0,00

3.746,91

20150030/2020

***3932**

CMVMC Mirón (colon de Mirón)

38,51

0,00

3.602,95

20150031/2020

***4477**

CMVMC Pazos

34,36

0,00

3.565,19

20150032/2020

***5611**

CMVMC Bandón

7,66

0,00

3.322,22

20150033/2020

***0112**

CMVMC Lugar da Gándara

74,38

24,74

6.017,82

20150034/2020

***6514**

CMVMC Vilamor

149,48

0,00

4.612,87

20150035/2020

***3457**

CMVMC Fufelo

37,07

0,00

3.589,94

20150036/2020

***2743**

CMVMC Chave

69,90

8,89

4.639,01

20150037/2020

***5551**

CMVMC Cruxeiras, Sobrerribas e outros

152,93

7,07

5.240,78

20150038/2020

***6723**

CMVMC Santa María de Capela

67,49

0,00

3.866,76

20150040/2020

***2544**

CMVMC Buía, A Capela e outros

316,90

20,96

7.905,41

20150041/2020

***4033**

CMVMC Runs, Teaño e outros

254,07

167,50

19.701,37

20150042/2020

***5365**

CMVMC Silvarredonda

49,01

0,00

3.698,59

20150043/2020

***2148**

CMVMC Contimundi, Cubela e Rois

29,59

11,42

4.485,35

20150044/2020

***5438**

CMVMC Aido, Cornes e Pontenova

35,73

7,44

4.206,02

20150045/2020

***8076**

CMVMC Lugar do Ézaro

18,61

0,00

3.421,98

20150047/2020

***5913**

Monte de Olveiroa, S.L. (Sofor012)

91,93

0,00

4.089,15

20150048/2020

***2808**

CMVMC Santiago de Landoi

209,50

33,45

7.982,23

20150049/2020

***5889**

Monte Logoso, S.L. (Sofor011)

53,09

7,69

4.384,76

20150050/2020

***5047**

CMVMC Paxareiras e Recarea

99,50

26,08

6.359,02

20150051/2020

***0141**

Montegama de Inversiones, S.L.

34,50

0,00

3.562,64

20150052/2020

***8104**

CMVMC Santa Cruz de Lesón

142,28

16,65

5.952,43

20150054/2020

***3889**

CMVMC Boimazán, Ermide e outros

56,95

12,37

4.814,87

20150056/2020

***3348**

CMVMC Ameán, A Igrexa e outros

199,39

136,42

16.580,90

20150057/2020

***3759**

CMVMC Cimadevila, Boiro de Arriba e outros

37,96

11,88

4.600,60

20150058/2020

***2657**

CMVMC Goiáns

236,65

46,12

9.298,63

20150059/2020

***4607**

CMVMC Isorna

151,29

28,80

7.059,64

20150060/2020

***3852**

CMVMC Lesende

165,67

36,00

7.798,54

20150061/2020

***0702**

CMVMC Olveira

155,96

91,73

12.413,85

20150062/2020

***3215**

CMVMC Vilacova

126,14

17,55

5.881,69

20150063/2020

***6474**

CMVMC Xián, Furiño e outros

56,93

5,34

4.221,36

20150064/2020

***2628**

CMVMC Xuño

129,11

8,55

5.148,79

Lugo.

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborizada

Superficie inventariable

Axuda total aprobada

20270001/2020

***2404**

CMVMC Cumbraos

10,67

8,20

4.041,71

20270002/2020

***2684**

CMVMC Porto, A Matanza e Furco

11,21

0,00

3.354,59

20270003/2020

***1378**

CMVMC Miraz

179,35

120,95

15.092,86

20270004/2020

***2111**

CMVMC Pena

105,36

68,78

10.016,00

20270005/2020

***1364**

CMVMC Marexe e Vilamaior

88,97

61,52

9.254,00

20270006/2020

***4870**

CMVMC Rozabales

64,77

26,84

6.107,00

20270007/2020

***2019**

CMVMC Següín

107,49

40,33

7.634,00

20270008/2020

***1799**

CMVMC Cangas-San Fiz

101,71

29,39

6.658,00

20270009/2020

***1441**

CMVMC Eiré

283,51

167,32

19.954,00

20270010/2020

***2548**

CMVMC Penela

173,06

57,10

9.646,00

20270011/2020

***1895**

CMVMC Narón

192,09

18,35

6.549,00

20270012/2020

***2215**

CMVMC Remesar

294,71

148,50

18.467,00

20270013/2020

***2260**

CMVMC Ferreiros agás o Lugar de Veneira de Roques

258,89

137,77

17.236,35

20270014/2020

***2905**

CMVMC Anllo-San Martiño

73,25

57,73

8.791,00

20270015/2020

***2432**

CMVMC Barantes

40,32

27,53

5.943,00

20270016/2020

***2689**

CMVMC Brosmos

40,56

0,00

3.621,00

20270017/2020

***1186**

CMVMC Bolmente

295,30

171,30

20.397,00

20270018/2020

***3250**

CMVMC Doade

261,90

137,80

17.266,00

20270019/2020

***4320**

CMVMC Sabadelle

140,77

31,13

7.160,00

20270020/2020

***2660**

CMVMC León

33,55

31,72

6.235,00

20270021/2020

***0264**

CMVMC San Nicolao e San Pedro de Portomarín

105,19

67,14

9.876,00

20270022/2020

***3852**

CMVMC Brañela

180,02

53,41

9.398,81

20270023/2020

***1585**

CMVMC Bustelo

183,86

93,37

12.806,52

20270027/2020

***1458**

CMVMC Río do Porto

135,22

65,19

9.984,84

20270028/2020

***1365**

CMVMC Sanformar e Seira

129,31

129,37

15.348,22

20270030/2020

***1364**

CMVMC Ferreira, Matei e A Cal

34,13

0,00

3.563,18

20270031/2020

***1911**

CMVMC Miñide

260,71

145,22

17.881,63

20270032/2020

***2550**

CMVMC Santalla de Moutis

264,31

99,05

14.017,54

20270033/2020

***2393**

CMVMC Gundivós

80,80

8,70

4.722,00

20270034/2020

***2191**

CMVMC Noceda

15,34

0,00

3.392,21

20270035/2020

***2617**

CMVMC San Xil de Carballo

141,67

55,09

9.191,26

20270036/2020

***1238**

CMVMC Vilalpape

57,55

13,99

4.957,17

20270037/2020

***3939**

CMVMC Xestoso

139,63

42,67

8.124,52

20270038/2020

***2645**

CMVMC Santiago de Rubián

4,41

0,23

3.312,04

20270039/2020

***2420**

CMVMC Vilarbuxán

33,06

0,00

3.553,00

20270040/2020

***1115**

CMVMC Andreade, Barán e

Vilaragunte

115,29

80,29

11.078,31

20270041/2020

***1385**

CMVMC Cazón e Gudín

108,77

0,00

4.242,38

20270042/2020

***3218**

CMVMC Belante

29,86

0,00

3.524,33

20270043/2020

***1660**

CMVMC Incio-San Pedro

345,73

81,49

13.269,86

20270044/2020

***2191**

CMVMC Mao-San Salvador

44,56

0,00

3.658,01

20270045/2020

***3275**

CMVMC Becerral

17,07

0,00

3.407,30

20270046/2020

***4987**

CMVMC Aigas

16,81

0,00

3.405,48

20270047/2020

***1232**

CMVMC Gaibor

227,39

155,00

18.403,83

20270050/2020

***2569**

CMVMC Rebordaos

74,80

0,00

3.933,23

20270051/2020

***3872**

CMVMC Rubián (San Fiz)

26,98

0,00

3.497,39

20270052/2020

***2681**

CMVMC A Regueira San Vicente

95,67

0,00

4.123,11

20270055/2020

***1636**

CMVMC Biduedo

37,42

0,00

3.592,94

20270056/2020

***1526**

CMVMC Cancio

124,37

26,38

6.610,75

20270057/2020

***1176**

CMVMC Codesido

64,28

13,70

4.993,83

20270059/2020

***4925**

Viladriz

147,84

19,75

6.265,17

20270060/2020

***1246**

CMVMC Queixadoiro

137,62

0,00

4.504,76

20270061/2020

***1532**

CMVMC Pasantes

223,08

0,00

5.282,63

20270062/2020

***2338**

CMVMC Riocereixa

138,93

0,00

4.516,86

20270063/2020

***3578**

CMVMC Arxubín e Barxa

231,81

0,00

5.362,09

20270064/2020

***4660**

CMVMC Cabanela

34,45

0,00

3.566,00

20270065/2020

***4770**

CMVMC Embernallas, Balsa e Ribeira

93,75

38,91

7.389,65

20270066/2020

***4458**

CMVMC Embernallas e Balsa

5,06

0,00

3.298,62

20270067/2020

***3431**

CMVMC Balsa

31,67

0,00

3.540,80

20270070/2020

***5043**

CMVMC Muñís

7,28

0,00

3.318,83

20270071/2020

***1217**

CMVMC Pena

90,92

40,47

7.496,03

20270073/2020

***2610**

CMVMC Embernallúas

25,46

0,00

3.484,31

20270076/2020

***1374**

CMVMC Eirexalba

48,92

0,00

3.697,76

20270077/2020

***1581**

CMVMC Toca

75,34

0,00

3.938,10

20270078/2020

***2140**

CMVMC Vilarxoán

56,02

0,00

3.762,29

20270079/2020

***2206**

CMVMC Incio-Santa Mariña

37,56

0,00

3.594,40

20270080/2020

***2199**

CMVMC Cervela

86,01

0,00

4.035,29

20270081/2020

***2336**

CMVMC Nande

73,98

0,00

3.925,82

20270082/2020

***1632**

CMVMC Coterces e Liñares

5,08

0,00

3.298,74

20270083/2020

***4454**

CMVMC San Pedro

85,09

0,00

4.026,83

20270084/2020

***3983**

CMVMC Barrosa

0,68

0,00

3.258,81

20270085/2020

***2384**

CMVMC Campos de Vila, Lamela e outros

336,53

51,96

10.700,42

20270086/2020

***1991**

CMVMC Gullade

62,77

40,45

7.237,92

20270087/2020

***2232**

CMVMC A Veneira de Roques

162,59

41,43

8.228,99

20270088/2020

***2336**

CMVMC Trascastro

80,76

0,00

3.987,55

20270089/2020

***2319**

CMVMC Hospital

7,56

0,00

3.321,43

20270090/2020

***2085**

CMVMC Centeais e Ferreira

192,13

16,24

6.372,03

20270091/2020

***1360**

CMVMC Lamaigrexa e outros

391,43

216,54

25.090,26

20270094/2020

***2371**

CMVMC Pol

127,64

44,58

8.176,68

20270095/2020

***3250**

CMVMC Cereixido

238,61

0,00

5.423,91

20270096/2020

***2523**

CMVMC Furco

0,00

0,00

3.252,60

20270097/2020

***1664**

CMVMC Carballo de Lor,

Margaride e outros

418,24

171,49

21.531,98

20270098/2020

***1651**

CMVMC Carqueixeda

0,00

0,00

3.252,60

20270099/2020

***2092**

CMVMC Abradelo

79,39

0,00

3.975,05

20270100/2020

***2549**

CMVMC Portela

39,98

0,00

3.616,42

20270101/2020

***2371**

CMVMC Hospital

0,01

0,00

3.252,60

20270102/2020

***2537**

CMVMC Abuíme

62,63

0,00

3.822,56

20270103/2020

***4269**

CMVMC A Eirexe, Cabezais e outros

67,13

0,00

3.863,48

20270104/2020

***2884**

CMVMC Chan de Pena

133,81

0,00

4.470,27

20270105/2020

***2553**

CMVMC Eiriz

159,35

4,76

5.104,29

20270106/2020

***2081**

CMVMC Escuadra de Aldea

54,43

9,70

4.566,59

20270107/2020

***2556**

CMVMC Teixeira

42,65

0,00

3.640,72

20270108/2020

***1677**

CMVMC Torbeo

198,40

23,35

7.028,78

20270110/2020

***2358**

CMVMC O Pereiro

7,13

0,00

3.317,48

20270111/2020

***2548**

CMVMC Mercurín

177,46

0,00

4.867,49

20270112/2020

***1142**

CMVMC Seceda

320,90

0,00

6.172,78

20270114/2020

***2546**

CMVMC Cortés

75,60

0,00

3.940,56

20270115/2020

***1929**

CMVMC Folgoso

225,69

0,00

5.306,38

20270116/2020

***2897**

CMVMC Visuña e Céramo

711,08

0,00

9.723,43

20270117/2020

***2731**

CMVMC Meiraos

118,20

35,21

7.299,94

20270118/2020

***2600**

CMVMC Vilela

40,91

0,00

3.624,88

20270119/2020

***2334**

CMVMC Asar

174,19

0,00

4.837,73

20270120/2020

***2095**

CMVMC Paradaseca

272,46

109,35

14.961,12

20270121/2020

***2826**

CMVMC Rao

255,58

0,00

5.578,33

20270124/2020

***2610**

CMVMC Prebello

81,05

0,00

3.990,16

20270125/2020

***2558**

CMVMC Vilachá

188,21

44,21

8.696,62

20270126/2020

***2169**

CMVMC Castrolanzán

112,80

48,54

8.375,71

20270127/2020

***2306**

CMVMC Carballal

188,79

0,00

4.970,59

20270129/2020

***1481**

CMVMC Torible

58,61

20,55

5.520,01

20270130/2020

***3431**

CMVMC Coea

126,94

35,88

7.436,02

20270131/2020

***4957**

Monte de Uceira da parroquia de Cirio, S.L. (Sofor 009)

47,04

14,38

4.894,16

20270132/2020

***1493**

CMVMC Lama da Vila

53,58

37,49

6.904,35

20270133/2020

***2395**

CMVMC Sanguñedo

31,73

2,47

3.749,81

20270134/2020

***4307**

Seragrivifor, S.L.

190,08

54,04

9.543,35

20270135/2020

***1401**

CMVMC Friol

56,67

16,50

5.161,24

20270137/2020

***2334**

CMVMC Meda

195,24

27,65

7.362,55

20270138/2020

***1565**

CMVMC Cabarca, Caroceiro e Redondela

93,38

32,83

6.873,21

20270139/2020

***2192**

CMVMC Sambreixo

131,52

45,63

8.300,60

20270141/2020

***1678**

CMVMC Montán

62,46

9,45

4.618,66

20270142/2020

***2724**

CMVMC Castí, Freixeiro e outros

309,79

88,92

13.576,93

20270144/2020

***2747**

CMVMC Bendilló

9,39

0,00

3.338,08

20270145/2020

***4979**

CMVMC Covas

12,12

1,69

3.505,52

20270146/2020

***2747**

CMVMC Bendilló e Chao da Casa

124,89

0,00

4.389,10

20270148/2020

***2063**

CMVMC Bendollo

256,27

37,84

8.778,35

20270150/2020

***1430**

CMVMC Pacio

99,20

21,50

5.969,92

20270152/2020

***2618**

CMVMC Chao da Casa

33,31

0,00

3.555,75

20270153/2020

***2656**

CMVMC Lousadela

21,67

17,02

4.886,29

20270154/2020

***1901**

CMVMC Bande

24,93

10,66

4.379,17

20270155/2020

***2121**

CMVMC Prados

132,84

0,00

4.461,42

20270156/2020

***2499**

CMVMC Serén

28,87

0,00

3.515,32

20270158/2020

***3225**

CMVMC Aldea, Moredo e Souto

199,04

32,44

7.801,83

20270159/2020

***9068**

Julio Rodríguez Sánchez

61,27

0,00

3.810,16

20270160/2020

***1294**

CMVMC Viladonga

172,72

105,16

12.346,23

20270163/2020

***1247**

CMVMC Ludrio

105,53

70,67

9.159,72

20270164/2020

***1476**

CMVMC Ermida

229,59

23,29

7.307,18

20270167/2020

***3566**

CMVMC Campodola

162,55

0,00

4.731,80

20270168/2020

***1261**

CMVMC Illán

179,26

133,22

16.127,59

20270170/2020

***1118**

CMVMC Vilamaior de Negral

97,62

76,36

10.585,98

20270171/2020

***2687**

CMVMC Vilabol

23,10

7,87

4.127,04

20270172/2020

***1414**

CMVMC Pumares e San Román

58,08

20,65

5.523,99

20270174/2020

***2135**

CMVMC Rairós

103,32

58,57

9.135,93

20270176/2020

***2890**

CMVMC Bendia

94,61

0,00

4.113,54

20270177/2020

***2063**

CMVMC Ortoa

45,21

39,97

7.037,48

20270179/2020

***0385**

CMVMC Romariz

158,66

81,98

11.615,22

20270180/2020

***2723**

CMVMC Barreiro e Nogueira

118,63

57,68

9.200,07

20270182/2020

***2930**

CMVMC Leixazós

421,62

0,00

7.089,38

20270183/2020

***1463**

CMVMC Vilar e Cabanaxaraz

283,41

60,90

10.971,22

20270184/2020

***1612**

CMVMC Prevesos

147,97

17,46

4.599,16

20270186/2020

***1443**

CMVMC Pradeda

104,55

13,68

5.358,80

20270189/2020

***1346**

CMVMC Vilachambre

98,59

27,82

6.497,58

20270190/2020

***1375**

CMVMC Estelo e Tronceda

722,37

217,37

28.172,20

20270193/2020

***1203**

CMVMC Ansemar

170,17

119,30

13.383,06

20270195/2020

***2830**

CMVMC Vilar

113,63

86,91

11.621,84

20270196/2020

***2136**

CMVMC Vilar de Mondelo

245,69

0,00

5.488,35

20270197/2020

***1932**

CMVMC Caspedro, Hospital e outros

45,94

7,70

4.320,40

20270198/2020

***2161**

CMVMC Xuguiño

80,72

64,84

9.459,61

20270202/2020

***7905**

Constantino Cabanas López

33,75

7,30

4.175,85

20270204/2020

***1915**

CMVMC Vilachá de Mera

125,70

16,60

5.797,83

20270205/2020

***2389**

CMVMC Santa María Maior

50,00

0,00

3.707,56

20270206/2020

***1292**

CMVMC Mendreiras

116,13

45,06

8.112,74

20270207/2020

***1116**

CMVMC Louzarela

114,92

0,00

4.298,37

20270209/2020

***2412**

CMVMC Arxiz

44,77

0,64

3.660,24

20270210/2020

***3085**

Crecencia, C.B.

68,34

0,00

3.874,49

20270211/2020

***1762**

CMVMC Canedo

86,46

36,51

7.120,83

20270212/2020

***1236**

CMVMC Ferreirúa

378,33

118,09

16.662,22

20270213/2020

***2019**

CMVMC Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

292,51

37,72

9.098,24

20270215/2020

***1353**

CMVMC Vilapena

249,12

52,54

9.953,70

20270216/2020

***2785**

CMVMC Bravos

144,50

55,42

9.244,86

20270218/2020

***4102**

CMVMC Tabillón

52,25

11,47

4.696,00

20270220/2020

***2340**

CMVMC Covas

56,76

30,56

6.348,22

20270221/2020

***1336**

CMVMC Entrambasaugas

300,53

46,18

9.884,66

20270222/2020

***1278**

CMVMC Meda

385,84

103,58

15.505,59

20270223/2020

***1936**

Proforgal, S.L.

142,35

83,44

11.590,24

20270225/2020

***1348**

CMVMC Nodar

437,86

94,13

15.181,70

20270226/2020

***1695**

CMVMC Airavella, Pumar e Rúa do Pozo

86,33

42,51

7.626,12

20270227/2020

***1384**

CMVMC Chavín, Freixeiro e outro

67,43

18,55

5.431,74

20270229/2020

***4525**

CMVMC Insua

71,58

47,80

7.938,71

20270230/2020

***1399**

CMVMC Robledo

252,64

45,07

9.355,23

20270231/2020

***1341**

CMVMC Monteseiro

1.128,69

247,45

34.408,46

20270233/2020

***2565**

CMVMC Ponte de Neira, Castro de Neira e outros

14,64

0,00

2.539,39

20270237/2020

***2012**

CMVMC Enciñeira

507,42

229,05

27.202,15

20270238/2020

***3347**

CMVMC Sisto

28,43

0,00

3.511,36

20270239/2020

***2367**

CMVMC Ardevila

67,18

30,16

6.409,50

20270240/2020

***1390**

CMVMC Piñeiro

33,80

0,00

3.560,14

20270242/2020

***2412**

CMVMC Coruxedo

318,22

0,00

6.148,41

20270243/2020

***4871**

CMVMC Freixeiro

27,34

2,23

3.689,86

20270244/2020

***1804**

CMVMC Vilarello

80,88

21,42

5.796,15

20270246/2020

***1917**

CMVMC Salgueiros

11,28

11,28

4.306,88

20270247/2020

***3080**

CMVMC San Simón da Costa

72,53

0,00

3.912,66

20270249/2020

***1404**

CMVMC Coedo, Seoane e outros

81,13

31,79

6.673,75

20270250/2020

***4842**

CMVMC Penedo

121,71

19,08

5.970,16

20270251/2020

***3226**

CMVMC Cociña, Tola e Trigal

47,46

0,00

3.684,49

20270252/2020

***1492**

CMVMC Abeleiras e Penasalbas

54,18

0,00

3.745,64

20270253/2020

***2145**

CMVMC Corvelle

76,34

0,00

3.947,26

20270254/2020

***5151**

CMVMC Trabadelo

41,42

0,00

3.629,49

20270259/2020

***1778**

CMVMC Castro de San Martiño

61,33

35,24

6.784,90

20270260/2020

***2530**

CMVMC Ousá

167,77

16,44

6.166,50

20270262/2020

***2415**

CMVMC Escuadra de

Penarredonda

52,76

34,66

6.657,93

20270263/2020

***2559**

CMVMC Vilarnovo

2,23

0,00

3.272,86

20270264/2020

***1897**

CMVMC Vilaver

197,51

54,18

9.622,68

Ourense.

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborizada

Superficie inventariable

Axuda total aprobada

20320001/2020

***2249**

CMVMC Corredoira ou Barxés

33,95

0,00

3.561,56

20320002/2020

***2267**

CMVMC Eiras

137,45

30,93

7.113,74

20320003/2020

***1775**

CMVMC Farnadeiros

56,11

6,22

4.288,44

20320005/2020

***1579**

CMVMC Bresmaus e A Portela da Quinta

53,18

0,00

3.736,51

20320006/2020

***1579**

CMVMC Padroso

30,79

0,00

3.532,75

20320007/2020

***1579**

CMVMC Vilariño Frío

40,71

0,00

3.623,03

20320008/2020

***1977**

CMVMC O Navallo

114,19

0,00

4.291,74

20320009/2020

***2439**

CMVMC Cexo

137,80

0,00

4.506,55

20320010/2020

***3146**

CMVMC Covas

172,64

40,53

8.244,34

20320011/2020

***2663**

CMVMC Nocedo do Val

280,52

55,15

10.459,68

20320012/2020

***1939**

CMVMC Couso e Freande

146,81

49,61

8.775,33

20320013/2020

***2149**

CMVMC Vilar

142,53

33,69

7.392,76

20320014/2020

***1753**

CMVMC Nocelo da Pena

267,34

43,74

9.377,22

20320015/2020

***1697**

CMVMC Baldriz

313,54

0,00

6.105,85

20320016/2020

***1673**

CMVMC Parroquia de Atás

248,77

15,18

6.797,88

20320017/2020

***3412**

CMVMC Parroquia de Corvillón

52,73

0,00

3.732,44

20320018/2020

***2249**

CMVMC Tourós

45,35

0,00

3.665,29

20320019/2020

***1716**

CMVMC Borrán

46,46

10,13

4.530,15

20320020/2020

***1747**

CMVMC Vilar e Paredes

2,27

0,00

3.273,30

20320021/2020

***2943**

CMVMC A Veiga das Meás

118,30

40,72

7.766,02

20320022/2020

***2496**

CMVMC O Castro

24,44

6,11

3.990,78

20320023/2020

***3824**

CMVMC Parroquia de Sandiás

13,77

0,00

3.377,92

20320024/2020

***1760**

CMVMC A Brandela, Cerdeira e outros

124,43

36,67

7.480,07

20320025/2020

***2720**

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos

11,69

0,00

3.358,97

20320026/2020

***3249**

CMVMC Barbantes-estación

19,27

4,00

3.765,78

20320027/2020

***2720**

CMVMC Pazos

3,32

0,00

2.462,11

20320028/2020

***2134**

CMVMC Lodoselo

38,35

4,59

3.988,70

20320029/2020

***2219**

CMVMC Foncuberta

94,14

23,03

6.053,26

20320030/2020

***1758**

CMVMC Vilardecás e Lamelas

149,72

38,58

7.871,18

20320031/2020

***2264**

CMVMC Vixueses

75,86

20,48

5.671,07

20320032/2020

***2719**

CMVMC Parroquia de Rubiás

66,77

6,36

4.396,97

20320033/2020

***2237**

CMVMC Sanguñedo e Casal de Abade

66,54

0,00

3.858,00

20320035/2020

***2397**

CMVMC Outeiro

59,39

0,00

3.793,00

20320036/2020

***2397**

CMVMC Gontán

59,69

0,00

3.795,78

20320037/2020

***1834**

CMVMC Pexeiros

126,20

2,19

4.585,00

20320038/2020

***2429**

CMVMC San Lourenzo

93,20

0,00

4.100,70

20320040/2020

***2175**

CMVMC Congostro

192,00

80,29

11.776,00

20320041/2020

***2135**

CMVMC Santo Estevo

16,02

0,00

3.398,00

20320042/2020

***2258**

CMVMC Parroquias de Fontei, A Rúa e San Xulián

619,00

209,40

26.558,00

20320043/2020

***1751**

CMVMC Fornelos de Filloás

233,90

118,30

15.365,00

20320044/2020

***2870**

CMVMC Cernego

192,10

29,59

7.498,00

20320045/2020

***1648**

CMVMC Rebordechao

387,38

91,20

14.475,00

20320046/2020

***2107**

CMVMC Gomariz

82,15

0,00

4.000,16

20320047/2020

***2439**

CMVMC Paradela

57,95

0,00

3.779,95

20320048/2020

***3377**

CMVMC Ricovanca

53,50

0,00

3.739,42

20320049/2020

***3360**

CMVMC Meaus

237,40

0,00

5.412,94

20320050/2020

***2208**

CMVMC Espiñeiros

74,77

0,00

3.932,99

20320051/2020

***1817**

CMVMC Taboadela e Seoane de Taboadela

106,26

0,00

4.219,57

20320052/2020

***2210**

CMVMC Cerdeira

182,09

0,00

4.909,62

20320053/2020

***1514**

CMVMC Vilardesilva

227,52

0,00

5.323,03

20320054/2020

***1356**

CMVMC Magros

656,72

230,73

28.702,19

20320055/2020

***2289**

CMVMC Nogueiroa

185,98

52,35

9.363,19

20320056/2020

***2018**

CMVMC Parroquia de Moldes

28,63

0,00

2.634,85

20320057/2020

***1542**

CMVMC Parroquia de Porqueirós

152,97

29,69

7.150,29

20320058/2020

***1222**

CMVMC Corneira

168,20

82,44

11.741,00

20320059/2020

***1814**

CMVMC Xermeade

98,54

0,00

4.149,00

20320060/2020

***1839**

CMVMC Vilar

108,80

11,99

5.254,00

20320062/2020

***2023**

CMVMC Espiño

15,61

0,00

3.394,00

20320063/2020

***1698**

CMVMC O Navallo e O Mente

311,30

93,08

13.941,00

20320064/2020

***1776**

CMVMC Parroquia de Pardollán e Lugar de Sobredo

118,30

32,66

7.085,00

20320065/2020

***2490**

CMVMC Muradás

287,03

185,27

21.501,08

20320066/2020

***2724**

CMVMC Sever

32,01

0,00

3.543,80

20320067/2020

***1445**

CMVMC Parroquias de Ponte Castrelo e Barral

206,55

70,72

11.100,97

20320068/2020

***2780**

CMVMC Parroquia de Vila

44,83

0,00

3.660,55

20320069/2020

***2609**

CMVMC Cacharrequille, Os Currás e outros

41,42

0,00

3.629,43

20320070/2020

***2507**

CMVMC Cacharrequille

25,11

0,00

3.481,10

20320071/2020

***1829**

CMVMC Córgomo, A Portela e Baxeles

712,33

97,40

17.955,27

20320072/2020

***2216**

CMVMC Carzoá

21,17

0,00

3.445,25

20320073/2020

***2149**

CMVMC Monteveloso

24,45

9,00

4.234,71

20320074/2020

***1892**

CMVMC Vilaza

21,04

0,00

3.443,70

20320075/2020

***2565**

CMVMC A Costa

55,38

0,00

3.753,10

20320076/2020

***4419**

CMVMC Parroquia de Vilamaior de Caldelas

15,52

0,00

3.393,83

20320077/2020

***1992**

CMVMC Parroquia de Santa Mariña do Monte

57,59

0,00

3.776,67

20320078/2020

***1993**

CMVMC Parroquia de Rabiño

69,59

39,46

7.216,20

20320079/2020

***2618**

CMVMC Roblido

535,93

73,00

14.290,67

20320080/2020

***1424**

CMVMC Prado

90,48

0,00

4.075,00

20320081/2020

***2407**

CMVMC Parroquia do Condado

37,48

10,77

4.502,86

20320082/2020

***2440**

CMVMC Parroquia de Castelaus

8,61

0,00

3.330,91

20320083/2020

***1835**

CMVMC Cortegada

267,80

86,25

12.969,00

20320084/2020

***2673**

CMVMC Castrelo do Val

38,79

6,66

4.167,94

20320085/2020

***3819**

CMVMC Surribas

24,81

0,00

3.478,37

20320087/2020

***1265**

CMVMC Roucos da Quintá

40,12

0,00

3.617,69

20320088/2020

***2166**

CMVMC Porto e Alemparte

431,03

101,78

15.764,77

20320091/2020

***3207**

CMVMC A Ponte-irixo, Irixo de Arriba e Vila

178,14

41,61

8.385,21

20320092/2020

***1985**

CMVMC Sandín

129,96

0,00

4.435,24

20320093/2020

***1845**

CMVMC Vilariño das Touzas

147,28

14,34

5.803,53

20320094/2020

***1692**

CMVMC Portocamba

766,63

46,83

14.181,55

20320095/2020

***2425**

CMVMC Os Abeledos

2,99

0,00

3.279,81

20320096/2020

***4949**

CMVMC O Carregal

21,38

0,00

3.447,07

20320097/2020

***2071**

CMVMC Couso, Edreira e outros

638,30

20,90

10.825,09

20320098/2020

***3866**

CMVMC Carpazás

288,53

0,00

5.878,22

20320099/2020

***1698**

CMVMC Parroquia de Gabín

459,12

81,47

14.306,51

20320100/2020

***1991**

CMVMC Rebordondo

47,57

11,33

4.641,88

20320101/2020

***1886**

CMVMC Trasportela

124,25

24,49

6.450,64

20320102/2020

***2712**

CMVMC A Fenteira

31,89

10,82

4.456,01

20320103/2020

***2027**

CMVMC Pardeconde

120,71

66,34

9.950,43

20320104/2020

***1687**

CMVMC Mormentelos

10,76

0,00

3.350,53

20320105/2020

***4035**

CMVMC Parroquia de Cortegazas

49,38

3,41

3.989,77

20320106/2020

***1799**

CMVMC Pedrosa

328,31

142,44

18.262,42

20320107/2020

***2107**

CMVMC Arnelas

169,25

63,45

10.147,58

20320108/2020

***3678**

CMVMC Froufe

123,71

11,23

5.326,03

20320109/2020

***2315**

CMVMC Borraxas, Vales e Vilachá

65,82

21,93

5.702,13

20320110/2020

***3383**

CMVMC Baxín

90,19

12,12

5.096,22

20320111/2020

***1755**

CMVMC Piornedo

280,51

116,56

15.643,11

20320113/2020

***3044**

CMVMC Santa Comba

32,50

0,00

3.548,34

20320114/2020

***2606**

CMVMC Vilela

41,49

0,00

3.630,20

20320115/2020

***3570**

CMVMC Frixe

19,65

1,28

3.539,30

20320116/2020

***4483**

CMVMC Parroquia de Moura

269,52

144,99

17.942,31

20320117/2020

***2427**

CMVMC Parroquia da Cidá

91,82

19,93

5.770,22

20320118/2020

***2785**

CMVMC Parroquia de Parada de Labiote

182,19

42,04

8.458,71

20320119/2020

***2152**

CMVMC Gabián

258,60

68,14

11.356,85

20320121/2020

***2261**

CMVMC Senderiz

63,25

0,00

3.828,14

20320122/2020

***2267**

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

29,06

0,00

3.517,05

20320123/2020

***2670**

CMVMC Campo Real e Mociños

52,59

3,77

4.049,36

20320124/2020

***1411**

CMVMC Barroso

224,70

63,46

10.653,00

20320128/2020

***2286**

CMVMC Parroquia de Albarellos

132,40

46,90

8.415,00

20320129/2020

***1782**

CMVMC Gaiás

80,59

12,50

5.040,97

20320130/2020

***3923**

CMVMC Parroquias de Araúxo,

Lobios e San Paio de Araúxo

12,95

0,00

3.370,44

20320131/2020

***2672**

CMVMC O Rañadoiro

43,63

0,00

3.649,59

20320134/2020

***3391**

CMVMC Cañón, Casasoá e outros

46,95

0,00

3.679,85

20320135/2020

***2489**

CMVMC Riobó

559,40

108,19

17.474,00

20320136/2020

***3323**

CMVMC Framia

25,77

0,00

3.487,11

20320137/2020

***3158**

CMVMC Cádavos

69,86

0,00

3.888,33

20320138/2020

***3323**

CMVMC Correa

51,31

0,00

3.719,54

20320140/2020

***5064**

CMVMC Os Pereiros

29,24

0,00

3.518,68

20320141/2020

***2023**

CMVMC Quintela de Hedroso

0,00

0,00

3.252,60

20320144/2020

***1888**

CMVMC Hedroso

0,00

0,00

3.252,60

20320145/2020

***2501**

CMVMC Dradelo

0,00

0,00

3.252,60

20320146/2020

***2669**

CMVMC Froxais

0,00

0,00

3.252,60

20320147/2020

***1830**

CMVMC Rubiais

0,00

0,00

3.252,60

20320148/2020

***2090**

CMVMC Umoso

0,00

0,00

3.252,60

20320150/2020

***2724**

CMVMC Penouta

188,93

0,00

4.971,86

20320151/2020

***4270**

CMVMC Covelo

20,91

0,00

3.442,88

20320152/2020

***4714**

CMVMC Parroquia de Mones

168,00

0,00

4.781,40

20320153/2020

***2001**

CMVMC Santoalla

151,40

52,20

9.036,02

20320154/2020

***1728**

CMVMC A Bemposta e Osoño

0,00

0,00

3.252,60

20320155/2020

***2004**

CMVMC Terroso

126,00

0,00

4.399,20

20320156/2020

***1899**

CMVMC Devesa

0,00

0,00

3.252,60

20320157/2020

***1815**

CMVMC Castromil

57,30

0,00

3.774,03

20320158/2020

***2706**

CMVMC O Mazo

57,37

0,00

3.774,67

20320159/2020

***3416**

CMVMC Espiñeira

0,00

0,00

3.252,60

20320160/2020

***2036**

CMVMC Queizás

58,25

40,59

7.208,47

20320161/2020

***2018**

CMVMC Parroquia de Vila

0,00

0,00

3.252,60

20320162/2020

***3708**

CMVMC Zacarade

57,35

21,55

5.593,31

20320163/2020

***2707**

CMVMC Parroquia de Pedrouzos

0,00

0,00

3.252,60

20320164/2020

***4066**

CMVMC San Fiz

0,10

0,00

3.252,60

20320165/2020

***2415**

CMVMC Cabaleiros, A Santa Cruz e Tedós

13,22

1,09

3.465,20

20320166/2020

***3870**

CMVMC A Senra

0,00

0,00

3.252,60

20320167/2020

***4419**

CMVMC Pena de Outeiro e Santiago da Medorra

0,00

0,00

3.252,60

20320168/2020

***4442**

CMVMC Parroquia de Alais e Condelle

103,69

32,66

6.952,68

20320169/2020

***3218**

CMVMC Barxa

67,19

13,17

4.975,54

20320170/2020

***1848**

CMVMC Vilamaior

20,28

0,00

3.437,15

20320171/2020

***2438**

CMVMC San Mamede

22,45

0,00

3.456,90

20320172/2020

***3717**

CMVMC Baños de Molgas, Francos e outros

276,47

35,59

8.772,38

20320173/2020

***1594**

CMVMC Parroquia de Pusmazán

0,00

0,00

3.252,60

20320174/2020

***1708**

CMVMC Parroquia de Garabelos, de Nigueiroá e outros

351,73

89,44

14.001,73

20320175/2020

***2008**

CMVMC Vilar de Goia

15,93

0,00

3.397,56

20320176/2020

***1676**

CMVMC Lamas de Outeiro e

Sabucedo

369,01

164,83

20.522,42

20320177/2020

***4076**

CMVMC Alén

24,28

0,00

2.605,16

20320178/2020

***2453**

CMVMC Parroquia de Golpellás

72,42

0,00

3.911,59

20320180/2020

***1142**

CMVMC San Vicente de Leira e

A Ferrería

348,24

21,05

8.197,99

20320181/2020

***1336**

CMVMC O Porto e O Real

110,44

0,00

4.257,65

20320182/2020

***3008**

CMVMC Lobás

154,12

2,91

4.900,71

20320183/2020

***3344**

CMVMC Parroquia de Soutadoiro

23,38

0,00

3.465,35

20320184/2020

***4975**

CMVMC Augalevada, Doniz e outros

226,07

147,86

17.789,22

20320185/2020

***2905**

CMVMC O Robledo

57,93

0,00

3.779,76

20320186/2020

***2731**

CMVMC Pazos e Viduedo

111,57

0,00

4.267,85

20320187/2020

***1407**

CMVMC Trado

78,34

34,89

6.909,85

20320188/2020

***2112**

CMVMC Pintás

47,86

4,08

4.032,48

20320189/2020

***1963**

CMVMC Chaguazoso

237,28

5,56

5.881,13

20320190/2020

***3018**

CMVMC Serois

231,77

14,31

6.569,47

20320192/2020

***2212**

CMVMC Texós

26,20

0,00

3.490,99

20320193/2020

***1748**

CMVMC Parada do Monte

83,95

7,54

4.652,89

20320194/2020

***2670**

CMVMC Chedas

54,70

0,00

3.750,36

20320195/2020

***3357**

CMVMC Feces de Cima

184,44

0,00

4.931,00

20320196/2020

***2714**

CMVMC Corvelle e Pereira

88,43

0,00

4.057,31

20320197/2020

***2424**

CMVMC Reboreda

99,82

0,00

4.160,96

20320198/2020

***2261**

CMVMC Sabariz

60,85

0,00

3.806,34

20320200/2020

***2261**

CMVMC Baldemir

70,96

0,00

3.898,34

20320201/2020

***2289**

CMVMC San Tomé

169,98

12,67

5.868,74

20320203/2020

***2404**

CMVMC Xacebáns e Retortoiro

179,74

0,00

4.888,23

20320204/2020

***2406**

CMVMC Xacebáns

111,54

0,00

4.267,61

20320205/2020

***2439**

CMVMC Sabucedo, A Pía e outros

34,70

11,52

4.540,43

20320206/2020

***2438**

CMVMC Sabucedo, A Pía e outros

39,77

9,79

4.440,53

20320207/2020

***3517**

CMVMC Portela e Vieiro

80,63

0,00

3.986,31

20320208/2020

***3189**

CMVMC O Bouzo

2,88

0,00

3.278,81

20320209/2020

***2115**

CMVMC Bustelo

32,43

7,94

4.217,73

20320212/2020

***2808**

CMVMC Corzos

32,56

24,45

5.612,48

20320213/2020

***3086**

CMVMC Baños, Corzos e Valdín

167,23

163,30

18.556,91

20320214/2020

***2284**

CMVMC Lamalonga

546,91

278,72

31.753,45

20320215/2020

***2284**

CMVMC Hedreira

224,22

109,30

14.517,92

20320216/2020

***2822**

CMVMC A Hedreira

43,92

22,15

5.522,09

20320217/2020

***0174**

CMVMC Parroquia de Drados

0,00

0,00

3.252,60

20320218/2020

***2128**

CMVMC A Espasa

15,19

0,00

3.390,84

20320219/2020

***2283**

CMVMC Parroquia de Córcores

374,49

192,79

22.931,72

20320220/2020

***2654**

CMVMC Fitoiro, Valdemiotos e outros

14,18

0,00

3.381,62

20320221/2020

***2956**

CMVMC Mandín

227,10

0,00

5.319,21

20320222/2020

***2336**

CMVMC Os Baños e Lebosandaus

29,66

0,00

3.522,49

20320225/2020

***1962**

CMVMC Arzádegos

117,03

0,00

4.317,56

20320226/2020

***3105**

CMVMC Parroquia de Marrubio

0,00

0,00

3.252,60

20320228/2020

***2144**

CMVMC Progo

248,68

23,85

7.528,41

20320230/2020

***3000**

CMVMC Parroquia das Cabanas

3,50

0,00

3.284,46

20320231/2020

***3107**

CMVMC Alén, Ancado e outros

101,72

0,00

4.178,21

20320232/2020

***1729**

CMVMC Tamagos

415,00

0,00

7.029,10

20320234/2020

***1811**

CMVMC Trasverea

26,89

13,79

4.661,17

20320235/2020

***3311**

CMVMC O Tellado e Viña

62,86

0,00

3.824,59

20320236/2020

***2212**

CMVMC Alvite

104,50

41,69

7.722,20

20320237/2020

***1978**

CMVMC Mirós

79,71

25,08

6.094,71

20320238/2020

***1623**

CMVMC Xordos

78,83

31,02

6.588,04

20320239/2020

***2632**

CMVMC Rubiás

283,17

0,00

5.829,41

20320240/2020

***2029**

CMVMC Santiago

335,70

0,00

6.307,47

20320241/2020

***3902**

CMVMC Randín e Vilar

231,01

0,00

5.354,75

20320242/2020

***1978**

CMVMC Vilameá

311,60

52,22

10.495,00

20320243/2020

***2609**

CMVMC Seoane

51,84

0,00

3.724,34

20320244/2020

***3330**

CMVMC Parroquia de Parafita

0,55

0,00

3.257,63

20320245/2020

***1741**

CMVMC Parroquia de Sas de Penelas

0,02

0,00

2.439,58

20320246/2020

***2292**

CMVMC Zapeaus

72,43

72,43

10.024,64

20320247/2020

***2824**

CMVMC Bouzadrago

7,51

0,00

3.320,92

20320248/2020

***3888**

CMVMC Guxinde

33,65

0,00

3.558,86

20320249/2020

***2252**

CMVMC Paradela

38,86

0,00

3.606,23

20320250/2020

***3575**

CMVMC A Pereira

14,85

0,00

3.387,78

20320251/2020

***2407**

CMVMC Paredes do Pao

60,72

0,00

3.805,11

20320253/2020

***1788**

CMVMC Carreiras

46,56

0,00

3.676,26

20320254/2020

***2132**

CMVMC Pena Petada

0,93

0,00

3.261,06

20320255/2020

***2915**

CMVMC Chaguazoso

0,00

0,00

3.252,60

20320256/2020

***4968**

CMVMC Carreiras, Ermille e outros

12,40

4,38

3.735,39

20320258/2020

***1475**

CMVMC A Carreira, A Portaxe e outros

49,44

4,73

4.101,39

20320259/2020

***2108**

CMVMC Soutochao

212,41

118,21

15.162,28

20320260/2020

***3369**

CMVMC Delás

23,69

0,00

3.468,20

20320261/2020

***4806**

CMVMC Gustomeao, A Regada e Sa

37,12

0,00

3.590,40

20320262/2020

***1110**

CMVMC San Paio e Santa Cristina

71,47

67,99

9.641,00

20320263/2020

***2049**

CMVMC Parroquia de Lobeira

131,28

25,13

6.568,22

20320264/2020

***2209**

CMVMC Berrande e A Trabe

359,07

60,17

11.598,49

20320265/2020

***2799**

CMVMC A Vila

57,62

0,00

3.776,92

20320267/2020

***2692**

CMVMC Torno e Xendive

66,73

9,67

4.676,23

20320268/2020

***1833**

CMVMC A Pousa e O Reguengo

46,49

0,00

3.675,62

20320269/2020

***2419**

CMVMC Calvelo

7,17

0,00

3.317,85

20320270/2020

***2724**

CMVMC Castiñeira

59,60

0,00

3.794,96

20320272/2020

***2240**

CMVMC Mugueimes

26,71

0,00

3.495,62

20320273/2020

***3231**

CMVMC Parroquia de Desteriz

32,71

9,75

4.372,85

20320274/2020

***5062**

Sofor Candeda

41,83

41,83

7.163,71

20320276/2020

***4206**

CMVMC Parroquia de Nigueiroá

61,96

33,15

6.614,30

20320278/2020

***1370**

CMVMC Parroquia de Xestosa

549,98

0,00

8.257,43

20320279/2020

***2018**

CMVMC A Gandarela, Canavelas e outros

24,36

0,00

2.605,71

20320280/2020

***3805**

CMVMC Pazos e Codosedo

156,41

80,89

11.503,34

20320282/2020

***2399**

CMVMC Parroquia de Domés

15,92

0,00

3.397,47

20320283/2020

***2229**

CMVMC Parroquia de Toén

277,00

0,00

5.773,30

20320286/2020

***2258**

CMVMC Rexosende

139,94

0,00

4.526,04

20320287/2020

***3810**

CMVMC O Castelo e Zamorela

8,47

0,00

3.329,64

20320288/2020

***2087**

CMVMC Parroquia da Fraga

20,25

0,00

3.436,86

20320289/2020

***3373**

CMVMC Requeixo

9,38

0,00

3.337,93

20320290/2020

***2696**

CMVMC San Miguel

0,67

0,00

3.258,73

20320293/2020

***2699**

CMVMC Sarreaus

33,55

0,00

3.557,92

20320294/2020

***2022**

CMVMC A Bouza

179,12

36,95

8.001,32

20320295/2020

***3791**

CMVMC Placín e Parroquia de

Paradela

17,70

0,00

3.413,65

20320296/2020

***2564**

CMVMC Parroquia de Calvos

24,94

0,00

3.479,56

20320297/2020

***2153**

CMVMC Corvelle

178,42

0,00

4.876,19

20320298/2020

***1053**

CMVMC Cova

252,25

0,00

5.548,08

Pontevedra.

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborizada

Superficie inventariable

Axuda total aprobada

20360001/2020

***1619**

CMVMC Franqueira

70,77

2,42

4.100,86

20360002/2020

***1705**

CMVMC Prado da Canda

85,06

3,41

4.314,30

20360003/2020

***1706**

CMVMC Parada de Achas

226,57

49,08

9.456,80

20360004/2020

***2172**

CMVMC Lamosa

115,51

20,12

6.001,71

20360005/2020

***1918**

CMVMC Santa María de Porriño

36,78

17,34

5.050,46

20360006/2020

***0754**

CMVMC Moa

48,36

0,00

3.692,63

20360007/2020

***3802**

CMVMC Piñeiro (menos Gontade)

35,29

13,36

4.701,28

20360008/2020

***3665**

CMVMC Barrio

80,82

29,91

6.500,00

20360009/2020

***3908**

CMVMC Andón

17,52

0,00

3.411,94

20360010/2020

***3921**

CMVMC Vilar

30,86

12,97

4.628,09

20360011/2020

***3173**

CMVMC Busto

95,81

43,49

7.750,00

20360012/2020

***1084**

CMVMC Setecoros

76,01

0,00

3.944,31

20360013/2020

***0282**

CMVMC Monte de Nogueira

38,42

0,00

3.602,22

20360014/2020

***1841**

CMVMC A Lama

134,62

33,85

7.334,45

20360015/2020

***2099**

CMVMC Cequeril

62,67

35,50

6.819,32

20360016/2020

***1157**

CMVMC Calvelo e Río Tenorio

57,75

38,38

7.017,39

20360017/2020

***1115**

CMVMC Berducido

207,40

88,30

12.592,46

20360018/2020

***1095**

CMVMC Santa Eulalia de Batalláns

33,13

0,00

3.554,00

20360019/2020

***2641**

CMVMC Ameixeira

158,21

55,15

9.347,02

20360020/2020

***1320**

CMVMC Redonde

50,33

27,78

6.055,49

20360022/2020

***0563**

CMVMC Cerponzóns

160,15

89,58

12.270,77

20360023/2020

***1119**

CMVMC San Xosé de Ribarteme

72,03

9,07

4.673,00

20360025/2020

***3086**

CMVMC Xesta

137,69

3,53

4.803,88

20360026/2020

***1706**

CMVMC San Vicente

41,54

32,36

6.361,96

20360027/2020

***0629**

CMVMC Rebón

61,04

29,59

6.305,35

20360028/2020

***1019**

CMVMC Sabaxáns

163,89

12,71

5.816,57

20360030/2020

***1270**

CMVMC Ventoxo

74,92

32,04

6.638,55

20360031/2020

***2510**

CMVMC Silván

56,09

41,65

7.278,36

20360032/2020

***1226**

CMVMC Barro

103,66

49,37

8.362,41

20360034/2020

***1017**

CMVMC Hío

213,93

148,71

17.750,32

20360035/2020

***0632**

CMVMC Sixto

107,52

31,90

6.923,12

20360036/2020

***1261**

CMVMC San Vicente de Nogueira

138,35

63,96

9.909,53

20360037/2020

***1208**

CMVMC Figueiro

137,61

117,72

14.440,69

20360038/2020

***1221**

CMVMC Vilaboa

205,64

128,08

15.933,79

20360039/2020

***0031**

CMVMC Sanguiñedo

194,38

2,93

5.268,72

20360040/2020

***1045**

CMVMC Santiago de Covelo

210,64

101,84

13.764,70

20360041/2020

***0391**

CMVMC Mos

328,18

84,65

11.675,00

20360042/2020

***0274**

CMVMC San Clemente de Cesar

299,70

183,16

21.438,84

20360043/2020

***0590**

CMVMC Gargamala

346,26

179,69

21.569,40

20360044/2020

***0555**

CMVMC Calvos

80,90

0,00

3.988,79

20360045/2020

***0500**

CMVMC Negros

52,68

30,48

6.304,46

20360046/2020

***1581**

CMVMC Meira

312,68

94,12

11.350,00

20360048/2020

***1752**

CMVMC Guillade

87,43

27,77

6.391,93

20360049/2020

***1027**

CMVMC Burgueira

797,28

309,90

36.663,34

20360050/2020

***1861**

CMVMC Lourido

25,14

7,59

4.121,89

20360051/2020

***1919**

CMVMC Cabeiras

20,83

8,21

4.135,11

20360052/2020

***0553**

CMVMC Santa María de Caldas

62,18

47,02

7.786,93

20360053/2020

***1115**

CMVMC Alxán de Arriba

26,55

0,00

3.494,20

20360054/2020

***0339**

CMVMC Rebordáns

309,39

109,65

15.322,52

20360055/2020

***0605**

CMVMC Santa María

92,40

28,82

6.525,85

20360056/2020

***0558**

CMVMC Cepeda

50,62

2,93

3.960,53

20360057/2020

***3894**

CMVMC Angoares

1,43

0,00

2.449,21

20360058/2020

***2817**

CMVMC Saxamonde

52,80

25,59

5.892,93

20360059/2020

***0429**

CMVMC Budiño

33,67

0,00

3.559,00

20360060/2020

***1015**

CMVMC Viso

103,91

16,17

5.563,20

20360061/2020

***1020**

CMVMC Ventín

186,26

45,31

8.772,19

20360062/2020

***4092**

CMVMC Méixome

28,26

0,00

3.509,75

20360063/2020

***1611**

CMVMC Bugarín

70,16

52,18

8.294,84

20360064/2020

***1042**

CMVMC Campo

14,99

0,00

2.541,74

20360065/2020

***2575**

CMVMC Belai

0,00

0,00

150,00

20360066/2020

***2244**

CMVMC Fornelos

7,92

0,00

2.493,50

20360067/2020

***4363**

CMVMC Guillan

66,59

22,10

5.723,86

20360068/2020

***3702**

CMVMC Graña

51,71

0,00

3.723,19

20360069/2020

***2699**

CMVMC Grela

61,77

0,00

3.814,73

20360070/2020

***2700**

CMVMC Acebedo

60,42

0,00

3.802,42

20360071/2020

***2521**

CMVMC Badaolo

21,82

0,00

3.451,13

20360072/2020

***2700**

CMVMC Baladelo

35,25

0,00

3.573,39

20360073/2020

***5083**

CMVMC Bermés, Rego do Prado e outros

57,72

0,00

3.777,87

20360074/2020

***3119**

CMVMC Fontenla

13,67

0,00

2.532,78

20360075/2020

***1334**

CMVMC Fornelos

133,12

16,26

5.836,12

20360077/2020

***3051**

CMVMC Loureiro

15,84

0,00

3.396,77

20360078/2020

***0631**

CMVMC Magdalena

68,39

0,00

3.874,96

20360079/2020

***4795**

CMVMC Magdalena

193,96

5,47

5.479,63

20360080/2020

***1748**

CMVMC Liñares e Mámoa

52,39

26,49

3.762,40

20360081/2020

***1312**

CMVMC Mouteira e Parada

47,02

13,44

4.814,52

20360083/2020

***2721**

CMVMC Quintelas

80,77

0,00

3.987,58

20360085/2020

***2694**

CMVMC San Xusto

54,01

0,00

3.744,10

20360086/2020

***1237**

CMVMC Vilacoba

15,28

3,86

3.717,40

20360088/2020

***1301**

CMVMC Ribadelouro

182,16

89,80

12.489,53

20360091/2020

***2551**

CMVMC Aian, Val, Trascastro

122,85

0,00

4.370,52

20360092/2020

***0506**

CMVMC Pedrafita

71,83

15,11

5.181,21

20360093/2020

***2700**

CMVMC Valiñas e Portela

86,48

0,00

4.039,59

20360094/2020

***3713**

CMVMC Ventosela

14,68

0,00

2.539,64

20360095/2020

***2623**

CMVMC Devesa

9,53

1,47

3.463,37

20360096/2020

***1418**

CMVMC Alende

40,06

11,26

4.567,84

20360098/2020

***1470**

CMVMC Xende

116,65

39,99

7.688,84

20360099/2020

***2078**

CMVMC Setados

0,00

0,00

2.439,45

20360101/2020

***1028**

CMVMC Coiro

32,51

4,65

3.900,00

20360102/2020

***2757**

CMVMC Soutomaior

45,97

0,00

3.670,91

20360105/2020

***4072**

CMVMC San Martiño

65,24

58,15

8.754,05

20360107/2020

***1042**

CMVMC Pereiras

34,76

21,13

5.352,29

20360108/2020

***2724**

CMVMC Fontenla, Pena Grande e Querguizo

83,18

25,24

6.139,75

20360109/2020

***3037**

CMVMC Soar

46,94

13,93

4.855,87

20360110/2020

***1286**

Lebozán, S.L. (Sofor 003)

42,33

0,00

3.637,83

20360111/2020

***5229**

CMVMC Cortellas e Lourido

6,12

0,00

3.308,29

20360112/2020

***1077**

CMVMC Romai

76,42

23,93

5.967,59

20360113/2020

***1069**

CMVMC Covelo

41,74

12,78

4.711,06

20360115/2020

***2479**

CMVMC Antas

145,41

0,00

4.575,84

20360116/2020

***5790**

CMVMC San Miguel de Barcala

62,07

0,00

3.817,40

20360117/2020

***1719**

CMVMC Rubiós

0,00

0,00

3.252,60

20360119/2020

***1267**

CMVMC San Marcos

2,13

0,00

3.271,89

20360120/2020

***1194**

CMVMC Casal

56,91

32,03

6.474,02

20360122/2020

***2223**

CMVMC Chamadoira

85,75

37,90

7.231,79

20360123/2020

***0558**

CMVMC Grobas e Fenteira

92,50

9,62

4.906,33

20360125/2020

***2586**

CMVMC Filgueira

88,07

31,73

6.732,18

20360126/2020

***3610**

CMVMC Godóns

84,33

9,73

4.840,84

20360127/2020

***1228**

CMVMC Outeiro

16,95

0,00

2.555,14

20360128/2020

***1408**

CMVMC Meirol

108,70

23,16

6.196,80

20360129/2020

***2021**

CMVMC Folgar

19,49

0,00

2.572,48

20360130/2020

***3376**

CMVMC Soutelo de Montes

172,82

18,74

6.406,92

20360131/2020

***1334**

CMVMC Toutón

163,13

38,19

7.960,01

20360133/2020

***1111**

CMVMC Borela

163,16

29,97

7.266,56

20360134/2020

***1993**

CMVMC Mourente

29,17

13,26

4.637,25

20360135/2020

***1482**

CMVMC Cabenca

48,63

0,00

3.695,09

20360138/2020

***1045**

CMVMC Valongo

234,01

32,98

5.382,02

20360140/2020

***6859**

CMVMC Chandebrito

29,43

0,43

3.556,77

20360141/2020

***3486**

CMVMC Dornelas

0,87

0,00

2.445,36

20360142/2020

***2845**

CMVMC San Mateo de Oliveira

1,66

0,00

2.450,77

20360143/2020

***1064**

CMVMC Sobrada

41,68

33,97

6.499,01

20360144/2020

***0388**

CMVMC Mondariz

80,77

25,80

6.165,42

20360145/2020

***2340**

CMVMC Insua

49,92

7,04

4.297,50

20360146/2020

***1083**

CMVMC Almofrei

76,49

21,04

5.724,06

20360147/2020

***2014**

CMVMC Covas

30,16

5,87

4.022,12

20360148/2020

***1051**

CMVMC Areas

47,94

41,52

7.193,11

20360149/2020

***1888**

CMVMC Fragas

74,68

3,59

4.235,15

20360150/2020

***7761**

CMVMC Santa María de Afuera

27,43

9,35

4.150,00

20360152/2020

***1083**

CMVMC Rebón de Arriba

49,74

24,05

5.735,05

20360153/2020

***1280**

CMVMC Fixó e Pardesoa

216,17

0,00

5.219,71

20360154/2020

***1544**

CMVMC Taboexa

6,09

0,00

3.308,01

20360155/2020

***1513**

CMVMC Borbén

151,21

67,95

10.363,36

20360157/2020

***1191**

CMVMC Toxeiras

17,78

3,29

3.692,11

20360158/2020

***3200**

CMVMC Fornos

21,16

10,63

4.342,34

20360159/2020

***0428**

CMVMC Moaña

242,02

73,21

11.633,64

20360160/2020

***2880**

CMVMC Parada

43,77

0,00

3.650,95

20360162/2020

***1579**

CMVMC Alxen

43,09

24,99

5.753,88

20360163/2020

***0544**

CMVMC Amoedo

79,22

0,00

3.973,50

20360165/2020

***1513**

CMVMC Vilanova

66,76

0,00

3.860,15

20360166/2020

***2540**

CMVMC Pazo, Bouza e Pasada

15,02

9,31

4.175,04

20360167/2020

***0602**

CMVMC Mouriscados

199,71

10,40

5.947,82

20360168/2020

***2889**

CMVMC Praderrei

93,74

34,06

6.980,29

20360169/2020

***2454**

CMVMC Alagoa

66,06

32,15

6.567,12

20360170/2020

***1065**

CMVMC Pazos

120,15

36,63

7.437,53

20360171/2020

***1755**

CMVMC Saiáns

23,40

0,00

3.400,00

20360172/2020

***1754**

CMVMC Pinzás

310,32

105,00

14.900,00

20360173/2020

***1541**

CMVMC Couselo

206,46

99,63

13.540,47

20360174/2020

***0386**

CMVMC Guláns

47,48

2,20

3.870,43

20360176/2020

***2956**

CMVMC San Miguel de Presqueiras

180,25

0,00

4.892,88

20360177/2020

***0582**

CMVMC San Lourenzo de Nogueira

58,83

15,54

5.099,59

20360178/2020

***2623**

CMVMC Bugarín

70,70

8,22

4.589,38

20360180/2020

***1097**

CMVMC Vilameán

64,71

47,45

7.846,00

20360181/2020

***3258**

CMVMC Cerdedo

6,08

0,00

3.307,93

20360182/2020

***1067**

CMVMC Vilar de Abaixo

24,26

14,90

4.730,93

20360183/2020

***2694**

CMVMC Roca

22,53

0,00

3.457,61

20360184/2020

***6847**

CMVMC Belesar

247,93

113,97

15.127,83

20360185/2020

***7328**

CMVMC Santo André de Comesaña

25,26

0,00

3.482,51

20360187/2020

***0219**

CMVMC Piñeiro

358,85

123,56

16.946,40

20360188/2020

***1259**

CMVMC Entenza

70,46

32,61

6.646,20

20360189/2020

***0571**

CMVMC Paraños

272,25

132,80

16.938,81

20360190/2020

***7595**

CMVMC Coruxo

204,78

22,74

7.035,37

20360191/2020

***0404**

CMVMC Soutelo

70,86

40,95

7.353,32

20360192/2020

***1645**

CMVMC Pazos

71,34

8,21

4.594,87

20360193/2020

***6840**

CMVMC Couso

245,36

111,07

14.859,74

ANEXO II

Axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación

Expediente

NIF

Nome

Motivo de arquivo

20150001/2020

***0141**

Montegama de Inversiones, S.L.

A petición propia do beneficiario

20150020/2020

***2808**

CMVMC Santiago de Landoi

A petición propia do beneficiario

20150039/2020

***4914**

CMVMC San Martiño de Oleiros

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20150046/2020

***5620**

CMVMC Extramundi e outros

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20150053/2020

***2318**

CMVMC Erbecedo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20150055/2020

***5629**

CMVMC Burés

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270024/2020

***1341**

CMVMC Monteseiro

A petición propia do beneficiario

20270025/2020

***2548**

CMVMC Ouviaño

Incumpre obrigas tributarias

20270026/2020

***2547**

CMVMC Pieiga

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270029/2020

***2549**

CMVMC Tallobre

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270048/2020

***4030**

CMVMC San Pedro de Bembibre

Incumpre obrigas tributarias

20270049/2020

***4526**

Monte Chaín-Monteagudo, C.B.

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270053/2020

***2216**

CMVMC Arufe, Fontefreixo e outros

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270054/2020

***2533**

CMVMC Frontón

Incumpre obrigas tributarias

20270058/2020

***1660**

CMVMC Foxo e Vilar

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270068/2020

***3431**

CMVMC Balsa

Expediente duplicado para o mesmo beneficiario

20270069/2020

***1261**

CMVMC Illán

A petición propia do beneficiario

20270072/2020

***1400**

CMVMC Barcela e Vilauxín

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270074/2020

***2063**

CMVMC Ortoa

A petición propia do beneficiario

20270075/2020

***1341**

CMVMC Monteseiro

A petición propia do beneficiario

20270092/2020

***1463**

CMVMC Vilar e Cabanaxaraz

A petición propia do beneficiario

20270093/2020

***5116**

Piornedo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270109/2020

***2785**

CMVMC Bravos

A petición propia do beneficiario

20270113/2020

***2687**

CMVMC Vilabol

A petición propia do beneficiario

20270122/2020

***0385**

CMVMC Romariz

A petición propia do beneficiario

20270123/2020

***1227**

CMVMC Brancio e Candelos

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270128/2020

***1345**

CMVMC Devesa

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270136/2020

***1336**

CMVMC Vilalvite

A petición propia do beneficiario

20270140/2020

***3759**

CMVMC Signada

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20270143/2020

***1367**

CMVMC Casas do Río

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270147/2020

***4821**

CMVMC Ladra

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20270149/2020

***4498**

Penas Pardas y Otros, C.B.

A petición propia do beneficiario

20270151/2020

***1778**

CMVMC Castro de San Martiño

A petición propia do beneficiario

20270157/2020

***2506**

CMVMC Chave

Incumpre obrigas tributarias

20270161/2020

***4458**

CMVMC Embernallas e Balsa

Expediente duplicado para o mesmo beneficiario

20270162/2020

***1936**

Proforgal, S.L.

A petición propia do beneficiario

20270165/2020

***2785**

CMVMC Bravos

A petición propia do beneficiario

20270166/2020

***2687**

CMVMC Vilabol

A petición propia do beneficiario

20270169/2020

***2718**

CMVMC Cabanelas, Pómez e Vilardonas

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270173/2020

***2785**

CMVMC Bravos

A petición propia do beneficiario

20270175/2020

***1341**

CMVMC Monteseiro

A petición propia do beneficiario

20270178/2020

***3067**

CMVMC Duarria

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270181/2020

***2505**

CMVMC Azúmara

Xunta reitora caducada (art. 3.4 da orde de axudas)

20270185/2020

***1336**

CMVMC Vilalvite

Xunta reitora caducada (art. 3.4 da orde de axudas)

20270187/2020

***4498**

Penas Pardas y Otros, C.B.

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270188/2020

***1777**

CMVMC Pinel

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270191/2020

***2283**

CMVMC Vilamor

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270192/2020

***2547**

CMVMC Praducelo

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270194/2020

***1189**

CMVMC Loentia

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270199/2020

***2379**

CMVMC Serés

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270200/2020

***1282**

CMVMC Pacios

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270201/2020

***1225**

CMVMC Vilar de Cucos

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270203/2020

***2592**

CMVMC Cazás

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20270208/2020

***1506**

CMVMC Balgos

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270214/2020

***1360**

CMVMC Castrosante

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270217/2020

***1165**

CMVMC Teixeiro

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270219/2020

***2696**

CMVMC Anguieiros

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20270224/2020

***0387**

CMVMC Montouto

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20270228/2020

***0401**

CMVMC Espiñarcao e Valiña de Freire

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270232/2020

***0363**

CMVMC Boimente

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20270234/2020

***2551**

CMVMC Ribeira

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270235/2020

***3652**

Sociedad Civil Baille

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270236/2020

***2031**

CMVMC Baílle

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270241/2020

***1572**

CMVMC Goberno

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270245/2020

***2237**

CMVMC Ferramulín

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270248/2020

***2528**

CMVMC Vallo

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270255/2020

***2942**

CMVMC Pradela

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20270256/2020

***0382**

CMVMC Chavín, Rubial e outros

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270257/2020

***1758**

CMVMC Sevane

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270258/2020

***1254**

CMVMC Sampaio

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20270261/2020

***4078**

CMVMC de Faquis

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20270265/2020

***2484**

CMVMC Pol

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20270266/2020

***3516**

Monte Conde de Valonga, C.B.

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320004/2020

***2719**

CMVMC Parroquia de Rubiás

A petición propia do beneficiario

20320034/2020

***4182**

CMVMC Ourille e Fondodevila

Incumpre obrigas tributarias

20320039/2020

***1892**

CMVMC A Gudiña

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20320061/2020

***1729**

CMVMC Fontefría

Incumpre obrigas tributarias

20320086/2020

***3384**

CMVMC Ermida

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20320089/2020

***2022**

CMVMC A Bouza

A petición propia do beneficiario

20320090/2020

***1625**

CMVMC Parada do Monte e Taboazas

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320112/2020

***1829**

CMVMC Razamonde

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20320120/2020

***1225**

CMVMC Parroquia de Lobios

(San Miguel)

Incumpre obrigas tributarias

20320125/2020

***2184**

CMVMC Parroquia de Casardeita

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320126/2020

***1550**

CMVMC Parroquia de Santigoso

Non presenta a documentación mínima para a tramitación da solicitude (art. 10.2 da orde de axudas)

20320127/2020

***2439**

CMVMC Albite

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320132/2020

***4745**

CMVMC Rioseco

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320133/2020

***3780**

CMVMC Bouzas, Briñidelo e outros

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320139/2020

***4605**

CMVMC Moialde

Incumpre obrigas tributarias

20320142/2020

***1867**

CMVMC Bouza

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320143/2020

***1373**

CMVMC Doade

Incumpre obrigas tributarias

20320149/2020

***3188**

CMVMC Vilar de Cervos

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320179/2020

***2417**

CMVMC Laioso e Carballo

Incumpre obrigas tributarias

20320191/2020

***4973**

CMVMC O Silvoso

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320199/2020

***2261**

CMVMC Torneiros

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320202/2020

***2672**

CMVMC Chaos

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320210/2020

***2261**

CMVMC A Canle

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20320211/2020

***2261**

CMVMC Vilariño

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320223/2020

***2175**

CMVMC Santo André

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20320224/2020

***2514**

CMVMC Requeixo

Incumpre obrigas tributarias

20320227/2020

***2395**

CMVMC A Alberguería

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20320229/2020

***2808**

CMVMC San Lourenzo

Incumpre obrigas tributarias

20320233/2020

***3902**

CMVMC Parroquia de Paradela

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320252/2020

***3701**

CMVMC Penedo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320257/2020

***2669**

CMVMC Fradalvite

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320266/2020

***2083**

CMVMC Parroquia de Tronceda

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320271/2020

***1982**

CMVMC Fumaces

Incumpre obrigas tributarias

20320275/2020

***3951**

CMVMC Gueral de Abaixo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320277/2020

***1884**

CMVMC Pereira

Incumpre obrigas tributarias

20320281/2020

***1305**

CMVMC Moreiras e Trelle

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320284/2020

***2227**

CMVMC Ramiras

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320285/2020

***2152**

CMVMC Parroquia de Puga

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320291/2020

***2727**

CMVMC Piñoi

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20320292/2020

***4654**

CMVMC Guimarás e Nanín

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360021/2020

***3760**

CMVMC Parada

Monte consorciado coa Administración (art. 2.1.f) da orde de axudas)

20360024/2020

***0514**

CMVMC Paradela

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20360029/2020

***0632**

CMVMC Sixto

A petición propia do beneficiario

20360033/2020

***2413**

CMVMC Liñariños

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360047/2020

***1632**

CMVMC Tomonde

Instrumento de xestión en execución con cargo a convenio coa Administración Forestal

20360076/2020

***3313**

CMVMC Lerce

A petición propia do beneficiario

20360082/2020

***1887**

CMVMC Corrigatos

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360084/2020

***1031**

CMVMC Tameiga

Incumpre obrigas tributarias

20360087/2020

***3018**

CMVMC Trabanca-Badiña

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20360089/2020

***1162**

CMVMC Valga

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360090/2020

***1031**

CMVMC Trabanca Sardiñeira

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20360097/2020

***1859**

CMVMC Moscoso

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360100/2020

***1189**

CMVMC Cuñas

Incumpre o artigo 3.4 da orde de axudas

20360103/2020

***1802**

CMVMC Estás

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360104/2020

***2653**

CMVMC Regodobargo

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360106/2020

***1235**

CMVMC A Garda

Incumpre o artigo 3.4 da orde de axudas

20360114/2020

***7479**

CMVMC de Barrio-Asperelo-Rodeiro

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360118/2020

***1971**

CMVMC Magán

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360121/2020

***5329**

CMVMC Rubians

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360124/2020

***1541**

CMVMC Couselo

A petición propia do beneficiario

20360132/2020

***1541**

CMVMC Couselo

A petición propia do beneficiario

20360136/2020

***3700**

CMVMC Casal

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360137/2020

***1207**

CMVMC Insua

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360139/2020

***2121**

CMVMC Outeiro e Quinta

Incumpre obrigas tributarias

20360151/2020

***1077**

CMVMC Amorín

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20360156/2020

***0547**

CMVMC Catoira

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

20360161/2020

***1045**

CMVMC Santa Mariña

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360164/2020

***5328**

CMVMC Abelaindo

Xunta reitora non legalmente constituída (art. 3.4 da orde de axudas)

20360175/2020

***4392**

CMVMC Alende, Longás, Rial, Iglexa e Laxe

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360179/2020

***1161**

CMVMC Bamio

Incumpre obrigas tributarias

20360186/2020

***1844**

CMVMC Zudreiro

Non cumpre co artigo 125 da Lei 7/2012 de montes de Galicia (art. 3.4 da orde de axudas)

ANEXO III

Priorización das solicitudes

Posto priorización

Expediente

NIF

Solicitante

Motivo da non aprobación

Puntuación

Subvención

1

20270054/2020

***2533**

CMVMC Frontón

Incumpre obrigas tributarias

65

15.027,34

2

20320143/2020

***1373**

CMVMC Doade

Incumpre obrigas tributarias

65

5.373,09

3

20320224/2020

***2514**

CMVMC Requeixo

Incumpre obrigas tributarias

65

3.920,27

4

20320229/2020

***2808**

CMVMC San Lourenzo

Incumpre obrigas tributarias

65

4.785,68

5

20320271/2020

***1982**

CMVMC Fumaces

Incumpre obrigas tributarias

65

7.577,19

6

20360084/2020

***1031**

CMVMC Tameiga

Incumpre obrigas tributarias

65

6.716,95

7

20360179/2020

***1161**

CMVMC Bamio

Incumpre obrigas tributarias

65

11.104,23

8

20150003/2020

***2828**

CMVMC Veríns

65

7.984,00

9

20150005/2020

***2518**

CMVMC Cruces

65

4.449,24

10

20150006/2020

***7513**

CMVMC Marselle

65

3.463,27

11

20150008/2020

***9658**

CMVMC Castelo

65

6.120,27

12

20150009/2020

***5873**

CMVMC Santa Uxía

65

8.946,04

13

20150011/2020

***3483**

CMVMC Sampaio, Taras e outros

65

5.241,62

14

20150013/2020

***5699**

CMVMC Arou

65

4.425,50

15

20150015/2020

***3181**

CMVMC Vilas

65

3.877,22

16

20150016/2020

***5914**

CMVMC Afeosa

65

3.638,26

17

20150018/2020

***1131**

CMVMC Vilariño, San Roque e outros

65

4.859,49

18

20150019/2020

***2899**

CMVMC Montañó, Montaña e outros

65

6.934,75

19

20150022/2020

***4393**

CMVMC Oín

65

7.910,76

20

20150023/2020

***3442**

CMVMC A Cuncheira

65

3.815,41

21

20150024/2020

***2512**

CMVMC A Figueira, Balteiro e outros

65

3.321,76

22

20150026/2020

***1282**

CMVMC Artes

65

7.594,96

23

20150029/2020

***5473**

CMVMC Gandarela

65

3.746,91

24

20150034/2020

***6514**

CMVMC Vilamor

65

4.612,87

25

20150043/2020

***2148**

CMVMC Contimundi, Cubela e Rois

65

4.485,35

26

20150045/2020

***8076**

CMVMC Lugar do Ézaro

65

3.421,98

27

20150047/2020

***5913**

Monte de Olveiroa, S.L. (Sofor012)

65

4.089,15

28

20150048/2020

***2808**

CMVMC Santiago de Landoi

65

7.982,23

29

20150049/2020

***5889**

Monte Logoso, S.L. (Sofor011)

65

4.384,76

30

20150058/2020

***2657**

CMVMC Goiáns

65

9.298,63

31

20150061/2020

***0702**

CMVMC Olveira

65

12.413,85

32

20150064/2020

***2628**

CMVMC Xuño

65

5.148,79

33

20270002/2020

***2684**

CMVMC Porto, A Matanza e Furco

65

3.354,59

34

20270009/2020

***1441**

CMVMC Eiré

65

19.954,00

35

20270011/2020

***1895**

CMVMC Narón

65

6.549,00

36

20270012/2020

***2215**

CMVMC Remesar

65

18.467,00

37

20270014/2020

***2905**

CMVMC Anllo-San Martiño

65

8.791,00

38

20270015/2020

***2432**

CMVMC Barantes

65

5.943,00

39

20270017/2020

***1186**

CMVMC Bolmente

65

20.397,00

40

20270018/2020

***3250**

CMVMC Doade

65

17.266,00

41

20270023/2020

***1585**

CMVMC Bustelo

65

12.806,52

42

20270027/2020

***1458**

CMVMC Río do Porto

65

9.984,84

43

20270028/2020

***1365**

CMVMC Sanformar e Seira

65

15.348,22

44

20270032/2020

***2550**

CMVMC Santalla de Moutis

65

14.017,54

45

20270034/2020

***2191**

CMVMC Noceda

65

3.392,21

46

20270035/2020

***2617**

CMVMC San Xil de Carballo

65

9.191,26

47

20270037/2020

***3939**

CMVMC Xestoso

65

8.124,52

48

20270043/2020

***1660**

CMVMC Incio-San Pedro

65

13.269,86

49

20270045/2020

***3275**

CMVMC Becerral

65

3.407,30

50

20270046/2020

***4987**

CMVMC Aigas

65

3.405,48

51

20270047/2020

***1232**

CMVMC Gaibor

65

18.403,83

52

20270050/2020

***2569**

CMVMC Rebordaos

65

3.933,23

53

20270055/2020

***1636**

CMVMC Biduedo

65

3.592,94

54

20270056/2020

***1526**

CMVMC Cancio

65

6.610,75

55

20270060/2020

***1246**

CMVMC Queixadoiro

65

4.504,76

56

20270061/2020

***1532**

CMVMC Pasantes

65

5.282,63

57

20270062/2020

***2338**

CMVMC Riocereixa

65

4.516,86

58

20270063/2020

***3578**

CMVMC Arxubín e Barxa

65

5.362,09

59

20270065/2020

***4770**

CMVMC Embernallas, Balsa e Ribeira

65

7.389,65

60

20270066/2020

***4458**

CMVMC Embernallas e Balsa

65

3.298,62

61

20270067/2020

***3431**

CMVMC Balsa

65

3.540,80

62

20270070/2020

***5043**

CMVMC Muñis

65

3.318,83

63

20270071/2020

***1217**

CMVMC Pena

65

7.496,03

64

20270073/2020

***2610**

CMVMC Embernallúas

65

3.484,31

65

20270076/2020

***1374**

CMVMC Eirexalba

65

3.697,76

66

20270077/2020

***1581**

CMVMC Toca

65

3.938,10

67

20270078/2020

***2140**

CMVMC Vilarxoán

65

3.762,29

68

20270081/2020

***2336**

CMVMC Nande

65

3.925,82

69

20270083/2020

***4454**

CMVMC San Pedro

65

4.026,83

70

20270085/2020

***2384**

CMVMC Campos de Vila, Lamela e outros

65

10.700,42

71

20270086/2020

***1991**

CMVMC Gullade

65

7.237,92

72

20270087/2020

***2232**

CMVMC A Veneira de Roques

65

8.228,99

73

20270089/2020

***2319**

CMVMC Hospital

65

3.321,43

74

20270090/2020

***2085**

CMVMC Centeais e Ferreira

65

6.372,03

75

20270091/2020

***1360**

CMVMC Lamaigrexa e outros

65

25.090,26

76

20270094/2020

***2371**

CMVMC Pol

65

8.176,68

77

20270095/2020

***3250**

CMVMC Cereixido

65

5.423,91

78

20270097/2020

***1664**

CMVMC Carballo de Lor, Margaride e outros

65

21.531,98

79

20270099/2020

***2092**

CMVMC Abradelo

65

3.975,05

80

20270102/2020

***2537**

CMVMC Abuíme

65

3.822,56

81

20270104/2020

***2884**

CMVMC Chan de Pena

65

4.470,27

82

20270105/2020

***2553**

CMVMC Eiriz

65

5.104,29

83

20270107/2020

***2556**

CMVMC Teixeira

65

3.640,72

84

20270108/2020

***1677**

CMVMC Torbeo

65

7.028,78

85

20270111/2020

***2548**

CMVMC Mercurín

65

4.867,49

86

20270112/2020

***1142**

CMVMC Seceda

65

6.172,78

87

20270114/2020

***2546**

CMVMC Cortés

65

3.940,56

88

20270115/2020

***1929**

CMVMC Folgoso

65

5.306,38

89

20270116/2020

***2897**

CMVMC Visuña e Céramo

65

9.723,43

90

20270117/2020

***2731**

CMVMC Meiraos

65

7.299,94

91

20270119/2020

***2334**

CMVMC Asar

65

4.837,73

92

20270120/2020

***2095**

CMVMC Paradaseca

65

14.961,12

93

20270121/2020

***2826**

CMVMC Rao

65

5.578,33

94

20270124/2020

***2610**

CMVMC Prebello

65

3.990,16

95

20270127/2020

***2306**

CMVMC Carballal

65

4.970,59

96

20270129/2020

***1481**

CMVMC Torible

65

5.520,01

97

20270131/2020

***4957**

Monte de Uceira da parroquia de Cirio, S.L. (Sofor 009)

65

4.894,16

98

20270132/2020

***1493**

CMVMC Lama da Vila

65

6.904,35

99

20270133/2020

***2395**

CMVMC Sanguñedo

65

3.749,81

100

20270134/2020

***4307**

Seragrivifor, S.L.

65

9.543,35

101

20270135/2020

***1401**

CMVMC Friol

65

5.161,24

102

20270137/2020

***2334**

CMVMC Meda

65

7.362,55

103

20270138/2020

***1565**

CMVMC Cabarca, Caroceiro e Redondela

65

6.873,21

104

20270139/2020

***2192**

CMVMC Sambreixo

65

8.300,60

105

20270142/2020

***2724**

CMVMC Castí, Freixeiro e outros

65

13.576,93

106

20270145/2020

***4979**

CMVMC Covas

65

3.505,52

107

20270146/2020

***2747**

CMVMC Bendilló e Chao da Casa

65

4.389,10

108

20270148/2020

***2063**

CMVMC Bendollo

65

8.778,35

109

20270153/2020

***2656**

CMVMC Lousadela

65

4.886,29

110

20270155/2020

***2121**

CMVMC Prados

65

4.461,42

111

20270159/2020

***9068**

Julio Rodríguez Sánchez

65

3.810,16

112

20270167/2020

***3566**

CMVMC Campodola

65

4.731,80

113

20270168/2020

***1261**

CMVMC Illán

65

16.127,59

114

20270170/2020

***1118**

CMVMC Vilamaior de Negral

65

10.585,98

115

20270171/2020

***2687**

CMVMC Vilabol

65

4.127,04

116

20270174/2020

***2135**

CMVMC Rairós

65

9.135,93

117

20270177/2020

***2063**

CMVMC Ortoa

65

7.037,48

118

20270179/2020

***0385**

CMVMC Romariz

65

11.615,22

119

20270180/2020

***2723**

CMVMC Barreiro e Nogueira

65

9.200,07

120

20270182/2020

***2930**

CMVMC Leixazós

65

7.089,38

121

20270183/2020

***1463**

CMVMC Vilar e Cabanaxaraz

65

10.971,22

122

20270190/2020

***1375**

CMVMC Estelo e Tronceda

65

28.172,20

123

20270195/2020

***2830**

CMVMC Vilar

65

11.621,84

124

20270198/2020

***2161**

CMVMC Xuguiño

65

9.459,61

125

20270205/2020

***2389**

CMVMC Santa María Maior

65

3.707,56

126

20270206/2020

***1292**

CMVMC Mendreiras

65

8.112,74

127

20270207/2020

***1116**

CMVMC Louzarela

65

4.298,37

128

20270210/2020

***3085**

Crecencia, C.B.

65

3.874,49

129

20270211/2020

***1762**

CMVMC Canedo

65

7.120,83

130

20270212/2020

***1236**

CMVMC Ferreirúa

65

16.662,22

131

20270215/2020

***1353**

CMVMC Vilapena

65

9.953,70

132

20270216/2020

***2785**

CMVMC Bravos

65

9.244,86

133

20270218/2020

***4102**

CMVMC Tabillón

65

4.696,00

134

20270223/2020

***1936**

Proforgal, S.L.

65

11.590,24

135

20270226/2020

***1695**

CMVMC Airavella, Pumar e Rúa do Pozo

65

7.626,12

136

20270227/2020

***1384**

CMVMC Chavín, Freixeiro e outros

65

5.431,74

137

20270230/2020

***1399**

CMVMC Robledo

65

9.355,23

138

20270231/2020

***1341**

CMVMC Monteseiro

65

34.408,46

139

20270233/2020

***2565**

CMVMC Ponte de Neira, Castro de Neira e outros

65

2.539,39

140

20270237/2020

***2012**

CMVMC Enciñeira

65

27.202,15

141

20270238/2020

***3347**

CMVMC Sisto

65

3.511,36

142

20270239/2020

***2367**

CMVMC Ardevila

65

6.409,50

143

20270242/2020

***2412**

CMVMC Coruxedo

65

6.148,41

144

20270246/2020

***1917**

CMVMC Salgueiros

65

4.306,88

145

20270249/2020

***1404**

CMVMC Coedo, Seoane e outros

65

6.673,75

146

20270250/2020

***4842**

CMVMC Penedo

65

5.970,16

147

20270251/2020

***3226**

CMVMC Cociña, Tola e Trigal

65

3.684,49

148

20270252/2020

***1492**

CMVMC Abeleiras e Penasalbas

65

3.745,64

149

20270253/2020

***2145**

CMVMC Corvelle

65

3.947,26

150

20270254/2020

***5151**

CMVMC Trabadelo

65

3.629,49

151

20270263/2020

***2559**

CMVMC Vilarnovo

65

3.272,86

152

20270264/2020

***1897**

CMVMC Vilaver

65

9.622,68

153

20320001/2020

***2249**

CMVMC Corredoira ou Barxés

65

3.561,56

154

20320002/2020

***2267**

CMVMC Eiras

65

7.113,74

155

20320003/2020

***1775**

CMVMC Farnadeiros

65

4.288,44

156

20320009/2020

***2439**

CMVMC Cexo

65

4.506,55

157

20320010/2020

***3146**

CMVMC Covas

65

8.244,34

158

20320011/2020

***2663**

CMVMC Nocedo do Val

65

10.459,68

159

20320013/2020

***2149**

CMVMC Vilar

65

7.392,76

160

20320014/2020

***1753**

CMVMC Nocelo da Pena

65

9.377,22

161

20320015/2020

***1697**

CMVMC Baldriz

65

6.105,85

162

20320016/2020

***1673**

CMVMC Parroquia de Atás (Santa María)

65

6.797,88

163

20320018/2020

***2249**

CMVMC Tourós

65

3.665,29

164

20320020/2020

***1747**

CMVMC Vilar e Paredes

65

3.273,30

165

20320021/2020

***2943**

CMVMC A Veiga das Meás

65

7.766,02

166

20320022/2020

***2496**

CMVMC O Castro

65

3.990,78

167

20320023/2020

***3824**

CMVMC Parroquia de Sandiás (SantoEstevo)

65

3.377,92

168

20320025/2020

***2720**

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán)

65

3.358,97

169

20320026/2020

***3249**

CMVMC Barbantes-Estación (A Barca de Barbantes)

65

3.765,78

170

20320027/2020

***2720**

CMVMC Pazos

65

2.462,11

171

20320029/2020

***2219**

CMVMC Foncuberta

65

6.053,26

172

20320032/2020

***2719**

CMVMC Parroquia de Rubiás

65

4.396,97

173

20320035/2020

***2397**

CMVMC Outeiro

65

3.793,00

174

20320036/2020

***2397**

CMVMC Gontán

65

3.795,78

175

20320038/2020

***2429**

CMVMC San Lourenzo

65

4.100,70

176

20320048/2020

***3377**

CMVMC Ricovanca

65

3.739,42

177

20320051/2020

***1817**

CMVMC Taboadela e Seoane de Taboadela

65

4.219,57

178

20320052/2020

***2210**

CMVMC Cerdeira

65

4.909,62

179

20320053/2020

***1514**

CMVMC Vilardesilva

65

5.323,03

180

20320054/2020

***1356**

CMVMC Magros

65

28.702,19

181

20320057/2020

***1542**

CMVMC Parroquia de Porqueirós (Santo André)

65

7.150,29

182

20320059/2020

***1814**

CMVMC Xermeade

65

4.149,00

183

20320065/2020

***2490**

CMVMC Muradás

65

21.501,08

184

20320066/2020

***2724**

CMVMC Sever

65

3.543,80

185

20320067/2020

***1445**

CMVMC Parroquias de Ponte Castrelo e Barral

65

11.100,97

186

20320078/2020

***1993**

CMVMC Parroquia de Rabiño (San Bieito)

65

7.216,20

187

20320080/2020

***1424**

CMVMC Prado

65

4.075,00

188

20320081/2020

***2407**

CMVMC Parroquia de O Condado (Sta. María)

65

4.502,86

189

20320082/2020

***2440**

CMVMC Parroquia de Castelaus (San Martiño)

65

3.330,91

190

20320084/2020

***2673**

CMVMC Castrelo do Val

65

4.167,94

191

20320088/2020

***2166**

CMVMC Porto e Alemparte

65

15.764,77

192

20320091/2020

***3207**

CMVMC A Ponte-Irixo, Irixo de Arriba e Vila

65

8.385,21

193

20320096/2020

***4949**

CMVMC O Carregal

65

3.447,07

194

20320099/2020

***1698**

CMVMC Parroquia de Gabín (San Pedro)

65

14.306,51

195

20320100/2020

***1991**

CMVMC Rebordondo

65

4.641,88

196

20320101/2020

***1886**

CMVMC Trasportela

65

6.450,64

197

20320102/2020

***2712**

CMVMC A Fenteira

65

4.456,01

198

20320104/2020

***1687**

CMVMC Mormentelos

65

3.350,53

199

20320107/2020

***2107**

CMVMC Arnelas

65

10.147,58

200

20320108/2020

***3678**

CMVMC Froufe

65

5.326,03

201

20320109/2020

***2315**

CMVMC Borraxas, Vales e Vilachá

65

5.702,13

202

20320111/2020

***1755**

CMVMC Piornedo

65

15.643,11

203

20320116/2020

***4483**

CMVMC Parroquia de Moura

65

17.942,31

204

20320121/2020

***2261**

CMVMC Senderiz

65

3.828,14

205

20320122/2020

***2267**

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

65

3.517,05

206

20320123/2020

***2670**

CMVMC Campo Real e Mociños

65

4.049,36

207

20320129/2020

***1782**

CMVMC Gaiás

65

5.040,97

208

20320130/2020

***3923**

CMVMC Parroquias de Araúxo, Lobios e San Paio

65

3.370,44

209

20320131/2020

***2672**

CMVMC O Rañadoiro

65

3.649,59

210

20320134/2020

***3391**

CMVMC Cañón, Casasoá, O Outeiro e Moreiras

65

3.679,85

211

20320135/2020

***2489**

CMVMC Riobó

65

17.474,00

212

20320137/2020

***3158**

CMVMC Cádavos

65

3.888,33

213

20320140/2020

***5064**

CMVMC Os Pereiros

65

3.518,68

214

20320141/2020

***2023**

CMVMC Quintela de Hedroso

65

3.252,60

215

20320144/2020

***1888**

CMVMC Hedroso

65

3.252,60

216

20320145/2020

***2501**

CMVMC Dradelo

65

3.252,60

217

20320146/2020

***2669**

CMVMC Froxais

65

3.252,60

218

20320147/2020

***1830**

CMVMC Rubiais

65

3.252,60

219

20320148/2020

***2090**

CMVMC Umoso

65

3.252,60

220

20320150/2020

***2724**

CMVMC Penouta

65

4.971,86

221

20320151/2020

***4270**

CMVMC Covelo

65

3.442,88

222

20320154/2020

***1728**

CMVMC A Bemposta e Osoño

65

3.252,60

223

20320157/2020

***1815**

CMVMC Castromil

65

3.774,03

224

20320160/2020

***2036**

CMVMC Queizás

65

7.208,47

225

20320161/2020

***2018**

CMVMC Parroquia de Vila (Santa María)

65

3.252,60

226

20320162/2020

***3708**

CMVMC Zacarade

65

5.593,31

227

20320165/2020

***2415**

CMVMC Cabaleiros, A Santa Cruz e Tedós

65

3.465,20

228

20320166/2020

***3870**

CMVMC A Senra

65

3.252,60

229

20320168/2020

***4442**

CMVMC Parroquia de Alais (San Pedro) e Condelle

65

6.952,68

230

20320169/2020

***3218**

CMVMC Barxa

65

4.975,54

231

20320170/2020

***1848**

CMVMC Vilamaior

65

3.437,15

232

20320171/2020

***2438**

CMVMC San Mamede

65

3.456,90

233

20320172/2020

***3717**

CMVMC Baños de Molgas, Francos e outros

65

8.772,38

234

20320174/2020

***1708**

CMVMC Parroquia de Garabelos, de Nigueiroá e outras

65

14.001,73

235

20320175/2020

***2008**

CMVMC Vilar de Goia

65

3.397,56

236

20320176/2020

***1676**

CMVMC Lamas de Outeiro e Sabucedo

65

20.522,42

237

20320177/2020

***4076**

CMVMC Alén

65

2.605,16

238

20320180/2020

***1142**

CMVMC San Vicente de Leira e A Ferrería

65

8.197,99

239

20320181/2020

***1336**

CMVMC O Porto e O Real

65

4.257,65

240

20320182/2020

***3008**

CMVMC Lobás

65

4.900,71

241

20320184/2020

***4975**

CMVMC Augalevada, Doniz e outros

65

17.789,22

242

20320185/2020

***2905**

CMVMC O Robledo

65

3.779,76

243

20320186/2020

***2731**

CMVMC Pazos e Viduedo

65

4.267,85

244

20320187/2020

***1407**

CMVMC Trado

65

6.909,85

245

20320189/2020

***1963**

CMVMC Chaguazoso

65

5.881,13

246

20320190/2020

***3018**

CMVMC Serois

65

6.569,47

247

20320193/2020

***1748**

CMVMC Parada do Monte

65

4.652,89

248

20320194/2020

***2670**

CMVMC Chedas

65

3.750,36

249

20320196/2020

***2714**

CMVMC Corvelle e Pereira

65

4.057,31

250

20320197/2020

***2424**

CMVMC Reboreda

65

4.160,96

251

20320198/2020

***2261**

CMVMC Sabariz

65

3.806,34

252

20320200/2020

***2261**

CMVMC Baldemir

65

3.898,34

253

20320201/2020

***2289**

CMVMC San Tomé

65

5.868,74

254

20320203/2020

***2404**

CMVMC Xacebáns e Retortoiro

65

4.888,23

255

20320204/2020

***2406**

CMVMC Xacebáns

65

4.267,61

256

20320212/2020

***2808**

CMVMC Corzos

65

5.612,48

257

20320213/2020

***3086**

CMVMC Baños, Corzos e Valdín

65

18.556,91

258

20320218/2020

***2128**

CMVMC A Espasa

65

3.390,84

259

20320222/2020

***2336**

CMVMC Os Baños e Lebosandaus

65

3.522,49

260

20320228/2020

***2144**

CMVMC Progo

65

7.528,41

261

20320231/2020

***3107**

CMVMC Alén, Ancado e outros

65

4.178,21

262

20320232/2020

***1729**

CMVMC Tamagos

65

7.029,10

263

20320236/2020

***2212**

CMVMC Alvite

65

7.722,20

264

20320237/2020

***1978**

CMVMC Mirós

65

6.094,71

265

20320238/2020

***1623**

CMVMC Xordos

65

6.588,04

266

20320239/2020

***2632**

CMVMC Rubiás

65

5.829,41

267

20320240/2020

***2029**

CMVMC Santiago

65

6.307,47

268

20320241/2020

***3902**

CMVMC Randín e Vilar

65

5.354,75

269

20320244/2020

***3330**

CMVMC Parroquia de Parafita (San Bartolomeu)

65

3.257,63

270

20320247/2020

***2824**

CMVMC Bouzadrago

65

3.320,92

271

20320248/2020

***3888**

CMVMC Guxinde

65

3.558,86

272

20320249/2020

***2252**

CMVMC Paradela

65

3.606,23

273

20320250/2020

***3575**

CMVMC A Pereira

65

3.387,78

274

20320251/2020

***2407**

CMVMC Paredes do Pao

65

3.805,11

275

20320253/2020

***1788**

CMVMC Carreiras

65

3.676,26

276

20320254/2020

***2132**

CMVMC Pena Petada

65

3.261,06

277

20320256/2020

***4968**

CMVMC Carreiras, Ermille e outros

65

3.735,39

278

20320258/2020

***1475**

CMVMC A Carreira,

A Portaxe e outros

65

4.101,39

279

20320259/2020

***2108**

CMVMC Soutochao

65

15.162,28

280

20320260/2020

***3369**

CMVMC Delás

65

3.468,20

281

20320261/2020

***4806**

CMVMC Gustomeao,

A Regada e Sa

65

3.590,40

282

20320263/2020

***2049**

CMVMC Parroquia de Lobeira (San Vicente)

65

6.568,22

283

20320264/2020

***2209**

CMVMC Berrande e A Trabe

65

11.598,49

284

20320265/2020

***2799**

CMVMC A Vila

65

3.776,92

285

20320267/2020

***2692**

CMVMC Torno e Xendive

65

4.676,23

286

20320268/2020

***1833**

CMVMC A Pousa e

O Reguengo

65

3.675,62

287

20320270/2020

***2724**

CMVMC Castiñeira

65

3.794,96

288

20320272/2020

***2240**

CMVMC Mugueimes

65

3.495,62

289

20320273/2020

***3231**

CMVMC Parroquia de Desteriz (San Miguel)

65

4.372,85

290

20320274/2020

***5062**

Sofor Candeda

65

7.163,71

291

20320287/2020

***3810**

CMVMC O Castelo e Zamorela

65

3.329,64

292

20320288/2020

***2087**

CMVMC Parroquia de

A Fraga (San Bartolomeu)

65

3.436,86

293

20320289/2020

***3373**

CMVMC Requeixo

65

3.337,93

294

20320290/2020

***2696**

CMVMC San Miguel

65

3.258,73

295

20320295/2020

***3791**

CMVMC Placín e Parroquia de Paradela

65

3.413,65

296

20320297/2020

***2153**

CMVMC Corvelle

65

4.876,19

297

20320298/2020

***1053**

CMVMC Cova

65

5.548,08

298

20360001/2020

***1619**

CMVMC Franqueira

65

4.100,86

299

20360002/2020

***1705**

CMVMC Prado da Canda

65

4.314,30

300

20360003/2020

***1706**

CMVMC Parada de Achas

65

9.456,80

301

20360004/2020

***2172**

CMVMC Lamosa

65

6.001,71

302

20360005/2020

***1918**

CMVMC Santa María de Porriño

65

5.050,46

303

20360006/2020

***0754**

CMVMC Moa

65

3.692,63

304

20360007/2020

***3802**

CMVMC Piñeiro

65

4.701,28

305

20360008/2020

***3665**

CMVMC Barrio

65

6.500,00

306

20360009/2020

***3908**

CMVMC Andón

65

3.411,94

307

20360010/2020

***3921**

CMVMC Vilar

65

4.628,09

308

20360011/2020

***3173**

CMVMC Busto

65

7.750,00

309

20360012/2020

***1084**

CMVMC Setecoros

65

3.944,31

310

20360014/2020

***1841**

CMVMC A Lama

65

7.334,45

311

20360015/2020

***2099**

CMVMC Cequeril

65

6.819,32

312

20360016/2020

***1157**

CMVMC Calvelo e Río Tenorio

65

7.017,39

313

20360017/2020

***1115**

CMVMC Berducido

65

12.592,46

314

20360018/2020

***1095**

CMVMC Santa Eulalia de Batalláns

65

3.554,00

315

20360019/2020

***2641**

CMVMC Ameixeira

65

9.347,02

316

20360020/2020

***1320**

CMVMC Redonde

65

6.055,49

317

20360022/2020

***0563**

CMVMC Cerponzóns

65

12.270,77

318

20360023/2020

***1119**

CMVMC San Xosé de Ribarteme

65

4.673,00

319

20360026/2020

***1706**

CMVMC San Vicente

65

6.361,96

320

20360027/2020

***0629**

CMVMC Rebón

65

6.305,35

321

20360028/2020

***1019**

CMVMC Sabaxáns

65

5.816,57

322

20360031/2020

***2510**

CMVMC Silván

65

7.278,36

323

20360032/2020

***1226**

CMVMC Barro

65

8.362,41

324

20360034/2020

***1017**

CMVMC Hio

65

17.750,32

325

20360036/2020

***1261**

CMVMC San Vicente de Nogueira

65

9.909,53

326

20360037/2020

***1208**

CMVMC Figueiro

65

14.440,69

327

20360038/2020

***1221**

CMVMC Vilaboa

65

15.933,79

328

20360039/2020

***0031**

CMVMC Sanguiñedo

65

5.268,72

329

20360040/2020

***1045**

CMVMC Santiago de Covelo

65

13.764,70

330

20360041/2020

***0391**

CMVMC Mos

65

11.675,00

331

20360042/2020

***0274**

CMVMC San Clemente de Cesar

65

21.438,84

332

20360043/2020

***0590**

CMVMC Gargamala

65

21.569,40

333

20360045/2020

***0500**

CMVMC Negros

65

6.304,46

334

20360046/2020

***1581**

CMVMC Meira

65

11.350,00

335

20360048/2020

***1752**

CMVMC Guillade

65

6.391,93

336

20360049/2020

***1027**

CMVMC Burgueira

65

36.663,34

337

20360051/2020

***1919**

CMVMC Cabeiras

65

4.135,11

338

20360052/2020

***0553**

CMVMC Santa María de Caldas

65

7.786,93

339

20360054/2020

***0339**

CMVMC Rebordáns

65

15.322,52

340

20360055/2020

***0605**

CMVMC Santa María

65

6.525,85

341

20360056/2020

***0558**

CMVMC Cepeda

65

3.960,53

342

20360057/2020

***3894**

CMVMC Angoares

65

2.449,21

343

20360058/2020

***2817**

CMVMC Saxamonde

65

5.892,93

344

20360059/2020

***0429**

CMVMC Budiño

65

3.559,00

345

20360060/2020

***1015**

CMVMC Viso

65

5.563,20

346

20360061/2020

***1020**

CMVMC Ventín

65

8.772,19

347

20360063/2020

***1611**

CMVMC Bugarín

65

8.294,84

348

20360066/2020

***2244**

CMVMC Fornelos

65

2.493,50

349

20360067/2020

***4363**

CMVMC Guillan

65

5.723,86

350

20360068/2020

***3702**

CMVMC Graña

65

3.723,19

351

20360069/2020

***2699**

CMVMC Grela

65

3.814,73

352

20360071/2020

***2521**

CMVMC Badaolo

65

3.451,13

353

20360074/2020

***3119**

CMVMC Fontenla

65

2.532,78

354

20360077/2020

***3051**

CMVMC Loureiro

65

3.396,77

355

20360078/2020

***0631**

CMVMC Magdalena

65

3.874,96

356

20360079/2020

***4795**

CMVMC Magdalena

65

5.479,63

357

20360081/2020

***1312**

CMVMC Mouteira e Parada

65

4.814,52

358

20360083/2020

***2721**

CMVMC Quintelas

65

3.987,58

359

20360085/2020

***2694**

CMVMC San Xusto

65

3.744,10

360

20360086/2020

***1237**

CMVMC Vilacoba

65

3.717,40

361

20360088/2020

***1301**

CMVMC Ribadelouro

65

12.489,53

362

20360092/2020

***0506**

CMVMC Pedrafita

65

5.181,21

363

20360093/2020

***2700**

CMVMC Valiñas e Portela

65

4.039,59

364

20360094/2020

***3713**

CMVMC Ventosela

65

2.539,64

365

20360099/2020

***2078**

CMVMC Setados

65

2.439,45

366

20360101/2020

***1028**

CMVMC Coiro

65

3.900,00

367

20360102/2020

***2757**

CMVMC Soutomaior

65

3.670,91

368

20360105/2020

***4072**

CMVMC San Martiño

65

8.754,05

369

20360107/2020

***1042**

CMVMC Pereiras

65

5.352,29

370

20360108/2020

***2724**

CMVMC Fontenla, Pena Grande e Querguizo

65

6.139,75

371

20360110/2020

***1286**

Lebozán, S.L. (Sofor 003)

65

3.637,83

372

20360112/2020

***1077**

CMVMC Romai

65

5.967,59

373

20360113/2020

***1069**

CMVMC Covelo

65

4.711,06

374

20360115/2020

***2479**

CMVMC Antas

65

4.575,84

375

20360117/2020

***1719**

CMVMC Rubiós

65

3.252,60

376

20360119/2020

***1267**

CMVMC San Marcos

65

3.271,89

377

20360122/2020

***2223**

CMVMC Chamadoira

65

7.231,79

378

20360125/2020

***2586**

CMVMC Filgueira

65

6.732,18

379

20360126/2020

***3610**

CMVMC Godóns

65

4.840,84

380

20360127/2020

***1228**

CMVMC Outeiro

65

2.555,14

381

20360128/2020

***1408**

CMVMC Meirol

65

6.196,80

382

20360130/2020

***3376**

CMVMC Soutelo de Montes

65

6.406,92

383

20360131/2020

***1334**

CMVMC Toutón

65

7.960,01

384

20360133/2020

***1111**

CMVMC Borela

65

7.266,56

385

20360134/2020

***1993**

CMVMC Mourente

65

4.637,25

386

20360135/2020

***1482**

CMVMC Cabenca

65

3.695,09

387

20360138/2020

***1045**

CMVMC Valongo

65

5.382,02

388

20360140/2020

***6859**

CMVMC Chandebrito

65

3.556,77

389

20360141/2020

***3486**

CMVMC Dornelas

65

2.445,36

390

20360142/2020

***2845**

CMVMC San Mateo de Oliveira

65

2.450,77

391

20360143/2020

***1064**

CMVMC Sobrada

65

6.499,01

392

20360144/2020

***0388**

CMVMC Mondariz

65

6.165,42

393

20360145/2020

***2340**

CMVMC Insua

65

4.297,50

394

20360146/2020

***1083**

CMVMC Almofrei

65

5.724,06

395

20360148/2020

***1051**

CMVMC Areas

65

7.193,11

396

20360153/2020

***1280**

CMVMC Fixó e Pardesoa

65

5.219,71

397

20360154/2020

***1544**

CMVMC Taboexa

65

3.308,01

398

20360155/2020

***1513**

CMVMC Borbén

65

10.363,36

399

20360159/2020

***0428**

CMVMC Moaña

65

11.633,64

400

20360162/2020

***1579**

CMVMC Alxen

65

5.753,88

401

20360163/2020

***0544**

CMVMC Amoedo

65

3.973,50

402

20360165/2020

***1513**

CMVMC Vilanova

65

3.860,15

403

20360167/2020

***0602**

CMVMC Mouriscados

65

5.947,82

404

20360168/2020

***2889**

CMVMC Praderrei

65

6.980,29

405

20360170/2020

***1065**

CMVMC Pazos

65

7.437,53

406

20360172/2020

***1754**

CMVMC Pinzás

65

14.900,00

407

20360173/2020

***1541**

CMVMC Couselo

65

13.540,47

408

20360174/2020

***0386**

CMVMC Guláns

65

3.870,43

409

20360176/2020

***2956**

CMVMC San Miguel de Presqueiras

65

4.892,88

410

20360180/2020

***1097**

CMVMC Vilameán

65

7.846,00

411

20360181/2020

***3258**

CMVMC Cerdedo

65

3.307,93

412

20360183/2020

***2694**

CMVMC Roca

65

3.457,61

413

20360184/2020

***6847**

CMVMC Belesar

65

15.127,83

414

20360185/2020

***7328**

CMVMC Santo André de Comesaña

65

3.482,51

415

20360187/2020

***0219**

CMVMC Piñeiro

65

16.946,40

416

20360188/2020

***1259**

CMVMC Entenza

65

6.646,20

417

20360189/2020

***0571**

CMVMC Paraños

65

16.938,81

418

20360190/2020

***7595**

CMVMC Coruxo

65

7.035,37

419

20360191/2020

***0404**

CMVMC Soutelo

65

7.353,32

420

20360193/2020

***6840**

CMVMC Couso

65

14.859,74

421

20270048/2020

***4030**

CMVMC San Pedro de Bembibre

Incumpre obrigas tributarias

60

4.361,42

422

20320034/2020

***4182**

CMVMC Ourille e Fondodevila

Incumpre obrigas tributarias

60

4.622,00

423

20320061/2020

***1729**

CMVMC Fontefría

Incumpre obrigas tributarias

60

15.746,66

424

20320120/2020

***1225**

CMVMC Parroquia de Lobios (San Miguel)

Incumpre obrigas tributarias

60

8.069,79

425

20320139/2020

***4605**

CMVMC Moialde

Incumpre obrigas tributarias

60

4.191,29

426

20320179/2020

***2417**

CMVMC Laioso e Carballo

Incumpre obrigas tributarias

60

5.222,26

427

20320277/2020

***1884**

CMVMC Pereira

Incumpre obrigas tributarias

60

13.164,31

428

20360139/2020

***2121**

CMVMC Outeiro e Quinta

Incumpre obrigas tributarias

60

3.877,03

429

20150014/2020

***2544**

CMVMC Arribas

60

4.504,08

430

20150021/2020

***1047**

CMVMC Escabia

60

6.534,73

431

20150025/2020

***1116**

CMVMC Xestoso

60

3.826,95

432

20150027/2020

***2558**

CMVMC Beade e Porto

60

3.660,19

433

20150028/2020

***2495**

CMVMC Zaramagoso

60

3.337,69

434

20150030/2020

***3932**

CMVMC Mirón

60

3.602,95

435

20150031/2020

***4477**

CMVMC Pazos

60

3.565,19

436

20150032/2020

***5611**

CMVMC Bandón

60

3.322,22

437

20150035/2020

***3457**

CMVMC Fufelo

60

3.589,94

438

20150036/2020

***2743**

CMVMC Chave

60

4.639,01

439

20150037/2020

***5551**

CMVMC Cruxeiras, Sobrerribas e outros

60

5.240,78

440

20150040/2020

***2544**

CMVMC Buía, A Capela e outros

60

7.905,41

441

20150042/2020

***5365**

CMVMC Silvarredonda

60

3.698,59

442

20150044/2020

***5438**

CMVMC Aido, Cornes e Pontenova

60

4.206,02

443

20270005/2020

***1364**

CMVMC Marexe e Vilamaior

60

9.254,00

444

20270010/2020

***2548**

CMVMC Penela

60

9.646,00

445

20270031/2020

***1911**

CMVMC Miñide

60

17.881,63

446

20270041/2020

***1385**

CMVMC Cazón e Gudín

60

4.242,38

447

20270042/2020

***3218**

CMVMC Belante

60

3.524,33

448

20270057/2020

***1176**

CMVMC Codesido

60

4.993,83

449

20270059/2020

***4925**

Viladriz

60

6.265,17

450

20270080/2020

***2199**

CMVMC Cervela

60

4.035,29

451

20270088/2020

***2336**

CMVMC Trascastro

60

3.987,55

452

20270100/2020

***2549**

CMVMC Portela

60

3.616,42

453

20270106/2020

***2081**

CMVMC Escuadra de Aldea

60

4.566,59

454

20270118/2020

***2600**

CMVMC Vilela

60

3.624,88

455

20270125/2020

***2558**

CMVMC Vilachá

60

8.696,62

456

20270150/2020

***1430**

CMVMC Pacio

60

5.969,92

457

20270164/2020

***1476**

CMVMC Ermida

60

7.307,18

458

20270222/2020

***1278**

CMVMC Meda

60

15.505,59

459

20270225/2020

***1348**

CMVMC Nodar

60

15.181,70

460

20270247/2020

***3080**

CMVMC San Simón da Costa

60

3.912,66

461

20320005/2020

***1579**

CMVMC Bresmaus e

A Portela da Quinta

60

3.736,51

462

20320008/2020

***1977**

CMVMC O Navallo

60

4.291,74

463

20320012/2020

***1939**

CMVMC Couso e Freande

60

8.775,33

464

20320028/2020

***2134**

CMVMC Lodoselo

60

3.988,70

465

20320030/2020

***1758**

CMVMC Vilardecás e Lamelas

60

7.871,18

466

20320031/2020

***2264**

CMVMC Vixueses

60

5.671,07

467

20320033/2020

***2237**

CMVMC Sanguñedo e Casal de Abade

60

3.858,00

468

20320040/2020

***2175**

CMVMC Congostro

60

11.776,00

469

20320049/2020

***3360**

CMVMC Meaus

60

5.412,94

470

20320050/2020

***2208**

CMVMC Espiñeiros

60

3.932,99

471

20320055/2020

***2289**

CMVMC Nogueiroa

60

9.363,19

472

20320063/2020

***1698**

CMVMC O Navallo e

O Mente

60

13.941,00

473

20320083/2020

***1835**

CMVMC Cortegada

60

12.969,00

474

20320085/2020

***3819**

CMVMC Surribas

60

3.478,37

475

20320094/2020

***1692**

CMVMC Portocamba

60

14.181,55

476

20320097/2020

***2071**

CMVMC Couso, Edreira, Taboazas e Vilariño

60

10.825,09

477

20320098/2020

***3866**

CMVMC Carpazás

60

5.878,22

478

20320103/2020

***2027**

CMVMC Pardeconde

60

9.950,43

479

20320110/2020

***3383**

CMVMC Baxín

60

5.096,22

480

20320113/2020

***3044**

CMVMC Santa Comba

60

3.548,34

481

20320117/2020

***2427**

CMVMC Parroquia de A Cidá (Santa Mariña)

60

5.770,22

482

20320118/2020

***2785**

CMVMC Parroquia de Parada de Labiote

(San Xulián)

60

8.458,71

483

20320119/2020

***2152**

CMVMC Gabián

60

11.356,85

484

20320205/2020

***2439**

CMVMC Sabucedo, A Pía e outros

60

4.540,43

485

20320209/2020

***2115**

CMVMC Bustelo

60

4.217,73

486

20320214/2020

***2284**

CMVMC Lamalonga

60

31.753,45

487

20320215/2020

***2284**

CMVMC Hedreira

60

14.517,92

488

20320219/2020

***2283**

CMVMC Parroquia de Córcores (Santa Mariña)

60

22.931,72

489

20320221/2020

***2956**

CMVMC Mandín

60

5.319,21

490

20320242/2020

***1978**

CMVMC Vilameá

60

10.495,00

491

20320243/2020

***2609**

CMVMC Seoane

60

3.724,34

492

20320246/2020

***2292**

CMVMC Zapeaus

60

10.024,64

493

20320280/2020

***3805**

CMVMC Pazos e Codosedo

60

11.503,34

494

20320294/2020

***2022**

CMVMC A Bouza

60

8.001,32

495

20360030/2020

***1270**

CMVMC Ventoxo

60

6.638,55

496

20360035/2020

***0632**

CMVMC Sixto

60

6.923,12

497

20360050/2020

***1861**

CMVMC Lourido

60

4.121,89

498

20360053/2020

***1115**

CMVMC Alxán de Arriba

60

3.494,20

499

20360064/2020

***1042**

CMVMC Campo

60

2.541,74

500

20360070/2020

***2700**

CMVMC Acebedo

60

3.802,42

501

20360091/2020

***2551**

CMVMC Aian, Val, Trascastro

60

4.370,52

502

20360147/2020

***2014**

CMVMC Covas

60

4.022,12

503

20360150/2020

***7761**

CMVMC Santa María de Afuera

60

4.150,00

504

20360160/2020

***2880**

CMVMC Parada

60

3.650,95

505

20360177/2020

***0582**

CMVMC San Lourenzo de Nogueira

60

5.099,59

506

20360178/2020

***2623**

CMVMC Bugarín

60

4.589,38

507

20360192/2020

***1645**

CMVMC Pazos

60

4.594,87

508

20270157/2020

***2506**

CMVMC Chave

Incumpre obrigas tributarias

55

3.931,46

509

20150007/2020

***5372**

CMVMC Seaxe

55

2.550,00

510

20150012/2020

***3365**

CMVMC Feás

55

4.243,83

511

20150038/2020

***6723**

CMVMC Santa María de Capela

55

3.866,76

512

20150041/2020

***4033**

CMVMC Runs, Teaño e outros

55

19.701,37

513

20150050/2020

***5047**

CMVMC Paxareiras e Recarea

55

6.359,02

514

20150052/2020

***8104**

CMVMC Santa Cruz de Lesón

55

5.952,43

515

20150054/2020

***3889**

CMVMC Boimazán, Ermide e outros

55

4.814,87

516

20150057/2020

***3759**

CMVMC Cimadevila, Boiro de Arriba e outros

55

4.600,60

517

20150059/2020

***4607**

CMVMC Isorna

55

7.059,64

518

20150060/2020

***3852**

CMVMC Lesende

55

7.798,54

519

20150062/2020

***3215**

CMVMC Vilacoba

55

5.881,69

520

20270003/2020

***1378**

CMVMC Miraz

55

15.092,86

521

20270006/2020

***4870**

CMVMC Rozabales

55

6.107,00

522

20270007/2020

***2019**

CMVMC Següín

55

7.634,00

523

20270020/2020

***2660**

CMVMC León

55

6.235,00

524

20270030/2020

***1364**

CMVMC Ferreira, Matei e A Cal

55

3.563,18

525

20270036/2020

***1238**

CMVMC Vilalpape

55

4.957,17

526

20270038/2020

***2645**

CMVMC Santiago de Rubián

55

3.312,04

527

20270040/2020

***1115**

CMVMC Andreade, Barán e Vilaragunte

55

11.078,31

528

20270044/2020

***2191**

CMVMC Mao-San Salvador

55

3.658,01

529

20270051/2020

***3872**

CMVMC Rubián (San Fiz)

55

3.497,39

530

20270064/2020

***4660**

CMVMC Cabanela

55

3.566,00

531

20270079/2020

***2206**

CMVMC Incio-Santa Mariña

55

3.594,40

532

20270082/2020

***1632**

CMVMC Coterces e Liñares

55

3.298,74

533

20270098/2020

***1651**

CMVMC Carqueixeda

55

3.252,60

534

20270101/2020

***2371**

CMVMC Hospital

55

3.252,60

535

20270110/2020

***2358**

CMVMC O Pereiro

55

3.317,48

536

20270130/2020

***3431**

CMVMC Coea

55

7.436,02

537

20270152/2020

***2618**

CMVMC Chao da Casa

55

3.555,75

538

20270156/2020

***2499**

CMVMC Serén

55

3.515,32

539

20270158/2020

***3225**

CMVMC Aldea, Moredo e Souto

55

7.801,83

540

20270163/2020

***1247**

CMVMC Ludrio

55

9.159,72

541

20270172/2020

***1414**

CMVMC Pumares e San Román

55

5.523,99

542

20270184/2020

***1612**

CMVMC Prevesos

55

4.599,16

543

20270186/2020

***1443**

CMVMC Pradeda

55

5.358,80

544

20270193/2020

***1203**

CMVMC Ansemar

55

13.383,06

545

20270196/2020

***2136**

CMVMC Vilar de Mondelo

55

5.488,35

546

20270197/2020

***1932**

CMVMC Caspedro, Hospital e outros

55

4.320,40

547

20270209/2020

***2412**

CMVMC Arxiz

55

3.660,24

548

20270220/2020

***2340**

CMVMC Covas

55

6.348,22

549

20270221/2020

***1336**

CMVMC Entrambasaugas

55

9.884,66

550

20270244/2020

***1804**

CMVMC Vilarello

55

5.796,15

551

20320019/2020

***1716**

CMVMC Borrán

55

4.530,15

552

20320037/2020

***1834**

CMVMC Pexeiros

55

4.585,00

553

20320041/2020

***2135**

CMVMC Santo Estevo

55

3.398,00

554

20320043/2020

***1751**

CMVMC Fornelos de Filloás

55

15.365,00

555

20320046/2020

***2107**

CMVMC Gomariz

55

4.000,16

556

20320047/2020

***2439**

CMVMC Paradela

55

3.779,95

557

20320056/2020

***2018**

CMVMC Parroquia de Moldes (San Mamede)

55

2.634,85

558

20320058/2020

***1222**

CMVMC Corneira

55

11.741,00

559

20320060/2020

***1839**

CMVMC Vilar

55

5.254,00

560

20320064/2020

***1776**

CMVMC Parroquia de Pardollán e lugar de Sobredo

55

7.085,00

561

20320070/2020

***2507**

CMVMC Cacharrequille

55

3.481,10

562

20320073/2020

***2149**

CMVMC Monteveloso

55

4.234,71

563

20320075/2020

***2565**

CMVMC A Costa

55

3.753,10

564

20320077/2020

***1992**

CMVMC Parroquia de Santa Mariña do Monte

55

3.776,67

565

20320092/2020

***1985**

CMVMC Sandín

55

4.435,24

566

20320093/2020

***1845**

CMVMC Vilariño das Touzas

55

5.803,53

567

20320105/2020

***4035**

CMVMC Parroquia de Cortegazas

55

3.989,77

568

20320106/2020

***1799**

CMVMC Pedrosa

55

18.262,42

569

20320114/2020

***2606**

CMVMC Vilela

55

3.630,20

570

20320115/2020

***3570**

CMVMC Frixe

55

3.539,30

571

20320124/2020

***1411**

CMVMC Barroso

55

10.653,00

572

20320128/2020

***2286**

CMVMC Parroquia de Albarellos (San Miguel)

55

8.415,00

573

20320152/2020

***4714**

CMVMC Parroquia de Mones (San Miguel)

55

4.781,40

574

20320153/2020

***2001**

CMVMC Santoalla

55

9.036,02

575

20320155/2020

***2004**

CMVMC Terroso

55

4.399,20

576

20320178/2020

***2453**

CMVMC Parroquia de Golpellás (San Xoán)

55

3.911,59

577

20320188/2020

***2112**

CMVMC Pintás

55

4.032,48

578

20320192/2020

***2212**

CMVMC Texós

55

3.490,99

579

20320195/2020

***3357**

CMVMC Feces de Cima

55

4.931,00

580

20320206/2020

***2438**

CMVMC Sabucedo, A Pía e outros

55

4.440,53

581

20320207/2020

***3517**

CMVMC Portela e Vieiro

55

3.986,31

582

20320216/2020

***2822**

CMVMC A Hedreira

55

5.522,09

583

20320225/2020

***1962**

CMVMC Arzádegos

55

4.317,56

584

20320234/2020

***1811**

CMVMC Trasverea

55

4.661,17

585

20320235/2020

***3311**

CMVMC O Tellado e Viña

55

3.824,59

586

20320262/2020

***1110**

CMVMC San Paio e Santa Cristina

55

9.641,00

587

20320276/2020

***4206**

CMVMC Parroquia de Nigueiroá

55

6.614,30

588

20320282/2020

***2399**

CMVMC Parroquia de Domés (San Martiño)

55

3.397,47

589

20320286/2020

***2258**

CMVMC Rexosende

55

4.526,04

590

20360013/2020

***0282**

CMVMC Monte de Nogueira

55

3.602,22

591

20360044/2020

***0555**

CMVMC Calvos

55

3.988,79

592

20360065/2020

***2575**

CMVMC Belai

55

150,00

593

20360072/2020

***2700**

CMVMC Baladelo

55

3.573,39

594

20360073/2020

***5083**

CMVMC Bermés, Rego do Prado e outros

55

3.777,87

595

20360075/2020

***1334**

CMVMC Fornelos

55

5.836,12

596

20360080/2020

***1748**

CMVMC Liñares e Mámoa

55

3.762,40

597

20360095/2020

***2623**

CMVMC Devesa

55

3.463,37

598

20360096/2020

***1418**

CMVMC Alende

55

4.567,84

599

20360098/2020

***1470**

CMVMC Xende

55

7.688,84

600

20360109/2020

***3037**

CMVMC Soar

55

4.855,87

601

20360116/2020

***5790**

CMVMC San Miguel de Barcala

55

3.817,40

602

20360120/2020

***1194**

CMVMC Casal

55

6.474,02

603

20360123/2020

***0558**

CMVMC Grobas e Fenteira

55

4.906,33

604

20360129/2020

***2021**

CMVMC Folgar

55

2.572,48

605

20360158/2020

***3200**

CMVMC Fornos

55

4.342,34

606

20360169/2020

***2454**

CMVMC Alagoa

55

6.567,12

607

20360171/2020

***1755**

CMVMC Saiáns

55

3.400,00

608

20360182/2020

***1067**

CMVMC Vilar de Abaixo

55

4.730,93

609

20150002/2020

***5576**

CMVMC Caldebarcos

50

3.345,61

610

20150004/2020

***3699**

CMVMC Bandín

50

3.823,26

611

20150010/2020

***6620**

CMVMC Alborés de Abaixo e de Arriba

50

3.336,23

612

20150033/2020

***0112**

CMVMC Lugar da Gándara.

50

6.017,82

613

20150056/2020

***3348**

CMVMC Ameán, A Igrexa e outros

50

16.580,90

614

20270004/2020

***2111**

CMVMC Pena

50

10.016,00

615

20270013/2020

***2260**

CMVMC Ferreiros

50

17.236,35

616

20270019/2020

***4320**

CMVMC Sabadelle

50

7.160,00

617

20270022/2020

***3852**

CMVMC Brañela

50

9.398,81

618

20270052/2020

***2681**

CMVMC A Regueira San Vicente

50

4.123,11

619

20270103/2020

***4269**

CMVMC A Eirexe, Cabezais e outros

50

3.863,48

620

20270144/2020

***2747**

CMVMC Bendilló

50

3.338,08

621

20270154/2020

***1901**

CMVMC Bande

50

4.379,17

622

20270160/2020

***1294**

CMVMC Viladonga

50

12.346,23

623

20270176/2020

***2890**

CMVMC Bendia

50

4.113,54

624

20270189/2020

***1346**

CMVMC Vilachambre

50

6.497,58

625

20270204/2020

***1915**

CMVMC Vilachá de Mera

50

5.797,83

626

20270213/2020

***2019**

CMVMC Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

50

9.098,24

627

20270229/2020

***4525**

CMVMC Insua

50

7.938,71

628

20270243/2020

***4871**

CMVMC Freixeiro

50

3.689,86

629

20270260/2020

***2530**

CMVMC Ousá

50

6.166,50

630

20270262/2020

***2415**

CMVMC Escuadra de Penarredonda

50

6.657,93

631

20320017/2020

***3412**

CMVMC Parroquia de Corvillón

50

3.732,44

632

20320024/2020

***1760**

CMVMC A Brandela, Cerdeira e outros

50

7.480,07

633

20320042/2020

***2258**

CMVMC Parroquias de Fontei, A Rúa e San Xulián

50

26.558,00

634

20320045/2020

***1648**

CMVMC Rebordechao

50

14.475,00

635

20320068/2020

***2780**

CMVMC Parroquia de Vila (Santa María Madalena)

50

3.660,55

636

20320069/2020

***2609**

CMVMC Cacharrequille,

Os Currás e outros

50

3.629,43

637

20320072/2020

***2216**

CMVMC Carzoá

50

3.445,25

638

20320074/2020

***1892**

CMVMC Vilaza

50

3.443,70

639

20320076/2020

***4419**

CMVMC Parroquia de Vilamaior de Caldelas

50

3.393,83

640

20320138/2020

***3323**

CMVMC Correa

50

3.719,54

641

20320220/2020

***2654**

CMVMC Fitoiro: Valdemiotos e outros

50

3.381,62

642

20320269/2020

***2419**

CMVMC Calvelo

50

3.317,85

643

20320279/2020

***2018**

CMVMC A Gandarela, Canavelas e outros

50

2.605,71

644

20320293/2020

***2699**

CMVMC Sarreaus

50

3.557,92

645

20360062/2020

***4092**

CMVMC Méixome

50

3.509,75

646

20360152/2020

***1083**

CMVMC Rebón de Arriba

50

5.735,05

647

20360157/2020

***1191**

CMVMC Toxeiras

50

3.692,11

648

20360166/2020

***2540**

CMVMC Pazo, Bouza e Pasada

50

4.175,04

649

20150051/2020

***0141**

Montegama de Inversiones, S.L.

45,01

3.562,64

650

20270025/2020

***2548**

CMVMC Ouviaño

Incumpre obrigas tributarias

45

4.514,55

651

20150017/2020

***3350**

CMVMC San Miguel da Costa

45

5.510,00

652

20150063/2020

***6474**

CMVMC Xián, Furiño e outros

45

4.221,36

653

20270001/2020

***2404**

CMVMC Cumbraos

45

4.041,71

654

20270008/2020

***1799**

CMVMC Cangas-San Fiz

45

6.658,00

655

20270016/2020

***2689**

CMVMC Brosmos

45

3.621,00

656

20270021/2020

***0264**

CMVMC San Nicolao e San Pedro de Portomarín

45

9.876,00

657

20270033/2020

***2393**

CMVMC Gundivós

45

4.722,00

658

20270039/2020

***2420**

CMVMC Vilarbuxán

45

3.553,00

659

20270126/2020

***2169**

CMVMC Castrolanzán

45

8.375,71

660

20270141/2020

***1678**

CMVMC Montán

45

4.618,66

661

20320044/2020

***2870**

CMVMC Cernego

45

7.498,00

662

20320062/2020

***2023**

CMVMC Espiño

45

3.394,00

663

20320071/2020

***1829**

CMVMC Córgomo, A Portela e Baxeles

45

17.955,27

664

20320079/2020

***2618**

CMVMC Roblido

45

14.290,67

665

20320087/2020

***1265**

CMVMC Roucos e A Quintá

45

3.617,69

666

20320095/2020

***2425**

CMVMC Os Abeledos

45

3.279,81

667

20320136/2020

***3323**

CMVMC Framia

45

3.487,11

668

20320156/2020

***1899**

CMVMC Devesa

45

3.252,60

669

20320158/2020

***2706**

CMVMC O Mazo

45

3.774,67

670

20320159/2020

***3416**

CMVMC Espiñeira

45

3.252,60

671

20320163/2020

***2707**

CMVMC Parroquia de Pedrouzos (San Mamede)

45

3.252,60

672

20320164/2020

***4066**

CMVMC San Fiz

45

3.252,60

673

20320167/2020

***4419**

CMVMC Pena de Outeiro e Santiago da Medorra

45

3.252,60

674

20320173/2020

***1594**

CMVMC Parroquia de Pusmazán (San Mateo)

45

3.252,60

675

20320183/2020

***3344**

CMVMC Parroquia de Soutadoiro (Santa Isabel)

45

3.465,35

676

20320208/2020

***3189**

CMVMC O Bouzo

45

3.278,81

677

20320217/2020

***0174**

CMVMC Parroquia de Drados (Santo Isidoro)

45

3.252,60

678

20320226/2020

***3105**

CMVMC Parroquia de Marrubio (Santo André)

45

3.252,60

679

20320230/2020

***3000**

CMVMC Parroquia de

As Cabanas (San Paio)

45

3.284,46

680

20320245/2020

***1741**

CMVMC Parroquia de Sas de Penelas (San Fiz)

45

2.439,58

681

20320255/2020

***2915**

CMVMC Chaguazoso

45

3.252,60

682

20320278/2020

***1370**

CMVMC Parroquia de Xestosa (Santa María)

45

8.257,43

683

20320283/2020

***2229**

CMVMC Parroquia de Toén (Santa María)

45

5.773,30

684

20320296/2020

***2564**

CMVMC Parroquia de Calvos (Santiago)

45

3.479,56

685

20360025/2020

***3086**

CMVMC Xesta

45

4.803,88

686

20360111/2020

***5229**

CMVMC Cortellas e Lourido

45

3.308,29

687

20360149/2020

***1888**

CMVMC Fragas

45

4.235,15

688

20270259/2020

***1778**

CMVMC Castro de San Martiño

40

6.784,90

689

20320007/2020

***1579**

CMVMC Vilariño Frío

40

3.623,03

690

20270096/2020

***2523**

CMVMC Furco

35

3.252,60

691

20270240/2020

***1390**

CMVMC Piñeiro

35

3.560,14

692

20320006/2020

***1579**

CMVMC Padroso

35

3.532,75

693

20270084/2020

***3983**

CMVMC Barrosa

25

3.258,81

694

20270202/2020

***7905**

Constantino Cabanas López

24,85

4.175,85